کسپرسکی اینترنت سکیوریتی multi davis

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی multi davis

داده های محافظتی وارد شده درصفحه کلید کامپیوترحفاظت از داده های ورودی بر روی صفحه کلید کامپیوتر اجازه می دهد اجتناب رهگیری داده است کهوارد شده از طریق صفحه کلید است.امن ورودی صفحه کلید دارای محدودیت های زیر:
 حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر تنها برای مایکروسافت در دسترس استاینترنت اکسپلورر، موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم مرورگر. هنگام استفاده از دیگرمرورگرها، داده های وارد شده از طریق صفحه کلید کامپیوتر از رهگیری محافظت نمی شود. امن ورودی صفحه کلید است در Microsoft Internet Explorer از فروشگاه ویندوز در دسترس نیست.
 حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر می توانید اطلاعات شخصی خود را اگر یک محافظت نمی کندوب سایت است که نیاز به وارد کردن داده ها از جمله هک شده است، چرا که در این مورد اطلاعاتاست توسط مزاحمان را از وب سایت به دست آمده به طور مستقیم.لیست قبل توصیف محدودیت اصلی انتی ویروس در عملکرد برای حفاظت از داده های ورودی.
لیست کامل از محدودیت در مقاله ای در وب سایت آزمایشگاه کسپرسکی پشتیبانی فنی دادهشما می توانید حفاظت کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  multi davis از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر در وب سایت های مختلف را پیکربندی کنید. بعد ازحفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر پیکربندی شده است، شما لازم نیست که به هر
اقدامات اضافی در هنگام ورود داده.► برای پیکربندی حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر:۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش اضافی، امن بخش ورودی داده را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات را برای ورود داده ها امن.۴٫ در بخش پایین تر از پنجره، در بخش صفحه کلید ورودی امن، را انتخاب کنید فعال کردن
امن صفحه کلید ورودی جعبه چک کنید.

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۵٫ در پنجره تنظیمات ورودی داده امن با کلیک کردن روی ویرایش دسته پیوند دربخش پایین تر از بخش صفحه کلید ورودی امن.۶٫ جعبه چک را انتخاب کنید برای دسته از وب سایت های که در آن شما می خواهید برای محافظت از اطلاعات است کهوارد شده از طریق صفحه کلید است۷٫ اگر می خواهید برای فعال یا غیر فعال کردن حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید را بر روی یک خاصسایت اینترنتی:یک محرومیت برای امن پنجره صفحهکلیدورودی با کلیک کردن بر مدیریتمحرومیت را لینک کنید.ب. در پنجره، با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن.ج. یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یک محرومیت برای امن ورودی صفحه کلید.د. در پنجره ای که باز می شود، در زمینه ماسک آدرس وب، آدرس وب سایت را وارد کنید.