Tag - Kaspersky Internet Securit

Kaspersky Internet Securit 2018

Kaspersky Internet Securit 2018
Kaspersky Internet Securit 2018  پروتکل لایه دوم برای بسته بندی دیتا جهت ارسال توسط HDLC یا همان High-Level Data Link Control
می باشد . Serial اینترفيس
به عنوان یک پروتکل لایه دوم و بسته بندی دیتا روی ( ISO ) این پروتکل توسط مرکز استاندارد جهانی
استاندارد شده است . Serial اینترفيس
دارای دو فرمت زیر می باشد : HDLC
Cisco HDLC •
Standard HDLC •

کسپراسکای برای موبایل  کسپرسکی برای موبایل خرید

دانلود kaspersky total security Multi Device     کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device دانلود        کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

کسپراسکای
: Standard HDLC

Kaspersky Internet Securit 2018
این نسخه فقط توانایی هدایت و کپسوله کردن یک پروتکل از لایه سوم را به عهده دارد و این به دليل
اینست که فيلدی که بتواند پروتکل های مختلف را تفکيک کند ،ندارد .
:Cisco HDLC
را توسط Network به طوری که توانایی کپسوله کردن چندین پروتکل لایه Cisco نسخه اختصاصی
اینترفيسسریال به عهده دارد .
را فراهم HDLC توسط فریم Network امکان کپسوله کردن و تفکيک چندین پروتکل لایه Proprietary فيلد
می کند .
٤٧٥ Kaspersky Internet Securit 2018 Kaspersky Internet Securit 2018
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۵
Router(config-if)#encapsulation hdlc
• Enables HDLC encapsulation
• Uses the default encapsulation on synchronous
serial interfaces
Configuring HDLC Encapsulation
۴۷۶  اینترنت سکیوریتی
: HDLC پيکربندی پروتکل
در تجهيزات سيسکو فعال می باشد . Serial به صورت پيشفرض روی اینترفيسهای HDLC پروتکل
به کار گرفته Leased-Line به عنوان پروتکل لایه دوم برروی خطوط HDLC همانطور که می دانيد پروتکل
می شود . بنابراین درصورتی که در دو  خرید کسپرسکی سر این کانال ارتباطی تجه ي زات سيسکو مورد استفاده قرار گيرد ،
این پروتکل به منظور کپسوله کردن دیتا استفاده خواهد شد . درحالی که اگر ه ر دو سوی این کانال
به عنوان پروتکل لایه دوم استفاده کرد . PPP تجهيزات سيسکو استفاده نشود می بایست از پروتکل
شده و Serial مربوط به اینترفيس Mode ابتدا وارد ، Serial روی اینترفيس HDLC برای تعریف پروتکل
سپسفرمان زیر را وارد می کنيد :

kaspersky antivirus    کسپرسکی انتی ویروس

اینترنت سکیوریتی
Router(config-if)#encapsulation hdlc خرید
٤٧٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۶
• PPP can carry packets from several protocol suites
using NCP.
• PPP controls the setup of several link options using LCP.
An Overview of PPP خرید
۴۷۸   اینترنت سکیوریتی
: PPP مروری بر پروتکل
به منظور انتقال روی یک ارتباط نقطه به نقطه Network به منظور کپسوله کردن اطلاعات لایه PPP
استاندارد شده است . خرید
LCP و NCP از یک معماری چند لایه ای تبعيت می کند . این پروتکل دارای زیر لایه های PPP پروتکل
می باشد .
:(Network Control Protocol) NCP Kaspersky Internet Securit 2018
و سپستفکيک هر کدام از آنه ا را به Network این زیرلایه وظيفه کپسوله کردن پروتکلهای مختلف لایه کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
. AppleTalk ، IP ، IPX عهده دارد . به طور مثال کپسوله کردن پروتکلهای
:(Link Control Protocol) LCP
را به عهده دارد . در ادامه با Point-to-point وظيفه کنترلی ، شامل برقراری و حفظ ارتباط روی یک لينک
ویژگی های مختلف این زیر لایه بيشتر آشنا خواهيد شد . کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
٤٧٩

kaspersky internet security for android  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید           دانلود
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٧
Layering PPP Elements
PPP: A data link with network layer services •
۴۸۰ خرید
: PPP اجزای پروتکل لایه ای
نيز فعاليت Network پروتکل لا یه دوم ایی می باشد که در لایه ، PPP همانطور که گفته شد پروتکل
می کند .
است . LCP های زیرلایه Option می باشد که جزء Data Link دارای سرویسهایی برای کنترل PPP
را دارا NCP توانایی کپسوله کردن پکتهایی از پروتکل های متفاوت به کمک زیر لایه PPP از طرفی پروتکل
است.
٤٨١ خرید
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
PPP LCP Configuration Options
۴۸۲
: PPP از پروتکل LCP گزینه های زیرلایه
دارای ویژگی کنترلی می باشد و این کا ر توسط گزینه LCP همانطور که تا به اینجا گفته شد ، زیر لایه
های زیر امکان پذیر می باشد :
: Authentication خرید کسپرسکی
بررسی مجوز برقراری ارتباط لایه دوم در دو سر لينک . به طور مثال در یک ارتباط نقطه به نقطه مانند
که دو روتر در دو سر آن واقع شده است Kaspersky Internet Securit 2018 ارتباط لایه دوم زمانی برقرار می شود که طرفين Leased-Line
مجوز برقراری ارتباط را بررسی کرده باشند .
به دو فرمت امکان پذیر است : PPP تآیيد اعتبار توسط پروتکل
( Password Authentication Protocol) PAP •
( Challenge Handshake Authentication Protocol) CHAP •
را انجام می دهند . Authentication مشخص می شود که طرفين با چه متدی عمليات LCP در زیرلایه
:Compression
این گزینه وظيفه فشرده کردن دیتا در مبداء و خارج کردن از حالت فشردگی در مقصد را به عهده دارد . این
به کار برده می شود . PPP ویژگی به منظور افزایشظرفيت یک لينک
:Error Detection
Magic می باشد که توسط پروتکل ها ی Loop مکانيسمی به منظور کشف خطا و جلوگيری از وقوع
صورت می پذیرد . Quality و Number
:Multilink
کردن پکتها Balance روی آنها فعال باشد می توانند در PPP به کمک این ویژگی اینترفيسهایی از روتر که
های متفاوت نقشداشته باشند . Link روی
٤٨٣
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٩
PPP Session Establishment
• Two PPP authentication protocols:
PAP and CHAP
۴۸۴
بين دو نقطه : PPP Session برقراری یک
در سه مرحله صورت می پذیرد : PPP برقراری نشست
Link Establishment .١ خرید کسپرسکی
Authentication .٢
Network Layer Protocol .٣
:Link Establishment
روی آن تنظيم شده و درخواست  Kaspersky Internet Securit 2018 برای برق ر اری ارتباط دارد ، PPP در این مرحله اینترفيسی که پروتکل
به طرف دیگر ارسال می کند Link درخواستی را برای تنظيم و تست
و فشرده سازی و ماکزیمم سایز فریم ها Authentication این درخواست شامل اطلاعاتی درمورد مکانيزم
است .
:Authentication
نوبت به تأیيد اعتبار LCP توسط زیرلایه Authentication و مشخص شدن نوع پروتکل Link بعد از برقراری
می رسد .
. CHAP و PAP : دو متد برای تأیيد اعتبار معرفی می کند PPP
در ادامه با این دو متد بيشتر آشنا خواهيد شد .
:Network Layer Protocol
ارسال شده تا مشخص شود یک یا چند NCP بعد از اینکه تأیيد اعتبار صورت گرفت در این مرحله پکتهای
و کدام ها می بایست به انتقال پکتهایشان بپردازند . به طور مثال بعد از اینکه Network پروتکل لایه
Link خود را روی IP مشخص شد ، طرفين می توانند پکتهای Network به عنوان پروتکل لایه IP پروتکل
برقرار شده ارسال کنند .