Tag - kaspersky antivirus

خرید kaspersky و حالت غیر اعتماد در کسپرسکی

خرید kaspersky و حالت غیر اعتماد در کسپرسکی

► برای غیر فعال کردن نرم افزار از حالت مورد اعتماد:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ در قسمت پایین پنجره اصلی، با کلیک بر روی بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
۳٫ در پنجره ابزار، در قسمت سمت چپ پنجره کلیک کنید نرم افزار مورد اعتماد حالتلینک برای باز کردن پنجره حالت مورد اعتماد برنامه های کاربردی.
۴٫ در بخش پایین تر از پنجره، در حالت نرم افزار مورد اعتماد بخش فعال باشد،از لینک غیر فعال کردن کلیک کنید.حالت نرم افزار مورد اعتماد در حال حاضر غیر فعال است.

برای خرید به صفحه خرید kaspersky بروید.

خرید kaspersky و حالت پاره پاره کردن فایل

خرید kaspersky و حالت غیر اعتماد در کسپرسکیاضافه شده امنیت اطلاعات شخصی توسط حفاظت اطلاعات حذف شده علیه غیر مجاز تضمینبازیابی توسط هکرها.راهکار امنیتی شامل یک ابزار حذف داده ها دائم که بازیابی اطلاعات با استفاده ازابزار نرم افزار استاندارد غیر ممکن است.راهکار امنیتی این امکان را برای حذف اطلاعات بدون امکان بازیابی آن ازرسانه ها داده های زیر:

 محلی و شبکه درایوهای. حذف ممکن است اگر شما دارای حقوق مورد نیاز برای نوشتن وحذف اطلاعات.
 درایوهای قابل جابجایی و یا دستگاه های دیگر که به عنوان درایوهای قابل جابجایی (مانند فلاپی به رسمیت شناخته شدهدیسک، کارت های حافظه، دیسک های USB، و یا تلفن های همراه). داده ها می تواند از کارت حافظه حذفاگر حفاظت مکانیکی خود را از بازنویسی غیر فعال است.شما می توانید داده هایی را که شما می توانید تحت حساب شخصی خود دسترسی داشته باشید را حذف کنید. قبل از حذف داده ها،مطمئن شوید که آن است که با اجرای برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. برای استفاده از این موارد شما میتوانید به صفحه خرید kaspersky internet security مراجعه کنید.

► برای حذف اطلاعات به طور دائم:

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ با کلیک بر روی دکمه بیشتر ابزار در قسمت پایین پنجره اصلی برای باز کردن ابزارهایپنجره.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره ابزار از لینک حفاظت از حریم خصوصی کلیک کنید برای باز کردن حریمwindow حفاظت.

۴٫ در پنجره حفاظت از حریم خصوصی، از لینک پاره پاره کننده فایل کلیک کنید برای باز کردن پاره پاره کننده فایلپنجره (شکل زیر را ببینید).

۵٫ با کلیک بر روی دکمه Browse، و در پنجره پوشه را انتخاب کنید که باز می شود پوشه را انتخاب کنید و یافایل به طور دائم حذف شود.حذف فایل های سیستم و پوشه ها ممکن است نقص سیستم عامل شود.پاره پاره کننده فایل.
۶٫ در روش حذف داده لیست کشویی، الگوریتم حذف داده ها لازم را انتخاب کنید.برای حذف اطلاعات از دستگاه های SSD و USB، و همچنین از درایوهای شبکه، آن است کهتوصیه می شود به درخواست حذف سریع و یا GOST R 50739-95، روسیه است. دیگر حذفروش می توانید SSD یا USB دستگاه و یا درایو شبکه آسیب برساند. لازم به ذکر تمامی موارد گفته شده در تمامی محصولات کسپرسکی وجود دارد برای خرید kaspersky total security و خرید kaspersky antivirus مراجعه شود.
۷٫ با کلیک بر روی دکمه حذف.
۸٫ در پنجره تایید حذف که باز می شود، روی Remove کلیک کنید. اگر برخی از فایل حذف نمی،سعی کنید به آنها را حذف کنید دوباره با کلیک کردن دکمه دوباره در پنجره ای که باز می شود. برای انتخابیک پوشه دیگر را حذف کنید، کلیک بر روی دکمه Finish را بزنید.

 

کسپرسکی برای اندروید

کسپرسکی برای اندروید

کسپرسکی برای اندروید مختلف جهان رجيستر می شوند . درواقع آدرسهای ۴
استفاده شود بنا به ساختار آن احتمال تمام شدن این آدرس تقریبا غير IP V شوند . درصورتی که از ۶
استفاده کنيم . درواقع نمی توان به ازای IP V ممکن می باشد ، اما مشکل زمانی پيشمی آید که از ۴
دریافت کرد . پستا به اینجا با مشکل و صورت مسئله آشنا شدید Valid در شبکه یک آدرس Station هر
اما سوالی که مطرح می شود اینست که راه حل چيست ؟

 

 
می باش د . Valid به آدرسهای Invalid مکانيزم ترجمه آدرسهای (Network Address Translation) NAT
درواقع پکتی که از شبکه خارج می شود دیگر با نام و مشخصه داخلی خود به شبکه های بيرون معرفی
نمی شود ، بلکه آدر س ایی که از آنجا نشأت گرفته شده است را با آدرس رجيستر شده جابه جا کرده و
با این آدرس جدید ارسال و دریافت پکت را انجام می دهد .
به invalid راه برقراری ارتباط شبکه داخلی به شبکه اینترنت و تبدیل آدرسهای NAT می توان گفت
آدرسهای معتبر و منحصر به فرد می باشد .
برای شناخت بيشتر آن گام اول شناخت مفاهيم اوليه می باشد.
شبکه به دو دسته کلی زیر تقسيم می شود : NAT از دیدگاه
Inside Network .١ کسپرسکی برای اندروید
Outside Network .٢
باشند . درواقع Invalid به شبکه یا شبکه های گفته می شود که دارای آدرسهای :Inside Network
NAT رجيستر نشده است در مفهوم IANNA های مختلف آن توسط Station شبکه داخلی که آدرس
است. Inside Network همان
به شبکه های گفته می شوند که دارای آدرسهای رجيستر شده باشن د . اینترنت :Outside Network
Outside همان NAT مجموعه ای از شبکه هایی با آدرسهای رجيستر شد ه می باش د که در مفهوم
تلقی می شود. Network
قرار گرفته است Inside Network که در داخل ناحيه NAT به اینترفيسی از روتر : Inside Interface
گفته می شود . درواقع اینترفيسی که در رنج آدرس شبکه داخلی قرار دارد .
قرار گرفته Outside Network که در داخل ناحي ه NAT به اینترفيسی از روتر : Outside Interface
است گفته می شود . آدرسی که به این اینترفيس نسبت داده می شود لزوما آدرس رجيستر شده
استفاده کرد . Unnumbered نيست و حتی می تواند از آدرس
۴۲۴
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Network Address Translation
• An IP address is either local or global.
• Local IP addresses are seen in the inside network.
٤٢٥  کسپراسکای برای موبایل  کسپرسکی برای موبایل خرید
و انواع آن : NAT معرفی مفاهيم اوليه
به چهار دسته زیر تقسيم می شوند: NAT ها در مفهوم IP Address
Inside Local .١
Inside Global .٢
Outside Local .٣
Outside Global .۴ کسپرسکی برای اندروید
: Inside Local
های مختلف در یک شبکه محلی داده می شود . ازطرفی Station به آدرسهایی گفته می شود که به
های مختلف رجيستر شده ب اشند . درواقع این آدرسها Region این آدرسها ، آدرسهایی نيستند که توسط
برای ارتباط با اینترنت قابل استفاده نبوده و نياز به ترجمه به آدرسهای رجيستر شده دارند.
مانند آدرسی که به یک کاپيوتر یا یک سوئيچ و … داده می شود .
: Inside Global
رجيستر شده اند و آدرسهای محلی IANNA های مختلف Region به آدرسهایی گفته می شود که توسط
جهت نمایش در اینترنت به این آدرسها ترجمه می شونن د . درواقع دسته ای از آدرسهای هستند که در
از آنها استفاده خواهد شد. NAT عمليات خرید

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for android
: Outside Local
NAT قرارداشته و نمایشدهنده راه ارتباط Inside Network به آدرسی گفته می شود که در رنج آدرس
است . Inside با شبکه Router
دسترسی پيدا می کند درنتيجه در رنج Inside به عبارتی باید به روتر بگویيم که از چه طریق به شبکه
نيز می بایست باشد. Inside آدرس شبکه
: Outside Global کسپرسکی برای اندروید
شدن Route قرار داشته و قابل Outside Network به آدرسهای رجيستر شده ای گفته می شود که در
نشأت گرفته شده Inside مربوط به پکتهایی است که از شبکه Destination Address نيز هستند. درواقع
می کند . Outside آن را قابل هدایت به سمت شبکه های NAT Router است و
: NAT انواع
را به عهد ه دارد . بنابراین Valid به آدرسهای invalid وظيفه ترجمه آدرسهای NAT همانطور که می دانيد
را می توان به سه دسته کلی زیر دسته NAT ، با توجه به اینکه این ترجمه چگونه انجام می شود
بندی کرد :
Static NAT .١ اینترنت سکیوریتی

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس
Dynamic NAT .٢
Dynamic NAT With Overload .٣
۴۲۶
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Network Address Translation
• An IP address is either local or global.
• Local IP addresses are seen in the inside network.
٤٢٧
و انواع آن : NAT معرفی مفاهيم اوليه خرید
: Static NAT
همانطور که از نامش مشخص می باشد ، عمليات ترجمه به صورت دستی صورت می گيرد . درواقع به
و رجستر Valid را به چه آدرس Invalid گفته می شود که کدام آدرس NAT Router صورت دستی به
شده ای ترجمه کند. اینترنت سکیوریتی
شکل می گيرد . Valid و آدرسهای Invalid بنابراین به صورت دستی یک تناظر یک به یک بين آدرسهای
یک آدرس NAT Router داشته باشد Outside نياز به ارتباط با شبکه Station درنتيجه درصورتی که یک
خواهد invalid در تناظر خرید کسپرسکی یک به یک با آدرس Valid به این آدرس متناظر کرده و از این به بعد این آدرس Valid
مربوطه به Valid هر درخواستی که با این آدرس دریافت کند آن را ترجمه کرده و با آدرس NAT بود و روتر
هدایت می کند . Outside Network
Invalid هایی که دارای آدرس station اما این روش دارای یک مشکل می باشد . درصورتی که تعداد
باشد تناظر یک به یک امکان پذیر نخواهد بود. Valid هستند بيشتر از آدرسهای
: Dynamic NAT اینترنت سکیوریتی
انجام می شود . در این روش ليستی NAT Router در این حالت عمليات ترجمه به صورت اتوماتيک توسط
که Valid دارند و یک ليست از آدرسهای Outside که نياز به ارتباط با شبکه های invalid از آدرسهای
ارتباط این دو ليست را برقرار می کند. NAT Router رجيستر شده اند تهيه شده و در نهایت
باشد و درخواستی برای ترجمه Valid بيشتر از آدرسهای Invalid بنابراین در صورتی که تعداد آدرسهای
خود را استفاده کرده باشد ، درخواست برگشت Valid وارد شود و روتر تمامی آدرسهای NAT Router به
خواهند شد. drop آزاد نشود درخواست های جدید Valid می خورد و تا زمانی که یک آدرس
:Dynamic NAT With Overload
ب ا فقط Invalid می باشد ، با این تفاوت که ترجمه بين آدرسهای Dynamic NAT این روش همانند روش
صورت می گيرد. Valid یک آدرس
از کدیگ نياز به مشخصه دیگری هم هست. Invalid بنابراین برای تفکيک کردن آدرسهای
مکا يزمی ا ت که در آن تفکيک آدرسها به کمک پورتهای ort Address Translation یا همان PAT
مختلف صورت می گيرد.
برای هر کدام Nat Router ترج ه می شوند اما Valid به یک آدرس Invalid بنابراین دراین حالت آدرسهای
از آنها یک پورت جداگانه باز می کند . بنابراین تمایز بين آدرسها به کمک شماره پورت ها صورت می گيرد.
:NAT Table اینترنت سکیوریتی
اطلاعات بدست NAT Router آشنا شدید . سوالی که پيشمی آید اینست که NAT تا به اینجا با انواع
آورده را در کجا نگهداری می کند ؟
بدس ت آمده است . درواقع ش امل NAT Router شامل اطلاعاتی می باشد که توسط NAT Table
می باشد . Outside Global و Outside Local ، Inside Global ، Inside Local آدرسهای
ترجمه Valid به کداميک از آدرسهای Invalid بنابراین به کمک این جدول می توان دید که کدام آدرس
شده است .

لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز
۴۲۸
: NAT نحوه ترجمه آدرسمبداء در خرید
NAT Router و انواع آن آشنا شدید. سوالی که پيشمی آید اینست که NAT تا به اینجا با مفاهيم اوليه
را انجام می دهد ؟ Translation چگونه عمليات
برای پاسخ به این سوال به این شکل توجه کنيد.
در ناحيه Valid قصد ارتباط با ی ک کامپيوتر با آدرس Inside از ناحيه Invalid در این مثال کامپيوتر با آدرس
را دارد .حرید کسپرسکی
ارسال می کند . NAT این کامپيوتر پکتی را با آدرس مبداء ۱٫۱٫۱٫۱ و آدرس مقصد ۹٫۶٫۷٫۳ به سمت روتر
می باشد. Outside Global Address و آدرس ۹٫۶٫۷٫۳ همان Inside Local Address آدرس ۱٫۱٫۱٫۱ همان
چگونه تکميل Table خود عمليات ترجمه را انجام می دهد . اینکه این NAT Table به کمک NAT Router
ایی می باشد که ما انتخاب و تنظيم کرده ایم . NAT شده است کاملا بستگی به نوع
را در پکت دریافتی عوض کرده Source Address به کمک اطلاعات جدول خود ، جای NAT Router بنابراین
بدون تغيير دادن آدرس NAT Router جدید به سمت مقصد هدایت می کند. اما Source Address و آن را با
مقصد پکت آن را به سمت مقصد هدایت می کند . اینترنت سکیوریتی
های Region مجموعه ایست از آدرسهایی که توسط Inside Global Address همانطور که گفته شد
NAT مختلف در دنيا رجيستر شده است . بنابراین به مانند استخری از آدرس هایی می باشند که در دل
ایی که روی روتر تنظيم شده است از آن استفاده می شود . NAT قرار داشته و نسبت به نوع Router
٤٢٩
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٧
Configuring Static Translation
• Establishes static translation between an inside local address
and an inside global address kaspersky antivirus
Router(config)#ip nat inside source static local-ip global-ip
• Marks the interface as connected to the inside
Router(config-if)#ip nat inside
• Marks the interface as connected to the outside
Router(config-if)#ip nat outside
۴۳۰
و نحوه پيکربندی آن : Static NAT خرید
می NAT Router در این حالت عمليات ترجمه آدرس مبداء به صورت دستی انجام می گيرد . درواقع به
ترجمه کند . Valid را به کدام آدرس Invalid گویيم که کدام آدرس
این تنظيم شامل سه مرحله می باشد :
Static NAT ١. فعال کردن
Inside Interface ٢. تعيين
Outside Interface ٣. تعيين خرید
: Static NAT فعال کردن kaspersky antivirus
می باشد. Inside Global و Inside Local بين Static NAT این مرحله شامل فعال کردن
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat inside source static local-ip global-ip
می باشد. Inside Global همان آدرس Global-address و Inside Local Address همان Local-ip
: Inside Interface تعيين
قرار دارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside
: Outside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside
٤٣١
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٨
Enabling Static NAT
Address Mapping Example kaspersky antivirus
۴۳۲
در یک مثال : Static NAT راه اندازی
می باشد . در این مثال آدرس ۱۰٫۱٫۱٫۲ به NAT Router روی Static NAT مثال زیر نمونه ای از راه اندازی
انتخاب شده است Inside Global Address و آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ به عنوان Inside Local Address عنوان
می باشد. Inside Global با یک آدرس Inside Local ارتباط یک به یک بين آدرس Static NAT . بنابراین
با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲ جابه جا NAT Router بنابراین پکتی که آدرس مبداء آن ۱۰٫۱٫۱٫۲ باشد به وسيله
شده و سپسبه سمت اینترنت هدایت می شود.
بدون Destination Address عوض می شود و source Address فقط جای NAT بنابراین در مکانيزم
تغيير باقی می ماند.