خرید کسپرسکی مشارکت در شبکه

خرید کسپرسکی مشارکت در شبکه

مشارکت در شبکه امنیت کسپرسکی داوطلبانه است. شما می توانید استفاده یا غیرفعال کنید Kaspersky Security Network  هنگام نصب internet security و یا در هر
لحظه پس از نصب نرم افزار ئ

► برای فعال یا غیرفعال کردن مشارکت در شبکه امنیت کسپر:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره تنظیمات باز می شود.
3. در بخش اضافی، ابزار حفاظت و مدیریت اضافی را انتخاب کنید.پنجره نمایش جزئیات شبکه کسپر امنیت  را نشان می دهدتنظیمات مشارکت شبکه
4. فعال سازی یا غیرفعال کردن مشارکت در شبکه امنیت  انتی ویروس کسپر با کلیک رویدکمه های فعال / غیرفعال:
 اگر میخواهید در شبکه امنیت کسپر مشارکت کنید، روی دکمه Enable کلیک کنید.یک پنجره با متن اعلامیه شبکه امنیت انتی ویروس Kaspersky باز می شود. اگر شماشرایط اعلامیه را بپذیرید، دکمه موافقت من را کلیک کنید.
 اگر نمیخواهید در شبکه امنیت کسپراسکای مشارکت کنید، روی Disable کلیک کنید

خرید انتی ویروس کسپرسکی برسی اتصال

 

شبکه امنیت
اتصال شما به شبکه امنیت Kaspersky ممکن است به دلایل زیر از دست رفته باشد:
 شما در شبکه امنیت کسپراسکای شرکت نمی کنید.
 رایانه شما به اینترنت متصل نیست
 وضعیت کلیدی فعلی اجازه اتصال به شبکه امنیت کسپر را نمی دهد.
وضعیت فعلی کلید در پنجره مجوز نمایش داده می شود.

► برای تست اتصال به شبکه امنیتی کسپر:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. برای باز کردن ابزار، روی دکمه More Tools در قسمت پایین پنجره اصلی کلیک کنید
3. در بخش چپ پنجره ابزارها، روی لینک Cloud Protection کلیک کنید تا Cloud را باز کنیدپنجره حفاظتپنجره Protection Cloud وضعیت اتصال شما به internet security را نشان می دهد.

در پست بعدی خط فرمان با استفاده از برنامه