Tag - کسپرسکی 2018

دانلود کسپرسکی ۲۰۱۸

دانلود کسپرسکی ۲۰۱۸

برای دانلود کسپرسکی به لینک روبه رو بروید  www.soft98.ir

دانلود فایل های آلوده به تروجان

آسیب بهداشت وارد شده توسط استفاده بیش از حد کامپیوتراطلاعات تماس با غریبه ها که ممکن است تظاهر به همسالان برای به دست آوردن اطلاعات از زیر سن قانونیکاربران، مانند نام و آدرس فیزیکی واقعی، و یا زمان از روز که هیچ کس به خانه اسکنترل والدین اجازه می دهد تا شما را به کاهش خطرات ناشی از کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید. برای این کار، انجام است.
توابع زیر موجود است:
محدود کردن زمان برای اینترنت استفاده ایجاد لیست از بازی های مجاز و مسدود و برنامه های کاربردی، و همچنین به طور موقتمحدود کردن استفاده از برنامه های کاربردی اجازه
ایجاد لیست از وب سایت مجاز و مسدود و انتخابی مسدود کردن دسته ازوب سایت های با محتوای نامناسب
فعال کردن حالت جستجوی امن در موتورهای جستجو (لینک به وب سایت با محتوای مشکوکر نتایج جستجو نمایش داده نمی شود)
محدود دریافت فایل از اینترنت
ایجاد لیست از مخاطبین که مجاز یا مسدود شده برای برقراری ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی
مشاهده متن پیام از طریق شبکه های اجتماعی
مسدود کردن ارسال اطلاعات شخصی خاص
جستجو برای کلمات کلیدی مشخص شده در پیام سیاهههای مربوط
شما می توانید در کسپرسکی انتی ویروس از ویژگی های کنترل والدین برای هر حساب کاربری در یک رایانه پیکربندی  استفاده کنید.

برای رفتن به تنظیمات کنترل والدین:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ در پنجره برنامه اصلی، کلیک بر روی دکمه کنترل والدین.
کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت

۳٫ اگر دسترسی به تنظیمات کنترل والدین است با کلمه عبور محافظت نمی، دهید نرم افزارکاربر را به یک رمز عبور. یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
این ویژگی در کسپرسکی توتال سکیوریتی میباشد برای محافظت  از دسترسی به تنظیمات کنترل والدین با یک رمز عبور:یک پر کردن رمز عبور و تکرار رمز عبور زمینه و روی ادامه کلیک کنید.
ب. در پنجره دامنه رمز عبور، کلیک بر روی دکمه ایجاد رمز عبور.
ج. در پنجره رمز عبور را وارد کنید، رمز عبور را تایید و کلیک بر روی دکمه ورود به سیستم.
اگر شما برای دسترسی به رمز عبور محافظت به تنظیمات کنترل والدین می خواهید نیست، با کلیک بر رویپرش لینک برای ادامه به تنظیمات کنترل والدین.پنجره کنترل والدین باز می شود.
۴٫ یک حساب کاربری انتخاب کنید و از لینک محدودیت پیکربندی کلیک کنید برای باز کردن والدینپنجره تنظیمات کنترل.

کسپرسکی ۲۰۱۸

کسپرسکی ۲۰۱۸

کسپرسکی ۲۰۱۸ قرارداشته باشند . بنابراین همه این کامپيوترها براحتی با یکدیگر ارتباط دارند . LAN فرض کنيد تعدادی کامپيوتر در یک
VLAN قرار دارند نمی توانند با VLAN تبدیل کنيد ، کامپيوترهایی که در یک VLAN را به چندین LAN اما درصورتی که یک
های دیگر ارتباط برقرار کنند .
۳۸۰
VLANs
VLANs logically segment switched networks based on
an organization’s functions, project teams, or
applications as opposed to a physical or geographical
basis.

کسپرسکی ۲۰۱۸
در یک مثال نمونه : VLAN بررسی
به شکل فوق توجه کنيد . این شکل نشان دهنده یک ساختمان و سه طبقه مختلف می باشد . در طبقات اول و دوم
قراردارد . Server تعدادی کامپيوتر و در طبقه سوم تعدادی ۲۰۱۹
در هر طبقه یک سوئيچ قراردارد . هر سه سوئيچ به صورت پشته به یکدیگر مرتبط شده اند و درواقع به مانند یک
و Broadcast Domain ها از دیدگاه لایه دوم در یک Server سوئيچ واحد عمل خواهند کرد . درنتيجه تمامی کامپيوترها و
یکسانی هستند . بنابراین علاوه بر اینکه ترافيک در این شبکه بالا می باشد کنترل Network ID از دید لایه سوم دارای
دسترسی در این شبکه از دید لایه سوم امکان پذیر نخواهد بود .
های خاصی دسترسی داشته باشند و امکان جابجایی فيزیکی هر Node ها Server فرض کنيد بخواهيد به هر کدام از
کدام از آنها وجود ندارد . پسراه حل چيست ؟۲۰۱۹
چگونه می توان دسترسی را بدون تغيير در ساختار فيزیکی و محل قرارگيری کامپيوتر ها انجام داد ؟
LAN به چند شبکه LAN مجازی راه حل این مشکل خواهد بود . با شکستن یک شبکه LAN یا همان Virtual LAN
کوچکتر ، هم کنترل ترافيک و هم محدود کردن سطح دسترسی در لایه دوم امکان پذیر خواهد شد .
٣٨١ ۲۰۱۹

موبایل
VLANs
VLANs logically segment switched networks based on
an organization’s functions, project teams, or
applications as opposed to a physical or geographical
basis.

کسپرسکی ۲۰۱۸
در یک مثال نمونه (ادامه ) : VLAN بررسی
با نام های VLAN امکان پذیر می باشد . با توجه به شکل فوق سه OSI در لایه دوم از مدل VLAN تعریف و ساخت
روی هر سه سوئيچ تعریف می کنيم . سپس پورتها Accounting VLAN ، Marketing VLAN ، Engineering VLAN
مربوطه قرار گيرند . VLAN های مربوطه قرار می دهيم تا کامپيوترهای متصل ۲۰۱۹ به هر کدام از پورتها در VLAN را در
همانطور که مشاهده می کنيد این دسته بندی به صورت منطقی بوده و فيزیکی صورت نمی گيرد .سه رنگ متفاوت در
با VLAN های ساخته شده می باشد و عناصر موجود در هر VLAN این شکل مشخص کننده محدوده تعریف هر کدام از
توانستيم محدود کردن دسترسی و محلی کردن ترافيک را در VLAN یکدیگر ارتباط نخواهند داشت . بنابراین به کمک
لایه دوم و به کمک سوئيچ انجام دهيم .

کسپراسکای

خرید
۳۸۲
Broadcast Domains with VLANs and
Routers
: Broadcast Domain در شکستن یک Router و VLAN نقش
، VLAN قرار دارند . با تعریف کردن Broadcast Domain در یک Default تمامی پورتهای یک سوئيچ به صورت
Broadcast Domain ها یک VLAN به نواحی منطقی کوچکتری تقسيم می شود . لذا هر کدام از Broadcast Domain
ها براحتی با یکدیگر تبادل اطلاعات خواهند داشت. مشکل VLAN 2019 های موجود در هر کدام از Node . جدید خواهند بود
ها برقرار کنيد . درواقع VLAN را برای بعضی از VLAN کسپرسکی ۲۰۱۸ زمانی پيش می آید که شما بخواهيد دسترسی به یک
Device که یک Router را برقرار کنيد. برای این منظور کافی است که از یک VLAN می خواهيد ارتباط بين یک یا چند
دیگر هدایت کند . VLAN به سمت VLAN لایه سوم می باشد استفاده کنيد به طوری که ترافيک را از یک
٣٨٣
VLAN and OSI
: OSI در مقایسه با مدل VLAN مکانيزم کاری یک
می باشد . در لایه فيزیکی پورتهای سوئيچ OSI به شکل فوق توجه کنيد . این شکل نمایشگر سه لایه انتهایی مدل
OSI متصل شده اند . لایه دوم از مدل Floor های مربوطه در هر node نمایش داده شده اند . هر کدام از این پورتها به
ساخته شده متناسب به نياز دارای تعدادی پورت از هر سه VLAN ها می باشد . سه VLAN محل تعریف و ساخت
قرار VLAN سوئيچ می باشد . سه رنگ مشکی ، آبی و قرمز به ترتيب پورتهایی را نشان می دهد که در این سه
گرفته اند .
لایه سوم می باشد . بنابراین به کمک روتر Device با یکدیگر نياز به یک VLAN از طرفی به منظور ارتباط این سه
های متفاوتی می باشند برقرار کرد. Network ID ها را که دارای VLAN می توان ارتباط هر کدام از این
هایی که به صورت منطقی VLAN سوالی که مطرح می شود اینست که چگونه می توان پورتهای یک سوئيچ را درون
تعریف شده اند قرار دهيم ؟ در ادامه این درس با روشهای مختلف جهت انجام اینکار آشنا خواهيد شد .
۳۸۴
Static VLANs

کسپراسکای
: Static VLAN به روش VLAN عضویت در
شدید . LAN و دليل استفاده از آن در یک شبکه آشنا VLAN تابه اینجا با مفهوم
ها می رسد. VLAN ها نوبت به عضویت در هر کدام از VLAN بعد از ساخت هر کدام از
ها به دو صورت می باشد : VLAN نحوه عضویت در
Static VLAN •
Dynamic VLAN •

کسپراسکای

کسپرسکی ۲۰۱۸
:Static VLAN
وجود دارد به طوریکه تمامی پورتهای یک سوئيچ در VLAN به نام ۱ VLAN به صورت پيشفرض روی تمامی روترهای یک
های دیگری تعریف VLAN روی یک سوئيچ می بایست ابتدا VLAN آن قرار دارد . بنابراین برای رسيدن به هدف داشتن
مربوطه انداخته شوند . برای انجام دستی VLAN خارج شده و درون VLAN شده و سپس پورت به صورت تنظيمی از ۱
ها می بایست پورتهای مورد VLAN بعد از تعریف کردن خرید کسپرسکی Static VLAN استفاده می کنيم . در روش Static این کار از روش
باقی گذاشت . VLAN های تعریف شده انتقال داد و مابقی پورتها را در داخل ۱ VLAN نظر را به داخل
این روش بسيار ساده و دارای امنيت بالایی می باشد .
٣٨٥

موبایل
Dynamic VLANs
: Dynamic VLAN به روش VLAN عضویت در
ها براساس شماره پورت دسته بندی نمی شونند . هر کدام می توانند مجموعه ای از آدرسهای VALN در این روش
و یا پروتکل باشند . (IP Address ) و یا آدرس منطقی (MAC Address) فيزیکی
VLAN Membership Policy Server(VMPS) مرکز  خرید ی Server ها به عهده یک VLAN در این روش مدیریت هر کدام از
بالاتری می باشد . Overhead دارای انعطاف پذیری بيشتر و Static خواهد بود . این روش نسبت به روش
صورت VMPS ها به هر کدام از سوئيچ ها که متصل شونند با مدیریتی که از سوی Node با این روش هر کدام از
هر کدام از پورتها مختص و Static های مربوط به خود را خواهند داشت . در حالی که در روش Policy می گيرد هر کدام
خاصی خواهند بود . VLAN متعلق به
۳۸۶

اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

اینترنت سکیوریتی برای اندروید
Adding a VLAN
Catalyst 2950
wg_sw_2950#vlan database
wg_sw_2950(vlan)# vlan vlan# [name vlan-name]
wg_sw_2950#vlan database
wg_sw_ 2950(vlan)#vlan 9 name switchlab2
wg_sw_ 2950(vlan)#exit خرید
: VLAN اضافه کردن  کسپرسکی انتی ویروس
VLAN نمایش می دهد . بعد از وارد شدن به Switch Catalyst جدید را روی ۲۹۵۰ VLAN شکل فوق نحوه تعریف یک
ایی را که می خواهيد تعریف کنيد . VLAN می توانيد هر تعداد Mode
ها می توانند یکی از اعداد رنج ۱ تا ۴۰۹۴ باشند . VLAN شماره
٣٨٧

کسپراسکای

کسپرسکی ۲۰۱۸
Verifying VLAN Configuration
ها : VLAN بررسی
ها و وضعيت هر کدام از آنها و پورتهایی کسپرسکی ۲۰۱۸ را که در هر یک از آنها VLAN می توان تعداد و نام show VLAN به کمک فرمان
قرار دارد را مشاهده کرد .
Assigning Switch Ports to a VLAN kaspersky total security Multi Device

kaspersky antivirus
Catalyst 2950
wg_sw_2950(config-if)#switchport access vlan vlan-Name
مورد نظر : VLAN قراردادن منطقی پورتها در
برای Static VLAN می بایست اعضاء آن را مشخص کرد . در صورتيکه بخواهيد از روش VLAN بعد از تعریف کردن یک
استفاده کنيد کافی است وارد اینترفيس مورد نظر شده و به کمک فرمان زیر آن را به VLAN نسبت دادن پورتها به
دهيد . Move مورد نظر VLAN صورت منطقی به داخل
ایی را که VLAN ، VLAN بوده و با آوردن نام Access کسپرسکی ۲۰۱۸ این پورت Mode درواقع به کمک فرمان زیر مشخص می کنيد که
و علت استفاده از آن بيشتر آشنا Access این پورت در آن قرار دارد مشخص می کنيد . در ادامه این فصل با واژه
می شوید .
wg_sw_2950(config-if)#switchport access vlan vlan-Name
٣٨٩
Deleting VLANs
: VLAN حذف یک خرید
به صورت پيش فرض تعریف شده است و تمامی پورتها در داخل آن قرار دارد . بنابراین VLAN در تمامی سوئيچها ۱
امکان حدف آن وجود ندارد.
هایی را که تعریف می کنيد ر می توانيد حذف کنيد . برای این منظور ابتدا می بایست VLAN درحالی که هر کدام از
مورد نظر را حدف کنيد . VLAN تمامی پورتهایی را که در آن قرار دارند را حدف کرده و سپس
کافی است وارد اینترفيسمربوطه شده و فرمان زیر را وارد کنيد : VLAN برای خارج کردن یک پورت از یک
Switch(config-if)# no switchport access vlan 300
۳۹۰

موبایل

کسپراسکای
Summary
• After creating a VLAN, you can statically assign a
port or a number of ports to that VLAN. A port can
belong to only one VLAN at a time.
• You can verify the VLAN configuration using the
show commands. Kaspersky Internet Securit Multi Device
• As network topologies, business requirements, and
individual assignments change, VLAN requirements
also change.
خلاصه :
Broadcast می بایست آن را به تعدادی LAN در یک شبکه security به منظور کنترل و مدیریت ترافيک و افزایش
خواهند VLAN و یا Virtual LAN های جدید یک Broadcast Domain تقسيم کرد به طوری که هر کدام از این Domain
بود .

موبایل  ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷
ها شامل تعدادی پورت خواهند بود که این پورتهای می توانند همگی از یک سوئيچ و یا از تعدادی VLAN هر کدام از
سوئيچ انتخاب شده باشند .
ها به دو صورت امکان پذیر می باشد : VLAN نحوه عضویت در هر کدام از
Static VLAN •
Dynamic VLAN • خرید
ها کنيد در صورت تغيير در شبکه می بایست هر کدام از آنها را به VLAN عضو Static درصورتيکه پورتها را به صورت
صورت دستی تغيير دهيد .
های یک شبکه بر اساس آدرسهای فيزیکی و یا منطقی و یا پروتکل های مختلف دسته node ، Dynamic در روش
انجام می شود . Server بندی می شوند و مدیریت آنها توسط یک

کسپرسکی ۲۰۱۸  خرید-لایسنس-نود-ورژن۱۱

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

خرید کسپرسکی ۲۰۱۷

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

 

kaspersky total security Multi Device2017

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۸

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۷

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی۲۰۱۸

اموزش کسپرسکی ۲۰۱۸    لایسنس کسپراسکای ۲۰۱۸

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

لایسنس کسپرسکی

خرید کسپرسکی اورجینال

خرید کسپرسکی اصلی

خرید کسپراسکایر

کسپرسکی اورجنال

اموزش اجرای تنظیمات برنامه در رایانه دیگر در کسپرسکی

اموزش نمای گزارش عملکرد برنامه در کسپرسکی

اموزش بازیابی تنظیمات پیش فرض برنامه در کسپرسکی

اموزش ایجاد وقفه در محافظت رایانه و از سر گیری آن در کسپرسکی

اموزش محافظت از گزینه های مدیریتی KASPERSKY INTERNET SECURITY با استفاده از رمز عبور

اموزش حالت برنامه های قابل اعتماد در کسپرسکی

اموزش بررسی برنامه های ناشناس در کسپرسکی

اموزش حفظ منابع سیستم عامل برای بازی های رایانه ایدر کسپرسکی

اموزش مدیریت محافظت از رایانه از راه دور در کسپرسکی

اموزش کنترل فعالیت کاربر در رایانه و اینترنت در کسپرسکی

اموزش محافظت ضدبنر در حین مرور وب سایت در کسپر

اموزش محافظت ردیابی وب در کسپرسکی

اموزش پیکربندی امنیت مالی در کسپرسکی

محافظت از داده های خصوصی در اینترنت

عیب یابی سیستم عامل پس از آلودگی در کسپرسکی

بازیابی موارد حذف شده یا آلوده شده توسط برنامه در کسپرسکی

اموزش اسکن رایانه در کسپرسکی

اموزش مدیریت اعلان های برنامه در کسپرسکی