Tag - کسپرسکی اینترنت سکیوریتی2018

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی۲۰۱۸

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۸

Multipoint پيکربندی اینترفيسمنطقی در حالت
فعال شود ، Frame Relay به عنوان پروتکل مسيریابی روی روترهای شبکه RIP فرض کنيد پروتکل
هایی به آدرس Update همانطور که می دانيد این پروتکل به صورت پيشفرض هر ۳۰ ثانيه یکبار
به تمامی روترهای مجاور ارسال می کند . Broadcast
خود ، اطلاعات جدی د و تغييرات را به Routing table جدید و اعمال آن روی Update هر روتر با دریافت
تمامی روتر ها ی مجاور به جز روتری که این اطلاعات را از او گرفته بود ارسال می کند . و این نتيجه
می گوید “فرض کنيد یک روتر Split Horizon می باشد . درواقع الگوریتم Split Horizon الگوریتم
شود ، بنابراین پساز اعمال Routing Table ایی را از یک اینترفيسدریافت کند که منجر به تغيير Update
اش را به تمامی اینترفيسها ج ز Routing Table اش ، می بایست اطلاعات کل Routing Table روی
در Frame Relay را از آن دریافت کرده بود ارسال کند ” ، با این تعریف در شبکه Update اینترفيسی که
ایی را از طریق یکی از مدارهای خود دریافت کند می بایست Update ، Multipoint صورتی که اینترفيس
بعد از اعمال تغييرات لازمه آن را دراختيار روترهای دیگر قرار دهد .
دراختيار subinterface را از طریق همين Update سوالی که مطرح می شود اینست که آیا روتر می تواند
روترهای متصل دیگر قرار دهد ؟
استفاده شود تمامی اینترفيسهای متصله در این محيط Multipoint همانطور که گفته شد در حالتی که از
ایی که از یک اینترفيس دریافت شود با وجود فعال بو د ن Update یکسانی هستند و Subnet ، دارای
نمی تواند دوباره از این اینترفيسخارج شود . Split Horizon الگوریتم
مستقل و Subinterface هر کدام از مدارهای مجاز ی به یک ، Point-to-point mode درصورتی که در
متفاوت با بقيه ، متصل هستند. Subnet دارای
های دیگر Subinterface دریافت شود براحتی توسط Subinterface ایی که توسط یک Update بنابراین
منتشر می شود .
ها براحتی در Update استفاده کنيد ، اما بخواهيد Multipoint mode نکته : درصورتی که بخواهيد از
شبکه منتشر شوند دو راه پيشرو خواهيد داشت :
در شبکه را در نظر بگيرید. Loop که می بایست عواقب بروز Split Horizon • غير فعال کردن
و Broadcast بنابراین ، Frame Relay map درانتهای فرمان Broadcast • استفاده از دستور
روی Multipoint پروتکل های مسيریابی توسط اینترفيس Update های مربوط به Multicast
مدارهای مجازی منتقل خواهد شد .:Show interface بررسی فرمان
تنظيم کردید ،به کمک فرمان زیر می توانيد Frame Relay بعد از اینکه اینترفيسی را جهت اتصال به شبکه
وضعيت آن و صحت تنظيمات را بررسی کنيد :
Router# show interface s0
Encapsulation نوع ، Frame Relay همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنيد ، با فعال شدن پروتکل
خواهد شد . Frame Relay روی این اینترفيس
ایی را که روی این اینترفيست ن ظيم شده LMI Type و DLCI Number در خروجی این فرمان می توانيد
است را مشاهده کنيد .

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید
٥٣٥
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 8
• Displays PVC traffic statistics
show frame-relay pvc Example
Router#show frame-relay pvc 100
PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE)
DLCI = 100, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0
input pkts 28 output pkts 10 in bytes 8398
out bytes 1198 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 10 out bcast bytes 1198
pvc create time 00:03:46, last time pvc status changed 00:03:47
۵۳۶
:Show frame-relay pvc بررسی فرمان
مربوط به آن را DLCI هر کدام و شماره State به کمک فرمان فوق می توان تک تک مدارهای مجازی و
مشاهد کرد .
شکل فوق خروجی این فرمان را روی یک روتر نمایشمی دهد . این روتر به کمک یک مدار مجازی از
متصل شده است . وضعيت این مدار مجا ز ی در Frae Relay به شبکه serial طریق اینترفيسفيزیکی ۰
مشخص می شود . DLCI و با شماره ۱۰۰ active حالت
٥٣٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 8 ٣
• Displays the route maps, either static or dynamic
Router#show frame-relay map
Serial0 (up): ip 10.140.1.1 dlci 100(0x64,0x1840), dynamic,
broadcast,, status defined, active
show frame-relay map Example
۵۳۸
:Show frame-relay map بررسی فرمان
را بررسی کنيد . Frame Relay مربوط به Map Table به کمک فرمان فوق می توانيد
مربوط به یک روتر را نشان می دهد . این جدول دارای یک رکورد می باشد که Map Table شکل فوق
می باشد . DLCI Number و IP Address دارای فيلدهای
LMI Message و توسط Dynamic می باشد که به صورت DLCI بنابراین آدرس ۱۰٫۱۴۰٫۱٫۱ در تناظر با ۱۰۰
ها بدست آمده است .
٥٣٩
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 8 ۶
Summary
• A basic Frame Relay configuration assumes one or more
physical interfaces, and LMI and Inverse ARP are running
on the remote routers. In this type of environment, the
LMI notifies the router about the available DLCIs.
• When the remote router does not support Inverse ARP, or
when you want to control routed broadcast traffic, you
must define the address-to-DLCI table statically.
• You can configure Frame Relay subinterfaces in either
point-to-point or multipoint mode.
• After you configure Frame Relay, you can verify that the
connections are active using the available show
commands.
• Use the debug frame-relay lmi command to verify and
troubleshoot a Frame Relay connection.
۵۴۰
خلاصه :
روی یک روتر ، ابتدا می بایست مشخص شود که می خواهيم Frame Relay برای تنظيم کردن پروتکل
و یا یک به چند (Point-to-Point) ارتباط این روتر با روتر و یا روترهای دیگر به چه صورتی باشد، یک به یک
. (point-to-multipoint)
تنظيم کنيم. Frame Relay بعد از مشخص شدن نوع ارتباط می بایست اینترفيسرا برای ارتباط با شبکه
Frame Relay • فعال کردن پروتکل
LMI Type • تعيين
DLCI • تعيين
IP Address • تعيين
: multipoint و Point-to-point پيکربندی اینترفيسمنطقی در حالت
Frame Relay گام اول : فعال کردن پروتکل خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی
گام دوم : تنظيم اینترفيسمنطقی : Multipoint پيکربندی اینترفيسمنطقی در حالت
به مانند یک اینترفيس فيزیکی عمل می کند ، با این تفاوت که می بایست به subinterface در این روش
یکسانی با آنها باشد. Subnet جای یک ارتباط ، ارتباط چندگانه با اینترفيسهای دیگر و دارای
می بایست مراحل زیر دنبال کنيد : frame Relay برای مرتبط کردن این روتر به شبکه
: Frame Relay گام اول : فعال کردن پروتکل

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی۲۰۱۸
را روی آن فعال کنيد. Frame Relay وارد اینترفيسفيزیکی شده و پروتکل
روی یک اینترفيسفيزیکی فعال می شود . ، Frame Relay به کمک فرمان زیر پروتکل
Router(config-if)# Encapsulation Frame-relay
گام دوم : تنظيم اینترفيسمنطقی :
:Multipoint Mode مربوطه و تعيين Subinterface ١. مشخص کردن
Router(config-subif)# Interface subinterface-number multipoint
مشخص به IP Address کردن map ٢. مشخص کردن هر کدام از مدارهای مجازی به کمک
مشخص: DLCI شماره
اینترفيسی که به چندین مدار مجازی متصل باشد ، می بایست ، Multipoint Mode در
مشخص تحویل شبکه DLCI فریم های هر کدام از این مدارها را تفکيک کرده و با شماره
دهد . frame Relay
به طور مثال این اینترفيس باید بداند پکتهایی که دار ای آدرس مقصد ۱۰٫۱۷٫۰٫۲ می باشند
مشخص شده اند . درواقع می بایست در DLCI می بایست در مداری قرار گيرند که با ۱۲۰
frame مقدار ۱۲۰ قرار گيرد به طوری که توسط سوئيچ DLCI و در فيلد Frame Relay فریم
قابل تفکيک باشد . Relay
DLCI مشخص با یک شماره IP Address به کمک فرمان زیر می توان تناظر بين یک
مشخص را انجام داد .
Router(config-subif)#Frame-relay map ip ip address dlci-number broadcast
متصل شده Multipoint به صورت D و C ، B به کمک سه مدار مجازی به روترهای A در شکل فوق روتر
DLCI ها و شماره IP Address به راحتی می تواند تناظر بين ، Map Table است . بنابراین روتر با بررسی
دهد . Frame Relay را تحویل شبکه Frame Relay را مشخص و به کمک آن فریم های
های آن آشنا شدید ، سوالی که پيشمی آید Mode و هر کدام از Subinterface تا به اینجا با مفهوم
در چيست ؟ Mode اینست که تفاوت این دو
می باشد.Point-to-point پيکربندی اینترفيسمنطقی در حالت
به یک روتر دیگر متصل باشد ، مدار مجازی به Point-to-point به صورت Subinterface درصورتی که یک
که مشخص کننده این مدار مجازی DLCI و شماره IP Address این اینترفيسمتصل شده و می بایست
frame Relay تنظيم کرد . برای مرتبط کردن این روتر به شبکه Subinterface می باشد را روی این
می بایست مراحل زیر دنبال کنيد :
: Frame Relay گام اول : فعال کردن پروتکل
را روی آن فعال کنيد. Frame Relay وارد اینترفيسفيزیکی شده و پروتکل
روی یک اینترفيسفيزیکی فعال می شود . ، Frame Relay به کمک فرمان زیر پروتکل
Router(config-if)# Encapsulation Frame-relay
گام دوم : تنظيم اینترفيسمنطقی :
: Point-to-point Mode مربوطه و تعيين Subinterface ١. مشخص کردن
به این صورت است که ابتدا شم اره (Subinterface) شماره گذاری اینترفيس های منطقی
اینترفيسفيزیکی را آورده و سپسشماره اینترفيسمنطقی را.
مربوط به اینترفيسفيزیکی (Subinterface) به طور مثال برای تعریف اینترفيسهای منطقی
ابتدا شماره اینترفيسفيزیکی و سپسشماره اینترفيسمنطقی آورده ، Serial 0
و یا اینترفيس Serial ها به صورت اینترفيس ۰٫۱ Subinterface می شود . درنتيجه
نام گذاری می شوند . Serial 0.2
Router(config-subif)# Interface subinterface-number point-to-point
را روی این اینترفيسمنطقی تنظيم کنيد : IP Address و DLCI ٢. شماره
Router(config-subif)# Frame-relay interface-dlci dlci-number
متصل شده است . C و B به کمک دو مدار مجازی به روترهای A به شکل فوق توجه کنيد .روتر
نقطه اتصال به این دو روتر می باشد . بنابراین می بایست به دو مدار مجازی Serial اینترفيسفيزیکی ۰
استفاده شده است ، یعنی هر کدام از مدارهای Point-to-point متصل شود . در این مثال از ارتباط
دارای رنج آدرس ۱۰٫۱۷٫۰٫۰ و C و A های جداگانه ای قراردارند . مدار مجازی بين روتر Subnet مجازی در
مدار دیگر ، دارای رنج آدرس ۱۰٫۱۸٫۰٫۰ می باشد .
ها در هر Subnet ها ، شامل تنظيمات فوق با درنظر گرفتن متفاوت بودن Subinterface تنظيم هر کدام از
قرار IP Address ها در یک رنج Subinterface کدام از جفت روترهای می باشد . بنابراین هر کدام از این
مواجه نباشيد ، درغيراین صورت روش IP دارد . این روش زمانی مفيد می باشد که با محدودیت تعداد
خواهد بود .Subinterface) تنظيم اینترفيسمنطقی
روی یک روتر ، مشخص و تنظيم کردن Frame Relay همانطور که گفته شد اولين گام در تنظيم
متصل است . این انتخاب به نوع توپولوژی شبک ه frame Relay اینترفيسی است که به سوئيچ شبکه
به سه دسته زیر تقسيم می Topology از نقطه نظر Frame Relay برمی گردد . شبکه Frame Relay
شود:
hub and spoke • توپولوژی
Full Mesh • توپولوژی
Partial Mesh • توپولوژی
یک روتر به عنوان روتر مرکزی و سایر روترها به مانند بازوهای این روتر Hub and Spoke در توپولوژی
مرکزی عمل می کنند . درواقع دراین توپولوژی ی ک ارتباط یک به چند بين یک روتر مرکزی و سایر روترها
وجود دارد .
هر روتر دارای یک مدار مجازی با سایر روترها می باشد . ، Full Mesh در توپولوژی
برخی از روترها به کمک مدارهای مجازی به تمامی روترها متصل هستند . ، Partial Mesh در توپولوژی
می باشد . براساس این توپولوژی Hub and Spoke رایجترین توپولوژی ، توپولوژی Frame Relay در شبکه
یک روتر به عنوان روتر مرکزی با تعدادی مدار مجازی به سایر روترهای دیگر متصل می باشد . یکی از
چند مدار مجازی روی یک بستر ارتباطی ( Multiplexing) قدرت ادغام ، Frame Relay ویژگی های شبکه
با به کار بردن مفهوم اینترفيس Frame Relay . و یا به عبارتی روی یک اینترفيسفيزیکی می باشد
عمليات تفکيک مدارهای مجازی را انجام می دهد . حال هر کدام از مدارهای ( Subinterface ) منطقی
چون تعریف Frame Relay متصل بوده و می بایست تنظيمات Subinterface به یک (VC) مجازی
را درمورد این اینترفيسبه کار برد . DLCI و شماره IP Address
قابل تنظيم می باشد : (Mode) به دو صورت Subinterface
:Point-to-Point •
استفاده می شود که بخواهيد یک مدار مجازی با Subinterface زمانی روی یک Mode این
اینترفيس فيزیکی و یا منطقی دیگری د اشته باشيد . بنابراین هر جفت از روترهایی که به صورت
متفاوت با جفت روتر های دیگ ر Subnet به یکدیگر متصل هستند دارای point-to-point
جداگانه ای IP و یا درواقع رنج Subnet می باشند . بنابراین هر کدام از مدارهای مجازی دارای
می باشند .

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل
:Multipoint •
استفاده می شود که بخواهيد چند مدار مجازی با چند Subinterface زمانی روی یک Mode این
اینترفيس فيزیکی و یا منطقی دیگر داشته باشيد . دراین حالت تمامی اینترفيس هایی که به
یکسان باشند .: (Subinterface) تنظيم اینترفيسمنطقی
روی یک روتر ، مشخص و تنظيم کردن Frame Relay همانطور که گفته شد اولين گام در تنظيم
متصل است . این انتخاب به نوع توپولوژی شبک ه frame Relay اینترفيسی است که به سوئيچ شبکه
به سه دسته زیر تقسيم می Topology از نقطه نظر Frame Relay برمی گردد . شبکه Frame Relay
شود:
hub and spoke • توپولوژی
Full Mesh • توپولوژی
Partial Mesh • توپولوژی
یک روتر به عنوان روتر مرکزی و سایر روترها به مانند بازوهای این روتر Hub and Spoke در توپولوژی
مرکزی عمل می کنند . درواقع دراین توپولوژی ی ک ارتباط یک به چند بين یک روتر مرکزی و سایر روترها
وجود دارد .
هر روتر دارای یک مدار مجازی با سایر روترها می باشد . ، Full Mesh در توپولوژی
برخی از روترها به کمک مدارهای مجازی به تمامی روترها متصل هستند . ، Partial Mesh در توپولوژی
می باشد . براساس این توپولوژی Hub and Spoke رایجترین توپولوژی ، توپولوژی Frame Relay در شبکه
یک روتر به عنوان روتر مرکزی با تعدادی مدار مجازی به سایر روترهای دیگر متصل می باشد . یکی از
چند مدار مجازی روی یک بستر ارتباطی ( Multiplexing) قدرت ادغام ، Frame Relay ویژگی های شبکه
با به کار بردن مفهوم اینترفيس Frame Relay . و یا به عبارتی روی یک اینترفيسفيزیکی می باشد
عمليات تفکيک مدارهای مجازی را انجام می دهد . حال هر کدام از مدارهای ( Subinterface ) منطقی
چون تعریف Frame Relay متصل بوده و می بایست تنظيمات Subinterface به یک (VC) مجازی
را درمورد این اینترفيسبه کار برد . DLCI و شماره IP Address
قابل تنظيم می باشد : (Mode) به دو صورت Subinterface
:Point-to-Point •

لایسنس اورجنال   اموزش  اموزش
استفاده می شود که بخواهيد یک مدار مجازی با Subinterface زمانی روی یک Mode این
اینترفيس فيزیکی و یا منطقی دیگری د اشته باشيد . بنابراین هر جفت از روترهایی که به صورت
متفاوت با جفت روتر های دیگ ر Subnet به یکدیگر متصل هستند دارای point-to-point
جداگانه ای IP و یا درواقع رنج Subnet می باشند . بنابراین هر کدام از مدارهای مجازی دارای
می باشند .
:Multipoint •
استفاده می شود که بخواهيد چند مدار مجازی با چند Subinterface زمانی روی یک Mode این
اینترفيس فيزیکی و یا منطقی دیگر داشته باشيد . دراین حالت تمامی اینترفيس هایی که به
یکسان باشند . Subnet یکدیگر به کمک مدارهای مجازی متصل هستند می بایست دارای
٥٢٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 8 ٧
Configuring Point-to-Point Subinterfaces
۵۲۸
: Point-to-point پيکربندی اینترفيسمنطقی در حالت
به یک روتر دیگر متصل باشد ، مدار مجازی به Point-to-point به صورت Subinterface درصورتی که یک
که مشخص کننده این مدار مجازی DLCI و شماره IP Address این اینترفيسمتصل شده و می بایست
frame Relay تنظيم کرد . برای مرتبط کردن این روتر به شبکه Subinterface می باشد را روی این
می بایست مراحل زیر دنبال کنيد :کسپرسکی اینترنت سکیوریتی۲۰۱۸
: Frame Relay گام اول : فعال کردن پروتکل
را روی آن فعال کنيد. Frame Relay وارد اینترفيسفيزیکی شده و پروتکل
روی یک اینترفيسفيزیکی فعال می شود . ، Frame Relay به کمک فرمان زیر پروتکل
Router(config-if)# Encapsulation Frame-relay
گام دوم : تنظيم اینترفيسمنطقی :

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
: Point-to-point Mode مربوطه و تعيين Subinterface ١. مشخص کردن
به این صورت است که ابتدا شم اره (Subinterface) شماره گذاری اینترفيس های منطقی
اینترفيسفيزیکی را آورده و سپسشماره اینترفيسمنطقی را.
مربوط به اینترفيسفيزیکی (Subinterface) به طور مثال برای تعریف اینترفيسهای منطقی
ابتدا شماره اینترفيسفيزیکی و سپسشماره اینترفيسمنطقی آورده ، Serial 0
و یا اینترفيس Serial ها به صورت اینترفيس ۰٫۱ Subinterface می شود . درنتيجه
نام گذاری می شوند . Serial 0.2
Router(config-subif)# Interface subinterface-number point-to-point
را روی این اینترفيسمنطقی تنظيم کنيد : IP Address و DLCI ٢. شماره
Router(config-subif)# Frame-relay interface-dlci dlci-number
متصل شده است . C و B به کمک دو مدار مجازی به روترهای A به شکل فوق توجه کنيد .روتر
نقطه اتصال به این دو روتر می باشد . بنابراین می بایست به دو مدار مجازی Serial اینترفيسفيزیکی ۰
استفاده شده است ، یعنی هر کدام از مدارهای Point-to-point متصل شود . در این مثال از ارتباط
دارای رنج آدرس ۱۰٫۱۷٫۰٫۰ و C و A های جداگانه ای قراردارند . مدار مجازی بين روتر Subnet مجازی در
مدار دیگر ، دارای رنج آدرس ۱۰٫۱۸٫۰٫۰ می باشد .
ها در هر Subnet ها ، شامل تنظيمات فوق با درنظر گرفتن متفاوت بودن Subinterface تنظيم هر کدام از
قرار IP Address ها در یک رنج Subinterface کدام از جفت روترهای می باشد . بنابراین هر کدام از این
مواجه نباشيد ، درغيراین صورت روش IP دارد . این روش زمانی مفيد می باشد که با محدودیت تعداد
خواهد بود . IP پاسخگوی محدودیت Multimode دوم یعنی : Frame Relay تنظيمات اوليه پروتکل
روی یک روتر ، ابتدا می بایست مشخص شود که می خواهيم Frame Relay برای تنظيم کردن پروتکل
و یا یک به چند (Point-to-Point) ارتباط این روتر با روتر و یا روترهای دیگر به چه صورتی باشد، یک به یک
. (point-to-multipoint)
تنظيم کنيم. Frame Relay بعد از مشخص شدن نوع ارتباط می بایست اینترفيسرا برای ارتباط با شبکه
: Frame Relay • فعال کردن پروتکل
Frame اضافی و تحویل شبکه IP به هر کدام از بسته ها DLCI با فعال شدن این پروتکل ، فيلد
داده می شود . Relay
: LMI Type • تعيين
تعيين می شود. Frame Relay سيگنالينگ بين روتر و سوئيچ شبکه ، LMI Type به کمک
: DLCI • تعيين
مشخص کننده یک مدار مجازی مشخص Frame Relay شماره ای است که در شبکه DLCI
برچسب زده شده و DLCI می باشد . بنابراین فریم های ارسالی از این اینترفيس با این شماره
داده می شود . Frame Relay تحویل شبکه