Tag - کسپراسکای برای موبایل

کسپراسکای برای موبایل

کسپراسکای برای موبایل

کسپراسکای برای موبایل کسپراسکای برای موبایل کسپراسکای برای موبایل.

VTP ١. تعریف
های مختلف آن . Mode دریک شبکه و VTP ٢. عملکرد
. VTP ٣. بررسی و خطایابی در عملکرد
٤٠٥سان VTP Domain را برای سوئيچ مشخص می کنيد . سوئيچ های که دارای نا م Domain به کمک فرمان زیر نام
ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . VLAN باشند می توانند اطلاعات مربوط به
Switch(config)#vtp domain domain-name
: VTP Mode تعيين
را روی سوئيچ ۲۹۵۰ VTP Mode هستند . به کمک فرمان زیر می توانيد Server Mode سوئيچ ها به صورت پيشفرض
قرار دهيد . Server در حالت
Switch(config)#vtp server
: VTP Password تعيين کسپرسکی برای موبایل
VLAN باشد اطلاعات مربوط به Client Mode هر سوئيچ دیگری که VTP Server با مشخص شدن VTP Domain در یک
می گيرد . حال در صورتی که نخواهيد هر کسی براحتی بتواند سوئيچ خود را وارد شبکه کرده و VTP Server
• Advertises VLAN configuration information
• Maintains VLAN configuration consistency throughout a
common administrative domain
• Sends advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features
: VTP ویژگی های پروتکل
آشنا شدید . با بزرگ شدن یک شبکه و افزایش Ethernet در یک شبکه Trunk و VLAN در درسهای گذشته با مفهوم
جدید منجر به ایجا د تغيير در بقيه VLAN ها و یا ساختن یک VLAN تعداد سوئيچها ، تغييرات جزئی در هر کدام از
سوئيچها می شود ، بنابراین مدیریت منابع در این شبکه با مشکلات بسيار زیادی همراه خواهد بود .
را ارائه کرده است . VTP سيسکو برای رفع این مشکل
با تعریف کردن یک ناحيه که شامل تعدادی VTP طرح مدیریت گروهی سوئيچ ها را معرفی می کند . بنابراین ، VTP
اعمال کرده و سپسبه اطلاع دیگر Server در این شبکه ، تغييرات رو ی را Server و Client سوئيچ می باشد و تعریف
ها و تغييرات آنها در این شبکه خيلی راحتر و سریعتر خواهد VLAN سوئيچها می رساند . بنابراین اطلاع رسانی درمورد
شد.
شوید . VTP برای روشن شدن مطلب ابتدا با اصطلاحات مربوط به
:VTP Domain
خود را با بقيه سوئيچ ها به VLAN ناحيه ای که شامل خرید کسپرسکی تعدادی سوئيچ بوده به طوریکه هر سوئيچ اطلاعات مربوط به
اشتراک می گذارد .
۴۰۶
• Advertises VLAN configuration information
• Maintains VLAN configuration consistency throughout a
common administrative domain
• Sends advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features
ادامه ) : ) VTP ویژگی های پروتکل
های متفاوتی هستند نمی VTP Domain باشد و سوئيچ هایی که در VTP Domain هر سوئيچ تنها می تواند عضو یک
هایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . VLAN توانند اطلاعات مربوط به
می باشد . BCMSN به نام VTP Domain به شکل فوق توجه کنيد . این شکل نشان دهنده یک
VTP Domain روی یک سوئيچ به دیگر س و ئيچ های ای ن VLAN همانطور که مشاهده می کنيد خبر ساخته شدن یک
گزارش داده می شود .
:VTP advertisement
از VTP Advertisement ها را به کم ک VLAN اطلاعات مربوط به VTP Domain هر کدام از سوئيچ های سيسکو در
به آنها متصل است دریافت می کند . Trunk سوئيچ های مجاورش که از طریق پورت
ارسال می شود . VTP Domain در Multicast ها به صورت فریم های VTP Advertisement
ها قادر به انتقال باشند . VTP Advertisement تعریف شود تا Trunk نکته : لينک بين دو سوئيچ می بایست به صورت
منتشر می شوند : VTP Domain به سه فرم در یک VTP Advertisement
٤٠٧ کسپرسکی برای موبایل

ادامه ) : ) VTP ویژگی های پروتکل
: Summary Adve tisement •
ارسال می شود VTP Domain به بقيه سوئيچ ها در VTP Server اطلاعاتی هستند که هر ۳۰۰ ث نيه توسط
می باشد . VLAN Database و شامل اطلاعات مربوط به
: Subset Advertisement • کسپرسکی برای موبایل
ها ارسال می شود و VLAN هنگام رخ دادن غيير در تنظيمات VTP Server اطلاعاتی هستند که توسط
ها می باشد . VLAN و وضعيت هر کدام از VLAN Database شامل اطلاعات
: Advertisement requests from Clients •
درخواست می شوند . VTP Server از VTP Client اطلاعاتی هستند که توسط
۴۰۸ کسپراسکای برای موبایل
•nds advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features  برای اندروید برای اندروید برای اندروید
ادامه ): ) VTP ویژگی های پروتکل
را که در حافظه فرار VTP را خاموش و سپسروشن کسپراسکای برای موبایل کنيد اطلاعات مربوط به VTP Client به طور مثال زمانی که یک
دریافت کند . پس VTP Server نگهداری کرده بود از دست می دهد . بنابراین می بایست این اطلاعات را دوباره از RAM
VTP Client خود را در به VLAN Database در پاسخ VTP Server ارسال می کند و VTP Server درخواستی را به
ارسال می کند .Kaspersky Internet Securit Multi Device     Kaspersky Internet Securit Multi Device     Kaspersky Internet Securit Multi Device    kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android
٤٠٩
• Cannot create,
change, or delete
VLANs انتی ویروس انتی ویروس انتی ویروس
• dvertisements
• Synchronizes اینترنت سکیوریتی
VLAN
configurations کد فعال سازی آنتی ویروس
• Does not savnchronizes VLAN
configurations
• Saves configuration in NVRAM
• Creates, modifies, and
deletes VLANs locally
only کسپراسکای برای موبایل
• For
NVRAM
VTP Modes
: VTP های مختلف پروتکل Mode
های زیر ایفای تقشکنند : Mode هر کدام از سوئيچ ها می بایست در یکی از VTP Domain در یک
Server Mode •
Client Mode •
Transparent Mode •
ها و عملکرد VLAN مشخص می کند که هر کدام از سوئيچ ها چگونه در اطلاع رسانی در مورد VTP Mode در واقع
نقشخواهند داشت . VTP
:Server Mode برای اندروید
خواهد Domain و مدیریت VLAN قرار گيرد دارای توانایی کامل در ایجاد ، حذف و تغيير Mode سوئيچی که در این
قرار دارند . Mode بود.تمامی سوئيچ ها به صورت پيشفرض در این
را به عهده داشته باشد . VTP Server دست کم یک سوئيچ می بایست نقش VTP Domain نکته : در یک
برای اندرویدبرای اندروید
NV
VTP Modes
: VTP های مختلف پروتکل Mode
:Client Mode
نخواهد بود . VLAN قرار می گيرد قادر به حذف و یا اضافه و یا تغيير Mode سوئيچی که در این
قرار می گيرد به تغييراتی کسپراسکای برای موبایل که توسط سوئيچ های دیگر گزارش می شود گوش می دهد و Mode سوئيچی که در این
این تغييرات را روی خود اعمال می کند.
:Transparent Mode
از سوئيچ VTP قرار می گيرد به عنوان یک عضو خنثی عمل می کند . اطلاعاتی که در مورد Mode سوئيچی که در این
به سوئيچهای مجاورش ارسال می Trunk های مجاور دریافت می کند را بدون اینکه روی خود اعمال کند از طریق پورت
می باشد اما این تغ ي يرات را به دیگر سوئيچ ها ارسال VLAN سوئيچ قادر به حذف و اضافه کردن Mode کند . در این
نمی کند .
های خود را VLAN تغييرات روی VTP Server در این است که Server Mode با Transparent Mode درواقع تفاوت اصلی
VLAN تغييرات روی VTP Transparent اطلاع می دهد درحالی ک ه VTP Domain به تمامی سوئيچ های موجود در
های خود را به دیگران اطلاع نمی دهد . کسپراسکای برای موبایل
٤١١

ای که یک سوئيچ دریافت می کند از تمامی پورتهایشبه بيرون ارسال می کند . Broadcast همانطور که می دانيد
قرار VLAN را به سوئيچ ارسال کند ، تمامی پورتهایی که در این Broadcast قرار دارد فریم VALN اگر پورتی که در یک
هستند VLAN همنام با این VLAN را دریافت می کنند و همچنين سوئيچ های دیگری که دارای Broadcast دارند فریم
را دریافت می کنند . Broadcast نيز فریم
در Switch و ۴ Switch هستند اما فقط ۱ Red VLAN ایی به نام VLAN به شکل فوق توجه کنيد تمامی سوئيچ ها دارای
ندارند . با این وجود VLAN هيچ پورتی در این VLAN تعدادی پورت دارند . سوئيچ های دیگر عليرغم داشتن ۱ VLAN1
و درنتيجه کانال Trunk می باشد را به سمت پورت VLAN هایی را که مربوط به ۱ Broadcast ، هر کدام از سوئيچ ها
هدایت کرده و این منجر به افزایشترافيک بيهوده بر این کانال می شود . trunk ارتباطی
به سوئيچ ها یی تحویل داده شوند که پورتی در آن VLAN در یک Broadcast می گوید که فریم های VTP Prunning
هستند Red VLAN هر دو دارای پورتهایی در Switch و ۴ Switch داشته باشند . به طور مثال در این شکل ۱ VLAN
هستند . درنتيجه ترافيک بيهوده روی VLAN فاقد پورتی در این VLAN درحالی که سوئيچ های دیگر ع ليرغم داشتن این
تحميل نخواهد شد. Trunk کانال ارتباطی
۴۱۲
V
روی یک سوئيچ : VTP تنظيم پروتکل
شامل مراحل زیر می باشد : VTP تنظيم کردن
روی یک سوئيچ می بایست مراحل زیر را انجام دهيد : VTP به منظور تنظيم کردن