Tag - کسپراسکای برای اندروید

کسپراسکای برای اندروید

کسپراسکای برای اندروید

کسپراسکای برای اندروید رجيستر Valid دارند و ليست ی از آدرسهای Outside که نياز به ارتباط با شبکه های invalid آدرسهای
برقرار می شود . NAT Router شده تهيه می شود و سپسارتباط بين این دو ليست توسط
این تنظيم شامل پنج مرحله زیر می باشد :
Inside Global Address یا همان Valid ١. معرفی ليستی از آدرسهای
Inside Local Address یا همان Invalid ٢. معرفی ليستی از آدرسهای
Dynamic NAT ٣. فعال کردن
Inside Interface ۴. تعيين
Outside Interface ۵. تعيين
: Inside Global Address یا همان Valid معرفی ليستی از آدرسهای
شرکت Translation در این مرحله ليستی از آدرسهای رجيستر شده ای را که می خواهيد در عمليات
قرار می دهيد . Pool کنند را انتخاب کرده و در یک
را معرفی می کنيد. Pool شده و به کمک فرمان زیر این Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat pool name start-ip
end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
از آن استفاده می NAT نسبت داده می شود و در هنگام تعریف Pool نام اختياری است که به : Name
کنيم.
اولين آدرس از رنج آدرس های رجيستر شده . : Start-ip
آخرین آدرس از رنج آدرس های رجيستر شده . : End-ip
های رجيستر شده می باشد . IP مربوطه که نمایشدهنده تعداد Subnet mask : Netmask
: Inside Local Address یا همان Invalid معرفی ليستی از آدرسهای
را که می خواهيد در عمليات ترجمه شرکت کرده و قادر به Invalid در این مرحله ليستی از آدرسهای
معرفی می کنيد . Access List ارسال پکت به شبکه اینترنت باشند را به کمک
: Dynamic NAT فعال کردن
که ليستی از آدرس های Access List و برقراری ارتباط بين Dynamic NAT این مرحله شامل فعال کردن
که ليستی از آدرسهای رجيستر شده است ، می باشد. Pool است و Invalid
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
٤٣٥
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Configuring Dynamic Translation
• Establishes dynamic source translation, specifying the access
list defined in the prior step
Router(config)#ip nat inside source list
access-list-number pool name کسپراسکای برای اندروید
• Defines a pool of global addresses to be allocated as needed
Router(config)#ip nat pool name start-ip end-ip
{netmask netmask | prefix-length prefix-length}
• Defines a standard IP access list permitting those inside local
addresses that are to be translated
Router(config)#access-list access-list-number permit
source [source-wildcard]
۴۳۶  اینترنت سکوریتی
و نحوه پيکربندی آن : Dynamic NAT
Router(config)#ip nat inside source
list access-list-number pool name
که با نام معرفی شده Pool که با شماره مشخص شده است و Access List بنابراین این جمله ارتباط بين
است را برقرار می کند.
: Inside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside
: Outside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside
٤٣٧
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Dynamic Address Translation Example
۴۳۸
در یک مثال : Dynamic NAT راه اندازی
می باشد . NAT Router روی Dynamic NAT این مثال نمونه ای از راه اندازی
باشند. بنابراین ليستی از Invalid 192.168.1.0 قرار دارند همگی / در این مثال آدرسهایی که در رنج ۲۴
مشخص Access List ایی که می خواهيم قادر به ارتباط با اینترنت باشند را به کمک Invalid آدرسهای
می کنيم .
معرفی می Pool از طرفی در این مثال ما رن ج ی از آدرسهای رجيستر شده ای را داریم که آنها را با یک
کنيم .
نوبت به برقراری ارتباط بين این دو دسته می رسد . کسپراسکای برای اندروید Pool و Access List بعد از ساختن
ترجمه شده Pool قرارداشته باشند به آدرسهای درون Access List بنابراین از این به بعد آدرسهایی که در
خواهند شد. Outside و قادر به ارتباط با شبکه های  اینترنت سکوریتی
٤٣٩
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Overloading an Inside Global Address
۴۴۰
: Dynamic NAT With Overload
فقط ب ا یک Invalid است ، با این تفاوت که ترجمه بين آدرسهای Dynamic NAT این روش همانند روش
صورت می گيرد.بنابراین مشخصه دیگری وجود دارد که منجر به منحصر به فرد شدن Valid آدرس
آدرسهای ترجمه شده می شود.
مکانيزمی است که Port Address Translation یا همان PAT می باشد. بنابراین Port این مشخصه همان
در آن تفکيک آدرسها به کمک پورتهای مختلف صورت می گيرد.
برای هر Nat Router ترجمه می شوند ام ا Valid به یک آدرس Invalid بنابراین دراین حالت آدرسهای
یک پورت جداگانه باز می کند . درنتيجه تمایز بين آدرسها به کمک شماره پورت Invalid کدام از آدرسهای
ها صورت می گيرد.
NAT شامل شماره پورت نيز می باشد . بنابراین پکتی که توسط روتر IP Address علاوه به NAT Table
آن بررسی شده و درصورتی که رکوردی متناظر با این آدرس و IP Address دریافت می شود ، پروتکل و
پروتکل مربوطه موجود باشد از آن استفاده می کند و عمليات ترجمه صورت می گيرد . اما درصورتی که
موجود Inside Local چنين نباشد یعنی درصورتی که آدرس مبداء پکت دریافت شده متناظر با آدرسهای
نباشد و یا حتی در صورت موجود بودن ، پروتکل آنها یکسان نباشد ، در این صورت رکورد NAT Table در
درج خواهد شد . NAT Table جدید تلقی شده و در
٤٤١ کسپراسکای برای اندروید
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٢
Configuring Overloading  اینترنت سکوریتی
• Establishes dynamic source translation, specifying the access
list defined in the prior step
Router(config)#ip nat inside source list
access-list-number interface interface overload
• Defines a standard IP access list permitting those inside local
addresses that are to be translated
Router(config)#access-list access-list-number permit
source source-wildcard
۴۴۲
: Dynamic NAT With Overload پيکربندی
این تنظيم شامل چهار مرحله می باشد :
Inside Local Address یا همان Invalid ١. کسپراسکای برای اندروید معرفی ليستی از آدرسهای
Dynamic NAT With Overload ٢. فعال کردن
Inside Interface ٣. تعيين اینترنت سکوریتی

kaspersky antivirus

کسپرسکی انتی ویروس
Outside Interface ۴. تعيين
: Inside Local Address یا همان Invalid معرفی ليستی از آدرسهای
را که می خواهيد در عمليات ترجمه شرکت کرده و قادر به Invalid در این مرحله ليستی از آدرسه ای
معرفی می کنيد . Access List ارسال پکت به شبکه اینترنت باشند را به کمک
: Dynamic NAT With Overload فعال کردن
با تک آدرس رجيستر شده Access List و برقراری ارتباط بين Dynamic NAT این مرحله شامل فعال کردن
می باشد.
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat inside source
List access-list-number interface interface overload
با اینترفيسی از روتر که روی آن آدرس رجيستر شده تنظيم شده است Access List این فرمان ارتباط بين
می باشد . Inside Interface همان Inside Global Address را برقرار می کند. درواقع در این حالت
: Inside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside کسپراسکای برای اندروید
: Outside Interface تعيين خرید
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside کد فعال سازی آنتی ویروس
٤٤٣
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٣
Overloading an Inside
Global Address Example کسپراسکای برای اندروید
۴۴۴

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for android کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید
در یک مثال : Dynamic NAT with Overload راه اندازی
می باشد . NAT Router روی Dynamic NAT with Overload این مثال نمونه ای از راه اندازی
مشخص Access List ایی که نياز به ارتباط با اینترنت را دارن د به کمک Invalid دسته ای از آدرسهای
منسوب می شوند. Valid به آدرس IP Nat Inside کرده و به کمک فرمان
به کمک شماره پورت های مختلف صورت می گيرد . Invalid بنابراین تمایز بين آدرس های
و روتری با آدرس ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱ Inside Network فرض کنيد شما با کامپيوتری با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۴٫۱۲ در
می کنيد . Telnet و ping قرار داشته باشد و شما به ترتيب به این آدرس Outside Network در
هدایت NAT ها به سمت روتر ICMP Request می کنيد ، بنابراین ping برای شروع آدرس ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱ را
Outside آنها را دریافت کرده و می بایست با یک عمليات ترجمه آن ر ا به سمت NAT می شود و روتر
درج می کند اما در این رکورد NAT Table رکوردی را در NAT Router هدایت کند . بنابراین Network
می باشد بنابراین ICMP براساس پروتکل ping اطلاعات پروتکل مربوطه نيز درج می شود . از آنجایی که
درج می شود. NAT Table به همراه فيلد پروتکل در Outside و Inside آدرس های کسپراسکای برای اندروید
می کنيم . در این حالت آدرس مبداء و مقصد تغييری نکرده بلکه فقط پروتکل تغيير Telnet حال به آن روتر
درج خواهد شد . درنتيجه دو NAT Table کرده است .بنابراین این اطلاعات به همراه پروتکل مربوطه در
رکورد از نظر آدرسهای مبداء و مقصد یکسان هستند و تفاوت آنها در پروتکلی است که کامپيوتر براساس
درج خواهد NAT Table آن اطلاعات را ارسال کرده است . بنابراین به ازای تغيير پروتکل رکورد جدیدی در
شد.  کسپراسکای برای موبایل  کسپرسکی برای موبایل خرید
٤٤٥
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Clearing the NAT Translation Table کسپراسکای برای اندروید
• Clears a simple dynamic translation entry containing an inside
translation, or both inside and outside translation
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip]
• Clears all dynamic address translation entries
Router#clear ip nat translation *
• Clears a simple dynamic translation entry containing an outside translation
Router#clear ip nat translation outside
local-ip global-ip خرید کسپرسکی
• Clears an extended dynamic translation entry
Router#clear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]
۴۴۶
: NAT Table نحوه پاک کردن رکوردهای موجود در
NAT ، NAT روی روترهای سيسکو آشنا شدید . بعد از راه اندازی NAT تا به اینجا با نحوه راه اندازی
تکميل می شود. Dynamic و یا به صورت Static یا به صورت Table
را در Clear ip nat را می توان به صورت دستی پاک کرد . برای این منظور فرمان Table اما رکوردهای این
به صورتهای زیر به کار می بریم : User Mode
Router#clear ip nat translation *
پاک NAT بدون غير فعال شدن عملکر د NAT Table با به کار بردن این فرمان تمامی رکوردهای موجود در
می شود . خرید
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip] کسپرسکی انتی ویروس
را حذف کرد . بنابراین به ترتيب آدرسهای NAT Table با به کار بردن این فرمان می توان یک رکورد از
را وارد می کنيم. Inside Local و Inside Global
Router#c خریدlear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]
درج شده NAT Table درون Dynamic NAT with Overload به منظور پاک کردن یک رکورد که به وسيله
است از این فرمان استفاده می کنيم خرید