خرید کسپرسکی

خرید کسپرسکی            

در صفحه فروشگاه اینترنتی دیتا اسکن، را انتخاب کنید.تعیین تعداد خرید کسپرسکی دستگاه های شما می خواهید برای محافظت و مدت زمان حفاظت، سپس با کلیک  در حال حاضر.شما می توانید به سبد خرید هدایت می شوید. اطلاعات صدور صورت حساب خود را وارد کنید، سپس با کلیک من موافقت و ادامه.مشخص جزئیات پرداخت، به عنوان خوانده سفارش نقد و بررسی، و سپس روی  کلیک کنید در حال حاضر.کد فعال سازی به آدرس ایمیلی که شما مشخص کرده ارسال می شود.فعال خرید کسپراسکای با کد فعال سازی را دریافت کرده اید.

انتخابی اسکن شما اجازه می دهد یک فایل، پوشه، اسکن و یا رانندگی برای ویروس ها و تهدیدات دیگر.شما می توانید یک اسکن انتخابی به روش های زیر شروع:
 از منوی زمینه از شی
 از پنجره برنامه اصلی
► برای شروع یک اسکن انتخابی را از منوی زمینه از یک شی:۱٫ باز کردن ویندوز اکسپلورر و رفتن به پوشه ای که حاوی شی بهاسکن شده است.۲٫ کلیک راست کنید برای باز کردن منوی زمینه از جسم (شکل زیر را ببینید) و را انتخاب کنید.

خرید انتی ویروس کسپرسکی

اسکن برای ویروس ها.آسیب پذیری مکان محافظت نشده در کد نرم افزار که مزاحمان به عمد ممکن است خرید انتی ویروس کسپرسکی برای استفاده از آنهااهداف، برای مثال، برای کپی کردن داده استفاده شده توسط برنامه های کاربردی که کد محافظت نشده.اسکن کامپیوتر خود را برای آسیب پذیری کمک می کند تا شما را به فاش هر نقاط ضعف درحفاظت از کامپیوتر شما. به شما توصیه برای رفع هر گونه آسیب پذیری که در بر داشت.► برای شروع به اسکن آسیب پذیری:۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ با کلیک بر روی دکمه بیشتر ابزار در قسمت پایین پنجره اصلی برای باز کردن ابزارهای
پنجره.۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره ابزار از لینک اسکن آسیب پذیری کلیک کنید برای باز کردنآسیب پذیری پنجره اسکن.۴٫ در پنجره آسیب پذیری اسکن، کلیک بر روی دکمه اسکن اجرای.راهکار امنیتی شروع به اسکن کامپیوتر خود را برای آسیب پذیری

 لایسنس  اورجینال کسپرسکی

لابراتوار  توصیه می کند که با خرید کسپرسکی شما برای جلوگیری از بازگرداندن اشیاء حذف شده و ضد عفونی کننده  لایسنس اورجینال کسپرسکی ازآنها ممکن است تهدیدی برای کامپیوتر شما محسوب می شود.برای بازگرداندن یک شی حذف شده و یا ضد عفونی، شما می توانید نسخه پشتیبان از آن است که توسط ایجاد شد استفادهنرم افزار در طول اسکن از جسم.راهکار امنیتی کند برنامه های فروشگاه ویندوز ضد عفونی نیست. اگر نتایج اسکن نشان می دهدکه چنین برنامه خطرناک است، آن است که از کامپیوتر شما حذف شده است.

خرید-کسپرسکی

 

لایسنس کسپراسکای ۲۰۱۸

لایسنس کسپراسکای ۲۰۱۸

این فصل شامل معرفی سوئيچهای سيسکو و نحوه پيکربندی آن و پروتکل های مخلتف آن می باشد .
۳۲۴
درساول :
معرفی و آشنايی با
Cisco Switch
٣٢٥
هدف :
۴. راه اندازی اوليه یک سوئيچ .
۵. نحوه کارکرد سوئيچ .
. LOOP در جلوگيری از STP و نحوه رخ دادن آن و نحوه عملکرد Loop .۶
. ( VLAN) Virtual LAN ٧. معرفی
. TRUNK ٨. معرفی
۳۲۶
Catalyst 2950
Switch LED Indicators
: بررسی ظاهری سوئيچ سری ۲۹۵۰
در شبکه می باشد. برخلاف MAC Address سوئيچ سخت افزاری است که وظيفه اصلی آن هدایت فریم ها براساس
روتر ، سوئيچ می تواند بدون تنظيم کردن در داخل شبکه استفاده شود و عمليات سوئيچينگ را انجام دهد .
در این کتاب از ميان سوئيچ های سيسکو و سوئيچهای لایه دوم ، سوئيچ ٢٩۵٠ بررسی می شود . سوئيچهای سری
( ۱۰۰۰ Mbps ) ١٠٠ ) و برخی از مدلهای این سری دارای پورتهای اترنت گيگابيت Mbps ) ٢٩۵٠ دارای پورتهای اترنت
نقش واسط نرم افزاری بين سخت افزارها و کابر IOS نيز می باشند . همانند روتر ، سيستم عامل سوئيچ تحت عنوان
را بازی می کند. نمای ظاهری یک سوئيچ ٢٩۵٠ در شکل بالا نمایش داده شده است .به صورت کلی می توان نمای
ظاهری سوئيچ های سری ٢٩۵٠ را به سه دسته تقسيم کرد :
١. پورتها
LED .٢
Mode Button .٣
٣٢٧
Catalyst 2950
Switch LED Indicators
بررسی ظاهری سوئيچ سری ۲۹۵۰ (ادامه ) :
پورتها :
۲۵۵۰G- بسته به اینکه سوئيچ ٢٩۵٠ ه مدلی باشد نوع پورتها و تعداد آنها متفاوت می باشد به طور مثال سوئيچ ۱۲
دارای دو پورت اترنت گيگا بيت مبتنی بر فيبرنوری و ١٢ پورت اترنت می باشد .
:LED
شامل چهار دسته می شود :
Port Status LED •
Port Mode LED •
System LED •
Power Supply LED •
۳۲۸
Catalyst 2950
Switch LED Indicators
بررسی ظاهری سوئيچ سری ۲۹۵۰ (ادامه ) :
وجود دارد که نمایانگر وضعيت و کارکرد پورت می باشد . LED به ازای هر کدام از پورتها سوئيچ ،یک : Port Status LED
حاصل می شود : Prot LED پنج رنگ و به ازای آن پنج نتيجه متفاوت درمورد
ایی متصل نمی باشد . Link به پورت هيچ : Off .١
نيست . Active ایی متصل است ولی پورت Link ٢. سبز : به پورت
و هدایت ترافيک را نشان می دهد. Link بودن Active : ٣. سبز چشمک زن
متناوبا به رنگ کهربایی و سبز درآید ، این بدان معنی LED ۴. کهربایی و سبز : درصورتی که رنگ
رخ داده شده است . Collision چون Link است که خطایی در
شده است . Disable ۵. کهربایی : در این حالت پورت به صورت دستی
٣٢٩
Switch LED Indicators
:Port Mode LED
این کليد چهار وضعيت را نشان می دهد :
به صورت پيش فرض وقتی سوئيچ را روشن می کنيد این چراغ روشن می شود . هنگامی : STST LED .١
هایی که در بالای هر پورتهای قرار گرفته است و رنگهای LED روشن باشد ، هرکدام از STST LED که
مختلف آن می تواند در تعيين سالم یا خراب بودن پورت کمک کند.
های بالای هر پورت به منزله LED را در این وضعيت قرار می دهيد Mode زمانی که کليد : UTL LED .٢
LED مورد استفاده را نشان می دهند . در صورتی که تمامی bandwidth نموداری عمل می کنند که ميزان
استفاده شده است و در صورتی که Bandwidth ها روشن باشند این بدان معنی است که از پنجاه درصد از
کليدهای که به سمت راست نزدیک هستند روشن شوند این بدان معنی است که کمتر از پنجاه درصد از
پهنای باند استفاده شده است .
۳۳۰
Switch LED Indicators
ادامه ) : ) Port Mode LED
نشان می دهد . Full Duplex و Halfduplex کارکرد هر کدام از پورتها را به صورت Mode این : FDUP LED .٣
ها در دو رنگ نمایش داده می شود : PORT LED بنابراین
کار می کند . Half Duplex در این حالت پورت به صورت : Off
کار می کند . Full Duplex سبز : در این حالت پورت به صورت
: SPEED LED .۴
ها در دو رنگ PORT LED سرعت مبادله اطلاعات را در مورد هر کدام از پورتها نشان می دهد . بنابراین Mode این
نمایشداده می شود :
تنظيم شده است . Auto در این حالت پورت به صورت : Off
سبز : در این حالت پورت برای کار با سرعت ۱۰۰ تنظيم شده است .
٣٣١
Port LEDs During Switch POST
۱٫ At the start, all port LEDs are green.
۲٫ Each LED turns off after its test completes.
۳٫ If a test fails, its LED turns amber.
۴٫ System LED turns amber if any test fails.
۵٫ If no test fails, POST completes.
۶٫ On POST completion, LEDs blink,
then turn off.

لایسنس کسپراسکای ۲۰۱۸
: POST بررسی عملکرد سوئيچ در مرحله
ها به رنگ سبز در می آید . این مرحله PORT LED قرار می دهيد ، تمامی ON را در وضعيت Power بعد از اینکه کليد
یا به عبارتی چک سخت افزاری می باشد تمامی پورتها مورد بررسی قرار می گيرد درصورتی POST که همان مرحله
که دراین مرحله پورتی از نظر سخت افزاری دارای مشکل باشد به رنگ کهربایی درمی آید .و درصورتی که سوئيچ و
به رنگ System LED بودن مورد بررسی قرار گرفته و مشکلی نداشته باشند Safe سخت افزارهای مختلف آن از نظر
کهربایی در می آید .کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای
ها یک بار چشمک LED به پایان برسد و هيچ اشکال سخت افزاری مشخص نشود، تمامی POST درصورتی که مرحله
زده و خاموش می شوند .
می شود . CLI و تنظيمات ، سوئيچ وارد IOS شدن Load و POST بنابراین بعد از طی شدن مرحله
۳۳۲
Logging In to the Switch and
Entering the Enable Password
های مختلف: Mode و CLI
می باشد و شما می توانيد در Text Base یک محيط Common Line Interface یا همان CLI همان طور که گفته شد
این قسمت تنظيمات مختلفی را روی روتر و یا سوئيچ انجام دهيد.
اجرایی می باشد : mode سيسکو دارای دو IOS در CLI
user mode .١
privileged mode .٢
مربوط شوید. mode این بدان معنی است که برای انجام تنظيمات برروی سوئيچ می بایست وارد
:User Mode
پایينترین سطح دسترسی به سوئيچ را Mode می توانيد عمليات محدودی را انجام دهيد . درواقع این Mode در این
شده Mode قابل اجرا است.درواقع افراد مختلف می توانند وارد این Monitoring عمليات Mode نشان می دهد . در این
و بدون دسترسی داشتن به تنظيمات ، عمليات محدودی چون چک کردن عملکرد سوئيچ را انجام دهند.
قابل اجرا Mode از نظر سطح دسترسی خواهد بود . لذا فرامين کمتری در این Mode پایين ترین Mode بنابراین این
خواهند بود .
٣٣٣
Logging In to the Switch and
Entering the Enable Password
های مختلف (ادامه ) : Mode و CLI
:Privileged Mode

اینترنت سکیوریتی برای موبایل

توتال سکوریتی  اینترنت سکوریتی

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی ام
دارای جایگاه برتری می باشد . به صورت پيش فرض و بدون تنظيم کردن ، Mode همانطور که از نامش پيداست این
محلی برای Mode پسوردی پرسيده نمی شود ، همانطور که گفته شد این Mode سوئيچ ، هنگام وارد شدن به این
انجام و تغيير تنظيمات می باشد بنابراین می بایست از امنيت بالایی برخوردار باشد ، لذا می بایست برای وارد شدن
دسترسی پيدا کنند. Mode پسوردی تعریف کرد، تا فقط افراد خاصی با داشتن پسورد بتوانند به این mode به این
۳۳۴
Configuration Modes:
• Global configuration mode
– wg_sw_a#configure terminal
– wg_sw_a(config)#
• Interface configuration mode
– wg_sw_a(config)#interface e0/1
– wg_sw_a(config-if)#
Configuring the Switch
: پيکربندی سوئيچ ۲۹۵۰
برای تنظيم کردن تک تک پورتهای سوئيچ ، فرمان ذیل را به همراه نام پورت مربوطه وارد می کنيد .
wg_sw_a(config)#interface e0/1
به صورت زیر تغيير می کند : Command Prompt بعد از وارد کردن فرمان فوق
wg_sw_a(config-if)#
٣٣٥
Configuring the Catalyst Switch
: پيکربندی سوئيچ ۲۹۵۰
شده و فرمان زیر را وارد کنيد : Global Mode روی سوئيچ ، وارد IP Address برای تنظيم کردن
Switch(config)# interface VLAN1
اینترفيس، فرمان ذیل را وارد کنيد. Mode بعد از وارد شدن به
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
را برای سوئيچ مشخص کنيد . در ادامه این فصل با LAN شبکه Gate Way می بایست ، IP Address علاوه بر دادن
بيشتر آشنا می شویيد. Gateway کاربرد
شبکه Gateway قرار دارد را با کمک فرمان ذیل به عنوان LAN برای این منظور آدرس اینترفيسی از روتر که در شبکه
مشخص می کنيد . LAN
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
۳۳۶

لایسنس کسپراسکای ۲۰۱۸
wg_sw_a#show interfaces ethernet 0/1
Ethernet 0/1 is Enabled
Hardware is Built-in 10Base-T
Address is 0050.BD73.E2C1
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbits

kaspersky antivirus    کسپرسکی انتی ویروس

۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید
۸۰۲٫۱d STP State: Forwarding Forward Transitions: 1
Port monitoring: Disabled
Unknown unicast flooding: Enabled
Unregistered multicast flooding: Enabled
Description:
Duplex setting: Half duplex
Back pressure: Disabled
–More–
Switch show interfaces Command
بررسی وضعيت پورتهای یک سوئيچ :
می توان موارد ذیل را روی یک سوئيچ بررسی کرد : show interface به کمک فرمان
بودن یک پورت Disable یا Enable .١
٢. آدرس سخت افزاری پورت
STP State .٣کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸
Bandwidth .۴
بودن پورت Full duplex یا Half duplex .۵
٣٣٧
Summary کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی
• The startup of a Catalyst switch requires that you verify
the physical installation, power up the switch, and view
the Cisco IOS software output on the console.
• The Catalyst switches have several status LEDs that are
generally lit in green when the switch is functioning
normally but turn amber when there is a malfunction.
• The Catalyst POST is executed only when the switch is
powered up. The POST uses the switch port LEDs to
indicate test progress and status.
• During initial startup, if POST test failures are detected,
they are reported to the console. If POST completes
successfully, you can configure the switch.

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
خلاصه :
سوئيچ برخلاف روتر می تواند بدون هيچ گونه تنظيمی در شبکه قرار داده شود و هدایت ترافيک را انجام دهد ، اما
جهت مدیریت و بهبود کارایی آن در یک ش که می بایست با آن ارتباط برقرار کرده و آن را تنظيم کرد .
RAM شدن در حافظه Load جستجو شده و بعد از IOS ، قرار دهيد ON سوئيچ را در وضع ت Power بعد از اینکه کليد
بارگذاری می شود .لایسنس کسپراسکای ۲۰۱۸
ها به رنگ سبز درمی آید. درصورتی که در این مرحله PORT LED ابتدا تمامی POST در مراحل بوت شدن و در مرحله
پورتی به رنگ کهربایی درآید معيوب بودن آن مشخص می شود .
به System LED ، طی شود و معيوب بودن سخت افزاری در این مرحله مشخص شود POST بعد از اینکه مرحله
شده و CLI بدون مشخص شدن مشکلی به پایان برسد وارد POST رنگ کهربایی درمی آید .در صورتی که مرحله
می توان آن را تنظيم و یا تنظيمات آن را تغيير داد .