Tag - لایسنس کسپرسکی

لایسنس کسپرسکی

لایسنس کسپرسکی

١. بررسی عملکرد سوئيچ های لایه ٢
. Hub توسط سوئيچ و مقایسه آن با MAC Address ٢. یادگيری
۳۴۰
• Address learning
• Forward/filter decision
• Loop avoidance
Ethernet Switches and Bridges
: وظایف سوئيچ های لایه ٢
کار OSI سخت افزارهایی هستند که به صورت هوشمند در لایه دوم از مدل ، Bridge سوئيچ های لایه ٢ و همچنين
در شبکه هدایت ترافيک را به عهده دارند ( MAC Address) می کنند . این سخت افزارها براساس آدرس سخت افزاری
دیگر در شبکه چون کامپيوتر ، روتر و غيره متصل شده و Device . هر سوئيچ به کمک پورتهایی که روی آن قرار دارد به
هر فریمی را که از پورتهایش دریافت کند می بایست تصميم گيری کرده و آن را به سوی مقصد هدایت کند . سوالی
که پيش می آید اینست که سوئيچ چگونه می تواند از آدرس مقصد شناخت پيدا کند ؟ همانطور که در فصل اول گفته
می باشد . بنابراین در هر فریم MAC address شد ، آدرس دهی در لایه دوم براساس آدرس سخت افزاری یا همان
قرار گرفته و سوئيچ با بررسی کردن آدرس مقصد آن را هدایت می کند . سوال Destination و آدرس source آدرس
دیگری که پيش می آید اینست که سوئيچ چگونه می تواند با شناخت آدرس مقصد در مورد انتخاب اینترفيس تصميم
گيری کند و فریم را بدرستی هدایت کند ؟
دارد تا بتواند اطلاعات مربوط به آدرسهای مختلف را در آن نگهداری کند تا بتواند براساس Database سوئيچ نياز به یک
های Interface و MAC Address محل قرار گيری MAC Table تحت عنوان database آن هدایت فریم را انجام دهد . این
متناظر با هر کدام از آنها می باشد که در ادامه این درس با آن بيشتر آشنا خواهيد شد .
٣٤١
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4
F0/3
F0/2
F0/1

اینترنت سکیوریتی برای اندروید
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2
Pc1 send a frame to pc4
یک مثال :
به مثال فوق توجه کنيد .

لایسنس کسپرسکی
خالی بوده وفاقد هرگونه سطری MAC Table . که به پورتهای یک سوئيچ متصل شده اند PC یک سوئيچ و چهار
می باشد . زیرا فرض شده است که سوئيچ هيچ فریمی را دریافت نکرده است .
۳۴۲
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4
F0/3
F0/2
F0/1 x1
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2

کسپراسکای
۱
Pc1 send a frame to pc4
۲
یک مثال :
را داشته باشد . بنابراین فریمی را به سوئيچ ارسال می کند . سوئيچ وقتی فریمی PC قصد ارتباط با ۲ PC فرض کنيد ۱
فریمی را دریافت PC را دریافت می کند به آدرس مبداء و مقصد آن نگاه می اندازد . از آنجا که سوئيچ برای بار اول از ۱
و شماره پورتی از PC مربوط به ۱ MAC Address خود ندارد . لذا MAC Table را در PC کرده است ، بنابراین آدرس ۱
خود درج می کند. MAC Table متصل شده است را در PC سوئيچ که به ۱
٣٤٣

کسپراسکای
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4
F0/3
F0/2
F0/1 x1
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2
۱
Pc1 send a frame to pc4
۳ ۳
۳
۲
یک مثال (ادامه ) :
و اینکه از طریق PC خود هيچ آگاهی در مورد ۴ MAC Table را دارد و سوئيچ با نگاه کردن به PC قصد ارتباط با ۴ PC اما ۱
کدام پورت می تواند به آن دسترسی پيدا کند ندارد . بنابراین سوئيچ در این لحظه فریم را به تمامی پورتهایش به جزء
هایی که به پورتهایشمتصل Device کردن ،از Broadcast می باشد ارسال می کند . درواقع با PC پورتی که متصل به ۱
مربوط به کيست ؟ X هستند می پرسد که آدرس ۴
۳۴۴
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4 x4
F0/3
F0/2
F0/1 x1
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2
۱
Pc1 send a frame to pc4
۳ ۳
۳
۲

اینترنت سکیوریتی برای انروید
۴
۵
یک مثال (ادامه ) :توتال سکوریتی  اینترنت سکوریتی
می باشد به سوئيچ پاسخ داده و سوئيچ این آدرس و شماره پورتی که متصل X که دارای آدرس سخت افزاری ۴ PC4
خود قرار می دهد . MAC Table می باشد را در PC به ۴
تکميل می شود . Table بنابراین بعد از گذشتن زمان اندکی این
در شبکه استفاده می کند و بعد از تکميل آن Broadcast خود از مکانيزم MAC table درنتيجه سوئيچ برای تکميل کردن
ترافيک را در شبکه منتقل می کند . Unicast به صورت
٣٤٥
Filtering Frames
• Station A sends a frame to station C.
• Destination is known frame is not flooded.
فيلتر شدن فریمها :
می باشد . این بدان معنی است که Frame Filtering یکی دیگر از کارهای مهم دیگری که سوئيچ انجام می دهد
مقصد متصل است Station ایی فریمی را به سوئيچ ارسال می کند فریم فقط به پورت مشخصی که به Station وقتی
ارسال می شود و به پورتهای دیگر ارسال نمی شود .
خود را تکميل کرده باشد. MAC Table سوئيچ زمانی قاد کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس ر به فيلتر کردن فریمها و ارسال آن به مقصد می باشد که
ارسال می کند. سوئيچ فریم را بررسی کرده و آدرس مقصد آن را می PC C فریمی را به PC A . به این مثال توجه کنيد
E 0260.8 از طریق پورت ۲ c خود نگاهی می اندازد . دسترسی به آدرس ۰۱٫۲۲۲۲ MAC Table خواند و سپس به
هدایت می شود و به پورتهای دیگر ارسال نمی شود . و E امکان پذیر می باشد. بنابراین فریم فقط به سمت پورت ۲
می بایست دائما به Table خود عمليات فيلترینگ فریم ها را انجام ميدهد . بنابراین ، این MAC Table سوئيچ به کمک
روز شود تا بتواند هدایت فریم ها را بدرستی انجام دهد .
۳۴۶

کسپراسکای
Filtering Frames (Cont.)
• Station A sends a frame to station B.
• The switch has the address for station B in the MAC
address table.
فيلتر شدن فریمها :لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس
سوئيچ MAC Table . به یک پورت سوئيچ متصل شده اند Hub را نشان می دهد که از طریق یک Station این شکل دو
می باشد . Station A و Station B شامل آدرس
بفرستد سوئيچ آن را از تمامی پورتهایش خارج نمی کند بلکه Station B فریمی را برای Station A بنابراین درصورتی که
به هيچ پورتی ارسال Station A ارسال می کند . بنابراین فریم ارسالی از Station B به سمت E فقط از طریق پورت ۰
نخواهد شد.
٣٤٧
Cut-Through
• Switch checks destination
address and immediately
begins forwarding frame.
Fragment-Free
• Switch checks the first 64 bytes,
then immediately
begins forwarding frame.
Store and Forward
Complete frame is received
and checked before
forwarding.
Transmitting Frames سپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
نحوه انتقال فریم ها توسط سوئيچ :
استفاده می کند : LAN سوئيچ یکی از سه حا ت زیر را برای انتقال فریم در شبکه
Cut-Through .١
Fragment-Free .٢

لایسنس کسپرسکی
Store and Forward .٣
برای Store and Forward و سوئيچ های سری ۲۹۵۰ از روش Fragment-Free سوئيچ های سری ۱۹۰۰ از روش
استفاده می کنند . LAN انتقال فریم در شبکه
در ادامه با تک تک این روشها آشنا می شوید.
۳۴۸
Cut – through
•reads only the destination address
•No error checking
:Cut-Through لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸
از فریمی که توسط سوئيچ در حال دریافت شدن است خوانده شد ، Destination در این روش به محض اینکه فيلد
ارسال می شود . درواقع در این روش با مشخص شدن Destination فریم بدون هيچ اتلاف وقتی به سمت
پورت خروجی را مشخص کرده و فریم

kaspersky total security Multi Device   ک

را به سمت مقصد هدایت می کند . در MAC Table سوئيچ به کمک Destination
این روش لزومی وجود ندارد کل فریم توسط سوئيچ دریافت شود و سپس عمليات هدایت صورت گيرد . به محض اینکه
را تشخيص دهد آن را به سمت مقصد هدایت می کند . Destination Address سوئيچ از بيتهای دریافتی بتواند
صورت نمی گيرد . لذا سرعت هدایت فریمها در این روش ( Error checking) Error بنابراین در این روش تشخيص
نسبت به دو روش دیگر خيلی بيشتر خواهد بود .

مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای اندروید

kaspersky antivirus    کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس   بهترین آنتی ویروس برای اندروید
٣٤٩
Fragment-Free
•check for the collision on first 64 bytes of frame before forwarding
•provides better error checking than the cut-through
:Fragment-Free
اصلاح شده نيز می گویند ۶۴ بایت اول از فریم دریافتی خوانده می شود و از نظر Cut-Through این روش که به آن
چک می شود و سپسسوئيچ فریم را به سمت مقصد هدایت می کند . error نداشتن
سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که چرا ۶۴ بایت اول خوانده می شود ؟
ایی رخ دهد معمولا در ۶۴ بایت اول رخ می دهد . بنابراین در این روش فریم های Collison درصورتی که بخواهد
تأخير Cut-Through شده شناسایی شده و از ارسال آنها جلوگيری می شود . این روش نسبت به روش Fragment
زمانی بالاتری دارد ولی مطمئن تر عمل می کند .

اینترنت سکیوریتی برای اندروید