Tag - خرید کسپرسکی اورجینال

خرید کسپرسکی اورجینال

خرید کسپرسکی اورجینال
خرید کسپرسکی اورجینال   در ادامه این درس با این پروتکل مسيریابی و ویژگيها و نحوه پياده سازی آن آشنا خواهيد شد . IGRP ١. آشنایی پروتکل مسيریابی . IGRP ٢. پيکربندی و تنظيم پروتکل . IGRP ٣. اشکال زدای در ر
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — ٣
Objectives
Upon completing this lesson, you will be
able to:
• Describe the features and operation of IGRP
• Use Cisco IOS commands to configure dynamic
routing using IGRP, given a functioning router
• Use show and debug commands to identify
anomalies in dynamic routing operation using
IGRP, given an operational router
: IGRP مروری بر پروتکل
در اواسط دهه ۱۹۸۰ طراحی و Cisco پروتکی است که توسط شرکت IGRP یا Interior Gateway Routing Protocol
ارائه شد .

خرید کسپرسکی اورجینال

بررسی کرد . Debug می آموزید که چگونه می توان عملکرد این پروتکل را به کمک فرمان
٢٦١
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۴
• More scalable than RIP
• Sophisticated metric
• Multiple-path supportمه ): )IGRP در Link بررسی تأثير قطع شدن یک
می رود . Down شدن شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ به حالت Down با شنيدن خبر B روتر
شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را با B 280 ثانيه می باشد. خرید کسپرسکی اورجینال بنابراین روتر ، IGRP در Holddown همانطور که می دانيد زمان
مارک زده و تا پایان زمان ۲۸۰ ثانيه منتظر مانده و هيچ ترافيکی را به این شبکه هدایت نمی کند. possibly Down
کنيد پاسخی را دریافت نمی کنيد. Ping پسدرصورتی که شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را
۲۸۰
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — – ٧
Updating Routing Information
Example (Cont.)
ادامه ): )IGRP در Link بررسی تأثير قطع شدن یک
Routing بلافاصله A کرده بودیم را فعال کنيم ، روتر shut Down را که به صورت دستی E درصورتی که اینترفيس ۰
شدن شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ ارسال می کن د ( accessible مبنی بر B ایی را به روتر Update اش را اصلاح می کند و Table
.( Triggered Update
می Update اش را Routing Table منتظر مانده و سپس Hold down تا پایان زمان Update با دریافت B بنابراین روتر

خرید کسپرسکی اورجینال

کند.
باقی می ماند. Possibly Down در مقابل شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ واژه Hold down بنابراین تا به پایان رسيدن زمان
مثبت می باشد در (echo Reply) Ping کنيد مشاهده می کنيد که جواب Ping در صورتی که شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را
می باشد. Possibly Down این شبکه Routing Table حالی که هنوز در
٢٨١
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Summary
• IGRP has several key خرید کسپرسکی اورجینال features such as increased
scalability, a sophisticated metric, and multiple paths.
• IGRP uses a composite routing metric that can include
bandwidth, delay, reliability, loading, and MTU value.
• The IGRP composite routing metric supports multiple
paths between source and destination.
• Use the router igrp and network commands to create an
IGRP routing process. Use the variance and traffic-share
commands to configure IGRP load balancing.
• Use the show ip protocols and show ip route commands
to display information about your IGRP configuration.
• Use the debug ip igrp transaction command to display
transaction information on IGRP routing transactions and
the debug ip igrp events command to display a summary
of the IGRP routing information.
خلاصه :
می باش د . بنابراین پروتکلی Distance-Vector یک پروتکل مسيریابی ( Interior Gateway Routing Protocol) IGRP
نگهداری می کند. ویژگی عمده این پروتکل Routing Table است که اطلاعات شبکه های محلی و غيرمحلی را در یک
به چند پارامتر وابسته می باش د . پارامترهایی که در RIP بودن آن می باشد . متریک در این پروتکل برخلاف Periodic
در IGRP که به صورت پيشفرض MTU و Reliability ، Bandwidth، Delay ، Load تعيين متریک نقشدارند عبارتنداز
را دخالت می ده د . برای فعال کردن این پروتکل روی یک روتر دو Delay و Bandwidth تعيين متریک فقط دو پارامتر
مرحله را می بایست اجرا کنيد :
۵. فعال کردن پروتکل مسيریابی
به روتر که با این پروتکل مسيریابی کار می کنند. Connect ۶. معرفی شبکه های
می توانيد پکتهایی که از اینترفيسهای مختلف روتر خارج می شود و یا وارد این اینترفيسها Debug به کمک فرمان
می باشد.
Introducing IGRP
: IGRP معرفی پروتکل
در اواسط دهه ۱۹۸۰ طراحی و Cisco پروتکی است که توسط شرکت IGRP یا Interior Gateway Routing Protocol
Distance Vector ارائه شد . این پروتکل دارای یک سری ویژگيهایی می باشد که آن را نسبت به دیگر پروتکل های
متفاوت می کند. این ویژگيها عبارتند از : RIP چون
در شبکه هایی Routing توانایی انجام عمليات RIP برخلاف IGRP : • افزایشمحدوده

 

تحت پوشش
بزرگ را دارد .
می باشد . متغييرهایی که در تعيين متریک composite دارای متریک RIP برخلاف IGRP : • متریک پيچيده
نقشدارند:
bandwidth .١
Delay .٢
Load .٣
MTU .۴
Reliability .۵
۲۶۲
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — ۴
• More scalable than RIP
• Sophisticated metric
• Multiple-path support
Introducing IGRP
ادامه ) : ) IGRP معرفی پروتکل
کند . balance می تواند ترافيک را بين چند مسير RIP مانند IGRP پروتکل :Unequal Load Balancing •
دارد در این است که می تواند ترافيک را بين چند مسير با م تریک های RIP اما تفاوتی که این پروتکل با
انتخاب می Unequal Load Balancing تا چهار مسير را برای Default به صورت IGRP . کند Balance مختلف
کند.
٢٦٣
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۵
Bandwidth •
Delay •
Reliability •
Loading •
MTU •
IGRP Composite Metric
: IGRP بررسی متریک در
:Composite Metric •
ترکيبی از چند متغير می باشد . این متغيرها عبارتنداز: ، RIP بر خلاف IGRP متریک در
Delay .١
Load .٢
MTU .٣
Bandwidth .۴
Reliability .۵
در تعيين متریک نقش دارن د . تا پایان این درس با تک تک این Delay و Bandwidth به صورت پيش فرض دو متغير
متغيرها آشنا خواهيد شد ، بنابراین تا پایان این درس با من همراه شوید.
متریک بيشتر از RIP دارای م ح دودیت ۱۵ گام در متریک می باش د . این بدان معنی است که RIP همانطور که می دانيد
با محدودیت وسعت شبکه مواجه می باشد . RIP 15 را بی نهایت در نظر می گيرد. لذا
۲۶۴
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۵
Bandwidth •
Delay •
Reliability •
Loading •
MTU •
IGRP Composite Metric
: IGRP بررسی متریک در
بهبود Maximum hop Count را در RIP محدودیت IGRP این مقدار ۲۵۵ می باشد . بنابراین RIP برخلاف IGRP اما در
بخشيد.
چندین متغير را برای تعيين متریک در نظر می گيرد و مزیت این IGRP سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که چرا
که فقط یک متغير در تعين متریک شرکت می کند در چيست؟ RIP انتخاب نسبت به
به شکل زیر توجه کنيد :
٢٦٥
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۵
Bandwidth •
Delay •
Reliability •
Loading •
MTU •
IGRP Composite Metric
: IGRP بررسی متریک در
( hop Count ) تعداد گام RIP شود ، از آنجایی که متریک در Run روی تک تک روترها RIP فرض کنيد پروتکل مسيریابی
به عنوان بهترین مسير انتخاب می شود. AD می باشد ، بنابراین مسير
با درنظر گرفتن IGRP . ترجيح داده می شود T در واقع مسيری که پهنای ب اند کمتری دارد به مسيری با پهنای باند ۱
پهنای باند یکی از فاکتورهای تعيين متریک می باشد . IGRP این مشکل متریک را اصلاح می کند . در
۲۶۶
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۵
Bandwidth •
Delay •
Reliability •
Loading •
MTU •
IGRP Composite Metric
ادامه) : ) IGRP بررسی متریک در
:Bandwidth
به عنوان پروتکل مسيریابی انتخاب شود با فرض ثابت بودن متغييرهای دیگر روی تمامی مسيرها ، IGRP در صورتی که
پکتی را A مسيری که پهنای باند بيشتری دارد به عنوان بهترین مسير انتخاب می شود . بنابراین در صورتيکه روتر
که پهنای باند بيشتری دارد هدایت می کند. ABCD باشد ، آنرا از مسير PC- دریافت کرد که مقصد آن ۲
:Delay
در طول مسير حرکت می کند و مقداری است بين ٠ تا ٢۵۵ . بنابراین با فرض packet مقياسی از زمان ی است که یک
کمتری دارد به عنوان بهترین مسير انتخاب می شود. delay ثابت ماندن فاکتورهای دیگر در تعيين متریک ، مسيری که
:Load
حجم ترافيک براساس بيت در ثانيه که از یک مسير می تواند منتقل شو د . این پارامتر به صورت پيش فرض در تعيين
آن ٢۵۵ load نقشی ندارد و در غير این صورت این عدد بين ٠ تا ٢۵۵ می تواند تغيير کند . مسيری که IGRP متریک
آن ١٠٠ درصد می باش د . با فرض ثابت ماندن فاکتورهای دیگر در تعيين متریک، مسيری load باشد مسيری است که
کمتری دارد به عنوان بهترین مسير انتخاب می شود. load که
٢٦٧
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۵
Bandwidth •
Delay •
Reliability •
Loading •
MTU •
IGRP Composite Metric
ادامه) : ) IGRP بررسی مت یک در
شدن یک down مقياسی برای پایداری و مطمئن بودن یک مسير می باش د . فاکتورهای چون دفعات :Reliability
روی ای پارامتر تأث ر می گذارد. packet lost مسير و یا
نقشی ندارد و در غير این صورت این مقدار بين ٠ ت ٢۵۵ می IGRP این پارامتر به صورت پيش فرض در تعيين متریک
بيشتری داشته Reliability تواند تغيير کن د . بنابراین با فرض ثابت ماندن فاکتورهای دیگر در تعيين متریک ، مسيری که
باشد به عنوان بهترین مسير انتخاب می شود.
ماکسيمم اندازه ای که برای یک پکت در نظر گرفته می شود بدون اینکه ، Maximum Transmission Unit :MTU
شود. به صورت پيشفرض این پارامتر در تعيين متریک نقشی ندارد. Fragment
تا به اینجا با پارامترهایی که در تعيين متریک نقشداشتند آشنا شدید. به صورت پ ش
در تعيين متریک تأثيرگذار هستند. Delay و Bandwidth فرض فقط دو پارامتر
۲۶۸
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۵
Bandwidth •
Delay •
Reliability •
Loading •
MTU •
IGRP Composite Metric
ادامه) : ) IGRP بررسی متریک در
رابطه مستقيم دارد . این بدان معنی است که در صورتی که دو مسير Delay رابطه معکوس و با bandwidth متریک با
روی هر دو مسير ، مسيری که پهنای باند delay با پهنای باند متفاوت داشته باشيم ، با فرض یکسان بودن پارامتر
بيشتری داشته باشد متریک کمتری خواهد داشت .
مسيری موجود باشد که تشکيل Destination و Source سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که در صورتی که بين
۱۰۰۰ و قسمتی از آن Mb/s با پهنای باند Ethernet های مختلفی باشد ، به طور مثال قسمتی از آن Type شده از
۵۶ ، متریک چگونه محاسبه می شود؟ k با پهنای باند dial-up
را درنظر می گيرد. Count of Delay و Minimum Bandwidth ، برای تعيين متریک این مسير IGRP در این حالت
:Load Balancing •
در پروتکل های مسيریابی بر دو نوع می باشد : Load Balancing
Equal Load Balancing .١
Unequal Load Balancing .٢
٢٦٩
ادامه) : ) IGRP بررسی متریک در
ترافيک بين مسيرهایی که متریک یکسان دارند تقسيم می شود . درواقع مسيرهایی که Equal Load Balancing در
به صورت پيشفرض تا ۴ RIP . شرکت می کنند load Balancing دارای تعداد گام یکسان تا شبکه مقصد باشند در
همانطور که از Unequal Load Balancing شرکت می ده د . اما در Load Balancing در default مسير را به صورت
شرکت می کنند از نظر عددی همگی دارای Load Balancing نامشپيداست لزومی ندارد که مسيرهای که در این
متریک یکسانی باشن د . ما در این حالت یک رنج قابل قبول را تعریف می کنيم و مسيرهایی که متریکشان در این رنج
روی یک روتر انجام می دهيم . Variance شرکت می کنند. این کار را با تغيير Load Balancing قرار گرفت در عمليات
را پشتيبانی می Unequal Load Balancing ، IGRP در ادامه با این واژه و نحوه عملکرد آن آشنا می شوی د . بنابراین
کند.
۲۷۰
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ٧
Configuring IGRP
Router(config-router)#network network-number
• Selects participating attached networks
Router(config)#router igrp autonomous-system
• Defines IGRP as the IP routing protocol
: IGRP پيکربندی
آشنا شدید. در این قسمت با پيکربندی آن آشنا خواهيد شد. IGRP تا به اینجا با مفاهيم اوليه پروتکل مسيریابی
در دو مرحله صورت می پذیرد. Dynamic پيکربندی این پروتکل همانند دیگر پروتکل های
۴. فعال کردن پروتکل مسيریابی
به روتر که با این پروتکل مسيریابی کار می کنند. Connect ۵. معرفی شبکه های
گام اول : معرفی نوع پروتکل مسيریابی می باشد که قرار است آ ن را روی روت ر فعال کنيد . برای این منظور فرمان زیر
وارد می کنيم . Global Mode را در
Router(config)#router igrp autonomous-system
AS داشته باشند می بایست در یک information نکته : تمام روترهایی که قراراست با یکدیگر کار کنند و تبادل
یکسان قرار داشته باشند. Number
شرکت کنند را معرفی کني د . برای IGRP که قرار است در Connect گام دوم : می بایست که به هر روتر شبکه های
وارد می کنيم. Router-mode این منظور فرمان زیر را در
Router(config-router)#network network-number
٢٧١
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
IGRP Configuration Example
در یک مثال: IGRP پيکربندی
فعال AS را روی روترهای این IGRP با شماره ۱۰۰ قرار دارند و می خواهيم پروتکل AS در یک C و B ، A هر سه روتر
کنيم.
بررسی می کنيم. A را روی روتر IGRP به طور مثال راه اندازی
وارد می کنيم: global mode روی این روتر می باشد. برای این منظور فرمان زیر را در IGRP گام اول فعال کردن
Router(config)#router igrp 100
بعد از فعال شدن این پروتکل نوبت به معرفی شبکه های می رسد که این پروتکل می بایست آن را به دیگر روترها
های ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰ و ۱۰٫۰٫۰٫۰ می باش د .بنابراین به Network ID با Connect دارای دو شبکه A کند. روتر advertise
صورت زیر آنها را معرفی می کنيم:
Router(config-router)#network 172.16.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
۲۷۲
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — –
Verifying the IGRP Configuration
:IGRP بررسی تنظيمات در
یک IGRP و نحوه پيکربندی آن آشنا شدی د . همانطور که می دانيد IGRP تا به اینجا با مفاهيم اوليه پروتکل مسيریابی
توپولوژی شبکه را نگهداری نمی کند Link-State می باشد ، بنابراین برخلاف پروتکل های Distance-Vector پروتکل
تحت عنوان Table بلکه فقط بهترین مسيرها به شبکه های محلی و غيرمحلی را مشخص کرده و آنها را در یک
به کار می بریم . همانطور که show ip Route فرمان Table نگهداری می کند. برای دیدن محتویات این Routing Table
ارسال می کند. همچنين Full Update و به صورت Periodic ها را به صورت Update پروتکلی است که IGRP می دانيد
می توانيد آنها را مشاهده کنيد. show ip protocol های مختلفی می باشد که به کمک فرمان timer دارای IGRP
که به صورت پيش فرض به ترتيب ۲۸۰ ، ۲۷۰ ، ۹۰ Flush و Holddown ، Invalid ، Update عبارتنداز IGRP ها در Timer
و ۶۳۰ می باشد .
٢٧٣
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Verifying the IGRP Configuration
ادامه ): ) IGRP بررسی تنظيمات در
به صورت زیر می باشد: IGRP فرمول متریک در
Metric = [(k1 * BW) + (K2 * BW) + (K3 * Delay)] + K5 (256 – Load) (Reliability + K4)
در تعيين متریک نقشدارند . Delay و Bandwidth همانطور که می دانيد به صورت پيشفرض پارامترهای
show ip protocol می باشد. می توانيد این ضرایب را در خروجی فرمان K1=K3= و ۱ K2=K4=K5= بنابراین ضرایب ۰
مشاهده کنيد.
۲۷۴

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — –
Displaying the IP Routing Table
: IGRP در Routing Table بررسی
بکار می بریم. Privileged mode و یا user mode را در Show ip Route فرمان ، Routing Table برای دیدن محتویات
به روتر IGRP که به کمک پروتکل Connect و غير Connect شامل ليست شبکه های Table همانطور که می دانيد این
معرفی شده است می باشد.
. (C) با علامت Connect مشخص شده و شبکه های (I) شبکه های غيرمحلی با علامت
درج شده است متریک محاسبه شده تا آن شبکه نيز در مقابل آن شبکه Routing Table درمقابل هر شبکه ای که در
با متریک ۹۰۹۵۶ قابل دسترس Serial درج می شود. به طور مثال در تصویر بالا ، شبکه ۱۰٫۲٫۲٫۰ از طریق اینترفيس ۲
می باشد.
٢٧٥
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
debug ip igrp transaction Command
: Debug به کمک فرمان IGRP بررسی عملکرد
به کمک این فرمان می توانيد پکتهایی که از اینترفيسهای مختلف خرید کسپرسکی اورجینال روتر خارج و یا وا ر د این اینترفيسها می شوند را با
می باشد. IP-Address جزئيات مشاهده کنيد. پارامتر اصلی این فرمان
Receive Update From درصورتی که روتر پکتی را از یکی از اینترفيسهایشو از طریق روتر مجاور دریافت کند، پيام
نام interface آدرس اینترفيسروتر مجاور و ، IP-Address را دریافت می کند که در این پيام IP-Address on Interface
از طریق Update را از طریق آن دریافت کرده می باش د . در کنار این پيام زمان دریافت Update اینترفيساز خود روتر که
را ارسال کند آن را به آدرس Update اینترفيس  خرید کسپرسکی اورجینال مربوطه نيز مشخص می شو د . درصورتی که روتر بخواهد
از طریق تمامی اینترفيسهایشارس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

ال می کند. IGRP در پروتکل ( Broadcast Address ) 255.255.255.255
نمایشداده می شود : Command Prompt این پيام زیر در Update بعد از ارسال
Sending Update to 255.255.255.255 via Interface
Prevailed mode در no debug all و یا no debug ip igrp transaction از فرمان ، Debugging برای غيرفعال کردن
استفاده می کنيم.

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس
۲۷۶
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — – ٣
debug ip igrp events Command
RouterA#debug ip igrp events
IGRP event debugging is on
RouterA#
۰۰:۲۳:۴۴: IGRP: sending update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (172.16.1.1)
۰۰:۲۳:۴۴: IGRP: Update contains 0 interior, 2 system, and 0 exterior routes.
۰۰:۲۳:۴۴: IGRP: Total routes in update: 2
۰۰:۲۳:۴۴: IGRP: sending update to 255.255.255.255 via Serial2 (10.1.1.1)
۰۰:۲۳:۴۵: IGRP: Update contains 0 interior, 1 system, and 0 exterior routes.
۰۰:۲۳:۴۵: IGRP: Total routes in update: 1
۰۰:۲۳:۴۸: IGRP: received update from 10.1.1.2 on Serial2
۰۰:۲۳:۴۸: IGRP: Update contains 1 interior, 1 system, and 0 exterior routes.
۰۰:۲۳:۴۸: IGRP: Total routes in update: 2
: Debug به کمک فرمان IGRP بررسی عملکرد کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸
ها شامل اطلاعات بيشتری خواهند بود . بنابراین Update موجود باشد بنابراین Network تعداد زیادی AS زمانی که در
در Events از کلمه Debug ip igrp سطرهای بيشتری خواهد داشت . برای خلاصه کردن خروجی Debugging خروجی
انتهای فرمان استفاده می کنيم.
می باشد با این تفاوت که به جای معرفی Debug ip igrp Transaction بنابراین خروجی این فرمان مانند خروجی فرمان
ها فقط تعداد آنها را می آورد. Network
را به کار می بریم. Undebug all در ابتدای فرمان و یا no برای غيرفعال کردن این فرمان نيز از کلمه
٢٧٧
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — – ۴ خرید کسپرسکی اورجینال
Updating Routing Information
Example
:IGRP در Link بررسی تأثير قطع شدن یک
توجه کنيد. Scenario می باشد به این Distance-Vector که  خرید کسپرسکی اورجینال یک پروتکل IGRP برای آشنایی بيشتر با پروتکل
می باشد در نظر بگيرید. Connect شبکه ای با سه روتر که هر ک ام دارای دو ش که
خود را کامل Routing Table کرده و هر کدام از آنها نيز Run را روی تک ک آنها IGRP فرض کنيد که پروتکل مسيریابی
کرده اند و شبکه به حالت پایدار رسيده است.
کنيم. s ut down را A از روت E فرض کنيد به خرید کسپرسکی اورجینال صورت دستی اینترفيس ۰
بی نهایت شدن متریک شبکه ، (Triggered Update) S از طریق اینترفيس ۲ Update با ارسال A بنابراین روتر
( اعلام می کند.(زمان ۰۰:۳۱:۱۵ B 172.16.1.0 را به روتر مجاور یعنی روتر
ایی را به Update اش اصلاحات را انجام می دهد و بلافاصله Routing Table را دریافت کرده و در Update این B روتر
اعلام می کند. a شدن شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را به روتر inaccessible می فرستد و A روتر
دریافت م ی کند که شب ک ه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را با Serial را از طریق اینترفيس ۲ Update ، بنابراین روتر در زمان ۰۰:۳۱:۱۶
(Spli Horizon With Poison Reverse) متریک بی نهایت ( ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵ )گزارش داده است
۲۷۸ خرید کسپرسکی اورجینال
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — – ۵
Updating Routing Information
Example (Cont.)
ادامه ): )IGRP در Link خرید کسپرسکی اورجینال بررسی تأثير قطع شدن یک
اش را اصلاح می کند. بنابراین می بایست به Routing Table ، A از روتر Triggered Update به محض دریافت B روتر
روترهای مجاورش این تغييرات را اعلام کند.
می باشد ، شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را با متریک بی Loop که یک قانون جلوگيری از Poison Reverse بنابه قانون A به روتر
گزارش می C شدن شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را به روتر Possibly down ، Triggered Update نهایت گزارش می دهد و با یک
دهد.
می رود بنابراین تا به پایان رسيدن این زمان هر Hold down به حالت A از روتر Triggered Update با گرفتن B روتر
می کند. drop کند نشنيده گرفته و advertise دیگری که این شبکه را با متریک بيشتر Update
٢٧٩
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — – خرید کسپرسکی اورجینال
Updating Routing Information
Example (Cont.)
ادامه ): )IGRP در Link بررسی تأثير قطع شدن یک خرید کسپرسکی اورجینال
می رود . Down شدن شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ به حالت Down با شنيدن خبر B روتر خرید کسپرسکی اورجینال
شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را با B 280 ثانيه می باشد. بنابراین روتر ، IGRP در Holddown همانطور که می دانيد زمان
مارک زده و تا پایان زمان ۲۸۰ ثانيه منتظر مانده و هيچ ترافيکی را به این شبکه هدایت نمی کند. possibly Down
کنيد پاسخی را دریافت نمی کنيد. Ping پسدرصورتی که شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰ را