Tag - خرید کسپرسکی اصلی

خرید کسپرسکی اصلی

خرید کسپرسکی اصلی

خرید کسپرسکی اصلی   Upon completing this lesson, you will be
able to:
• Describe the features and operation of EIGRP
• Use Cisco IOS commands to configure dynamic
routing using EIGRP, given a functioning router
• Use show and debug commands to identify
anomalies in dynamic routing operation using
EIGRP, given an operational router
: EIGRP مروری بر پروتکل
Cisco می باشد که توسط شرکت IGRP نسخه پيشرفته ، (Enhanced interior Gateway Routing Protocol) EIGRP
طراحی و استاندارد شده است .
فعاليت می کند . AS می باشد که در داخل IGPs جزء دسته پروتکل EIGRP
باسرعت EIGRP ، ایی سازگار می باشد. بنابراین با یک طراحی خوب شبکه Media و Topology این پروتکل با هر نوع
کمتری فعاليت می کند . Overhead بالا و Convergence
آن آشنا خواهيد شد. Monitoring در این درس با نحوه پياده سازی و
٢٨٥
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۴
Introducing EIGRP
EIGRP supports:
• Rapid convergence
• Reduced bandwidth usage
• Multiple network-layer protocols
ادامه ): ) EIGRP معرفی پروتکل
دارای سه دسته بندی به صورت زیر می باشند: Dynamic همانطور که می دانيد پروتکلهای
Distance-Vector .۵
Link- state .۶
Hybrid .٧
بهترین ها را Distance-Vector و Link-State همانطور که از نامشپيداست از ویژگيهای Hybrid دسته سوم یعنی
می باش د . مانند Hybrid در واقع یک پروتکل EIGRP. می باشد EIGRP انتخاب کرده اس ت . نمونه پروتکل از این دسته
عمل می کند چون بين روتر مبدا و روتر مقصد یک بردار در نظر می گيرد و در صورتی که تغييری Distance-Vector
درشبکه رخ دهد این تغيير به صورت ب ر داری بين روتر های مجاور منتقل می شود . اما نکته ای که اینجا وجود دارد این
ارسال نمی شو د . بلکه فقط Full Update به صورت Update این Distance-Vector است که بر خلاف پروتکل های
می باشد زیرا روتر نياز به دانستن Link-State تغييرات به روتر های دیگر اعلام می شود . از طرفی مانند پروتکل های
توپولوژی شبکه دارد و با دانستن توپولوژی شبکه بهترین مسير ها را انتخاب می کند .
۲۸۶
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۴
Introducing EIGRP
EIGRP supports:
• Rapid convergence
• Reduced bandwidth usage
• Multiple network-layer protocols
ادامه ): ) EIGRP معرفی پروتکل  خرید کسپرسکی اصلی
گزارش داده نمی شود بلکه فقط اطلاعات Routing Table ایی Link-State مانند پروتکل ها ی EIGRP بنابراین در
را به دیگر روتر ها گزارش می دهد . Topology Table
را چندین برابر افزایشداده و ترافيک شبکه را کاهش EIGRP یک طراحی خوب برای شبکه می تواند سرعت همگرایی
های مختلفی ذخيره و نگهداری می شود . Table دارای اطلاعات مختلفی است که در EIGRP . می دهد
که شامل Routing Table که شامل توپولوژی شبکه می باشد و Topology Database ها عبارتند از Table این
که اطلاعات روتر های مجاور به روتر می باشد. Neighboring Table های مختلف و Network کوتاهترین مسير ها به
به قرار زیر می باشد: EIGRP بعضی از ویژگيهای اصلی پروتکل مسيریابی
Diffusing با به کار بردن الگوریتم EIGRP . • سرعت بالای همگرایی در صورتی که تغييری در شبکه رخ دهد
سرعت همگرایی شبکه را افزایشمی دهد . Update Algorithm (DUAL)
به هر Back up دارد این است که علاوه بر مسير اصلی یک یا چند مسير EIGRP نکته قابل توجه ای که
نگهداری می کند. Topology Database شبکه در خرید کسپرسکی اصلی
٢٨٧
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۴
Introducing EIGRP
EIGRP supports:
• Rapid convergence
• Reduced bandwidth usage
• Multiple network-layer protocols
ادامه ): ) EIGRP معرفی پروتکل
را برای پيدا کردن مسير دیگر به آن شبکه اجرا Dual شدن مسير اصلی روتر دیگر الگوریتم Down بنابراین با
نمی کند. خرید کسپرسکی اصلی
باعث افزایشسرعت همگرایی در شبکه می شود . Back up پسداشتن مسير خرید کسپرسکی اصلی
به عنوان پروتکل مسير یابی استف ده می کنيم منابع کمتری از شبکه در گير این پروسه می شوند EIGRP زمانی که از
مانند پروتک ل EIGRP منتقل می شود .در واقع Stable هستن که ر شبکه EIGRP ها تنها ترافيکی از Hello Packet
رابطه همسایگی ر با روتر مجاور برقرار می کند .هر روتر اطلاعاتی Hello Packet ایی با به کار بردن Link-State های
را دریافت می کند و در (Adjacency) ها از روتر هایی که با انها رابطه همسایگی بر قرار کرده Hello packet راکه توسط
نگهداری می کند . Neighboring Table
ستفاده نمی کند بلکه در صورتيکه Periodic Update ایی از Distance-Vector بر خلاف پروتکل های EIGRP •
رخ دهد فقط تغييرات را اعلام می کند .بناب این پهنای با د کمتری را صرف ارسال Routing Table تغييری در
های مربوط به پروتکل می کند. Update

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس
۲۸۸
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۵
EIGRP Terminology
: EIGRP بررسی مفاهيم اوليه در
رانيز پشتيبانی می Apple Talk و IPX پروتکل های ، IP Routed Protocol پروتکل مسير یابی است که علاوه بر EIGRP
نگهداری می کند: Table کار می کند اطلاعاتشرا درون سه EIGRP کند .روتری که با
Neighboring table .١
Topology table .٢
Routing table .٣
شامل اطلاعاتی از روتر هایی است که با آنها رابطه همسایگی بر قرار کرده است . Table این :Neighboring table

خرید کسپرسکی اصلی
دارد . point-to-point و اینترفيسروتر مجاور می باشد، که خرید کسپرسکی اصلی با این روتر ارتباط IP Address این اطلاعات شامل
شامل تمامی مسير های شدنی به مقصد های مختلف می باشد. در واقع توپولوژی Table این : Topology table
بهترین مسيرها را به شبکه های مختلف DUAL کردن الگوریتم Run نگهداری می کند و روتر با Table شبکه را در این
ها Feasible Successor و Successor اش قرار می دهد . در واقع دراین مرحله Routing table انتخاب کرده و انها را
مشخص می شوند . در ادامه با این مفاهيم آشنا خواهيد شد .
٢٨٩
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۵

خرید کسپرسکی اصلی

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید
EIGRP Terminology
ادامه ): ) EIGRP بررسی مفاهيم اوليه در
EIGRP را که مخصوص به پروتکل DUAL خود را کامل کرد الگوریتم Topology Table روتر بعد از اینکه :Routing table
قرار می دهد . Routing table می باشد ،اجرا و بهترین مسيرها را پيدا کرده و در
ایی Routing protocol تنها EIGRP آشنا شدید . پروتکل Topology table و Routing Table تا به اینجا با محتویات
در نظر می گيرد و در صورتی که مسير اصلی Destination به هر Back up است که علاوه بر مسير اصلی یک مسير
جایگزین مسير اول می شود و این مطمئن بودن این پروتکل را DUAL شدن الگوریتم Run شود مسير دوم بدون Down
نشان می دهد. اما انتخاب این دو مسير چگونه صورت می گيرد ؟ خرید کسپرسکی اصلی
به مفاهيم زیر توجه کنيد تا با نحوه عملکرد آن بيشتر آشنا شوید.

متریکی است که توسط روتر مجاور تا مقصد محاسبه شده و گزارش داده می شود. :(RD) Reported Distance
در ميان متریکهای مختلفی که از خود روتر تا مقصد وجود دارد، متریکی که کمترین مقدار :(FD) Feasible Distance
انتخاب می شود. FD را داشته باشد به عنوان
انتخاب می شو د . درواقع مسيری که Successor را داشته باشد به عنوان مسير FD مسيری که متریک :Successor
دارای کمترین متریک باشد.
۲۹۰
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۵
EIGRP Terminology
ادامه ): ) EIGRP بررسی مفاهيم اوليه در
باشد در این حالت شرایط برای انتخاب شدن مسير به FD<RD درصورتی که در مسيری :(FC) Feasible Condition
می بایست این شرایط بر قرار شود و feasible Successor فراهم شود. در واقع برای پيدا کردن Back up عنوان مسير
قرار می Topology table در نظر گرفته می شود و در Back up مسيری که در این شرایط صدق کند به عنوان مسير
گيرد .
صدق می FC می باشد و مسيری است که در شرایط Successor برای مسير Backup مسير :Feasible Successor
کند.
٢٩١
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Comparing EIGRP and IGRP
• Similar metric
• Same load balancing
• Improved convergence time
• Reduced network overhead
: EIGRP و IGRP مقایسه دو پروتکل
Cisco آشنا شدید . در این قسمت می خواهيم به مقایسه بين دو پروتکل مسير یابی EIGRP تا به اینجا با ویژگيهای
بپردازیم. IGRP و EIGRP ای یعنی
دارا Distance-Vector می باشد .عمده ترین ویژگی که پروتکل های Distance-Vector یک پروتکل مس ي ر یابی EIGRP
بودن آنها است. Periodic می باشند
ویژگی ای که در شبکه های با اندازه بزرگ چندان خوب نيست و منجر به افزایشترافيک و کاهشسرعت
در شبکه می شود. Convergence
است و هم Distance-Vector پيشرفته می باشد . درواقع پروتکلی است که هم Distance-Vector یک پروتکل EIGRP
. Link-State
می باشد و فقط مقدار بدست آمده در عدد ۲۵۵ ضرب می شود. IGRP مانند EIGRP متریک
و به MTU ، Reliability ، Delay ، Load ، bandwidth در واقع پارامترهایی که در محاسبه متریک نقش دارند عبارتند از
درمحاسبه متریک نقشدارند. Delay و Bandwidth دو متغير Default صورت
۲۹۲
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — –
Comparing EIGRP and IGRP
• Similar metric
• Same load balancing
• Improved convergence time
• Reduced network overhead
ادامه ): ) EIGRP و IGRP مقایسه دو پروتکل
را پشتيبانی می کنند. بنابراین در صورتی که چند مسير به یک مقصد با متریک متفاوت Unequal load Balancing هردو
می کند. Balance تا چهار مسير را انتخاب کرده و ترافيک را بين آنها Default به صورت IGRP مانند EIGRP وجود داشته
Topology Table در Backup یک مسير EIGRP می باشد . زیرا IGRP خيلی بيشتر از EIGRP سرعت همگرایی در
( Feasible Successor) Backup مسير ، ( Successor) شدن مسير اصلی Down نگهداری می کند . بنابراین در صورت
پروتکل روی تک تک ( Convergence) جایگزین می شو د . لذا سرعت همگرای ی DUAL بدون اجرای مجدد الگوریتم
آشنا شدی د . در این قسمت EIGRP روترها در شبکه افزایش پيدا می کن د . تا به اینجا با مفاهيم اوليه پروتکل مسيریابی
با پيکربندی آن آشنا خواهيد شد.
در دو مرحله صورت می پذیرد. Dynamic پيکربندی این پروتکل همانند دیگر پروتکل های
۶. فعال کردن پروتکل مسيریابی
به روتر که با این پروتکل مسيریابی کار می کنند. Connect ٧. معرفی شبکه های
٢٩٣
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Comparing EIGRP and IGRP
• Similar metric
• Same load balancing
• Improved convergence time
• Reduced network overhead
ادامه ): ) EIGRP و IGRP مقایسه دو پروتکل
کنيد . Run گام اول : معرفی نوع پروتکل مسيریابی می باشد که قرار است آن را
وارد می کنيم . Global Mode برای این منظور فرمان زیر را در
Router(config)#router eigrp autonomous-system
AS داشته باشند می بایست در یک information نکته : تمام روترهایی که قراراست با یکدیگر کار کنند و تبادل
یکسان قرار بگيرند. Number
Router Mode را معرفی کنيد. برای این منظور فرمان زیر را Connect گام دوم : می بایست که به هر روتر شبکه های
وارد می کنيد.
Router(config-router)#network network-number
۲۹۴
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — –
EIGRP Configuration Example
در یک مثال: EIGRP پيکربندی پروتکل
فعال AS را روی روترهای این EIGRP با شماره ۱۰۰ قرار دارند و می خواهيم پروتکل AS در یک C و B ، A هر سه روتر
کنيم.
بررسی می کنيم. A را روی روتر EIGRP به طور مثال راه اندازی
وارد می کنيم: global mode روی این روتر می باشد. برای این منظور فرمان زیر را در EIGRP گام اول فعال کردن
Router(config)#router eigrp 100
بعد از فعال شدن این پروتکل نوبت به معرفی شبکه های می رسد که این پروتکل می بایست آن را به دیگر روترها
های ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰ و ۱۰٫۰٫۰٫۰ می باش د .بنابراین به Network ID با Connect دارای دو شبکه A کند. روتر Advertise
صورت زیر آنها را معرفی می کنيم:
Router(config-router)#network 172.16.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
٢٩٥
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Summary
• EIGRP is an interior gateway protocol suited for
many different topologies and media.
• EIGRP is an enhanced version of the IGRP
developed by Cisco, with improved convergence
properties and operating efficiency over IGRP.
• Use the router eigrp and network commands to
create an EIGRP routing process.
• Use the show ip eigrp commands to display
information about your EIGRP configuration.
• To display information on EIGRP packets, use the
debug ip eigrp privileged EXEC command.
خلاصه :
Cisco می باشد که توسط شرکت IGRP نسخه پيشرفته ، (Enhanced interior Gateway Routing Protocol) EIGRP
کار فعاليت می کند . AS می باشد که در داخل IGPs جزء دسته پروتکل EIGRP. طراحی و استاندارد شده است
رانيز پشتيبانی می Apple Talk و IPX پروتکل های ، IP Routed Protocol پروتکل مسير یابی است که علاوه بر EIGRP
، Neighboring table : نگهداری می کند Table کار می کند اطلاعاتشرا درون سه EIGRP کند .روتری که با
.Routing table ، Topology table

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
شدن down نگهداری می کند تا در صورت Topology Table در Backup علاوه بر مسير اصلی یک مسير EIGRP
مسير دوم جایگزین مسير اول شود . بنابراین سرعت همگرایی شبکه DUAL مسير اصلی بدون اجرای مج د د الگوریتم
افزایشپيدا می کند. برای فعال کردن این پروتکل روی یک روتر دو مرحله را می بایست اجرا کنيد :
١. فعال کردن پروتکل مسيریابی کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
به روتر که با این پروتکل مسيریابی کار می کنند. Connect ٢. معرفی شبکه های   خرید کسپرسکی اصلی