Tag - خرید لایسنس

خرید لایسنس نود ۳۲ ورژن ۱۱

خرید لایسنس نود ۳۲ ورژن ۱۱

Spanning-Tree Operation
در یک مثال (ادامه ) : STP بررسی پروتکل
انتخاب ميگردد. Root Bridge به عنوان Bridge ID بنابراین سوئيچ با کمترین
نوبت به تعيين وضعيت پورتها در تک تک سوئيچ های شبکه ميرسد. ، Root Bridge بعد از انتخاب
که در ریشه درخت می باشد شروع و سپستعيين وضعيت پورتهای هر سوئيچ را از بالا به Root Bridge ابتدا از سویئچ
پایين این درخت بررسی می کنيم.
مختلف را مورد بررسی قرار می دهيم . scenario دو ، STA برای درک عملکرد الگوریتم
برقرار شده است . link دو سوئيچ وجود دارد که ارتباط آنها از طریق دو scenario اول توجه کنيد . در این scenario به
Loop چگونه مانع از وقوع STA در این ارتباط بدیهی می باش د .حال ببينم که loop همانطور که تا ب ه اینجا آموختيد وقوع
می شود.
در پنج مرحله عمل می کند: STA
مرحله اول:
خود را محاسبه می کنند. Bridge ID هرکدام از سوئيچ ها به صورت محلی
مرحله دوم:

خرید لایسنس نود ۳۲ ورژن ۱۱
۳۶۴
• One root bridge per network
• One root port per nonroot bridge
• One designated port per segment
• Nondesignated ports are unused
Spanning-Tree Operation
در یک مثال (ادامه ) : STP بررسی پروتکل
به دیگری تبليغ کنند تا پایين ترین BPDU خود را محاسبه کردند، آن را به کمک Bridge ID بعد از اینکه هر کدام از آنها
انتخاب می گردد. Root bridge به عنوان SW X انتخاب گردد. بنابر این سوئيچ Root Bridge به عنوان Bridge ID
مرحه سوم:
می رسد. Designated Port نوبت به تعيين پورت برگزیده یا همان Root Bridge بعد از انتخاب
انتخاب می شوند و در این حالت،سوئيچ قادر Designated Port به عنوان پورت Root Bridge تمامی پورتهای متصل به
به ارسال و دریافت اطلاعات از طریق این پورت می باشد.
مرحله چهارم:
می رسد. Root Port در این مرحله نوبت به انتخاب
باشد. Root Bridge تا Cost پورتی می باشد که دارای کمترین Root Port ، ایی Root bridge در سوئيچ های غير
دو لينک ارتباطی وجود دارد ، یکی با پهنا ی باند SW Y و سوئيچ SW X به شکل نگاه کنيد . در این شکل بين سوئيچ
١٠٠ مگابيت در ثانيه و دیگری ١٠ مگابيت در ثانيه .
٣٦٥

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید
• One root bridge per network
• One root port per nonroot bridge
• One designated port per segment
• Nondesignated ports are unused
Spanning-Tree Operation
در یک مثال (ادامه ) : STP بررسی پروتکل
وجود دارد؟ Bandwidth و Cost فکر می کنيد چه ارتباطی بين
کم می شود. cost، دارد. این بيان گر اینست که با افزایشپهنای باند bandwidth نسبت عکسبا Cost
ارتباطيش link که SW Y کمتری می باشد ، بنابراین پورت متصل به cost با پهنای باند ١٠٠ مگا بيت در ثانيه دارای Link
انتخاب می گردد. Root Port می باشد به عنوان Cost دارای کمترین
مرحله پنجم:
شود. loop شده تا مانع از وقوع block باشد Root Port بيشتری در مقایسه با Cost در آخرین مرحله پورتی که دارای
می توانيم داشته باشيم . Root Bridge ما فقط یک network نکته: توجه داشته باشيد که در هر
می تواند فعال باشد link فقط یک loop زمانی که یک ارتباط چند تایی بين دو سوئيچ وجود دارد برای جلوگيری از
Root و دیگری به عنوان Designated Port یکی به عنوان ، link بنابراین به همان نسبت در مورد وضعيت دو سر این
انتخاب می شود. Port

خرید لایسنس نود ۳۲ ورژن ۱۱

۳۶۶
در یک مثال (ادامه ): STP بررسی پروتکل
دوم درک بيشتری از آن پيدا خواهيد کرد. Scenario تا حدودی آشنا شدید . به کمک STA تا به اینجا با عملکرد الگویتم
بين این loop ٣ تا سوئيچ موجود است که دو به دو به یکدیگر متصلند. همانطور که می دانيد وقو ع ، scenario در این
سه غير قابل انکار می باشد.
های اضافه را تشخيص داده و ساختار این شبکه را به صورت درختی در می آورد. link چگونه STA حال ببينم الگوریتم
در پنج مرحله عمل می کند. STA الگورتيم

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی
مرحله اول :
Bridge ID شناسه خودشان را که همان local همانطور که تا به اینجا آموختيد هر کدام از سوئيچ ها به صورت
می باشد ، تعيين می کنند ، توجه داشته باشيد که این مشخصه منحصر به فرد می باش د .در واقع دو سوئيچ ر ا
یکسانی داشته باشند. Bridge ID نمی توانيد پيدا کنيد که
مرحله دوم:
به دیگران تبليغ می کن د تا پایين BPDU نوبت به تبليغ به دیگران می رسد . در این مرحله هر سوئيچ خود را به کمک
انتخاب گردد. Root Bridge به عنوان Bridge ID ترین
٣٦٧
در یک مثال (ادامه ): STP بررسی پروتکل
انتخاب می گردد؟ Root Bridge کدام سوئيچ به عنوان scenario حال یک سوال مطرح می شود ، با توجه به این
انتخاب می گردد . Root Bridge به عنوان ASW پاسخ :سوئيچ ۱۱
یکسانی هستند بنا راین زمانی که معيار اول یکسان باشد معيا ر دوم در انتخاب تعيين Priority هر سه سوئيچ دارای
Root را در بين این سه سوئيچ دارا می باشد ، بنابراین به عنوان Mac Add ess کمترین ASW کننده است. سوئيچ ۱۱
انتخاب می شود. Bridge
۳۶۸

خرید لایسنس نود ۳۲ ورژن ۱۱

در یک مثال (ادامه ): STP بررسی پروتکل
مرحه سوم:
می رسد. Designated Port نوبت به تعيين Root Bridge بعد از انتخاب
انتخاب می شوند. DP به عنوان Root Bridge همانطور که گفتم تمامی پورتهای متصل به
Root Port انتخاب و دیگری به عنوان DP ایی ، فقط یک پورت به عنوان Root Bridge بين دو سوئيچ غير link از طرفی در
انتخاب می شود. Blocking port یا
شروع به پيمایشدرخت از بالا به پایين می کند و پورتهای متصل به STA انتخاب شد الگویتم Root Bridge بعد از اینکه
انتخاب می کند. DP را به عنوان Root Bridge
٣٦٩
در یک مثال (ادامه ): STP بررسی پروتکل
مرحله چهارم:
شده باشد ، Block یا پورت Root Port باشد و دیگری می تواند DP فقط یک پورت می تواند link از آنجایی که در هر
انخاب DP به عنوان Root Bridge پورت متصل به ، Root Bridge در لينکهای متصل به Scenario بنابراین در این
انتخاب می گردد. RP به عنوان link می شود و طرف دیگر
مرحله پنجم:

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید
مشخص شدند. Segment و ۲ Segment تا به اینجا وضعيت پورت ها در ۱
انتخاب نشده و از طرفی در هر سوئيچ فقط یک DP چون DSW و ۱۲ DSW نگاه کنيد . در سوئيچ های ۱۱ segment به ۳
می باشند. DP هستند کاندید برای انتخاب Segment باشد بنابراین پورتهایی که در ۳ DP پورت می تواند
انتخاب می کند؟ DP کدام پورت را به عنوان STA حال به نظر شما الگوریتم
۳۷۰
در یک مثال (ادامه ): STP بررسی پروتکل
تصميم گيری بر اساس دو معيار صورت می گيرد: ، segment در ۳ DP برای انتخاب
cost .١
Bridge ID .٢
cost ، بيشتری باشد bandwidth می باش د . در این حالت پورتی که دارای Cost اولين معيار مقایسه بين دو پورت
شده انتخاب می گردد. Block بيشتر به عنوان پورت cost انتخاب می گردد و پورت با DP کمتری داشته و به عنوان
کمتری باشد Bridge ID یکسانی باشند ، پورت مربوط به سوئيچی که دارای cost اما در صورتی که هر دو پورت دارای
انتخاب می گردد . DP به عنوان

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی
٣٧١
• Spanning-tree transits each port through
several different states:
Spanning-Tree Port States
: STP وضعيت پورتها در پروتکل
زیر قرار داشته باشد . state روی آن فعال است می تواند در یکی از پنچ STA هر پورت در سوئيچی که الگوریتم
در نظر گرفته شده است به قرار زیر می باشد: STA ایی که برای هر پورت در الگویتم state پنج
disable .١
blocking .٢
listening .٣
learning .۴
forwarding .۵
:Blocking

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید
قرار دارند و هيچ فریمی را ارسال و یا دریافت blocking وقتی سوئيچی را روشن می کنيد تمامی پورتها در حالت
ها گوش می دهد تا بتواند در مورد وضعيت بعدی خود تصميم گيری کند. BPDU نمی کنند . در این حالت پورت فقط به
۳۷۲
• Spanning-tree transits each port through
several different states:
Spanning-Tree Port States
ادامه ) : ) STP وضعيت پورتها در پروتکل
:Listening
را انتخاب کند . بنابراین اگر به ای ن پورت Root Bridge هایی که می شنود BPDU هر سوئيچ با توجه به State در این
قرار نمی گيرد. Mac table جدیدی باشد ، در Mac address فریمی وارد شود که حاوی
:Learning
می شود. در این حالت سوئيچ learning state داده و وارد state پورت تغيير ، listening بعد از سپری شدن مدت زمان
هستند را شناسایی می کند. loop تمامی مسيرهای موجود در شبکه و مسيرهایی که فاقد
Mac جدیدی در شبکه باشد ، آن را در Mac address در این حالت اگر به این پورت از سوئيچ فریمی وارد شود که حاوی
صورت نمی گيرد .این وضعيت ب ر ای پورت دائمی و پایدار State قرار می دهد، اما هدایت فریم در این Address table
بعدی برود. State نبوده و می بایست به
٣٧٣
• Spanning-tree transits each port through
several different states:
Spanning-Tree Port States
ادامه ) : ) STP وضعيت پورتها در پروتکل
:Forwarding
Forwarding مشخص شد ، در مرحله learning بودن یک پورت در مرحله Designated Port و root Port بعد از اینکه
پورت قادر به ارسال و دریافت فریم می باشد .
:Blocking
شود .در این مرحله block باید loop مشخص شد که یک پورت برای جلوگيری از ، learning در صورتی که در مرحله
ها گو ش BPDU قرار می گيرد . این پورت فریمی را ارسال یا دریافت نمی کند بلکه فقط به blocking state پورت در
بتواند از تغييرات حاصله cost شدن یک سوئيچ و یا تغيير down می دهد تا در صورت رخ دادن تغييری در شبکه مثل
بدهد. state آگاهی پيدا کند و در صورت لزوم خود تغيير
:Disable
در این حالت پورت نه فریمی را دریافت و نه ارسال می کن د . پورت به صورت دستی غير فعال شده بنابراین با تغيير در
نمی دهد . State شبکه پورت تغيير
۳۷۴
• Spanning-tree transits each port through
several different states:
Spanning-Tree Port States
ادامه ) : ) STP وضعيت پورتها در پروتکل
زیر قرار state و زمانی که شبکه به صورت کامل همگرا شده باشد، تمامی پورتها در یکی از دو STA در پایان الگوریتم
می گيرند:
forwarding state .١
Blocking State .٢
دوباره اجرا شده و پورتها از STA توجه داشته باشيد که هرگونه تغييردر شبکه که م نجر به تغيير توپولوژی شود الگویتم
خارج می شوند. blocking و forwarding حالت
٣٧٥
Summary
• STP is a bridge-to-bridge protocol used to maintain a
loop-free network.
• STP establishes a root bridge, a root port, and designated
ports.
• With STP, the root bridge has the lowest bridge ID, which
is made up of the bridge’s priority and MAC address.
• With STP, ports transition through four states: blocking,
listening, learning, and forwarding.
• If a change occurs to the network topology, STP
maintains connectivity by transitioning some blocked
ports to the forwarding state.
• RSTP significantly speeds the recalculation of the
spanning tree when the network topology changes.
خلاصه :
پروتکليست که ب ا به STP . می باشد loop مشکل وقوع Data Link یکی از مشکلات شبکه از دیدگاه لایه دوم یا همان
در می آورد. loop توپولوژی شبکه را به صورت درختی و بدون STA کار بردن الگویتم
در این حالت یک سوئيچ نقش گره اصلی درخت را بازی می کند وبقيه سوئيچ ها با توجه به گره از بالا به پایين
چيدمان می شوند.
در مورد وضعيت پورتها و اینکه کدام پورت ارسا ل و دریافت فریم را به عهده داشته باشد و یا کدام پورت غير STA الگورتم
فعال باشد تصميم گيری می کند.
.Blocking یا Forwarding ، پایدار قرار می گيرند State به پایان رسد تمامی پورتها در دو STA بعد ازاینکه کار الگوریتم
دوباره روی تمامی سوئيچ ها اجرا STA در صورتی که تغييری در شبکه رخ دهد و توپولوژی شبکه تغيير کند الگوریتم
می شود .