Tag - توتال سکیوریتی

دانلود کسپرسکی ۲۰۱۸

دانلود کسپرسکی ۲۰۱۸

برای دانلود کسپرسکی به لینک روبه رو بروید  www.soft98.ir

دانلود فایل های آلوده به تروجان

آسیب بهداشت وارد شده توسط استفاده بیش از حد کامپیوتراطلاعات تماس با غریبه ها که ممکن است تظاهر به همسالان برای به دست آوردن اطلاعات از زیر سن قانونیکاربران، مانند نام و آدرس فیزیکی واقعی، و یا زمان از روز که هیچ کس به خانه اسکنترل والدین اجازه می دهد تا شما را به کاهش خطرات ناشی از کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید. برای این کار، انجام است.
توابع زیر موجود است:
محدود کردن زمان برای اینترنت استفاده ایجاد لیست از بازی های مجاز و مسدود و برنامه های کاربردی، و همچنین به طور موقتمحدود کردن استفاده از برنامه های کاربردی اجازه
ایجاد لیست از وب سایت مجاز و مسدود و انتخابی مسدود کردن دسته ازوب سایت های با محتوای نامناسب
فعال کردن حالت جستجوی امن در موتورهای جستجو (لینک به وب سایت با محتوای مشکوکر نتایج جستجو نمایش داده نمی شود)
محدود دریافت فایل از اینترنت
ایجاد لیست از مخاطبین که مجاز یا مسدود شده برای برقراری ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی
مشاهده متن پیام از طریق شبکه های اجتماعی
مسدود کردن ارسال اطلاعات شخصی خاص
جستجو برای کلمات کلیدی مشخص شده در پیام سیاهههای مربوط
شما می توانید در کسپرسکی انتی ویروس از ویژگی های کنترل والدین برای هر حساب کاربری در یک رایانه پیکربندی  استفاده کنید.

برای رفتن به تنظیمات کنترل والدین:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ در پنجره برنامه اصلی، کلیک بر روی دکمه کنترل والدین.
کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت

۳٫ اگر دسترسی به تنظیمات کنترل والدین است با کلمه عبور محافظت نمی، دهید نرم افزارکاربر را به یک رمز عبور. یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
این ویژگی در کسپرسکی توتال سکیوریتی میباشد برای محافظت  از دسترسی به تنظیمات کنترل والدین با یک رمز عبور:یک پر کردن رمز عبور و تکرار رمز عبور زمینه و روی ادامه کلیک کنید.
ب. در پنجره دامنه رمز عبور، کلیک بر روی دکمه ایجاد رمز عبور.
ج. در پنجره رمز عبور را وارد کنید، رمز عبور را تایید و کلیک بر روی دکمه ورود به سیستم.
اگر شما برای دسترسی به رمز عبور محافظت به تنظیمات کنترل والدین می خواهید نیست، با کلیک بر رویپرش لینک برای ادامه به تنظیمات کنترل والدین.پنجره کنترل والدین باز می شود.
۴٫ یک حساب کاربری انتخاب کنید و از لینک محدودیت پیکربندی کلیک کنید برای باز کردن والدینپنجره تنظیمات کنترل.

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷

کسپرسکی انتی ویروس

درخواست می کند ردیابی خدمات از “رسانه های ارتباطی اینترنت” را مسدود نمی کنددسته در حالی که شما بر روی وب سایت شبکه های اجتماعی مربوط می شود. اگر صفحه وب که از آن درخواست ردیابی سرچشمه تعیین نشد،این راهکار، امنیت این سرویس ردیابی مسدود انتی ویروس کسپرسکی نمی کند و نمایش داده نمیاطلاعات در مورد درخواست های ارسال شده به این سرویس است.اگر صفحه وب که از آن درخواست ردیابی سرچشمه تواند تعیین می کند اما می تواندبه هر صفحه وب در حال حاضر در مرورگر باز،  مجموع امنیت همسان نیستامر به این درخواست عمل مشخص شده در تنظیمات مرور خصوصی (یا تشخیصبلوک های آن). نرم افزار نمایش اطلاعات در مورد این درخواست در گزارش اما پیکربندی مرورخصوصی.

برای پیکربندی انتی ویروس

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.
پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ برای غیر فعال کردن جزء مرور خصوصی، تلنگر سوئیچ ضامن در مقابل شخصیمرور جزء به.
۵٫ برای ویرایش تنظیمات پیش فرض از جزء مرور خصوصی، خصوصی را انتخاب کنیدمورد مرور در قسمت سمت راست پنجره.صوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود. ۶٫ پیکربندی تنظیمات مرور خصوصی بر روی کامپیوتر شما:
اگر می خواهید برنامه را به تنها شناسایی و شمارش درخواست ها به خدمات ردیابی بدونمسدود کردن آنها، ترک تشخیص درخواست بدون مسدود کردن گزینه است که توسط انتخاببه طور پیش فرض.


اگر می خواهید برنامه برای جلوگیری از درخواست به ردیابی خدمات، بلوک را انتخاب کنیدگزینه درخواست شناسایی شده است. با کلیک بر روی دسته بندی ها و محرومیت لینک را باز میکندپنجره که در آن شما می توانید دسته خدمات ردیابی ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷ که شما می خواهید برای مشخصمسدود کردن.
۷٫ اگر شما برنامه کسپرسکی خواهید برای ارسال به وب سایت های هدر HTTP است که بلوک های ردیابی
از فعالیت های خود، روشن جعبه چک کنید ردیابی بلوک. این جعبه چک به طور پیش فرض انتخاب شده است.
۸٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری ردیابی فعالیت در وب سایت های آزمایشگاه  و شرکای آن، روشناجازه جمع آوری داده ها در وب سایت های آزمایشگاه  و شرکای خود را چک کنیدجعبه. به طور پیش فرض، مرور خصوصی می کند درخواست ها به خدمات ردیابی در وب سایت های مسدود نمیآزمایشگاه  و شرکای آن.
۹٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری ردیابی فعالیت در وب سایت های که ممکن است غیر قابل جراحی به عنوان یک ارائه
نتیجه چنین مسدود کردن، روشن جمع آوری داده ها اجازه در وب سایت های ناسازگار بررسی
جعبه. به طور پیش فرض، مرور خصوصی می کند درخواست ها به خدمات ردیابی در وب سایت های مسدود نمی
که ممکن است غیر قابل جراحی به کسپرسکی توتال سکیوریتی عنوان یک نتیجه از ارائه مسدود کردن خدمات ردیابی بر اساس طبقه بندی
► برای پیکربندی مسدود کردن ردیابی خدمات بر اساس طبقه بندی:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2017

حفاظت پیگیری انتی ویروس

۳٫ در قسمت  سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، جزء مرور خصوصی را انتخاب کنید.خصوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود.
۵٫ بلوک انتخاب کنید شناسایی گزینه درخواست.
۶٫ کلیک کنید دسته بندی ها و محرومیت لینک برای باز کردن دسته بندی ها و محرومیتپنجره.
۷٫ جعبه چک را انتخاب کنید بعد به دسته خدمات ردیابی که برنامهباید مسدود کند.

اجازه می دهد ردیابی فعالیت در انتخاب
وب سایت برای اجازه ردیابی فعالیت در وب سایت های انتخاب شده در:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، آیتم مرور خصوصی را انتخاب کنید.خصوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود.
۵٫ بلوک انتخاب کنید شناسایی گزینه درخواست.

۶٫ کلیک کنید دسته بندی ها و محرومیت لینک برای باز کردن دسته بندی ها و محرومیتپنجره.
۷٫ با کلیک بر استثنائات لینک برای باز کردن پنجره شخصی مرور محرومیت.
۸٫ کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.
۹٫ در پنجره ای که باز می شود، آدرس وب سایت که در آن شما می خواهید به اجازه می دهد واردردیابی فعالیت، و کلیک بر روی دکمه اضافه کردن.این وب سایت مشخص شده است را به لیست استثنائات اضافه شده است.شما همچنین می توانید اجازه ردیابی فعالیت در یک وب سایت در حالی که آن را در مرورگر باز است.

 

مشاهده گزارش در درخواست ها به دستکتاپ و اندرود

برای مشاهده گزارش در درخواست ها به ردیابی خدمات:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید. (در موبایل اندروید صفحه all app)
۲٫ با کلیک بر روی دکمه بیشتر ابزار برای باز کردن پنجره ابزار.
۳٫ در پنجره ابزار از لینک حفاظت از حریم خصوصی کلیک کنید برای باز محافظت از حریم خصوصیپنجره.در پنجره حفاظت از حریم خصوصی، بخش مرور خصوصی را نشان می دهد تلفیقیگزارش با اطلاعات در مورد دسته از خدمات ردیابی و تعداددرخواستهای ارسال شده به آنها.
۴٫ برای دریافت گزارش مفصلی در درخواست ها به ردیابی خدمات که کشف شده اند ومسدود شده، باز کردن پنجره گزارش مفصل را با کلیک کردن پیوند جزئیات در شخصیبخش مرور.

در ادامه ویژگی کسپرسکی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید

► برای فعال کردن لینک چک کردن در وب سایت های:۱٫ پنجره کسپرسکی برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش حفاظت، وب بخش آنتی ویروس را انتخاب کنیدپنجره نمایش تنظیمات برای وب سایت ضد ویروس۴٫ در بخش پایین تر از پنجره، از لینک تنظیمات پیشرفته کلیک کنید. تنظیمات پیشرفتپنجره وب سایت ضد ویروس باز می شود۵٫ در قسمت URL مشاور، را انتخاب کنید آدرس ها را بررسی کنید جعبه چک.۶٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای اسکن محتوای تمام وب سایت ها، را انتخاب کنید در همه
وب سایت های به جز کسانی که مشخص شده است۷٫ اگر لازم باشد، مشخص صفحات وب که شما در پنجره استثنائات اعتماد. این پنجره بازبا کلیک روی لینک مدیریت محرومیت. راهکار امنیت می کند محتوای اسکن نیست

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید
از صفحات وب مشخص شده و یا ارتباطات رمزنگاری شده با وب سایت مشخص شده است.۸٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای بررسی محتوای صفحات وب خاص تنها:یک انتخاب کنید در وب سایت مشخص شده است.

خرید

ب. با کلیک بر روی پیکربندی بررسی وب سایت های لینک برای باز کردن پنجره وب سایت های بررسی شد.ج. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.د. آدرس صفحه وب که محتوای شما می خواهید برای بررسی وارد کنید.الکترونیکی. انتخاب کنید وضعیت چک کردن برای صفحه وب (در صورتی که وضعیت فعال است، این راهکار،چک های امنیتی محتوای صفحه وب).ج. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.صفحه وب مشخص شده در لیست در پنجره وب سایت های بررسی به نظر می رسد.این راهکار،  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید امنیت، نشانیهای اینترنتی را در این صفحه وب است.حفاظت از اطلاعات شخصی در اینترنت برای پیکربندی تنظیمات پیشرفته برای چک کردن URL، در تنظیمات پیشرفته از وب.

انتی ویروس

پنجره آنتی ویروس، در قسمت URL مشاور از لینک پیکربندی URL مشاور کلیک کنیباز کردن پنجره URL مشاور.۱۰٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی به شما اطلاع در مورد ایمنی از لینک در تمام وبصفحات، در بخش آدرس ها بررسی می شود، را انتخاب کنید همه آدرس ها.۱۱٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای نمایش اطلاعات در مورد اینکه آیا یک لینک متعلق بهیک دسته بندی خاص از محتوای وب سایت (به عنوان مثال، ناسزا، توهین و فحاشی):یک اطلاعات نشان دادن روی دسته از محتوای وب سایت انتخاب چک باکس.ب. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته از محتوای وب سایت که در مورد آن اطلاعاتباید در نظر نمایش داده شود.راهکار امنیتی چک لینک در مشخص صفحات وب و نمایش اطلاعاتدر مورد دسته از لینک ها کسپرسکی توتال سکیوریتی در مطابق با تنظیمات فعلی.