Tag - برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰

پیکربندی صفحه نمایش از بر روی صفحه نمایش آیکون صفحه کلید► برای پیکربندی صفحه نمایش از آیکون راه اندازی سریع از صفحه کلید روی صفحه در رشته های ورودی به در
وب سایت:۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش اضافی، امن بخش ورودی داده را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات را برای ورود داده ها امن.۴٫ در صورت لزوم، در بخش صفحه کلید روی صفحه، باز بر روی صفحه نمایش صفحه کلید را انتخاب کنید
با تایپ کردن CTRL + ALT + SHIFT + P جعبه چک کنید.۵٫ اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش در زمینه های ورود در همه نمایش داده می شود
وب سایت ها، را انتخاب کنید نمایش آیکون راه اندازی سریع کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰ در زمینه های ورود اطلاعات چک باکس.۶٫ اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش به تنها نمایش داده می شود که وب سایت.
دسته از خاص قابل دسترسی هستند:a. In the On-Screen Keyboard section, click the Edit categories link to open the Secureطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.ب. انتخاب کنید جعبه چک برای دسته از وب سایت های که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش
صفحه کلید نماد راه اندازی سریع در زمینه های ورود نمایش داده می شود.صفحه کلید بر روی صفحه نمایش آیکون راه اندازی  برای اند روید سریع نمایش داده شده است که یک وب سایت که متعلق بههر یک از انتخاب دسته قابل دسترسی است.۷٫ اگر می خواهید فعال یا غیر فعال صفحه نمایش از صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی توتال سکیوریتی سریع دروب سایت خاص:یک در بخش صفحه کلید روی صفحه، با کلیک بر ویرایش دسته لینک برای باز کردن اماطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.
ب. با کلیک بر روی مدیریت استثناها لینک برای باز کردن محرومیت برای صفحه کلید روی صفحهپنجره.ج. در بخش پایین تر از پنجره، روی دکمه Add کلیک.د. یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یکمحرومیت برای صفحه کلید بر روی صفحه نمایش.الکترونیکی. در زمینه ماسک آدرس وب، آدرس وب سایت یک وب سایت را وارد کنید.ج. در بخش محدوده، مشخص که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش صفحه کلید راه اندازی سریع.

انتی ویروس

آیکون نمایش داده می شود (یا به نمایش داده نخواهد شد):  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰ در صفحه مشخص شده برای اندروید و یا در تمام صفحاتتارنما.گرم. در بر روی صفحه نمایش بخش آیکون صفحه کلید، مشخص کنید که آیا یا نه که می خواهیدبر روی صفحه نمایش صفحه کلید نماد راه اندازی سریع نمایش داده می شود.ساعت. کلیک بر رویدکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست در محرومیت برای صفحه کلید روی صفحه ظاهر می شودپنجره.هنگامی که وب سایت مشخص شده دیده می شود، صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی سریع استمطابق با تنظیمات مشخص شده نمایش داده شده در زمینه ورود.

کسپراسکای برای موبایل

کسپراسکای برای موبایل

کسپراسکای برای موبایل کسپراسکای برای موبایل کسپراسکای برای موبایل.

VTP ١. تعریف
های مختلف آن . Mode دریک شبکه و VTP ٢. عملکرد
. VTP ٣. بررسی و خطایابی در عملکرد
٤٠٥سان VTP Domain را برای سوئيچ مشخص می کنيد . سوئيچ های که دارای نا م Domain به کمک فرمان زیر نام
ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . VLAN باشند می توانند اطلاعات مربوط به
Switch(config)#vtp domain domain-name
: VTP Mode تعيين
را روی سوئيچ ۲۹۵۰ VTP Mode هستند . به کمک فرمان زیر می توانيد Server Mode سوئيچ ها به صورت پيشفرض
قرار دهيد . Server در حالت
Switch(config)#vtp server
: VTP Password تعيين کسپرسکی برای موبایل
VLAN باشد اطلاعات مربوط به Client Mode هر سوئيچ دیگری که VTP Server با مشخص شدن VTP Domain در یک
می گيرد . حال در صورتی که نخواهيد هر کسی براحتی بتواند سوئيچ خود را وارد شبکه کرده و VTP Server
• Advertises VLAN configuration information
• Maintains VLAN configuration consistency throughout a
common administrative domain
• Sends advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features
: VTP ویژگی های پروتکل
آشنا شدید . با بزرگ شدن یک شبکه و افزایش Ethernet در یک شبکه Trunk و VLAN در درسهای گذشته با مفهوم
جدید منجر به ایجا د تغيير در بقيه VLAN ها و یا ساختن یک VLAN تعداد سوئيچها ، تغييرات جزئی در هر کدام از
سوئيچها می شود ، بنابراین مدیریت منابع در این شبکه با مشکلات بسيار زیادی همراه خواهد بود .
را ارائه کرده است . VTP سيسکو برای رفع این مشکل
با تعریف کردن یک ناحيه که شامل تعدادی VTP طرح مدیریت گروهی سوئيچ ها را معرفی می کند . بنابراین ، VTP
اعمال کرده و سپسبه اطلاع دیگر Server در این شبکه ، تغييرات رو ی را Server و Client سوئيچ می باشد و تعریف
ها و تغييرات آنها در این شبکه خيلی راحتر و سریعتر خواهد VLAN سوئيچها می رساند . بنابراین اطلاع رسانی درمورد
شد.
شوید . VTP برای روشن شدن مطلب ابتدا با اصطلاحات مربوط به
:VTP Domain
خود را با بقيه سوئيچ ها به VLAN ناحيه ای که شامل خرید کسپرسکی تعدادی سوئيچ بوده به طوریکه هر سوئيچ اطلاعات مربوط به
اشتراک می گذارد .
۴۰۶
• Advertises VLAN configuration information
• Maintains VLAN configuration consistency throughout a
common administrative domain
• Sends advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features
ادامه ) : ) VTP ویژگی های پروتکل
های متفاوتی هستند نمی VTP Domain باشد و سوئيچ هایی که در VTP Domain هر سوئيچ تنها می تواند عضو یک
هایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . VLAN توانند اطلاعات مربوط به
می باشد . BCMSN به نام VTP Domain به شکل فوق توجه کنيد . این شکل نشان دهنده یک
VTP Domain روی یک سوئيچ به دیگر س و ئيچ های ای ن VLAN همانطور که مشاهده می کنيد خبر ساخته شدن یک
گزارش داده می شود .
:VTP advertisement
از VTP Advertisement ها را به کم ک VLAN اطلاعات مربوط به VTP Domain هر کدام از سوئيچ های سيسکو در
به آنها متصل است دریافت می کند . Trunk سوئيچ های مجاورش که از طریق پورت
ارسال می شود . VTP Domain در Multicast ها به صورت فریم های VTP Advertisement
ها قادر به انتقال باشند . VTP Advertisement تعریف شود تا Trunk نکته : لينک بين دو سوئيچ می بایست به صورت
منتشر می شوند : VTP Domain به سه فرم در یک VTP Advertisement
٤٠٧ کسپرسکی برای موبایل

ادامه ) : ) VTP ویژگی های پروتکل
: Summary Adve tisement •
ارسال می شود VTP Domain به بقيه سوئيچ ها در VTP Server اطلاعاتی هستند که هر ۳۰۰ ث نيه توسط
می باشد . VLAN Database و شامل اطلاعات مربوط به
: Subset Advertisement • کسپرسکی برای موبایل
ها ارسال می شود و VLAN هنگام رخ دادن غيير در تنظيمات VTP Server اطلاعاتی هستند که توسط
ها می باشد . VLAN و وضعيت هر کدام از VLAN Database شامل اطلاعات
: Advertisement requests from Clients •
درخواست می شوند . VTP Server از VTP Client اطلاعاتی هستند که توسط
۴۰۸ کسپراسکای برای موبایل
•nds advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features  برای اندروید برای اندروید برای اندروید
ادامه ): ) VTP ویژگی های پروتکل
را که در حافظه فرار VTP را خاموش و سپسروشن کسپراسکای برای موبایل کنيد اطلاعات مربوط به VTP Client به طور مثال زمانی که یک
دریافت کند . پس VTP Server نگهداری کرده بود از دست می دهد . بنابراین می بایست این اطلاعات را دوباره از RAM
VTP Client خود را در به VLAN Database در پاسخ VTP Server ارسال می کند و VTP Server درخواستی را به
ارسال می کند .Kaspersky Internet Securit Multi Device     Kaspersky Internet Securit Multi Device     Kaspersky Internet Securit Multi Device    kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android
٤٠٩
• Cannot create,
change, or delete
VLANs انتی ویروس انتی ویروس انتی ویروس
• dvertisements
• Synchronizes اینترنت سکیوریتی
VLAN
configurations کد فعال سازی آنتی ویروس
• Does not savnchronizes VLAN
configurations
• Saves configuration in NVRAM
• Creates, modifies, and
deletes VLANs locally
only کسپراسکای برای موبایل
• For
NVRAM
VTP Modes
: VTP های مختلف پروتکل Mode
های زیر ایفای تقشکنند : Mode هر کدام از سوئيچ ها می بایست در یکی از VTP Domain در یک
Server Mode •
Client Mode •
Transparent Mode •
ها و عملکرد VLAN مشخص می کند که هر کدام از سوئيچ ها چگونه در اطلاع رسانی در مورد VTP Mode در واقع
نقشخواهند داشت . VTP
:Server Mode برای اندروید
خواهد Domain و مدیریت VLAN قرار گيرد دارای توانایی کامل در ایجاد ، حذف و تغيير Mode سوئيچی که در این
قرار دارند . Mode بود.تمامی سوئيچ ها به صورت پيشفرض در این
را به عهده داشته باشد . VTP Server دست کم یک سوئيچ می بایست نقش VTP Domain نکته : در یک
برای اندرویدبرای اندروید
NV
VTP Modes
: VTP های مختلف پروتکل Mode
:Client Mode
نخواهد بود . VLAN قرار می گيرد قادر به حذف و یا اضافه و یا تغيير Mode سوئيچی که در این
قرار می گيرد به تغييراتی کسپراسکای برای موبایل که توسط سوئيچ های دیگر گزارش می شود گوش می دهد و Mode سوئيچی که در این
این تغييرات را روی خود اعمال می کند.
:Transparent Mode
از سوئيچ VTP قرار می گيرد به عنوان یک عضو خنثی عمل می کند . اطلاعاتی که در مورد Mode سوئيچی که در این
به سوئيچهای مجاورش ارسال می Trunk های مجاور دریافت می کند را بدون اینکه روی خود اعمال کند از طریق پورت
می باشد اما این تغ ي يرات را به دیگر سوئيچ ها ارسال VLAN سوئيچ قادر به حذف و اضافه کردن Mode کند . در این
نمی کند .
های خود را VLAN تغييرات روی VTP Server در این است که Server Mode با Transparent Mode درواقع تفاوت اصلی
VLAN تغييرات روی VTP Transparent اطلاع می دهد درحالی ک ه VTP Domain به تمامی سوئيچ های موجود در
های خود را به دیگران اطلاع نمی دهد . کسپراسکای برای موبایل
٤١١

ای که یک سوئيچ دریافت می کند از تمامی پورتهایشبه بيرون ارسال می کند . Broadcast همانطور که می دانيد
قرار VLAN را به سوئيچ ارسال کند ، تمامی پورتهایی که در این Broadcast قرار دارد فریم VALN اگر پورتی که در یک
هستند VLAN همنام با این VLAN را دریافت می کنند و همچنين سوئيچ های دیگری که دارای Broadcast دارند فریم
را دریافت می کنند . Broadcast نيز فریم
در Switch و ۴ Switch هستند اما فقط ۱ Red VLAN ایی به نام VLAN به شکل فوق توجه کنيد تمامی سوئيچ ها دارای
ندارند . با این وجود VLAN هيچ پورتی در این VLAN تعدادی پورت دارند . سوئيچ های دیگر عليرغم داشتن ۱ VLAN1
و درنتيجه کانال Trunk می باشد را به سمت پورت VLAN هایی را که مربوط به ۱ Broadcast ، هر کدام از سوئيچ ها
هدایت کرده و این منجر به افزایشترافيک بيهوده بر این کانال می شود . trunk ارتباطی
به سوئيچ ها یی تحویل داده شوند که پورتی در آن VLAN در یک Broadcast می گوید که فریم های VTP Prunning
هستند Red VLAN هر دو دارای پورتهایی در Switch و ۴ Switch داشته باشند . به طور مثال در این شکل ۱ VLAN
هستند . درنتيجه ترافيک بيهوده روی VLAN فاقد پورتی در این VLAN درحالی که سوئيچ های دیگر ع ليرغم داشتن این
تحميل نخواهد شد. Trunk کانال ارتباطی
۴۱۲
V
روی یک سوئيچ : VTP تنظيم پروتکل
شامل مراحل زیر می باشد : VTP تنظيم کردن
روی یک سوئيچ می بایست مراحل زیر را انجام دهيد : VTP به منظور تنظيم کردن

لایسنس کسپرسکی

لایسنس کسپرسکی

١. بررسی عملکرد سوئيچ های لایه ٢
. Hub توسط سوئيچ و مقایسه آن با MAC Address ٢. یادگيری
۳۴۰
• Address learning
• Forward/filter decision
• Loop avoidance
Ethernet Switches and Bridges
: وظایف سوئيچ های لایه ٢
کار OSI سخت افزارهایی هستند که به صورت هوشمند در لایه دوم از مدل ، Bridge سوئيچ های لایه ٢ و همچنين
در شبکه هدایت ترافيک را به عهده دارند ( MAC Address) می کنند . این سخت افزارها براساس آدرس سخت افزاری
دیگر در شبکه چون کامپيوتر ، روتر و غيره متصل شده و Device . هر سوئيچ به کمک پورتهایی که روی آن قرار دارد به
هر فریمی را که از پورتهایش دریافت کند می بایست تصميم گيری کرده و آن را به سوی مقصد هدایت کند . سوالی
که پيش می آید اینست که سوئيچ چگونه می تواند از آدرس مقصد شناخت پيدا کند ؟ همانطور که در فصل اول گفته
می باشد . بنابراین در هر فریم MAC address شد ، آدرس دهی در لایه دوم براساس آدرس سخت افزاری یا همان
قرار گرفته و سوئيچ با بررسی کردن آدرس مقصد آن را هدایت می کند . سوال Destination و آدرس source آدرس
دیگری که پيش می آید اینست که سوئيچ چگونه می تواند با شناخت آدرس مقصد در مورد انتخاب اینترفيس تصميم
گيری کند و فریم را بدرستی هدایت کند ؟
دارد تا بتواند اطلاعات مربوط به آدرسهای مختلف را در آن نگهداری کند تا بتواند براساس Database سوئيچ نياز به یک
های Interface و MAC Address محل قرار گيری MAC Table تحت عنوان database آن هدایت فریم را انجام دهد . این
متناظر با هر کدام از آنها می باشد که در ادامه این درس با آن بيشتر آشنا خواهيد شد .
٣٤١
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4
F0/3
F0/2
F0/1

اینترنت سکیوریتی برای اندروید
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2
Pc1 send a frame to pc4
یک مثال :
به مثال فوق توجه کنيد .

لایسنس کسپرسکی
خالی بوده وفاقد هرگونه سطری MAC Table . که به پورتهای یک سوئيچ متصل شده اند PC یک سوئيچ و چهار
می باشد . زیرا فرض شده است که سوئيچ هيچ فریمی را دریافت نکرده است .
۳۴۲
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4
F0/3
F0/2
F0/1 x1
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2

کسپراسکای
۱
Pc1 send a frame to pc4
۲
یک مثال :
را داشته باشد . بنابراین فریمی را به سوئيچ ارسال می کند . سوئيچ وقتی فریمی PC قصد ارتباط با ۲ PC فرض کنيد ۱
فریمی را دریافت PC را دریافت می کند به آدرس مبداء و مقصد آن نگاه می اندازد . از آنجا که سوئيچ برای بار اول از ۱
و شماره پورتی از PC مربوط به ۱ MAC Address خود ندارد . لذا MAC Table را در PC کرده است ، بنابراین آدرس ۱
خود درج می کند. MAC Table متصل شده است را در PC سوئيچ که به ۱
٣٤٣

کسپراسکای
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4
F0/3
F0/2
F0/1 x1
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2
۱
Pc1 send a frame to pc4
۳ ۳
۳
۲
یک مثال (ادامه ) :
و اینکه از طریق PC خود هيچ آگاهی در مورد ۴ MAC Table را دارد و سوئيچ با نگاه کردن به PC قصد ارتباط با ۴ PC اما ۱
کدام پورت می تواند به آن دسترسی پيدا کند ندارد . بنابراین سوئيچ در این لحظه فریم را به تمامی پورتهایش به جزء
هایی که به پورتهایشمتصل Device کردن ،از Broadcast می باشد ارسال می کند . درواقع با PC پورتی که متصل به ۱
مربوط به کيست ؟ X هستند می پرسد که آدرس ۴
۳۴۴
Address learning
Pc1
Pc4
Pc3
Pc2
Mac address x1
Mac address x4
Mac address x3
Mac address x2
interface Mac address
F0/4 x4
F0/3
F0/2
F0/1 x1
F0/1
F0/4
F0/3
F0/2
۱
Pc1 send a frame to pc4
۳ ۳
۳
۲

اینترنت سکیوریتی برای انروید
۴
۵
یک مثال (ادامه ) :توتال سکوریتی  اینترنت سکوریتی
می باشد به سوئيچ پاسخ داده و سوئيچ این آدرس و شماره پورتی که متصل X که دارای آدرس سخت افزاری ۴ PC4
خود قرار می دهد . MAC Table می باشد را در PC به ۴
تکميل می شود . Table بنابراین بعد از گذشتن زمان اندکی این
در شبکه استفاده می کند و بعد از تکميل آن Broadcast خود از مکانيزم MAC table درنتيجه سوئيچ برای تکميل کردن
ترافيک را در شبکه منتقل می کند . Unicast به صورت
٣٤٥
Filtering Frames
• Station A sends a frame to station C.
• Destination is known frame is not flooded.
فيلتر شدن فریمها :
می باشد . این بدان معنی است که Frame Filtering یکی دیگر از کارهای مهم دیگری که سوئيچ انجام می دهد
مقصد متصل است Station ایی فریمی را به سوئيچ ارسال می کند فریم فقط به پورت مشخصی که به Station وقتی
ارسال می شود و به پورتهای دیگر ارسال نمی شود .
خود را تکميل کرده باشد. MAC Table سوئيچ زمانی قاد کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس ر به فيلتر کردن فریمها و ارسال آن به مقصد می باشد که
ارسال می کند. سوئيچ فریم را بررسی کرده و آدرس مقصد آن را می PC C فریمی را به PC A . به این مثال توجه کنيد
E 0260.8 از طریق پورت ۲ c خود نگاهی می اندازد . دسترسی به آدرس ۰۱٫۲۲۲۲ MAC Table خواند و سپس به
هدایت می شود و به پورتهای دیگر ارسال نمی شود . و E امکان پذیر می باشد. بنابراین فریم فقط به سمت پورت ۲
می بایست دائما به Table خود عمليات فيلترینگ فریم ها را انجام ميدهد . بنابراین ، این MAC Table سوئيچ به کمک
روز شود تا بتواند هدایت فریم ها را بدرستی انجام دهد .
۳۴۶

کسپراسکای
Filtering Frames (Cont.)
• Station A sends a frame to station B.
• The switch has the address for station B in the MAC
address table.
فيلتر شدن فریمها :لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس
سوئيچ MAC Table . به یک پورت سوئيچ متصل شده اند Hub را نشان می دهد که از طریق یک Station این شکل دو
می باشد . Station A و Station B شامل آدرس
بفرستد سوئيچ آن را از تمامی پورتهایش خارج نمی کند بلکه Station B فریمی را برای Station A بنابراین درصورتی که
به هيچ پورتی ارسال Station A ارسال می کند . بنابراین فریم ارسالی از Station B به سمت E فقط از طریق پورت ۰
نخواهد شد.
٣٤٧
Cut-Through
• Switch checks destination
address and immediately
begins forwarding frame.
Fragment-Free
• Switch checks the first 64 bytes,
then immediately
begins forwarding frame.
Store and Forward
Complete frame is received
and checked before
forwarding.
Transmitting Frames سپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
نحوه انتقال فریم ها توسط سوئيچ :
استفاده می کند : LAN سوئيچ یکی از سه حا ت زیر را برای انتقال فریم در شبکه
Cut-Through .١
Fragment-Free .٢

لایسنس کسپرسکی
Store and Forward .٣
برای Store and Forward و سوئيچ های سری ۲۹۵۰ از روش Fragment-Free سوئيچ های سری ۱۹۰۰ از روش
استفاده می کنند . LAN انتقال فریم در شبکه
در ادامه با تک تک این روشها آشنا می شوید.
۳۴۸
Cut – through
•reads only the destination address
•No error checking
:Cut-Through لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸
از فریمی که توسط سوئيچ در حال دریافت شدن است خوانده شد ، Destination در این روش به محض اینکه فيلد
ارسال می شود . درواقع در این روش با مشخص شدن Destination فریم بدون هيچ اتلاف وقتی به سمت
پورت خروجی را مشخص کرده و فریم

kaspersky total security Multi Device   ک

را به سمت مقصد هدایت می کند . در MAC Table سوئيچ به کمک Destination
این روش لزومی وجود ندارد کل فریم توسط سوئيچ دریافت شود و سپس عمليات هدایت صورت گيرد . به محض اینکه
را تشخيص دهد آن را به سمت مقصد هدایت می کند . Destination Address سوئيچ از بيتهای دریافتی بتواند
صورت نمی گيرد . لذا سرعت هدایت فریمها در این روش ( Error checking) Error بنابراین در این روش تشخيص
نسبت به دو روش دیگر خيلی بيشتر خواهد بود .

مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای اندروید

kaspersky antivirus    کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس   بهترین آنتی ویروس برای اندروید
٣٤٩
Fragment-Free
•check for the collision on first 64 bytes of frame before forwarding
•provides better error checking than the cut-through
:Fragment-Free
اصلاح شده نيز می گویند ۶۴ بایت اول از فریم دریافتی خوانده می شود و از نظر Cut-Through این روش که به آن
چک می شود و سپسسوئيچ فریم را به سمت مقصد هدایت می کند . error نداشتن
سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که چرا ۶۴ بایت اول خوانده می شود ؟
ایی رخ دهد معمولا در ۶۴ بایت اول رخ می دهد . بنابراین در این روش فریم های Collison درصورتی که بخواهد
تأخير Cut-Through شده شناسایی شده و از ارسال آنها جلوگيری می شود . این روش نسبت به روش Fragment
زمانی بالاتری دارد ولی مطمئن تر عمل می کند .

اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۸

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۸

در واژگان برنامه نویسی اندروید بهتر است به جاي واژه کنترل از واژه ویجت
کد (Button) براي اینکه براي یک ویجت از نوع دکمه
بنویسید بایستی مراحل زیر را قدم به قدم انجام دهید.(البته اگر کد نویسی براي یک
ویجت خاص مثل دکمه را یاد بگیرید میتوانید با کمی تغییر براي دیگر ویجت ها هم کد
View ل آن هم این است که همه ویجت ها از یک کلاس خاص به نام
۱ Launch
۶۵ فصل اول
Value ها که در پوشه Resources مورد
و Action داراي دو خصوصیت
Activity بایستی یک
Launcher . مشخص کنیم
(شروع ۱ ) شود.
شد Intent و Activity در مورد
نداریم default. Properties در فایل
کن
استفاده کنیم. (Widget)
دهیدابتدا بایستی بسته مربوط به کلاس هاي ویجت دکمه را به کد جاوا وارد
(Import). کنید
import android.widget.Button;
شده) Bold برنامه بایستی کد زیر را بنویسید.(کد onCreate() سپس در متد
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
Button btn_finish=(Button) findViewById(R.id.btn_Finish);
}
در برنامه نویسی اندروید براي طراحی کلاس ها و متدها و تعریف پردازش ها و کارها و به
طور کلی براي برنامه نویسی دستوري ۱ از زبان جاوا و کلاس هاي مخصوص اندروید که به
زبان جاوا نوشته شده اند استفاده میشود و براي کارهاي خاص میتوان از کتابخانه هایی که
xml آماده شده اند هم استفاده کرد. و براي طراحی واسط کاربري از کدهاي C++ به زبان
کد رابط کاربري هم میگویند. xml استفاده میشود. به کدهاي جاوا ، کد منبع و به کدهاي
شما در کد پایین فقط ارتباط بین کد منبع ۲ و کد رابط کاربري ۳ را ایجاد کرده اید
بنویسید و دلیل مشتق میشوند) هدف ما از طراحی محیط کاربري ، علاوه بر زیبایی محیط بایستی به انعطاف پذیر بودن
هم توجه کنیم.طوري که برنامه ما در گوشی هاي مختلف که داراي رزولوشن متفاوت
هستند ظاهر یکسانی داشته باشد.

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید
براي نرم افزار انگلیسی در UserFriendly در این فصل میخواهیم محیط کاربري زیبا و
سفر ایجاد کنیم که بر روي گوشی ها و تبلت ها اجرا شود و ظاهر یکسانی داشته باشد.
براي مثال یک برنامه خوب که داراي محیطی زیباست ، داراي تم هاي مختلف است.
تم اول از ترکیب رنگ هاي زرد و سفید درست شده است و تم دوم از ترکیب رنگ
هاي مشکی و آبی ساخته شده است و … . بنابراین بسته به تم ها به آیکون هاي با سایز
هاي متفاوت براي تامیین رنگ هاي زرد و آبی نیاز داریم.

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
براي انعطاف پذیر بودن برنامه براي هر آیکون نیاز به سه نسخه از آن داریم :
براي تبلت ها و بعضی از گوشی هاي با HDPI=high dot per inch -1
رزولوشن بالا
معمولاً براي گوشی هاي با کیفیت MDPI=medium dot per inch -2
متوسط
براي گوشی هاي با رزولوشن پایین LDPI=low dot per inch -3
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۰
اما گوشی ها با توجه به رزولوشن و وضوحی که دارند در کدام یک از این دسته ها
جاي میگیرند؟
در جدول ( ) انواع مختلف گوشی ها و تبلت ها را بسته به اندازه و سایزشان
مشاهده میکنید:
Device Name Screen Size Screen Resolution DPI
Motorola Atrix 4 540 x 960 275
Google Nexus 1 3.7 480 x 800 254
iPhone 3GS 3.5 320 x 480 163
iPod Retina Display 3.5 640 x 960 326
iPad 9.7 1024 x 768 132
PlayBook 7 1024 x 600 168
Galaxy Tab 7′ 7 1024 x 600 168
Motorola Xoom 10.1 1280 x 800 150
Nook Color 7 1024 x 600 168
که اخیراً وارد بازار iPad 5(iOS تنوع مدل ها خیلی بیشتر از جدول بالاست. حتی در ( ۵
۲۰۴۸ است که عدد خیلی بزرگی است و اندازه * شده است رزولوشون تصویر ۱۵۳۶
باشد و حداقل سایز iPad فیزیکی آن هم ۹ اینچ است.براي مثال حداکثر سایز میتواند
۲۵۱ فصل هشتم
۲۴۰* که تقریباً صفحه ۳ اینچی دارد و رزولوشن آن ۳۲۰ Galaxy mini گوشی
است.براي ساخت برنامه ها باید حداکثر سایز و حداقل سایز را مشخص کنید.سپس با
استفاده از یک سري تکنیکها میتوان براي تمام دستگاه هایی که اندازه صفحاتشان بین
این دو بازه است برنامه بنویسید. یک برنامه نویس موبایل همیشه باید سعی کند برنامه
اي بنویسد که مثلاً بر روي دستگاه هاي بزرگتر از ۳ اینچ و کوچکتر از ۱۰ اینچ به
داریم که این فایل بر روي یک دیوایس ۳ APK خوبی کار کند.براي مثال یک فایل
اینچی و یک دیوایس ۱۰ اینچی خروجی قابل قبول و بدون مشکلی را دارد.
براي این کار تکنیک هاي زیادي وجود دارد. ابزارهایی که در اینجا به ما کمک میکنند
و جاوا اسکریپت CSS3(Media Query) که چنیین برنامه جذابی بسازیم
هستند. (screen.width,screen.heightt)

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش
CSS اما متدهاي متفاوتی براي استفاده از این ابزارها وجود دارد. طراحی فایل هاي
و …. براي آشنایی بیشتر با CSS جداگانه براي هر دیوایس و یا ایجاد یک فایل
Adapting Pages for Mobile with Media میتوانید به فصل Media Query
Adobe Dreamweaver CS5.5 Studio Techniques که در کتاب Queries
Designing and Developing for Mobile with jQuery, HTML5, and
است مراجعه کنید. DAVID POWERS که نویسنده آن آقاي CSS3 کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۸
مراجعه به آدرس زیر هم میتواند بسیار سودمند باشد :
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۲
http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
لغات و مفاهیم
معمولاً با اینچ داده میشود و اندازه قطر صفحه نمایش به اینچ است. : Screen Size
نشان دهنده کمیت ۱ پیکسل ها در ابعاد فیزیکی صفحه است که با :Screen density
نقطه در اینچ و یا پیکسل در اینچ بیان میشود.
PPI=pixel per ) با پیکسل در اینچ (DPI=dot per inch) تذکر : نقطه در اینچ
ولی معمولاً براي . ppi استفاده میشود و گاهی نیز از dpi برابر است. گاهی از (inch
استفاده میشود و براي صفحه نمایش (خصوصاً موبایل dpi پرینتر ها و اسکنر ها بیشنر از
استفاده میشود. ولی در هر صورت هر دو واحد یکی هستند و نیاز به ppi و تبلت) از
تبدیل ندارد.
و (landscape) جهت صفحه نمایش است. که دو حالت افقی : Orientation
دارد و براي تشخیص اینکه موبایل در چه وضعیتی است تا طبق آن (portrait) عمودي
aspect واسط کاربري هم بچرخد بسیار کاربرد دارد.و با چرخاندن صفحه توسط کاربر
جدید aspect ratio تغییر میکند و یک برنامه خوب برنامه اي است که طبق ratio
تنظیم شود.
۱ Quantity
۲۵۳ فصل هشتم
تعداد پیکسل هاي موجود در سطر و ستون گوشی را رزولوشن گویند. :Resolution
نکته مهم :
براي ساخت یک برنامه که قرار است بر روي دستگاه هاي با سایزهاي مختف اجرا
گوشی هم توجه کنید. و گرنه به هدف dpi شود، شما بایستی علاوه بر رزولوشن به
است Multiple Screen Support خود که ساخت یک برنامه که داراي ویژگی
در تعیین ابعاد باید دخالت داشته (density) نمیرسید! پس هم رزولوشن و هم چگالی
باشد. به همین خاطر نبایستی از واحد پیکسل در برنامه خود استفاده کنیم.حال این سوال
پیش می آید چرا از پیکسل استفاده نکنیم؟ و به جاي آن از چه واحدي استفاده شود؟
Density-independent pixel (dp) واحدي که گوگل پیشنهاد کرده است واحد
است .
ا ین واحد یک پیکسل مجازي است که : Density-independent pixel (dp)
بایستی در طراحی واسط گرافیکی کاربر از این واحد استفاده کنید و گرنه با مشکلات
عدم تطبیق با سایز هاي مختلف مواجه میشوید. این واحد به صورت زیر محاسبه میشود :
dp = px / (dpi / 160)
dp: Density-independent pixel

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
px: Pixel
dpi: dot per inch
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۴
بایستی این کار را کرد : px به dp بدیهی است که براي رسیدن از
px = dp * (dpi / 160)
عدد ۱۶۰ که در بالا آمده را گوگل تعیین کرده است. گوگل چگالی ۱۶۰ پیکسل در هر
اینچ را به طور ثابت براي همه ي دستگاه هاي اندرویدي در نظر گرفته است تا با مشکل
عدم تطبیق مواجه نشوید و نیز با واحدي مستقل از اندازه فیزیکی و صفحه نمایش کار
ا ست . Density-independent pixel کنید و آن واحد همان
داراي رزولوشن پایینی (s براي مثال گوشی اندرویدي سامسونگ گالاکسی مینی( ۵۵۷۰
Sony 120 است. گوشی dpi 240 است. و چگالی آن * است. رزولوشن آن ۳۲۰
آن dpi 480 است و تقریباً ۲۴۵ عدد * رزولوشن آن ۸۵۴ Ericsson Xperia X10
است. براي اینکه یک چگالی مشترك داشته باشیم ، چگالی هر دو گوشی را ۱۶۰ در
کار Density-independent pixel نظر میگیریم تا با واحد مستقل از دستگاهی مثل
کنیم.
را محاسبه کرده ایم. dp در زیر براي دو گوشی
براي گوشی گالاکسی مینی : 
dp(width) = 240 / (120 / 160) = اندازه عرض تمام صفحه موبایل ۳۲۰
۲۵۵ فصل هشتم
به این معنی است که اگر در هر اینچ از صفحه ۱۲۰ پیکسل قرار داده شود به ۲۴۰ پیکسل
لازم است تا عرض صفحه ي این موبایل پر شود. و اگر در هر اینچ ۱۶۰ پیکسل قرار
داده شود به ۳۲۰ پیکسل لازم داریم تا تمام عرض صفحه موبایل را در بر گیرد.(موبایل
گالاکسی مینی سامسونگ عرض ۲ اینچی دارد. و بدیهی است که وقتی چگالی ۱۲۰
پیکسل در اینچ است به ۲۴۰ پیکسل احتیاج است پس اندازه عرض صفحه بایستی ۲ اینچ
باشد).
dp(Height) = 320 / (120 / 160) = 426.67
اهمیت عرض صفحه از طول آن بیشتر است. چون که کمبود هاي طول صفحه به نوعی
با اسکرول عمودي جبران میشود !
: Xperia X براي گوشی ۱۰ 
dp (width) = 480 / (240 / 160) = 320
به این معنی است که اگر در هر اینچ از صفحه ۲۴۰ پیکسل قرار داده شود به ۴۸۰ پیکسل
لازم است تا عرض صفحه ي این موبایل پر شود. و اگر در هر اینچ ۱۶۰ پیکسل قرار
داده شود به ۳۲۰ پیکسل لازم داریم تا تمام عرض صفحه موبایل را در بر گیرد.
dp (Height) = 854 / (240 / 160) = 569.3
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۶
سوالی که پیش می آید این است که این تبدیلات بر روي کیفیت صفحه تاثییر منفی
نمیگذارد؟
همان طور که قبلاً اشاره شد براي گرفتن اندازه صفحه نمایش هم میتوانید از جاوا
.( maGetScrSize) اسکریپت استفاده کنید و هم از تابع سیستمی موسینک
نیستید C++ توصیه بنده استفاده از جاوا اسکریپت است. زیرا اولاً نیاز به محاسبه ابعاد در
C++ این کار را انجام میدهید در نتیجه رد و بدل اطلاعات بین HTML و در همان فایل
و جاوا اسکریپت صورت نمیگیرد و همین در سرعت اجراي برنامه شما تاثییر گذار است
و screen.width (اگر چه تاثییر آن بر سرعت ناچیز است) . دوماً دستورات
Density- هر دو چگالی را ۱۶۰ در نظر میگیرند و مستقیماً به ما screen.height
را میدهند! و اینکه جاوا اسکریپت با این دقت بالا کار میکند independent pixel
نشان دهنده ي قدرت این زبان است و این خود جاي تحسین دارد. که یک زبان که
سال ها پیش ساخته شده است با این دقت براي دستگاه هاي موبایل و تبلت هم اعداد
درست و دقیق را به ما میدهد.کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۸
مطمئن باشید که اعدادي را که جاوا اسکریپت براي عرض صفحه میدهد دقیقاً برابر
اعدادي هستند که از فرمول بالا بدست می آید. ولی اعدادي را که براي طول صفحه
میدهد کوچکتر است و آن هم براي شما مشکلی ایجاد نمیکند. چون که جاوا اسکریپت
براي طول صفحه تمام طول صفحه را نمیدهد و طولی از صفحه را به شما میدهد که قابل
۲۵۷ فصل هشتم
استفاده است و براي مثال اگر نواري که در بالاي صفحه ي گوشی شما است ۲۵ پیکسل
ارتفاع دارد این عدد را از ارتفاع کم میکند مثلا جاوا اسکریپت براي این دستگاه
عدد ۵۴۴ را براي ارتفاع به ما میدهد. براي اینکه مطمئن شویم جاوا اسکریپت در
محاسبات اشتباه نکرده است کاري میکنیم که برنامه تمام صفحه شود و نوار بالایی هم
نشان داده نشود.در این صورت با تستی که بنده انجام دادم عدد ۵۶۹ به عنوان طول
صفحه برگردانده شد.ولی در هر صورت مشکلی براي برنامه شما پیش نمی آید.(منظور
از نوار بالاي صفحه نواري است که میزان شارژ باطري و آنتن دهی را نشان میدهد).
کد تمام صفحه شدن برنامه :
maScreenSetFullscreen(1);
دسته بندي که گوگل براي اندازه صفحات گوشی انجام داده در جدول ( ) آورده
شده است. از آنجا که خرید دستگاه هاي مختلف بسیار پر هزینه است شما میتوانید با
هاي مختلف بسازید که در ابعاد صفحه نمایش Emulator میتوانید AVD استفاده از
متفاوتند.براي تعیین ابعاد شبیه ساز میتوانید از مشخصات صفحه نمایش دستگاه واقعی
Run گزینه ي Run استفاده کنید. و هنگام اجرا در موسینک میتوانید از منوي
را انتخاب نمایید. تا تعیین کنید برنامه شما در کدام دستگاه اجرا configurations
شود. و همزمان میتوانید برنامه خود را بر روي چند دستگاه مجازي اجرا و تست کنید.
Low density Medium High density Extra high
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۸
(۱۲۰), ldpi density (160),
mdpi
(۲۴۰), hdpi density (320),
xhdpi
Small
screen
QVGA
(۲۴۰×۳۲۰)
۴۸۰×۶۴۰
Normal
screen
WQVGA400
(۲۴۰×۴۰۰)
WQVGA432
(۲۴۰×۴۳۲)
HVGA
(۳۲۰×۴۸۰)
WVGA800
(۴۸۰×۸۰۰)
WVGA854
(۴۸۰×۸۵۴)
۶۰۰×۱۰۲۴
۶۴۰×۹۶۰
Large
screen
WVGA800**
(۴۸۰×۸۰۰)
WVGA854**
(۴۸۰×۸۵۴)
WVGA800*
(۴۸۰×۸۰۰)
WVGA854*
(۴۸۰×۸۵۴)
۶۰۰×۱۰۲۴
Extra
Large
screen
۱۰۲۴×۶۰۰ WXGA
(۱۲۸۰×۸۰۰)†
۱۰۲۴×۷۶۸
۱۲۸۰×۷۶۸
۱۵۳۶×۱۱۵۲
۱۹۲۰×۱۱۵۲
۱۹۲۰×۱۲۰۰
۲۰۴۸×۱۵۳۶
۲۵۶۰×۱۵۳۶
۲۵۶۰×۱۶۰۰
* To emulate this configuration, specify a custom density of 160 when
creating an AVD that uses a WVGA800 or WVGA854 skin.
** To emulate this configuration, specify a custom density of 120 when
creating an AVD that uses a WVGA800 or WVGA854 skin.
† This skin is available with the Android 3.0 pla􀁋orm
۲۵۹ فصل هشتم
ما براي تست برنامه خود چند دستگاه مجازي با سایز و اندازه هاي مختلف را در نظر
گرفتیم.
سامسونگ گالاکسی مینی دستگاهی با سایز کوچک( ۳ اینچ) که حداقل سایز 
قرار میگیرد و براي ساخت آن QVGA را تعیین میکند. این دستگاه در دسته
تعیین کنید. QVGA را Built-in مقدار skin بایستی در قسمت
دستگاهی با سایز متوسط( ۴ اینچ) است.این دستگاه در دسته : XperiaX10 
مقدار skin قرار میگیرد و براي ساخت آن بایستی در قسمت WVGA854
تعیین کنید. WVGA را ۸۵۴ Built-in
دستگاهی با سایز خیلی بزرگ( ۱۰٫۱ : Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) 
قرار میگیرد و براي ساخت آن بایستی WXGA اینچ) است.این دستگاه در دسته
تعیین کنید. و فراموش نکنید که WXGA را Built-in مقدار skin در قسمت
باشد. چونکه به Android 3.0 (API level نوع سیستم عامل هم بایستی ( ۱۱
گفته گوگل این شبیه ساز فقط بر روي این نسخه از اندروید کار میکند.
در شکل ( ) این دستگاه هاي مجازي را مشاهده میکنید.
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۰
گالاکسی تب دستگاهی است که رزولوشن واقعی آن با رزولوشن مجازي(رزولوشنی
که با استفاده از فرمول بدست آوردیم) برابر است . و دلیل آن این است که چگالی
واقعی این دستگاه ۱۶۰ پیکسل در اینچ است.
ذخیره کنید و آن را در شبیه ساز .html براي فهم بهتر میتوانید تکه کد زیر را با پسوند
هاي مختلف اجرا کنید تا اعداد و ارقام را طبق فرمول مذکور به شما بدهد.
<script>
document.write(screen.width);
document.write(“,”);
۲۶۱ فصل هشتم
document.write(screen.height);
</script> کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۸
نکته مهمی را که در اینجا باید بدانید این است که رزولوشن واقعی گالاکسی تب ۱۰
۱۲۸۰ و از روي این عدد براحتی میتوان فهمید x 800 px اینچی شرکت سامسونگ
۱۲۸۰ ) بنابراین این دستگاه توسط کمپانی > که چون عدد اول بزرگتر است( ۸۰۰
ساخته شده است و (landscape) سامسونگ به صورت پیش فرض براي حالت افقی
شما بایستی توانایی تشخیص این مدل دستگاه ها را هم داشته باشید. براي تشخیص
میتوانید از موسینک استفاده کنید.چونکه با تستی که من انجام دادم متوجه شدم که جاوا
۸۰۰ را در برنامه فوق در خروجی مرورگر نشان داد! و از روي * اسکریپت عدد ۱۲۸۰
قرار دارد.به Orientation این عدد نمیتوان فهمید که گوشی در چه وضعیتی از نظر
دستگاه بهتر است از موسینک استفاده کنید. و Orientation همین دلیل براي تشخیص
خود موسینک در برنامه اي که در آدرس
قرار دارد این کار را انجام MoSyncexamplescppScreenOrientation
داده است و شما میتوانید از این برنامه کمک بگیرید. خروجی برنامه را در شکل هاي (
) و ( ) مشاهده میکنید.
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۲
۲۶۳ فصل هشتم
CTRL+F براي چرخش شبیه ساز اندروید میتوانید از دکمه ترکیبی ۱۱
استفاده کنید.(از کنترل سمت چپ استفاده کنید).
استفاده F میتوانید از دکمه ۴ (MoRE) براي چرخش شبیه ساز موسینک
کنید.(از کنترل سمت چپ استفاده کنید).
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۴
اولین کاري که انجام شده است این است که در ScreenOrientation در برنامه
مشتق شده است نوع برنامه را از نظر MAUtil::Moblet سازنده کلاسی که از
داینامیک تعریف کرده است و یعنی برنامه براي هر دو وضعیت افقی و Orientation
maScreenSetOrientation() عمودي کار میکند.براي این کار از تابع سیستمی
استفاده کرده است.
int maScreenSetOrientation ( int orientation) کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۸
این تابع تا حال حاظر فقط براي اندروید پیاده سازي شده است و بر روي گوشی هاي
اندرویدي کار میکند.اگر این تابع کارش را با موفقیت انجام ندهد مقدار بازگشتی آن
منفی است.
یک پارامتر از نوع عدد صحیح دارد که شما میتوانید هم از عدد استفاده کنید و هم از
ثوابتی که در زیر میبینید استفاده کنید :
#define SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE 1
#define SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT 2
#define SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC 3
است و SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC عدد ۳ معادل نوشتن مقدار
باعث میشود برنامه به سنسور گوشی به عنوان یک رویداد گوش بدهد و با تغییر
۲۶۵ فصل هشتم
گوشی ، جهت برنامه هم تغییر وضعیت بدهد و در دو مد افقی و Orientation
عمودي کار کند.
عدد ۱و ۲ برنامه ما را به طور مطلق افقی یا عمودي میکنند.یعنی برنامه در یک مد کار
میکند. و انگار که برنامه قفل شده باشد. حالت پیشفرض ۲ است و برنامه فقط در
وضعیت عمودي کار میکند.
maScreenSetOrientation(SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC);
سپس بایستی ابعاد صفحه نمایش را گرفت :
//Get the screen size.
MAExtent extent = maGetScrSize();
MAExtent maGetScrSize ( void )
از نوع MAExtent . است MAExtent ، maGetScrSize() مقدار بازگشتی تابع
است و به نوعی تغییر نوع داده شده است که دو مقدار typedef int MAExtent
عددي را براي عرض و طول صفحه در خود ذخیره میکند. و به طور کلی اندازه صفحه
نمایش را نگهداري میکند.
از تابع زیر استفاده شده است. « Orientation تغییر » سپس براي تشخیص رویداد
void customEvent(const MAEvent& event)
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۶
را Orientation این تابع رویداد هاي خاصی که مربوط به گوشی هستند مثل تغییر
شناسایی و کنترل میکند.ما با جزییات تابع کاري نداریم و فقط با واسط کاربري آن کار
داریم تا عملیات مورد نظر خود را انجام دهیم و با جزییات پیاده سازي و نحوه عملکرد
آن کاري نداریم.
سپس با شرط زیر بررسی کردیم که رویداد مورد نظر انجام شده است تا رابط کاربري
فراخوانی شود) : rotateUI طبق چرخش تنظیم شود(براي مثال تابع
if (event.type == EVENT_TYPE_SCREEN_CHANGED)
{
rotateUI();

}
میتوان از عدد ۲۱ استفاده EVENT_TYPE_SCREEN_CHANGED به جاي عبارت
کرد. چون این عبارت یک ثابت عددي است.
است MAEXTENT که از نوع extent تا اینجا ابعاد صفحه نمایش را در متغیري به نام
صورت میگیرد برنامه ما Orientation ذخیره کرده ایم . و هنگامی که رویداد تغییر
متوجه میشود. اما براي تشخیص حالت افقی یا عمودي بودن باید این کار را انجام بدهیم
۲۶۷ فصل هشتم
که اگر پهنا بیشتر از طول بود در وضعیت افقی قرار داریم و اگر طول بیشتر از پهنا بود در
وضعیت عمودي و طبق این وضعیت ها میتوان یک عملیات خاص را انجام داد.
if (EXTENT_X(extent) > EXTENT_Y(extent)) { // Landscape

}
else { // Portrait

}
مشکلی که این روش دارد این است که از این روش نمیتوانید براي تعیین
و جاوا اسکریپت نوشته اید استفاده کنید! HTML برنامه هایی که با ۵ Orientation
ساخته شده HTML آنها با استفاده از ۵ UI یا همان برنامه هایی که hybrid برنامه هاي
ایجاد شده اند. C++ است ، رویداد هاي متفاوتی نسبت به برنامه هایی دارند که توسط
خود را مشخص کند.چون که در اولین Orientation برنامه شما در اولین اجرا میتواند
ارث بري دارد و شروع کننده برنامه WebAppMoblet اجرا سازنده کلاسی که از
HTML است میتواند رویداد ها را کنترل کند ، ولی بعد از لود شدن برنامه رویداد ها را ۵
باید HTML میکنند . به همین خاطر شما در ۵ (Handling) و جاوا اسکریپت مدیریت
تنها کاري که شما در .main.cpp را بنویسید و نه در فایل Orientation رویداد تغییر
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۸
انجام میدهید این است که کد زیر را در سازنده کلاس فوق الذکر main.cpp فایل
مینویسید تا به برنامه مجوز داینامیک بودن را بدهید :
maScreenSetOrientation(SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC);
استفاده کنید. این کتابخانه جاوا jQuery Mobile میتوانید از HTML در فایل
tap, اسکریپتی رویداد هاي ویژه اي براي موبایل هاي لمسی (مثل رویداد هاي
دارد. (taphold,swipe, orientationchange, scrollstart, scrollstop
براي این کار HTML ولی ما اینجا ترجیح میدهیم از این کتابخانه استفاده نکنیم و از ۵
استفاده نمیکنیم(اگر چه تفاوتی هم نمیکند و شما با هر کدام که راحت تر هستید
میتوانید کار کنید).
۲۶۹ فصل هشتم
مثال زیر به صورت اتوماتیک طبق چرخش دستگاه برنامه را از نظر ابعاد تنظیم میکند.
توضیح :
<body onorientationchange=”rotateUI()”>
میشود. rotateUI() کد بالا باعث فراخوانی تابع جاوا اسکریپت
را بررسی کرد و این ویژگی داراي ۴ window.orientation در این تابع میتوان مقدار
مقدار زیر است :
۹۰ : به منی چرخش دستگاه به سمت چپ و قرارگیري آن در حالت افقی. ( 
( landscape
۰ : حالت صفر ، حالت اولیه / پیشفرض دستگاه است.(در موبایل ها حالت 
حالت صفر است ). ، portrait عمودي
-۹۰ : به معنی چرخش دستگاه به سمت راست و قرارگیري آن در وضعیت 
افقی است.
۱۸۰ : معادل برعکس شدن(سر و ته شدن) دستگاه است. 
<!–Create by MILAD FASHI_1391/02/18–>
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۷۰
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=” js/jquery-latest.js”></script>
<script src=” js/jquery.mobile-1.1.0-rc.1.js”></script>
<script src=” js/wormhole.js”></script>
<link rel=”stylesheet” href=” js/jquery.mobile-1.1.0-rc.1.min.css”
/>
<title>Orientation in HTML5</title>
<style type=”text/css”>
div.background
{
background-color:#f9c456;
margin:0;
}
img.openPanel
{
opacity:0.4;
position:absolute;
filter:alpha(opacity=60); /* For IE8 and earlier */
}
</style>
<script type=”text/javascript”>
//global variables
۲۷۱ فصل هشتم
var X;
var Y;
var maxX=1280;//maximum width of screen(Samsung Galaxy
Tab2 10.1 inch width for base of calculation)
var maxY=800;//maximum height of screen(Samsung Galaxy Tab2
۱۰٫۱ inch height for base of calculation)
window.onload=function()
{
setSize();
}
function setSize()
{
X=screen.width;//width of native device
Y=screen.height;//height of native device
//set size for multiple screen
support(tablet,handset(smart phone),…)
//setting background :
$(“#bg”).css(“width”,X);
$(“#bg”).css(“height”,Y);
//setting openPanelButton:
var openPanelWidth = parseInt($(“#openPanel”).css(“width”),10);
var widthCalc=(X*openPanelWidth)/maxX;
$(“#openPanel”).css(“width”,widthCalc);
}
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۷۲
function rotateUI()
{
if(window.orientation!=180)/*window.orientation==90 ||
window.orientation==-90 || window.orientation==0*/
{
//Exchange X and Y dimension
var temp=X;
X=Y;
Y=temp;
}
//Rearrange background
$(“#bg”).css(“width”,0);
$(“#bg”).css(“height”,0);
$(“#bg”).animate({width:’+=’+X},”fast”);
$(“#bg”).animate({height:’+=’+Y},”fast”);
}
</script>
</head>
<body onorientationchange=”rotateUI()”>
<div id=”bg” class=”background”>
<img id=”openPanel” src=”pic/openPanel.png”
class=”openPanel”></img>
۲۷۳ فصل هشتم
</body>
</html>
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۷۴
ببخشید که عکس ها شماره نداشت.فرصت نکردم شماره بزنم.به خاطر کاستی ها عذر
خواهی میکنم.
خواهشمندم این حقیر را از دعاي خیر خویش بی بهره نسازید و اشتباهات بنده را و
نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این متن به آدرس پست الکترونیکی
ارسال فرمایید. milad.fashi@gmail.com

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید خوب یک دهه نقریبن از عمر انروید گزشته و متاسفانه این سیستم عامل نیز دارای باگهای عجیب غریبی میباشد.مثلا یکی از روشهایی ان هکر به وسیله کدهای صحیح خطا بر روی فایروال انروید باعث نفوظ به ان شده با اینکه رمز نگاری خیلی از انرویدها ۱۲۸ بیتی است یا ویروس Stagefright که با گنجاندن کد در ویدیو و باز کردن ان توسط کاربر باعث گوشی میشود.

حتی فرض کنید که یک گوشی انروید خوب شیک  و به روز را هم خریده اید اگر ویروسی جدیدی تولید شود و شما نیز میزبان این ویروس نیز باشید شما هک خواهید شد . ایا میدانستید امروزه بیشتر ویروسها را برای دستگاهها انروییدی تولید میکنند.حتی میشود با نوشتن یک کد در یک عکس که شما هرگز ان را نخواهی دید با عث هک یا حتی سوختن دستگاه شما شود .راه حل چیست ایا با نصب یک انتی ویروس بله مشکل حل میشود .راه حل ما محصول محبوب Kaspersky Internet Security for Android میباشد با توجه به این که بعضی از ماها ساعتهای زیادی را با گوشی تبلت خود میگزرانیم حتی کارهای بانکی و غیره انجام میدهیم این محصول میتواند از بسیاری از انتی اسپم ها بستن سایتهای مخرب حفاظت از اطلاعات پیدا شدن دستگاه مفقود شده یا سرقت شده و جلوگیری از  برنامه های مخرب وبساری دیگر از دستگاه شما را محافظت کند

ویژگی ها

۱-امکانات رایکان(در نسخه تریال)

-حفاظت از دستگاه شما

–این محصول Kaspersky Internet Security for Android از تمامی تروجانها  ومارولها و غیره حفاظت میکند البته اسکن برنامه زمانی فعال میشود که شما دستور دهید.Internet Security for Android با تکنولژی  منحصر به فرد خود همیشه عمل کرد کدهای اپلیکیشن را زیر نظر دارد تا از دستگاه شما حفاظت کند( این امکان در نسخه تریال تا ۳۰ روز فعال میباشد)

-Anti Theft  ضد سرقت

ممکن است به هر دلیلی گوشی شما گم شود جدا از گم شدن گوشی ممکن است شما اطلاعات حساسی در ان داشته باشید و شما نخواهید این اطلاعت دست کسی بیفتد در Kaspersky Internet Security for Android از طریق راههای مختلف شما میتوانید دستگاه خود پیدا کنید یا اطلاعت را پاک کنید

-از اخرین برنامه های اجرا شده و تمامی لاگها له صورت لحظه ای با خبر شوید.(مانند یک خبرنگار که خبر میرساند)

-قفل مکان یاب

اگر گوشی شما گم شد نگران نباشید با  Kaspersky Internet Security for Android دستگاه شما در هر نقطه ای باشد به شما ان را پیدا خواهی کرد

پیدا کردن محل دستگاه

با استفاده از  گوگل مپ وایفای یا GPS، GSM بدون فهمیدن شخصی که گوشی یا تبلت شما را در اختیار دارد ان را پیدا کنید

پیدا کردن محل دقیق(زنگ هشدار)

اگر به دستگاهتان نزدیک شدید ولی به دلیل شلوغی جمعیت یا علل دیگر ان را پیدا نمیکنید میتوانید به دستگاه فرمان الارم بدهیدتا ان را پیدا کنید و تا زمانی که شما فرمان قطع بدهید

فورمت اطلا عات

شما میتوانید با استفاده از ریموت در هر نقطه ای که باشید دستوراتی چون پاک کردن اطلاعات از راه دور را بدهیدهستید

ترقیب در برگردانند گوشی دزدیه شده

شما میتوانید پیامهای خود را بر روی گوشی ظاهر کنید و نوشته بر روی صفحه قفل شود تا باعث ترس وترقیب اقا دزد شود

فورمت اطلاعات sd کارت

شاید شما در گم شدن ان شک دارید یا ندارید برای اطمینان  Kaspersky Internet Security for Android به شما مکانات زیر را هدیه میکند

-فرمت sd کارت

فرمت ارشیو  تماس‌ها

پاک کردن حساب کاربری Google Play

حساب کاربری ایمیل و شبکه‌های اجتماعی پیامک‌ها و دفترچه تلفن مدخل‌های تقویم

حتی ریست فکتوری

security code (کد امن برای جلوگیری از خذف نرم افزار)

شاید پیش خود فکر کنید اگر کسی گوشی ما را دزدید و برنامه Kaspersky Internet Security for Android پاک کرد ما دیگر دستمان به گوشی نمیرسد؟خیر هرگز برنامه پاک نخواهد شد مگر با زدن کد مخفی.

عکس گرفتن از سارق

قابلیت Mugshot به شما این امکان میدهد که عکسهایی از سارق تهیه کرده به اکانت Kaspersky Anti-Theft Web Management شما بفرستد این قابلیت اکثرن با دوربین سلفی انجام میگیرد.

-Privacy Protection(حفاظت از حریم خصوصی)

شما میتوانید در صورت دزدیده شدن گوشی از راه دور به وسیله پنل کاربری از دفترچه تلفون تماس های خروجی و ورودی پیامها و قفلها حفاظت کنید

اپدیت همیشگی در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

به روز رسانی همیشگی برای محافظت از اخرین به روز ترین تحدیدات اینترنتی و ویروسها (به اصطلاح این عملیات به روز رسانی  به صورت over the air انجام میشودیا همان ارطبات هوایی میباشد.

اسکن دستگاه

فول اسکن برای کل گوشی

اسکن فولدرهای انتخابی

اسکن سریع

اسکن فوری برنامه ها

SIM Watch دسرسی به پنل کاربری حتی در صورت تعویض سیم کارت

خوب اگر سارق سیم کارت شما را در اورده و سیم کارت شما را تعویض کند نگران نباشید، تکنولوژی SIM Watch اقدام به ارسال شماره جدید گوشی برای شما می کند. تا همچنان دسترسی به پنل امنیتی Kaspersky داشته باشید.(شما همچنان به تمام امکانات دسرسی خواهید داشت)

بلوک کردن تماسها و پیامها در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

-امروزه پیامهای تبلیغاتی بسیار زیادی برای تلفن ها فرستاده میشود و اصلن تجربه خوشایندی نمیباشد یاتماسهای تلفونی که به هر دلیل نمخواهید به انها جواب دهیم Kaspersky  شما را از تمامی این مذاهم ها راحت میکند.این ویژگی ها به وسیله Kaspersky Call Text انجام میشود.

بلوک کردن  یک شماره یا چند شماره خاص

بلوک کردن یک پیام یا چند پیام

امکان بلوک کردن شماره ها و پیامکهای غیر عدد و مخفی

اضافه کردن پیامها و شماره ها به بلک لیست.

۲-امکاناتی که در نسخه خریداری شده است

-اسکن فوری دستگاه

اگر شما لایسنس Kaspersky Internet Security for Android خریداری کنید میتوانید از امکاناتی چون اسکن خود کار برنامه  و هم چنین اسکن فوری برنامه (وقتی فایلی را دانلود میکنید قبل از باز کردن برنامه ان را اسکن میکند )تا شما از هر گونه ویروس در امان باشید

– محافظت از دستگاه شما به صورت ان تایم یا  بلادرنگ

از ویروسهای جدید و روز افزون  به وجود امده در سریع ترین زمان ممکن محافظت میکند. (مهم ترین رکن یک انتی ویروس بلادرینگ بودن ان میباشد) البته نظر بعضی نیز این است که همیشه سرور انتی ویروس  بلادرنگ نمیباشد و ما باید از انتی ویروس دیگر برای محکم کاری استفاده کنیم که این خود اشکالات اومده ای هست که منجر به اختلال در سیستم میشود.

-(حفاظت وبی) محفاظت از ویروسهایی مانند کی لاگر ویروسهای جاسوسی انواع حملات فیشنگ اطلاعت بانکی و شخصی

تمام حملاتی که به pc ها میشود حمان حملات نیز به تلفن های همراه انجام میشود و ممکن است شما وارد صفحات فیشینگ شده و اطلاعاتی شخصی شما ویا طلاعات با نکی شما لو رود

Kaspersky از طریق بانک اطلاعتی خود تمامی url های الوده را شناسایی و از ورود شما جلوگیری میکند هم چنین جلو گیری از تمامی پیامهای الوده

-حفاظت از حریم شخصی شما(شخصی سازی پیامکها شماره تلفن و برنامه ها)

شاید شما نخواهید کسی به عکسها برنامه های شما و یا به قسمتهای دیگر دسترسی داشته باشدویا نخواهید کسی از لیست پیامکهاویا فترچه تلفن شما دسرسی داشته باشد خوب Kaspersky Internet Security for Android به راحتی تمام این امکانات را برای شما به ارمغان میاورد.

دیگر ویژگی ها

-سادگی در کار کرد ومصرف کم باتری

خوب اگر انتی ویروسی خوب باشد ولی کار کردن با ان سخت باشد میل کار کردن در ما نیز کمتر میشود ویا باتریه دستگاه را بیش از حد مصرف کند اصلا خوشایند ما نمیباشد.Kaspersky Internet Security for Android با به روز شدن اندرویدها  خود را هماهنگ کرده و از بروز هر گونه تداخل با دستگاه جلو گیری میکند

مدیریت اسان دستگاه در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

وقتی شما وارد پنل کار بریتان میشود میتوانید لیستی از اخرین تغییرات دستکاه ویا برنامه های اسکن نشده اپدیت بودن یا نبودن انتی ویروس خبر دار شوید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید خرید خرید خرید خرید کسپراسکای برای اندروید  کسپراسکای کسپراسکای کسپراسکای