Tag - برای اندروید 2017

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۷

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۷

SDK است. این (SDK یک کیت توسعه نرم افزار( ۱ (MoSync) موسینک
اجرا بر روي سیستم عامل هاي ویندوز و اپل مکینتاش ساخته شده است و تمامی ویژگی
را دارد. Eclipse معروف IDE هاي
چیه و به چه منظوري ساخته شده؟ SDK اما خود
یک نرم افزار سیستمی است که برنامه نویسان از آن براي ساخت پروژه هایشان SDK
شامل مجموعه اي از ابزارهاي لازم براي برنامه نویسی SDK استفاده می کنند. یک
است تا برنامه نویس به کمک آن بتواند براي یک پلتفرم و سیستم عامل خاص برنامه
از چند مؤلفه ساخته شده است و معمولاً شامل ابزارهاي زیر است. SDK بنویسد. هر
Editor,Compiler,Linker,Libraries,Emulator,…
متن باز ۲ است که شما را قادر میسازد تا با یک کد پایه براي SDK یک MoSync
پلتفرم هاي مهم و رایج موبایل برنامه بنویسید.یعنی با یک کد براي چند پلتفرم مختلف
بودن میگویند.موسینک Cross-Platform و ناسازگار برنامه بنویسید. به این ویژگی
توسط یک شرکت نرم افزاري در استکهلم سوئد ساخته شده است.در موسینک میتوان
برنامه C++,Java Script(jQuery Mobile),HTML با استفاده از زبان هایی مثل ۵
۱ Software Development Kit
۲ Open Source
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۸۲
هایی ایجاد کنید که بر روي پلتفرم هاي مختلف قابل اجراست.این یعنی جادوگري
براي موبایل! ۱
پلتفرم هاي مهم و رایجی که با موسینک میتوان براي آن برنامه ساخت ، اندروید ،
و ویندوز موبایل و … است. iPhone
هاي ویژه و SDK ساخته میشوند با برنامه هایی که با MoSync برنامه هایی که با
مخصوص پلتفرم هاي خاص نوشته شده اند تفاوتی ندارد.یعنی اگر شما برنامه اي را با
یا Android SDK بسازید تمیز دادنی با برنامه اي نیست که با MoSync SDK
نوشته شده است. پس خیالتان از این Windows phone SDK و یا iPhone SDK
هم میتوانید برنامه هاي استاندارد براي پلتفرم هاي رایج SDK بابت راحت باشد و با این
مذکور بسازید بدون اینکه برنامه نقصی داشته باشد.
قابلیت کار کردن با ویژگی هاي سخت افزاري جدید ، موبایل هاي امروزي SDK این
هاي لازم براي دسترسی به ویژگی هایی مثل گرافیکی ، ارتباطی ، API را دارد.درواقع
منطقه اي ۲ ، اطلاعات مخاطبان و سنسورها و … را دارد. از واسط کاربري موبایل
را OpenGL میگویند) پشتیبانی میکند و توانایی کار با NativeUI مقصد(که به آن
دارد.لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید
۱ Mobile Sorcery
۲ Location(GPS)
۱۸۳ فصل پنجم
در گذشته ابزارهاي برنامه نویسی موبایل جالب نبودند.براي توسعه نرم افزار هاي موبایل
شما باید با ابزارها و زبان هاي ناآشنا و عجیب غریب کار میکردید ولی شما براي توسعه
میتوانید از زبان هاي رایجی مثل SDK نرم افزار توسط این
استفاده کنید. شما میتوانید کدهاي خود را با HTML5,JavaScript,C/C++
استفاده کنید و یا از هر دوي این روش C,C++ بنویسید ویا از JavaScript و HTML5
ها استفاده نمایید!
دارد و Eclipse بنویسید که شباهت زیادي به IDE کدهاي خود را میتوانید در یک
است و تنها GCC تمام ویژگی هاي اکلیپس ۱ را دارد.کامپایلر آن هم شبیه به ۳٫۴٫۶
شده است تا بتواند برنامه را براي MoSync عقب بندي ۲ آن تغییر کرده و مخصوص
اجرا بر روي پلتفرم هاي موبایل ترجمه و تبدیل کند. عقب بندي کامپایلر یک کد
میگویند. و بعد MoSync Intermediate Language میانی ۳ تولید میکند که به آن
به کدهاي محلی قابل اجرا بر روي Pipe-tool این کد میانی از طریق یک ابزار به اسم
Back-End و Front-End پلتفرم هاي خاص تبدیل میشود(هر کامپایلر از دو بخش
تشکیل شده است. که توضیح دلیل این جداسازي از بحث ما خارج است ولی میتوانید
به کتاب هاي کامپایلر مراجعه نمایید و با دلیل این جداسازي آشنا شوید).
۱ Eclipse-Based
۲ Backend
۳ Intermediate Code
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۸۴
هم egcs ساخته شد.که به آن C 1 هم کامپایلري است که براي ترجمه زبان GCC
است. که ما را به یاد یونیکس می GNU C/C++ Compiler مخفف Gcc . میگویند
هم OpenSource استاندارد است و C زبان SDK اندازد. پس اصل و اساس این
میباشد.

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای اندروید
MoSync موتور تبدیل کد کیت توسعه نرم افزار Pipe-tool
است ۲٫ این موتور تبدیل بسیار سریع کار میکند.به طوري که در
بر روي ۲۵۰۰۰ خط کد را (pass) حدود یک ثانیه شش گذر

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید
انجام میدهد. و با سرعت کدهاي برنامه را در هر گذر میخواند و کد را بهینه و براي
IDE به صورت خودکار توسط Pipe-tool. اجرا بر روي پلتفرم خاص آماده میکند
موسینک اجرا میشود و شما براي تبدیل کد نیاز به کار خاصی ندارید و کافی است که
انتخاب نمایید تا این ابزار به صورت خودکار تبدیلات را IDE را از منوي build گزینه
خط لوله میگویند.شاید دلیل این نام گذاري این Pipe انجام دهد. در فارسی به کلمه
است که کدي که ما نوشتیم از یک خط لوله وارد میشود و این خط لوله در انتها
چندین انشعاب دارد و از هر انشعاب یک کد نهایی خاص براي یک پلتفرم خاص تولید
میشود.
موسینک پلتفرم هاي مختلف و رایج زیر را پشتیبانی میکند.
مراجعھ شود. http://gcc.gnu.org/onlinedocs ١ برای اطلاعات بیشتر بھ ۲ MoSync’s code transformation engin
۱۸۵ فصل پنجم
iOS, Android, Windows Phone, Windows Mobile, Symbian,
JavaME
MoRE براي تست برنامه میتوان از شبیه ساز ۱ موسینک که نام آن ۲
است استفاده کرد . این شبیه ساز مانند یک موبایل واقعی عمل
میکند و توانایی اجراي بایت کدهاي موسینک ۳ را دارد. سعی شده
که این شبیه ساز به گونه اي طراحی شود که حداقل باگ را داشته باشد تا سرعت تست
داراي بلوتوث مجازي است و ۱۶ مگابایت حافظه دارد و از MoRE . برنامه ها بالا رود
قلم طراحی ۴ هم پشتیبانی میکند. شما میتوانید اندازه صفحه نمایش را به صورت دلخواه
تنظیم کنید.و یا براي تنظیم ویژگی هاي واقعی به او بگویید که تنظیمات و ویژگی
شود. این انعطاف پذیري کار شما K700i یا سونی اریکسون N هایش شبیه به نوکیا ۹۵
را راحت کرده است.
موسینک داراي یک پایگاه داده از پروفایل ، پلتفرم هاي مختلف
موبایل است. این پایگاه داده شامل اطلاعاتی در مورد صدها
Device Profile Database دستگاه موبایل است. و به آن
۱ Emulator
۲ MoSync Runtime Environment
۳ MoSync bytecode
۴ stylus
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۸۶

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۷

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس
میگویند. در این پایگاه داده براي هر شرکت سازنده ۱ یک پوشه ۲ وجود دارد و نیز براي
هر دستگاه موبایلی که شرکت سازنده تولید کرده ، یک زیر پوشه وجود دارد .
هر دستگاه موبایل یک پروفایل دارد و در این پروفایل ویژگی هایی مثل نام شرکت
API سازنده، نام دستگاه، اندازه صفحه نمایش و اندازه حافظه و باگ هاي احتمالی و
و … ذخیره (BlueTooth,GPS هایی که در این دستگاه قابل استفاده است(مانند
ذخیره میشوند.در شکل( (.h file) میشود. اطلاعات مذکور در قالب فایل هاي سرآمد ۳
)ساختار درختی مروبط به این پایگاه داده را می بینید.
اینجا منظور این نیست که برنامه ) runtime موسینک داراي یک
در وضعیت اجرا است بلکه منظور این است که داراي نرم افزاري
است) . این نرم افزار از کتابخانه ها و برنامه هایی Runtime به نام
تشکیل شده است که قابلیت اجرایی شدن به برنامه هاي موسینک را میدهد.اما سؤال
اینجاست که این نرم افزار چگونه با کتابخانه ها و برنامه هاي خود باعث میشود تا برنامه
نوشته شده با موسینک بر روي دستگاه هاي مختلف با پلتفرم هاي مختلف اجرا شود؟
۱ Vendor
۲ Directory
۳ Header file
۱۸۷ فصل پنجم
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۸۸
روژه متن باز است و شما
میتوانید با گروه سازنده
این خود یک مزیت مهم این نرم افزار
بر روي ویندوز MoSync
کیت توسعه نرم افزار موسینک را شما میتوانید بر روي ویندوز و اپل مکینتاش نصب
اما از آنجا که اغلب کاربران ایرانی با سیستم عامل هاي شرکت مایکروسافت کار
SDK میکنند در اینجا به نصب موسینک بر روي ویندوز میپردازیم.براي دانلود این
مراجعه نمایید. در http://www.mosync.com/download
همانطور که اشاره شد موسینک یک پروژه آن براي توسعه و بهینه سازي همکاري کنید.
است.
نصب و راه اندازي
نمایید.میپردازیم
میتوانید به سایت
۱۸۹ فصل پنجم
زمان نوشتن این کتاب ، آخرین نسخه آن ۲٫۷ است. که آن را براي شما در لوح فشرده
اي که همراه کتاب است، قرار داده ام.
مخصوص ویندوز ۱ شما میتوانید بسته هاي نرم افزاري ۲ بسازید که بر SDK نکته مهم : با
سیمبیان ، اندروید ، ویندوز موبایل و دیگر گوشی هاي هوشمند ۳ و ، ME روي جاوا
کامپیوتر هاي جیبی ۴ اجرا میشود. اما اگر میخواهیدکه برنامه شما بر روي دستگاه هایی
(iPhone,iPad,iPod دارند، اجرا شود(دستگاه هایی مثل iOS که سیستم عامل
مخصوص اپل مکینتاش منتقل کنید. SDK نوشته اید به SDK بایستی کدي که در این
کار میکنید بهتر است از (Mac) البته توصیه میشود که اگر شما با سیستم عامل مک
MoSync SDK for OS X مخصوص به این سیستم عامل ، که به آن SDK همان ابتدا
میگویند، را نصب نمایید.
نیازمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري براي
موسینک
موسینک طراحی شده تا بر روي هر کامپیوتري که نرم افزارهاي زیر بر روي آن نصب
شده است ، اجرا شود :
۱ MoSync SDK for Windows
۲ Application Packages
۳ Smart Phone
۴ Pocket PC
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۹۰
XP سیستم عامل ویستا یا 
آن را از شرکت ) Java SE Runtime Environment (JRE) 6 
دانلود و نصب نمایید) Oracle/Sun
حداقل ۳۰۰ مگابایت فضاي خالی از هارد دیسک 
آن دوبار کلیک .exe بعد از این که بسته نصب موسینک را دانلود کردید. بر روي فایل
کنید. شکل( )
شدن آنها صفحه شکل( ) براي Unpacking بعد از خواندن اطلاعات فشرده شده و
شما نمایش داده میشود.
۱۹۱ فصل پنجم
براي شما نمایش (License) و بعد صفحه مجوز . (Fade) سپس این صفحه محو میشود
داده میشود.شکل( )
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۹۲
سپس مانند سایر نصب ها کامپوننت هاي لازم براي نصب را انتخاب میکنید و بعد محل
نصب را مشخص میکنید. ودر نهایت برنامه شما نصب میشود.(مراحل نصب پیچیدگی
خاصی ندارد و همانند سایر نصب هاي کلیشه اي است ، به همین خاطر به ادامه آن
اشاره نشد).
بعد از نصب برنامه موسینک را اجرا کنید. اولین کادر محاوره اي که براي شما نشان
میدهد شکل( ) است. و از شما یک آدرس میخواهد تا برنامه هایی که مینویسید را
در آنجا ذخیره کند.
۱۹۳ فصل پنجم
سپس اگر شما به اینترنت وصل نباشید به شما پیغام اطلاعاتی را میدهد که شما به
اینترنت متصل نیستید.ولی اگر به اینترنت متصل باشید صفحه اي باز میشود که در آن
میتوانید به صورت کاملاً رایگان نرم افزار خود را ثبت نمایید.مزایایی که ثبت نرم افزار
دارد این است که شما میتوانید با اجراي نرم افزار به صورت خودکار پروفایل هاي
دستگاه هاي موبایل را بروز رسانی نمایید و نیز دسترسی کامل به وب سایت نرم افزار
داشته باشید.مثلاً میتوانید در فروم هاي مربوط به توسعه دهندگان وارد
.(www.mosync.com/forum) شوید
را Register گزینه Help راه دیگر براي رجیستر کردن برنامه این است که از منوي
انتخاب کنید. سپس یک نام کاربري و آدرس ایمیل وارد کنید (آدرس ایمیل باید
واقعی باشد چونکه یک نامه تکمیل ثبت نام ایمیل شما ارسال میشود).
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۹۴
Already registered? اگر هم قبلاً بواسط سایت ثبت نام کرده اید میتوانید بر روي
کلیک کنید. بعد از ثبت نرم افزار صفحه خوش آمد گویی را مشاهده ، Click Here
میکنید.شکل( ).
در این صفحه چندین لینک مفید وجو دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است :
براي متصل شدن به تمام مستنداتی که بر روي : Online user guides 
قرار گرفته شده است . این مستندات به شما www.mosync.com سایت
کمک میکند تا موسینک را بهتر بشناسید.
۱۹۵ فصل پنجم
با کلیک بر روي این لینک تمام مثال ها(پروژه : Example applications 
Project ها) اي که توسط سازندگان نرم افزار موسینک ایجاد شده اند به پنل
قرار MoSync/examples اضافه میشود. (این پروژه ها در شاخه Explorer
دارند)
تمامی آموزش هاي گام به گام براي برنامه نویسی با این : Online tutorials 
نرم افزار قرار داده شده است.
هایی که براي این ورژن از API مرجعی از : API reference manual 
ساخته شده است. MoSync SDK
براي اتصال به فروم برنامه نویسان و خواندن آخرین : Developer center 
پست ها.
آموزش هاي گام به گام تصویري که به صورت ویدئو هستند : Screencasts 
هستند. IDE و SDK و در مورد نحوه استفاده و بکارگیري
نمایش داده نشود Welcome Screen براي اینکه در اجرا هاي بعدي نرم افزار پنجره
را بردارید. براي اجرا هاي Show this screen at startup میتوانید تیک گزینه
بعدي این پنجره دیگر نمایش داده نمیشود و براي اجراي دستی آن میتوانید از منوي
را انتخاب نمایید. Welcome گزینه Help
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۹۶
شرح محیط کاري موسینک
موسینک را مشاهده می کنید که بسیار به اکلیپس شبیه است. IDE ( ) در شکل
۱۹۷ فصل پنجم
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۱۹۸
که در شکل مشخص شده اند به شرح زیر است : IDE قسمت هاي اصلی
این پنل پروژه هایی که شما خود : Project Explorer View 
(import) ایجاد کرده اید و یا پروژه هایی که به برنامه وارد کرده اید
را نمایش میدهد. و از طریق آن میتوانید فایل هاي برنامه را مدیریت
برنامه شما است. File Manager کنید.در واقع
در این بخش میتوانید کدها را ویرایش کنید. این : Editor View 
قسمت همانند اکلیپس به صورت خودکار براي متمایز شدن خطوط
برنامه کدها را پر رنگ ۱ میکند و نیز تورفتگی ۲ ها را براي خوانایی کد
ایجاد میکند.با نوشتن یک شناسه ۳ (مانند یک شی یا متغیر)و گرفتن
براي شما یک لیست از توابع و Ctrl+Spacebar کلید ترکیبی
ویژگی ها نمایش داده میشود تا راحت تر کد بنویسید.
در این لیست دستگاه هایی را مشاهده : Device Profiles View 
میکنید که از طریق پروژه جاري(پروژه اي که بر روي آن کار میکنید)
میتوانید براي آنها کد اجرایی بنویسید.اگر میخواهید خروجی برنامه را
براي یک موبایل خاص مشاهده کنید باید از این لیست موبایل خود را
۱ highlighting
۲ indenting
۳ identifier
۱۹۹ فصل پنجم
پیدا کنید و بر روي نام آن دوبار کلیک کنید.در این صورت دور نام
موبایل شما یک کادر رنگی میکشد و این بدین معنی است که اگر
شما برنامه را اجرا کنید خروجی را بر اساس پروفایل موبایل انتخاب
شده نمایش داده میشود.
: Finalizer View 
: Problems View 
: Console View 
: MoRE Emulator 
اگر میخواهید که خروجی برنامه را از طریق شبیه ساز اندروید مشاهده نمایید میتوانید
همانند شکل ( )لیست دستگاه اندرویدي خود را انتخاب نمایید(مثلاً
و در این صورت برنامه به شما پیغام شکل ( ) را . (Samsung/Galaxy S
میدهد.
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۰۰

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
۲۰۱ فصل پنجم
MoRE البته شبیه ساز مخصوص اندروید، براي تست برنامه هاي ویژه اندروید ، بهتر از
کار میکند. به همین خاطر توصیه میشود که اگر میخواهید از طریق موسینک براي
آن را از طریق اینترنت تهیه کنید(این SDK سیستم عامل اندروید برنامه بنویسید میتوانید
را Preferences گزینه Window توسط گوگل عرضه میشود). و از منوي SDK
Android بروید و از زیر بخش MoSync Tools انتخاب کنید.سپس به قسمت
خود را که دانلود کرده اید وارد نمایید. سپس به قسمت SDK همانند شکل( ) آدرس
بروید و شبیه ساز مورد نظر خود را انتخاب کنید. همانطور که در شکل( Emulator
) میبینید بر روي سیستم من شبیه ساز
وجود ندارد (به همین خاطر جلوي آن iOS
نوشته شده است و هر بار که بخواهید برنامه تان طبق Ask Every Time عبارت
را iPhone اجرا شود از شما میپرسد که اگر شبیه ساز iPhone پروفایل دستگاه هاي
دارید آن را انتخاب نمایید ) . ولی براي اندروید شبیه ساز داریم . و میتوانیم آن را به
انتخاب کنیم. شکل ( ) MoRE جاي
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۰۲
۲۰۳ فصل پنجم
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۰۴
سایت موسینک و ارتقاي نسخه
عرضه MoSync در حین نوشتن این کتاب بودم که نسخه سوم موسینک با نام ۳٫۰
شد. در اینجا مجالب پرداختن به نسخه جدید را ندارم ولی شما میتوانید آن را دانلود و
هم (www.MoSync.com) نصب کنید و از آن لذت ببرید.در سایت موسینک
اطلاعاتی در مورد نسخه جدید وجود دارد.
۲۰۵ فصل پنجم
یادداشت :
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۰۶
فصل پنجم : ایجاد برنامه هاي ترکیبی
۲۰۷ فصل پنجم
منظور از برنامه هاي ترکیبی چیست؟
یکی از مهمترین کارها براي ساخت نرم افزار ایجاد برنامه اي ترکیبی است.منظور از
و جاوا اسکریپت است. HTML و ۵ C++ ترکیبی یعنی این که کدهاي شما ترکیبی از
ایجاد HTML اصل واساس کار این است که واسط کاربري را با استفاده از زبان ۵
با کمک کدهاي جاوا اسکریپت و HTML میکنید و سپس در قسمت کدهاي ۵
را C++ کتابخانه هاي موسینک که مخصوص جاوا اسکریپت هستند ، کدها و توابع
فراخوانی میکنید و اینگونه یک برنامه قوي که به آن پروژه ترکیبی ۱ میگویند ایجاد
کرده اید.
میخواهیم بین واسط کاربري و کدهاي دستوري ، پلی ایجاد » : هدف اصلی این قسمت
نماییم همان کاري که در اکلیپس و برنامه نویسی خاص اندروید براي ارتباط کدهاي
.« و جاوا انجام دادیم Xml
براي این کار باید از کتابخانه ها و کلاس هاي زیر کمک بگیرید.
 Wormhole C++ library (WebAppMoblet, MessageStream,
MessageStreamJSON)
 JavaScript libraries (included in the file wormhole.js)
۱ Hybrid Project
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۰۸
را مینویسید و عموماً C++ در فایلی که کدهاي Wormhole کتابخانه
باید در فایل wormhole.js شود و کتابخانه include است باید main.cpp
با استفاده از تگ اسکریپت وارد شود. index.html
دو راه براي ایجاد ارتباط وجود داردکه ما در اینجا به هر دو اشاره میکنیم:
۱٫ JSON messages(MessageStreamJSON)
۲٫ string stream messages(MessageStream)
(JSON messages) روش اول
میتوان mosync.bridge.sendJSON() در جاوا اسکریپت با استفاده از تابع توکار ۱
ارسال کرد. C++ این پل را ایجاد کرد و یک پیغام براي
در زیر تعریف تابع را میبینید :
mosync.bridge.sendJSON(message, callbackFunction)
باشد. پس این پارامتر شامل String میتواند شامل چند مقدار message پارامتر
مجموعه اي از رشته ها است. رشته اول نوع پروتکل را مشخص میکند و باید حتماً تعیین
شود ولی رشته هاي دیگر بسته به نیاز شما دارد و استفاده از آنها اختیاري میباشد.
۱ Built in
۲۰۹ فصل پنجم
یک پارامتر اختیاري ۱ است.زمانی از این پارامتر استفاده callbackFunction پارامتر
میشود که بخواهید از طریق تابعی که در این قسمت مینویسید مقداري را براي جاوا
اسکریپت بفرستید.به بازگشت مقدار به این روش راهکار نامتقارن ۲(غیر همزمان) گفته
میشود.
(string stream messages) روش دوم
سریعتر است(در بعضی پلتفرم ها ۲۰ JSON messages این روش معمولاً از روش
برابر سریعتر است).
mosync.bridge.send(stringArray, callbackFunction)
با استفاده از تابع بالا میتوان ارتباط بین کدهاي جاوا اسکریپت و سی را برقرار کرد.
پارامتر اول که از نامش هم پیداست یک آرایه از رشته ها است. و پارامتر دوم هم مانند
روش قبلی است.
نحوه ایجاد پروژه ترکیبی
ایجاد نمایید. Hybrid یادتان باشد که ابتدا باید یک پروژه از نوع
File > New > Project >
۱ Optional
۲ Asynchronous Mechanism
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۱۰
MoSync Project > HTML5 > HTML5/JS/C++ Hybrid Project
در هنگام ایجاد پروژه میبیند و ظاهراً توسط یک ایرانی Template مثالی که به عنوان
به نام علی صرافی ساخته شده است به شما کمک زیادي میکند تا مفاهیم گفته شده در
و JSON message بالا را درك کنید. در این مثال براي ایجاد ارتباط از هر دو روش
استفاده شده است. در این مثال با ارسال یک پیغام از string stream messages
میگوید که با فراخوانی تابعی به سخت افزار C++ طریق جاوا اسکریپت به کدهاي
گوشی دستور بده که ویبره ۱ دستگاه روشن شود و یا یک بوق به صدا آید و …
ارسال اطلاعات به جاوا اسکریپت
در بالا توضیح داده شد که چگونه میتوان با استفاده از دستورات جاوا اسکریپت ، توابع
را فراخوانی کرد تا کارهاي خاص و رویه اي را براي ما انجام دهد.براي مثال به C++
بانک اطلاعاتی وصل شویم تا داده ها را ذخیره کنیم یا یک موسیقی را پخش نماییم و یا
ویبره دستگاه را روشن کنیم و یا هر کاري که براي انجام آن نیاز به دستور دادن به
سخت افزار داریم و گاهی نیز نیاز به استفاده از کتابخانه ها و کلاس هاي موسینک که
در قسمت کدهاي جاوا اسکریپت قابل دستري نیستند. اما برعکس این کار را میخواهیم
توابع جاوا اسکریپت را فراخوانی کنیم.اگر از C++ انجام دهیم.یعنی از درون دستورات
۱ Vibrate
۲۱۱ فصل پنجم
بخواهیم ، یک تابع جاوا اسکریپت را فراخوانی کنیم کافی است C++ درون دستورات
که دستور زیر را بنویسیم:
callJS(“alert(‘Hello World’)”);
از توابع داخلی جاوا اسکریپت است و بسته به alert(“Message_string”) تابع
پلتفرم موبایل مقصد یک پیغام را در مقصد نمایش میدهد. این دستور براي پلتفرم هاي
اندروید یک پیغام را در درون کادر مشکی نمایش میدهد.
عمل Toast.makeText(this, “Message_string”, 1).show(); مانند
میکند.(این دستور مربوط به محیط اکلیپس بود که پیچیده تر است ولی همین کار را
انجام میدهد!)
گاهی شما میخواهید یک مقدار را از کاربر بخواهید و آن را در درون پیغام نمایش
دهید. فرض کنید که شما سن کاربر را سوال میکنید و سن او در یک متغیر از نوع
صحیح ذخیره شده است. براي ارسال متغیر از نوع صحیح تکه کد زیر را بنویسید :
int x=getUserAge();
char func[512];
sprintf(func,”alert(%s);”,x);
callJS(func);
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۱۲
براي ارسال متغیر از نوع رشته اي متاسفانه کد ما کار نمیکند.به احتمال زیاد مشکل از کد
ما نمیباشد و این قابلیت توسط طراحین سیستمی موسینک تعریف وطراحی نشده است !
char x[]=”MiladFashi”;
char func[512];
sprintf(func,”alert(%s);”,x);
callJS(func);
هم استفاده کردم ولی char *x تکه کد بالا را در تست کردم و خروجی نداد.حتی از
بی نتیجه بود!
اما متخصصین موسینک ریزبین تر از این حرفا هستند. و بعد از بررسی بیشتر به این نتیجه
رسیدم که کد من مشکل دارد . اما علت مشکل این بود که در بیشتر زبان ها از جمله سی
بهتر است براي جدا کردن یک رشته که در درون رشته دیگر است از تک کوتیشن ۱
استفاده کرد، که در کد زیر خطی از برنامه که مشکل از آن بود را اصلاح کردم و
نوشتم(قسمت بلد شده اصلاح شده است) :
sprintf(func,”alert( ‘ %s ‘ );”,x);
ما همچنین میتوانیم توابع جاوا اسکریپتی را که خودمان تعریف کرده ایم به همین روش
کمک بگیریم. sprintf ، صدا بزنیم و براي ارسال هر تعداد پارامتر متوانیم از دستور
۱ single quotation
۲۱۳ فصل پنجم
الحاق رشته) را به خوبی براي ما انجام میدهد و ) Concat در اینجا کار sprintf دستور
از دلایل کاربردي بودن این دستور این است که عملگر + در زبان سی عمل الحاق را
انجام نمیدهد.در زبان هایی مثل جاوا و سی شارپ که عملگر بعلاوه هم جمع عددي را
انجام میدهد و هم الحاق رشته ها نیازي به همچنین توابعی نمیباشد. براي الحاق رشته ها
در این مورد ، strcat هم استفاده کنید ولی استفاده از strcat() در سی میتوانید از تابع
فقط دو پارامتر رشته اي را میگیرد و آنها را الحاق strcat() ملال آور است. چون تابع
بخواهید یک رشته بسازید که شامل نام strcat میکند. حالا به این فکر کنید که اگر با
تابع و پارامترهاي تابع است، چقدر به زخمت می افتید .
بنده از تابع بالا براي تست مقادیر برنامه استفاده میکنم.چون که در موسینک اگر شما از
را ندارید. Break point استفاده کنید ، توانایی دیباگ کردن و ایجاد Hybrid پروژه
یکی از راه هاي تست برنامه هاي مخصوص اندروید ، استفاده از همین دستورات است
که در بالا به آن اشاره شد.
فراخوانی توابع جاوا اسکریپت
شما میتوانید توابع جاوا اسکریپتی که خودتان ساخته اید ، callJS() با کمک تابع
فراخوانی کنید.
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۱۴
براي مثال با استفاده از تکه کد کاربردي زیر اندازه صفحه نمایش گوشی را بدست می
آوریم و سپس آن را به سمت کدهاي جاوا اسکریپت ارسال میکنیم.به کمک تابع
طول و عرض صفحه (maapi.h سیستمی API تابعی از ) maGetScrSize() سیستمی
ارسال setBoxSize() نمایش را بدست می آوریم و آن را براي تابع جاوا اسکریپت
را بر اساس اندازه اصلی صفحه نمایش دستگاه flipbox میکنیم و این تابع اندازه شی
تنظیم میکند.(یک برنامه موبایل خوب برنامه اي است که قابلیت حمل بالایی داشته باشد
، و یکی از فاکتورهاي قابل حمل بودن برنامه ، عدم وابستگی آن به مقیاس صفحه
نمایش است و براي مثال یک برنامه خوب برنامه اي است که بر روي یک موبایل ۳
اینچی و یک تبلت ۷ اینچی خروجی یکسان و رابط کاربري یک شکل دارد).
تابع فراخوان :
یک پیغام از (html) ابتدا یک تابع جاوا اسکریپتی مینویسیم که هنگام بارگذاري صفحه
براي کدهاي سی میفرستد : string stream messages نوع
window.onload=function()
{
mosync.bridge.send([“Custom”, “screenSize”]);
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۷
سپس براي پاسخگویی به این پیغام در کدهاي سی تکه کد زیر را مینویسیم :
void handleMessageStream(WebView* webView, MAHandle data)
۲۱۵ فصل پنجم
{
// Create a message stream object. This parses the message data.
// The message object contains one or more strings.
MessageStream stream(webView, data);
// Pointer to a string in the message stream.
const char* p;
while (p = stream.getNext()){
if (0 == strcmp(p, “Custom”)){
const char* command = stream.getNext();
if (NULL != command && (0 == strcmp(command, “screenSize”))){
MAExtent scrSize = maGetScrSize();
int width = EXTENT_X(scrSize);
int height = EXTENT_Y(scrSize);
char buf[512];
sprintf(buf,”setBoxSize(%d,%d)”,width,height);
callJS(buf);
}
}
}کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۷
}
را که پس flipbox شی ، setBoxSize(x,y) سپس با استفاده از تابع جاوا اسکریپت
زمینه برنامه است را مقدار دهی میکنیم. با اینکار برنامه شما بر روي تمام گوشی هاي
اندروید با اندازه صفحه نمایش متفاوت خروجی یکسان دارد.
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۱۶
function setBoxSize(x,y)
{
$(“#flipbox”).animate({width:’+=’+x},”slow”);
$(“#flipbox”).animate({height:’+=’+y},”slow”);
}
دارید.براي آشنایی با jquery براي فهم تابع بالا شما نیاز به آشنایی با
از همین کتاب رجوع کنید و براي کار بیشتر با jQuery میتوانید به فصل jQuery
مراجعه نمایید.در این سایت مثال هاي jQuery.com میتوانید به سایت jQuery
متنوعی قرار داده شده است.
البته براي این کار راه ساده تري هم وجود دارد. براي اینکه اندازه صفحه نمایش را
بدست بیاوریم میتوانیم از خصوصیات زبان جاوا اسکریپت استفاده کنیم. مثل
خصوصیات زیر :
Screen.width
Screen.height
Screen.availWidth
Screen.availHeight
به صورت زیر تعریف شده است : CSS هم با استفاده از flipbox شی
۲۱۷ فصل پنجم
#flipbox {
width: 10px; // مقادیر اولیه براي شی
height:10px;
line-height: 200px;
background-color: #ff9000;
font-family: ‘ChunkFive Regular’, Tahoma, Helvetica;
font-size: 2.2em;
color: #ffffff;
text-align: center;
}
براي تمرین و فهم بهتر مفاهیم بالا یک پروژه ترکیبی ایجاد کنید و دست به کار شوید.
ایجاد برنامه هاي ترکیبی ۲۱۸
یادداشت :