Tag - اینترنت سکوریتی

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸  ارائه می شود را می توان به سه دسته کلی زیر تقسيم بندی Service Provider سرویسهایی که توسط
کرد :
Leased Line .١
Circuit-Switched .٢
Packet-Switched .٣
: Leased Line
Leased Line . ارائه می شود Service Provider عبارتنداز یک ارتباط نقطه به نقطه و مستقيم که توسط
ارتباطی است که همواره برقرار می باشد و با مشخص بودن دو سر آن به عنوان یک ارتباط اخت ص اصی به
ارائه می شود . Service Provider توسط Secure عنوان یک ارتباط
۴۵ باشد . Mbps پهنای باند این ارتباط می تواند تا
: Circuit-Switched
نهایی تعریف می شود . Station در این روش همانطور که از نامشپيداست یک مدار مجازی بين دو
نهایی برقرار شده و سپس اطلاعات منتقل می شود . Station در سوئيچينگ مداری ابتدا ارتباط بين دو
نمونه شبکه سوئيچينگ مداری ، شبکه تلفن می باشد . در این شبکه بعد از برقراری ارتباط بين دو نقطه
نهایی ، یک ارتباطی فيزیکی برقرار شده و طرفين می توانند به مکالمه و یا حتی انتقال دیتا بپردازند و تا
زمانی که طرفين به صورت کامل این ارتباط را قطع نکنند این مدار آزاد نخواهد شد .
بنابراین می توان گفت که یکی از نقاط ضعف سوئيچينگ مداری ، اشغال کانال های فيزیکی حتی در
زمانی که هيچ گونه اطلاعاتی ردوبدل نمی شود، است .
این بدان معنی است که با محدود بودن ظرفيت س و ئيچينگ و با اشغال شدن یک کانال، حتی اگر طرفين
ISDN برای مدتی انتقال سيگنال نداشته باشند کانال اشغال خواهد ماند . شبکه تلفن معمولی و شبکه
نمونه ای از سوئيچينگ مداری هستند .
:Packet-Switched کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
نهایی برق رار نمی شود ، بلکه در این Station در این روش برخلاف سوئيچينگ مداری ، مداری بين دو
روش اطلاعات به بسته های کوچکی تقسيم شده و به همراه یکسری اطلاعات کنترلی به شبکه
سوئيچينگ پکتی تحویل داده می شود . بنابراین سوئيچ های مختلف با در نظر گرفتن بهترین مسير پکت
را هدایت کرده و به مقصد می رسانند . لذا در این روش منابع ش بکه درگير برقراری یک مدار دائمی بين
نهایی نخواهند شد. Station دو
را به عنوان شبکه سوئيچينگ پکتی معرفی کرد. X. و ۲۵ Frame-relay برای نمونه می توان شبکه های
٤٦٥
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٩
Serial Point-to-Point Connections
۴۶۶
: Serial اینترفيس
صورت می گيرد . ( Serial ) اینترفيسی است که در آن انتقال دیتا به صور ت متوالی ، Serial اینترفيس
این بدان معنی است که در هر زمان یک المان سيگنال روی کانال ارتباطی ارسال می شود ، بنابراین
بيتهای دیتا پشت سر هم روی خط حرکت خواهند کرد .
ساپورت می کنند : Serial روترهای سيسکو استانداردهای زیر را برای اینترفيس
EIA/TIA-232 •
EIA/TIA-449 •
V.35 •
X.21 •
EIA-530 • کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
و به ( DB- 60 می باشد ( ۶۰ Pin نيز گفته می شود یک پورت WAN که به آن اینترفيس Serial اینترفيس
متصل می شود . DB- آن یک کانکتور ۶۰
DB- می بایست از کابلی استفاده شود که از یک سو دارای کانکتور ۶۰ WAN درصورت ارتباط روتر با شبکه
روتر متصل شود و از سوی دیگر می توان با توجه به سرویسی که استفاده Serial باشد که به اینترفيس
می شود کانکتور مشخصی داده باشد .
و یا مودم به عنوان سخت افزاری است که دیتای CSU/DSU همانطور که در شکل مشاهده می کنيد
می کند . WAN دریافتی از روتر را قابل ارسال به شبکه
در انتقال سریال دیتا می بایست سرعت انتقال دیتا در اینترفيس سریال گيرنده و فرستند یکسان باش د .
یا همان نرخ ارسال دیتا در اینترفيسسریال فرستنده و گيرنده یکسان Clock Rate درواقع می بایست
باشد .
که در این شکل روتر درنظر گرفته شده است ، نياز به تعيين ، Data terminal equipment یا همان DTE
دارد تا سرعت ارسال دیتا براساس نرخ مشخص شده باشد . CSU/DSU از سوی مودم و یا Clock Rate
می باشد وظيفه تبدیل CSU/DSU که معمولا یک مودم و یا یک Data Circuit terminating یا همان DCE
وظيفه DCE را به عهده دارد و از طرفی WAN به فرمت قاب ل قبول شبکه DTE اطلاعات دریافتی از یک
را به عهده دارد . Clock Rate تعيين خرید
را داشته باشند ، به طور مثال در استاندارد DCE و یا DTE می توانند نقش Serial بنابراین اینترفيسهای
باشد . DTE روتر فقط می تواند EIA/TIA-530
٤٦٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
Typical WAN Encapsulation Protocols:
Layer 2
۴۶۸ کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
در لایه دوم : WAN بررسی پروتکلهای
بسته بندی شده و سپس Ethernet دیتا به صورت فریم های Ethernet همانطور که می دانيد در شبکه
نيز قبل از اینکه اطلاعات تحویل بستر ارتباطی WAN در اختيار لایه فيزیکی قرار داده می شود . در شبکه
شود ،در فریم های مشخصی بسته بندی می شود . WAN
نحوه این بسته بندی را مشخص می کنند . با توجه به سرویس و WAN پروتکلهای لایه دوم در شبکه
استانداردی که استفاده می شود پروتکلهای لایه دوم خاصی می بایست استفاده کرد .
پروتکل های م تفاوتی به ، WAN همانطور که در شکل مشاهده می کنيد متناسب به انواع شبکه های
منظور بسته بندی اطلاعات استفاده می شود .
آشنا خواهيد شد . HDLC ، PPP در ادامه این فصل با پروتکلهای
٤٦٩
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
Summary
• A WAN makes data connections across a broad
geographic area so that information can be
exchanged between distant sites.
• Some of the WAN connection types available are کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
leased line, circuit-switched, and packet-switched.
• Cisco routers support the EIA/TIA-232, EIA/TIA-449,
V.35, X.21, and EIA/TIA-530 standards for serial
connections. کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
• To encapsulate data for crossing a WAN link, you
can choose from a variety of Layer 2 protocols,
including HDLC, PPP, SLIP, X.25/LAPB, Frame Relay,
and ATM.
۴۷۰
خلاصه : برای موبایل خرید
به منظور انتقال دیتا و تبادل اطلاعات شبکه های مختلف در WAN و سرویس های مختص به شبکه WAN
ناحيه های مختلف جغرافيایی ، استاندارد و طراحی شده اند .
دارای انواع مختلفی می باشند به طوریکه در یکی از دسته های زیر قرار می گيرند : WAN ارتباطات
Leased-Line •
Circuit-Switched •  اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
Packet-Switched •  اینترنت سکیوریتی برای اندروید
در لایه دوم نيز طبقه بندی می شو ند. به طور مثال پروتکل WAN براساس دسته بندی فوق ، پروتکل های
پروتکلهایی هستند که به منظور فریم بندی اطلاعات قبل از تحو یل به لایه فيزیکی استفاده HDLC و PPP
هستند . Circuit-Switched و Leased-Line می شوند و هر دو جزء پروتکل های دو دسته
روتر و یک کابل نياز Serial اینترفيس ، WAN از دید لایه فيزیکی به منظور برقراری ارتباط یک روتر با شبکه
به منظور اتصال به روتر و از سوی دیگر با DB- می باشد . بنابراین این کابل از یک طرف دارای کانکتور ۶۰
نوع کانکتور متفاوتی خواهد داش ت . روترهای سيسکو پنج استاندارد متفاوت را ، WAN توجه به سرویس
ساپورت می کنند . این پنج استاندارد عبارتنداز : WAN به منظور ارتباط با شبکه
EIA/TIA-232 •
EIA/TIA-449 •کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ 
V.35 •
X.21 •
EIA-530 •
دیتا را به صورت متوالی ارسال و دریافت می ک نند ، بنابراین می بایست نرخ Serial از آنجایی که اینترفيس
با همان نرخ ارسال اطلاعات در Clock Rate ارسال و دریافت دیتا بين گيرنده و فرستنده یکسان باشد . لذا
تعيين می DCE توسط Clock Rate واحد زمان توسط یکی از طرفين تعيين می شود . در ارتباطات سریال
مشخص شده را پذیرفته و با آن دیتا را ارسال و دریافت می Clock Rate می باشد که DTE شود ، و این
کند .
٤٧١
درسدوم :برای موبایل خرید
HDLC و PPP
۴۷۲
هدف :
این درس شامل : اینترنت سکوریتی
. Leased-Line به عنوان پروتکل های مربوط به ارتباط HDLC و PPP ٩. معرفی پورتکل های
Debug و show روی روترهای سيسکو و استفاده از فرمان HDLC و PPP ١٠ . تنظيم پروتکلهای
جهت بررسی نحوه کارکرد آنها .
٤٧٣
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۴
• Supports only single-protocol environments
HDLC Frame Format
• Uses a proprietary data field to support
multiprotocol environments
۴۷۴ اینترنت سکوریتی خرید کسپرسکی
و بررسی فریم آن : HDLC پروتکل
پروتکل لایه دوم برای بسته بندی دیتا جهت ارسال توسط HDLC یا همان High-Level Data Link Control
می باشد . Serial اینترفيس
به عنوان یک پروتکل لایه دوم و بسته بندی دیتا روی ( ISO ) این پروتکل توسط مرکز استاندارد جهانی
استاندارد شده است . Serial اینترفيس
دارای دو فرمت زیر می باشد : HDLC
Cisco HDLC •
Standard HDLC •
: Standard HDLC
این نسخه فقط توانایی هدایت و کپسوله کردن یک پروتکل از لایه سوم را به عهده دارد و این به دليل
اینست که فيلدی که بتواند کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ ۲۰۱۸  پروتکل های مختلف را تفکيک کند ،ندارد .
:Cisco HDLC اندروید
را توسط Network به طوری که توانایی کپسوله کردن چندین پروتکل لایه Cisco نسخه اختصاصی
اینترفيسسریال به عهده دارد .
را فراهم HDLC توسط فریم Network امکان کپسوله کردن و تفکيک چندین پروتکل لایه Proprietary فيلد
می کند .
٤٧٥ اندروید خرید کسپرسکی
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۵
Router(config-if)#encapsulation hdlc
• Enables HDLC encapsulation
• Uses the default encapsulation on synchronous
serial interfaces
Configuring HDLC Encapsulation
۴۷۶
: HDLC پيکربندی پروتکل
در تجهيزات سيسکو فعال می باشد . Serial به صورت پيشفرض روی اینترفيسهای HDLC پروتکل
به کار گرفته Leased-Line به عنوان پروتکل لایه دوم برروی خطوط HDLC همانطور که می دانيد پروتکل
می شود . بنابراین درصورتی که در دو سر این کانال ارتباطی تجه ي زات سيسکو مورد استفاده قرار گيرد ،
این پروتکل به منظور کپسوله   کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ کردن دیتا استفاده خواهد شد . درحالی که اگر ه ر دو سوی این کانال
به عنوان پروتکل لایه دوم استفاده کرد . PPP تجهيزات سيسکو استفاده نشود می بایست از پروتکل
شده و Serial مربوط به اینترفيس Mode ابتدا وارد ، Serial روی اینترفيس HDLC برای تعریف پروتکل
سپسفرمان زیر را وارد می کنيد :
Router(config-if)#encapsulation hdlc
٤٧٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۶
• PPP can carry packets from several protocol suites
using NCP. اینترنت سکوریتی
• PPP controls the setup of several link options using LCP.
An Overview of PPP
۴۷۸
: PPP مروری بر پروتکل
به منظور انتقال روی یک ارتباط نقطه به نقطه Network به منظور کپسوله کردن اطلاعات لایه PPP
استاندارد شده است .
LCP و NCP از یک معماری چند لایه ای تبعيت می کند . این پروتکل دارای زیر لایه های PPP پروتکل
می باشد .
:(Network Control Protocol) NCP
و سپستفکيک هر کدام از آنه ا را به Network این زیرلایه وظيفه کپسوله کردن پروتکلهای مختلف لایه
. AppleTalk ، IP ، IPX عهده دارد . به طور مثال کپسوله کردن پروتکلهای
:(Link Control Protocol) LCP
را به عهده دارد . در ادامه با Point-to-point وظيفه کنترلی ، شامل برقراری و حفظ ارتباط روی یک لينک
ویژگی های مختلف این زیر لایه بيشتر آشنا خواهيد شد .
٤٧٩ اینترنت سکوریتی
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٧
Layering PPP Elements
PPP: A data link with network layer services •
۴۸۰ خرید
: PPP اجزای پروتکل لایه ای
نيز فعاليت Network پروتکل لا یه دوم ایی می باشد که در لایه ، PPP همانطور که گفته شد پروتکل
می کند .
است . LCP های زیرلایه Option می باشد که جزء Data Link دارای سرویسهایی برای کنترل PPP
را دارا NCP توانایی کپسوله کردن پکتهایی از پروتکل های متفاوت به کمک زیر لایه PPP از طرفی پروتکل
است.

کسپراسکای برای اندروید

کسپراسکای برای اندروید

کسپراسکای برای اندروید رجيستر Valid دارند و ليست ی از آدرسهای Outside که نياز به ارتباط با شبکه های invalid آدرسهای
برقرار می شود . NAT Router شده تهيه می شود و سپسارتباط بين این دو ليست توسط
این تنظيم شامل پنج مرحله زیر می باشد :
Inside Global Address یا همان Valid ١. معرفی ليستی از آدرسهای
Inside Local Address یا همان Invalid ٢. معرفی ليستی از آدرسهای
Dynamic NAT ٣. فعال کردن
Inside Interface ۴. تعيين
Outside Interface ۵. تعيين
: Inside Global Address یا همان Valid معرفی ليستی از آدرسهای
شرکت Translation در این مرحله ليستی از آدرسهای رجيستر شده ای را که می خواهيد در عمليات
قرار می دهيد . Pool کنند را انتخاب کرده و در یک
را معرفی می کنيد. Pool شده و به کمک فرمان زیر این Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat pool name start-ip
end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
از آن استفاده می NAT نسبت داده می شود و در هنگام تعریف Pool نام اختياری است که به : Name
کنيم.
اولين آدرس از رنج آدرس های رجيستر شده . : Start-ip
آخرین آدرس از رنج آدرس های رجيستر شده . : End-ip
های رجيستر شده می باشد . IP مربوطه که نمایشدهنده تعداد Subnet mask : Netmask
: Inside Local Address یا همان Invalid معرفی ليستی از آدرسهای
را که می خواهيد در عمليات ترجمه شرکت کرده و قادر به Invalid در این مرحله ليستی از آدرسهای
معرفی می کنيد . Access List ارسال پکت به شبکه اینترنت باشند را به کمک
: Dynamic NAT فعال کردن
که ليستی از آدرس های Access List و برقراری ارتباط بين Dynamic NAT این مرحله شامل فعال کردن
که ليستی از آدرسهای رجيستر شده است ، می باشد. Pool است و Invalid
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
٤٣٥
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Configuring Dynamic Translation
• Establishes dynamic source translation, specifying the access
list defined in the prior step
Router(config)#ip nat inside source list
access-list-number pool name کسپراسکای برای اندروید
• Defines a pool of global addresses to be allocated as needed
Router(config)#ip nat pool name start-ip end-ip
{netmask netmask | prefix-length prefix-length}
• Defines a standard IP access list permitting those inside local
addresses that are to be translated
Router(config)#access-list access-list-number permit
source [source-wildcard]
۴۳۶  اینترنت سکوریتی
و نحوه پيکربندی آن : Dynamic NAT
Router(config)#ip nat inside source
list access-list-number pool name
که با نام معرفی شده Pool که با شماره مشخص شده است و Access List بنابراین این جمله ارتباط بين
است را برقرار می کند.
: Inside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside
: Outside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside
٤٣٧
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Dynamic Address Translation Example
۴۳۸
در یک مثال : Dynamic NAT راه اندازی
می باشد . NAT Router روی Dynamic NAT این مثال نمونه ای از راه اندازی
باشند. بنابراین ليستی از Invalid 192.168.1.0 قرار دارند همگی / در این مثال آدرسهایی که در رنج ۲۴
مشخص Access List ایی که می خواهيم قادر به ارتباط با اینترنت باشند را به کمک Invalid آدرسهای
می کنيم .
معرفی می Pool از طرفی در این مثال ما رن ج ی از آدرسهای رجيستر شده ای را داریم که آنها را با یک
کنيم .
نوبت به برقراری ارتباط بين این دو دسته می رسد . کسپراسکای برای اندروید Pool و Access List بعد از ساختن
ترجمه شده Pool قرارداشته باشند به آدرسهای درون Access List بنابراین از این به بعد آدرسهایی که در
خواهند شد. Outside و قادر به ارتباط با شبکه های  اینترنت سکوریتی
٤٣٩
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Overloading an Inside Global Address
۴۴۰
: Dynamic NAT With Overload
فقط ب ا یک Invalid است ، با این تفاوت که ترجمه بين آدرسهای Dynamic NAT این روش همانند روش
صورت می گيرد.بنابراین مشخصه دیگری وجود دارد که منجر به منحصر به فرد شدن Valid آدرس
آدرسهای ترجمه شده می شود.
مکانيزمی است که Port Address Translation یا همان PAT می باشد. بنابراین Port این مشخصه همان
در آن تفکيک آدرسها به کمک پورتهای مختلف صورت می گيرد.
برای هر Nat Router ترجمه می شوند ام ا Valid به یک آدرس Invalid بنابراین دراین حالت آدرسهای
یک پورت جداگانه باز می کند . درنتيجه تمایز بين آدرسها به کمک شماره پورت Invalid کدام از آدرسهای
ها صورت می گيرد.
NAT شامل شماره پورت نيز می باشد . بنابراین پکتی که توسط روتر IP Address علاوه به NAT Table
آن بررسی شده و درصورتی که رکوردی متناظر با این آدرس و IP Address دریافت می شود ، پروتکل و
پروتکل مربوطه موجود باشد از آن استفاده می کند و عمليات ترجمه صورت می گيرد . اما درصورتی که
موجود Inside Local چنين نباشد یعنی درصورتی که آدرس مبداء پکت دریافت شده متناظر با آدرسهای
نباشد و یا حتی در صورت موجود بودن ، پروتکل آنها یکسان نباشد ، در این صورت رکورد NAT Table در
درج خواهد شد . NAT Table جدید تلقی شده و در
٤٤١ کسپراسکای برای اندروید
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٢
Configuring Overloading  اینترنت سکوریتی
• Establishes dynamic source translation, specifying the access
list defined in the prior step
Router(config)#ip nat inside source list
access-list-number interface interface overload
• Defines a standard IP access list permitting those inside local
addresses that are to be translated
Router(config)#access-list access-list-number permit
source source-wildcard
۴۴۲
: Dynamic NAT With Overload پيکربندی
این تنظيم شامل چهار مرحله می باشد :
Inside Local Address یا همان Invalid ١. کسپراسکای برای اندروید معرفی ليستی از آدرسهای
Dynamic NAT With Overload ٢. فعال کردن
Inside Interface ٣. تعيين اینترنت سکوریتی

kaspersky antivirus

کسپرسکی انتی ویروس
Outside Interface ۴. تعيين
: Inside Local Address یا همان Invalid معرفی ليستی از آدرسهای
را که می خواهيد در عمليات ترجمه شرکت کرده و قادر به Invalid در این مرحله ليستی از آدرسه ای
معرفی می کنيد . Access List ارسال پکت به شبکه اینترنت باشند را به کمک
: Dynamic NAT With Overload فعال کردن
با تک آدرس رجيستر شده Access List و برقراری ارتباط بين Dynamic NAT این مرحله شامل فعال کردن
می باشد.
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat inside source
List access-list-number interface interface overload
با اینترفيسی از روتر که روی آن آدرس رجيستر شده تنظيم شده است Access List این فرمان ارتباط بين
می باشد . Inside Interface همان Inside Global Address را برقرار می کند. درواقع در این حالت
: Inside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside کسپراسکای برای اندروید
: Outside Interface تعيين خرید
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside کد فعال سازی آنتی ویروس
٤٤٣
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٣
Overloading an Inside
Global Address Example کسپراسکای برای اندروید
۴۴۴

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for android کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید
در یک مثال : Dynamic NAT with Overload راه اندازی
می باشد . NAT Router روی Dynamic NAT with Overload این مثال نمونه ای از راه اندازی
مشخص Access List ایی که نياز به ارتباط با اینترنت را دارن د به کمک Invalid دسته ای از آدرسهای
منسوب می شوند. Valid به آدرس IP Nat Inside کرده و به کمک فرمان
به کمک شماره پورت های مختلف صورت می گيرد . Invalid بنابراین تمایز بين آدرس های
و روتری با آدرس ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱ Inside Network فرض کنيد شما با کامپيوتری با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۴٫۱۲ در
می کنيد . Telnet و ping قرار داشته باشد و شما به ترتيب به این آدرس Outside Network در
هدایت NAT ها به سمت روتر ICMP Request می کنيد ، بنابراین ping برای شروع آدرس ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱ را
Outside آنها را دریافت کرده و می بایست با یک عمليات ترجمه آن ر ا به سمت NAT می شود و روتر
درج می کند اما در این رکورد NAT Table رکوردی را در NAT Router هدایت کند . بنابراین Network
می باشد بنابراین ICMP براساس پروتکل ping اطلاعات پروتکل مربوطه نيز درج می شود . از آنجایی که
درج می شود. NAT Table به همراه فيلد پروتکل در Outside و Inside آدرس های کسپراسکای برای اندروید
می کنيم . در این حالت آدرس مبداء و مقصد تغييری نکرده بلکه فقط پروتکل تغيير Telnet حال به آن روتر
درج خواهد شد . درنتيجه دو NAT Table کرده است .بنابراین این اطلاعات به همراه پروتکل مربوطه در
رکورد از نظر آدرسهای مبداء و مقصد یکسان هستند و تفاوت آنها در پروتکلی است که کامپيوتر براساس
درج خواهد NAT Table آن اطلاعات را ارسال کرده است . بنابراین به ازای تغيير پروتکل رکورد جدیدی در
شد.  کسپراسکای برای موبایل  کسپرسکی برای موبایل خرید
٤٤٥
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Clearing the NAT Translation Table کسپراسکای برای اندروید
• Clears a simple dynamic translation entry containing an inside
translation, or both inside and outside translation
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip]
• Clears all dynamic address translation entries
Router#clear ip nat translation *
• Clears a simple dynamic translation entry containing an outside translation
Router#clear ip nat translation outside
local-ip global-ip خرید کسپرسکی
• Clears an extended dynamic translation entry
Router#clear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]
۴۴۶
: NAT Table نحوه پاک کردن رکوردهای موجود در
NAT ، NAT روی روترهای سيسکو آشنا شدید . بعد از راه اندازی NAT تا به اینجا با نحوه راه اندازی
تکميل می شود. Dynamic و یا به صورت Static یا به صورت Table
را در Clear ip nat را می توان به صورت دستی پاک کرد . برای این منظور فرمان Table اما رکوردهای این
به صورتهای زیر به کار می بریم : User Mode
Router#clear ip nat translation *
پاک NAT بدون غير فعال شدن عملکر د NAT Table با به کار بردن این فرمان تمامی رکوردهای موجود در
می شود . خرید
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip] کسپرسکی انتی ویروس
را حذف کرد . بنابراین به ترتيب آدرسهای NAT Table با به کار بردن این فرمان می توان یک رکورد از
را وارد می کنيم. Inside Local و Inside Global
Router#c خریدlear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]
درج شده NAT Table درون Dynamic NAT with Overload به منظور پاک کردن یک رکورد که به وسيله
است از این فرمان استفاده می کنيم خرید

کسپرسکی برای موبایل

کسپرسکی برای موبایل

اطلاعات مربوط را دریافت کند. VLAN به Switch(config)#vtp password password : VTP Pruning فعال کردن روی سوئيچ فعال می شود . pruning با به کار بردن فرمان زیر ویژگی
Switch(config)#vtp pruning

٤١٥ کسپرسکی برای موبایل کسپرسکی برای موبایل

: VTP Client تنظيم
VTP و سپس VTP Domain معرفی کنيد ، می بایست نام VTP Client درصورتی که بخواهيد یک سوئيچ را به عنوان
VTP های دیگر را از VLAN را روی سوئيچ تنظيم کنيد تا این سوئيچ بتواند اطلاعات مربوط به VTP Password و Mode
دریافت کند . Server
را نخواهد داشت VLAN تعریف کنيد توانایی ایجاد و یا حذف Client Mode بنابراین درصورتيکه که یک سوئيچ را به صورت
هایی که VTP Advertisement اعمال شود و سپسبه کمک VTP Server . بنابراین می بایست این تغييرات روی
اعمال شود . VTP Client ارسال می شود روی VTP Server توسط

روی یک سوئيچ : VTP بررسی عملکرد
را روی یک VTP را روی یک سوئيچ نمایش می دهد . به کمک فرمان زیر می توانيد وضعيت VTP شکل فوق وضعيت
سوئيچ بررسی کنيد .
Switch#show vtp status  kaspersky antivirus
VTP می باشد . روی این سوئيچ VTP Client و به صورت Lab_Network ایی با نام VTP Domain این سوئيچ در
فعال شده است . Pruning
٤١٧

—————- —————- —————- —————————
Fa5/8 43071 42766 5
روی یک سوئيچ ( ادامه ) : VTP بررسی عملکرد
VTP ها را منتقل می کند و همچنين انواع VLAN ترافيک ، Trunk به کمک فرمان زیر می توانيد پورتی را که به عنوان
ها و تعداد ه کدام از آنها را شاهده و اینترنت سکورینیاینترنت سکورینی بررسی کنيد . Advertisement
Switch#show vtp c توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی
طرح یک مشکل : کسپراسکای
دریافت کند ؟ VTP Server ها را از VLAN چه مشکلاتی ممکن است رخ دهد تا یک سوئيچ نتواند تنظيمات مربوط به
های دیگر را دریافت نکند می بایست موارد زیر را بررسی شود : VLAN در صورتيکه سوئيچ اطلاعات مربوط به
با سوئيچ مجاورش مطمئن شوید . Trunk ١. از برقراری ارتباط فيزیکی پورت
مطمئن شوید. VTP Server در این سوئيچ با VTP Domain ٢. از یکسان بودن نام
نباشد . Transparent سوئيچ Mode ٣. بررسی کنيد که
۴. و در آخر از یکسان بودن پسورد این سوئيچ با دیگر سوئيچ ها اطمينان حاصل کنيد .
٤١٩ اینترنت سکورینی
Summary  کسپراسکای
• VTP is used to distribute and synchronize information
about VLANs configured throughofiguration can frequently be traced
to improperly configured trunk links, domain names, VTP
modes, or passwords.
خلاصه : kaspersky total security Multi Device
بزرگ شدن یک شبکه و افزایش تعداد سوئيچها نياز به مدیریت روان تر را ایجاب می کند زیرا در یک شبکه با اندازه بزرگ
جدید نياز به تغيير در بقيه سوئيچها دارد و این کار VLAN ها و یا ساختن یک VLAN ، تغييرات جزئی مانند تغيير هر کدام
شبکه صورت گيرد ، بنابراین مدیریت منابع در این شبکه با مشکلات بسيار admin می بایست به صورت دستی توسط
راه حل سيسکویی این مشکل خواهد بود . انتی ویروس VTP . زیادی همراه خواهد بود اینترنت سکورینی
با تعریف کردن یک ناحيه که شامل تعدادی انتی ویروس VTP طرح مدیریت گروهی سوئيچ ها را معرفی می کند . بنابراین ، VTP
اعمال کرده و سپسبه اطلاع دیگر Server در این شبکه ، تغييرات ر ا روی Server و Client سوئيچ می باشد و تعریف اینترنت سکورینی
سوئيچها می رساند .
۴۲۰  کسپراسکای
فصل پنجم :
NAT kaspersky internet security for android
٤٢١
:(Network Address Translation) NAT
می Valid به آدرسهای Invalid مکانيزم ترجمه آدرس های ( Network Address Translation ) NAT
باشد. توتال سکوریتی  اینترنت سکوریتی
IANNA های مختلف Region آدرس های هستند که توسط Valid همانطور که می دانيد آدرس های
رجيستر شده و منحصر به فرد می باشند .
رجيستر شده IP در دنيا یک Station محدود می باشد بنابراین نمی توان به هر IP V از آنجایی که تعداد ۴
راه حل تعداد IP V رجيستر شده چه می تواند باشد؟ ۶ IP نسبت داد . پسراه حل مشکل کمبود تعداد
می باشد . IP V محدود ۴
اما مسئله اینجاست که استفاد ه از آن و گسترده شدنش زمان بر است بنابراین نمی تواند یک راه حل
می باشد. NAT کوتاه مدت باشد . راه حل دیگر استفاده از ترجمه آدرسها یا همان
به آدرس و یا آدرسهای رجيستر شده این مشکل Invalid با ترجمه کردن تعدادی از آدرسهای NAT درراقع
برقراری امنيت در NAT نيست ، بلکه یکی دیگر از کاربردهای NAT را حل کرده است. اما این تنها کاربرد
شبکه می باشد .خرید خرید خرید خرید
درواقع یکی از راههای دور نگه داشتن شبکه محلی از دسترس هکرها ، پنهان کردن دستگاه ها به کمک
به آدرس دیگر م ی توان امنيت Station آدرس غير واقعی است. بنابراین با ترجمه کردن آدرس واقعی یک
این دستگاه را برقرار کرد. کسپراسکای
یک شبکه به آدرس های Invalid مکانيزم ترجمه آدرسهای NAT بنابراین اینترنت سکورینیاینترنت سکورینی به طور کلی می توان گف ت
رجيستر شده می باشد.
و انواع آن آشنا خواهيد شد . بنابراین تا پایان این درس با من همراه NAT در این درس با نحوه عملکرد
شویيد.
۴۲۲ کسپراسکای
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Network Address Translation
• An IP address is either local or global.
• Local IP addresses are seen in the inside network.
٤٢٣

کسپرسکی برای موبایل 
و انواع آن : NAT معرفی مفاهيم اوليه
در نقاط IANNA های مختلف Region آدرسهای هستند که توسط Valid همانطور که می دانيد آدرسهای
ها رجيستر می Region توسط این IP V و ۶ IP V مختلف جهان رجيستر کسپرسکی برای موبایل می شوند . درواقع آدرسهای ۴
استفاده شود بنا به ساختار آن احتمال تمام شدن این آدرس تقریبا غير IP V شوند . درصورتی که از ۶
استفاده کنيم . درواقع نمی توان به ازای IP V ممکن می باشد  ، اما مشکل زمانی پيشمی آید که از ۴
دریافت کرد . پستا به اینجا با مشکل و صورت مسئله آشنا شدید Valid در شبکه یک آدرس Station هر
اما سوالی که مطرح می شود اینست که راه حل چيست ؟ خرید
می باش د . Valid به آدرسهای Invalid مکانيزم ترجمه آدرسهای (Network Address Translation) NAT
درواقع پکتی که از شبکه خارج می شود دیگر با نام و مشخصه داخلی خود به شبکه های بيرون معرفی
نمی شود ، بلکه آدر س ایی که از آنجا نشأت گرفته شده است را با آدرس رجيستر شده جابه جا کرده و
با این آدرس جدید ارسال و دریافت پکت را انجام می دهد . کسپرسکی برای موبایل
به invalid راه برقراری ارتباط شبکه داخلی به شبکه اینترنت و تبدیل آدرسهای NAT می توان گفت
آدرسهای معتبر و منحصر به فرد می باشد .
برای شناخت بيشتر آن گام اول شناخت مفاهيم اوليه می باشد.
شبکه به دو دسته کلی زیر تقسيم می شود : NAT از دیدگاه
Inside Network .١
Outside Network .٢
باشند . درواقع Invalid به شبکه یا شبکه های گفته می شود که دارای آدرسهای :Inside Network
NAT رجيستر نشده است در مفهوم IANNA های مختلف آن توسط Station شبکه داخلی که آدرس
است. Inside Network همان
به شبکه های گفته می شوند که دارای آدرسهای رجيستر شده باشن د . اینترنت :Outside Network
Outside همان NAT مجموعه ای از شبکه هایی با آدرسهای رجيستر شد ه می باش د که در مفهوم
تلقی می شود. Network خرید خرید
قرار گرفته است Inside Network که در داخل ناحيه NAT به اینترفيسی از روتر : Inside Interface
گفته می شود . درواقع اینترفيسی که در رنج آدرس شبکه داخلی قرار دارد .
قرار گرفته Outside Network که در داخل ناحي ه NAT به اینترفيسی از روتر : Outside Interface
است گفته می شود . آدرسی که به این اینترفيس نسبت داده می شود لزوما آدرس رجيستر شده
استفاده کرد . Unnumbered نيست و حتی می تواند از آدرس

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در قسمت فوق همچنين مي توانيد بر روي نام يكي از كابران را انتخاب نماييد، و سپس اقدام
مربوط به آن نماييد: Certificate از Backup به گرفتن
در شكل مشاهده مي نماييد كه قصد
و Shirkhodaie داريم از كاربر
Backup مربوط به آن Certificate کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹
تهيه نمايم.نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را مشاهده مي نماييد، ب روي Backup تهيه Wizard در شكل زير اولين پنجره مختص به
كليك نماييد: Next نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Backup هايي كه در كامپيوتر موجود مي باشند Certificate در ادامه مي توانيد از تمامي
Include all certificate in… تهيه نماييد، كه در اينصورت مي بايست چك مارك گزينه
را انتخاب نماييد:
در اينجا چون قصد داريم فقط از
فايل Shirkhodaie كاربر Certificate
Next تهيه كنيم بر روي Backup
كليك كرده بودن انتخاب گزينه هاي
ممكن نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مشخص نماييد تا در صورتي كه شخصي Backup سپس مي بايست يك پسورد براي فايل
شما را به دست آورد نتواند بدون دانستن پسورد از Certificate مختص به Backup فايل
آن استفاده نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را كه قرار است در آنجا ذخيره شود را مشخص نماييد: Backup در ادمه مسير فايل نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شما اطلاعاتي را از گزينه هاي انتخابي مشاهده مي نماييد: Wizard در آخرين قسمت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
نمايش داده Certificate از Backup در آخر براي شما پيغام موفقيت آميز بودن تهيه
خواهد شد:
در شكل زير نمايي از فايل خروجي را مشاهده مي نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
همچنين مي توانيد از طريق كليك بر روي بالون نمايش داده شده در كنار ساعت ويندوز از
تهيه نماييد: Backup مختص به خودتان Certificate
در هر دو روش مي بايست
توضيح داده شده را Wizard
تكميل نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
ايجاد نماييد تا كاربري كه در آن نقش مي Recovery Agent همچنين شما مي توانيد يك
شده همه كاربران را مشاهده و مورد دسترسي قرار Encrypt باشد بتواند تمامي فايل هاي
دهيد، براي اين منظور يك فولدر در يكي از پارتيشن هاي كامپيوتر ساخته و سپس با دستور
وارد آن شويد: Command Prompt از طريق CD نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در ادامه دستور زير را اجرا نماييد:
مي توانيد از نام دلخواه استفاده نماييد. Shirkhodaie توجه نماييد به جاي عبارت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
سپس مي بايست در ادامه يك پسورد براي فايل تعريف نماييد و در نهايت خروجي به صورت سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

Kaspersky Internet Securit Multi Device

kaspersky total security Multi Device

 

کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش
زير خواهد بود:

اموزش محافظت از گزینه های مدیریتی KASPERSKY INTERNET SECURITY با استفاده از رمز عبور

اموزش محافظت از گزینه های مدیریتی KASPERSKY INTERNET SECURITY با استفاده از رمز عبور

چندین کاربر با سطوح متفاوت تجربه و دانش رایانه ای ممکن است از یک رایانه استفاده کنند. دسترسی نامحدود کاربران
مختلف به Kaspersky Internet Security و تنظیمات آن سبب ایجاد مشکل در سطح امنیت رایانه می شود.
برای محدود کردن دسترسی به برنامه، می توانید یک رمز عبور سرپرست تنظیم کنید و اقداماتی را که برای انجام به وارد کردن این رمز عبور نیاز دارند، مشخص کنید:

 پیکربندی تنظیمات برنامه.
 خروج از برنامه.
 حذف برنامه.

دسترسی محافظت شده با رمز عبور برای کنترل Kaspersky Internet Security :
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمهکسپرسکی
در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ در سمت چپ پنجره، گزینه عمومی را انتخاب کرده و روی پیوند تنظیم محافظت بوسیله رمز عبور را کلیک کنید تا پنجره محافظت بوسیله رمز عبور باز شود.
.۴ در پنجره ای که باز شده است، قسمت رمز عبور جدید و تأیید رمز عبور را پر کنید.
.۵ در گروه تنظیماتی محدوده رمز عبور، اقداماتی که می خواهید دسترسی به آنها را محدود کنید، مشخص کنید.

امکان بازیابی رمز عبور فراموش شده وجود ندارد. اگر رمز عبورتان را فراموش کرده اید، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید تا دسترسی به تنظیمات
Kaspersky Internet Security را بازیابی کنید.


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید خوب یک دهه نقریبن از عمر انروید گزشته و متاسفانه این سیستم عامل نیز دارای باگهای عجیب غریبی میباشد.مثلا یکی از روشهایی ان هکر به وسیله کدهای صحیح خطا بر روی فایروال انروید باعث نفوظ به ان شده با اینکه رمز نگاری خیلی از انرویدها ۱۲۸ بیتی است یا ویروس Stagefright که با گنجاندن کد در ویدیو و باز کردن ان توسط کاربر باعث گوشی میشود.

حتی فرض کنید که یک گوشی انروید خوب شیک  و به روز را هم خریده اید اگر ویروسی جدیدی تولید شود و شما نیز میزبان این ویروس نیز باشید شما هک خواهید شد . ایا میدانستید امروزه بیشتر ویروسها را برای دستگاهها انروییدی تولید میکنند.حتی میشود با نوشتن یک کد در یک عکس که شما هرگز ان را نخواهی دید با عث هک یا حتی سوختن دستگاه شما شود .راه حل چیست ایا با نصب یک انتی ویروس بله مشکل حل میشود .راه حل ما محصول محبوب Kaspersky Internet Security for Android میباشد با توجه به این که بعضی از ماها ساعتهای زیادی را با گوشی تبلت خود میگزرانیم حتی کارهای بانکی و غیره انجام میدهیم این محصول میتواند از بسیاری از انتی اسپم ها بستن سایتهای مخرب حفاظت از اطلاعات پیدا شدن دستگاه مفقود شده یا سرقت شده و جلوگیری از  برنامه های مخرب وبساری دیگر از دستگاه شما را محافظت کند

ویژگی ها

۱-امکانات رایکان(در نسخه تریال)

-حفاظت از دستگاه شما

–این محصول Kaspersky Internet Security for Android از تمامی تروجانها  ومارولها و غیره حفاظت میکند البته اسکن برنامه زمانی فعال میشود که شما دستور دهید.Internet Security for Android با تکنولژی  منحصر به فرد خود همیشه عمل کرد کدهای اپلیکیشن را زیر نظر دارد تا از دستگاه شما حفاظت کند( این امکان در نسخه تریال تا ۳۰ روز فعال میباشد)

-Anti Theft  ضد سرقت

ممکن است به هر دلیلی گوشی شما گم شود جدا از گم شدن گوشی ممکن است شما اطلاعات حساسی در ان داشته باشید و شما نخواهید این اطلاعت دست کسی بیفتد در Kaspersky Internet Security for Android از طریق راههای مختلف شما میتوانید دستگاه خود پیدا کنید یا اطلاعت را پاک کنید

-از اخرین برنامه های اجرا شده و تمامی لاگها له صورت لحظه ای با خبر شوید.(مانند یک خبرنگار که خبر میرساند)

-قفل مکان یاب

اگر گوشی شما گم شد نگران نباشید با  Kaspersky Internet Security for Android دستگاه شما در هر نقطه ای باشد به شما ان را پیدا خواهی کرد

پیدا کردن محل دستگاه

با استفاده از  گوگل مپ وایفای یا GPS، GSM بدون فهمیدن شخصی که گوشی یا تبلت شما را در اختیار دارد ان را پیدا کنید

پیدا کردن محل دقیق(زنگ هشدار)

اگر به دستگاهتان نزدیک شدید ولی به دلیل شلوغی جمعیت یا علل دیگر ان را پیدا نمیکنید میتوانید به دستگاه فرمان الارم بدهیدتا ان را پیدا کنید و تا زمانی که شما فرمان قطع بدهید

فورمت اطلا عات

شما میتوانید با استفاده از ریموت در هر نقطه ای که باشید دستوراتی چون پاک کردن اطلاعات از راه دور را بدهیدهستید

ترقیب در برگردانند گوشی دزدیه شده

شما میتوانید پیامهای خود را بر روی گوشی ظاهر کنید و نوشته بر روی صفحه قفل شود تا باعث ترس وترقیب اقا دزد شود

فورمت اطلاعات sd کارت

شاید شما در گم شدن ان شک دارید یا ندارید برای اطمینان  Kaspersky Internet Security for Android به شما مکانات زیر را هدیه میکند

-فرمت sd کارت

فرمت ارشیو  تماس‌ها

پاک کردن حساب کاربری Google Play

حساب کاربری ایمیل و شبکه‌های اجتماعی پیامک‌ها و دفترچه تلفن مدخل‌های تقویم

حتی ریست فکتوری

security code (کد امن برای جلوگیری از خذف نرم افزار)

شاید پیش خود فکر کنید اگر کسی گوشی ما را دزدید و برنامه Kaspersky Internet Security for Android پاک کرد ما دیگر دستمان به گوشی نمیرسد؟خیر هرگز برنامه پاک نخواهد شد مگر با زدن کد مخفی.

عکس گرفتن از سارق

قابلیت Mugshot به شما این امکان میدهد که عکسهایی از سارق تهیه کرده به اکانت Kaspersky Anti-Theft Web Management شما بفرستد این قابلیت اکثرن با دوربین سلفی انجام میگیرد.

-Privacy Protection(حفاظت از حریم خصوصی)

شما میتوانید در صورت دزدیده شدن گوشی از راه دور به وسیله پنل کاربری از دفترچه تلفون تماس های خروجی و ورودی پیامها و قفلها حفاظت کنید

اپدیت همیشگی در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

به روز رسانی همیشگی برای محافظت از اخرین به روز ترین تحدیدات اینترنتی و ویروسها (به اصطلاح این عملیات به روز رسانی  به صورت over the air انجام میشودیا همان ارطبات هوایی میباشد.

اسکن دستگاه

فول اسکن برای کل گوشی

اسکن فولدرهای انتخابی

اسکن سریع

اسکن فوری برنامه ها

SIM Watch دسرسی به پنل کاربری حتی در صورت تعویض سیم کارت

خوب اگر سارق سیم کارت شما را در اورده و سیم کارت شما را تعویض کند نگران نباشید، تکنولوژی SIM Watch اقدام به ارسال شماره جدید گوشی برای شما می کند. تا همچنان دسترسی به پنل امنیتی Kaspersky داشته باشید.(شما همچنان به تمام امکانات دسرسی خواهید داشت)

بلوک کردن تماسها و پیامها در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

-امروزه پیامهای تبلیغاتی بسیار زیادی برای تلفن ها فرستاده میشود و اصلن تجربه خوشایندی نمیباشد یاتماسهای تلفونی که به هر دلیل نمخواهید به انها جواب دهیم Kaspersky  شما را از تمامی این مذاهم ها راحت میکند.این ویژگی ها به وسیله Kaspersky Call Text انجام میشود.

بلوک کردن  یک شماره یا چند شماره خاص

بلوک کردن یک پیام یا چند پیام

امکان بلوک کردن شماره ها و پیامکهای غیر عدد و مخفی

اضافه کردن پیامها و شماره ها به بلک لیست.

۲-امکاناتی که در نسخه خریداری شده است

-اسکن فوری دستگاه

اگر شما لایسنس Kaspersky Internet Security for Android خریداری کنید میتوانید از امکاناتی چون اسکن خود کار برنامه  و هم چنین اسکن فوری برنامه (وقتی فایلی را دانلود میکنید قبل از باز کردن برنامه ان را اسکن میکند )تا شما از هر گونه ویروس در امان باشید

– محافظت از دستگاه شما به صورت ان تایم یا  بلادرنگ

از ویروسهای جدید و روز افزون  به وجود امده در سریع ترین زمان ممکن محافظت میکند. (مهم ترین رکن یک انتی ویروس بلادرینگ بودن ان میباشد) البته نظر بعضی نیز این است که همیشه سرور انتی ویروس  بلادرنگ نمیباشد و ما باید از انتی ویروس دیگر برای محکم کاری استفاده کنیم که این خود اشکالات اومده ای هست که منجر به اختلال در سیستم میشود.

-(حفاظت وبی) محفاظت از ویروسهایی مانند کی لاگر ویروسهای جاسوسی انواع حملات فیشنگ اطلاعت بانکی و شخصی

تمام حملاتی که به pc ها میشود حمان حملات نیز به تلفن های همراه انجام میشود و ممکن است شما وارد صفحات فیشینگ شده و اطلاعاتی شخصی شما ویا طلاعات با نکی شما لو رود

Kaspersky از طریق بانک اطلاعتی خود تمامی url های الوده را شناسایی و از ورود شما جلوگیری میکند هم چنین جلو گیری از تمامی پیامهای الوده

-حفاظت از حریم شخصی شما(شخصی سازی پیامکها شماره تلفن و برنامه ها)

شاید شما نخواهید کسی به عکسها برنامه های شما و یا به قسمتهای دیگر دسترسی داشته باشدویا نخواهید کسی از لیست پیامکهاویا فترچه تلفن شما دسرسی داشته باشد خوب Kaspersky Internet Security for Android به راحتی تمام این امکانات را برای شما به ارمغان میاورد.

دیگر ویژگی ها

-سادگی در کار کرد ومصرف کم باتری

خوب اگر انتی ویروسی خوب باشد ولی کار کردن با ان سخت باشد میل کار کردن در ما نیز کمتر میشود ویا باتریه دستگاه را بیش از حد مصرف کند اصلا خوشایند ما نمیباشد.Kaspersky Internet Security for Android با به روز شدن اندرویدها  خود را هماهنگ کرده و از بروز هر گونه تداخل با دستگاه جلو گیری میکند

مدیریت اسان دستگاه در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

وقتی شما وارد پنل کار بریتان میشود میتوانید لیستی از اخرین تغییرات دستکاه ویا برنامه های اسکن نشده اپدیت بودن یا نبودن انتی ویروس خبر دار شوید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید خرید خرید خرید خرید کسپراسکای برای اندروید  کسپراسکای کسپراسکای کسپراسکای

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

تا به حال به فکر حفاظت از وسایلی چون تبلت موبایل ,کامپیوترها ولب تاب با سیستم عاملهای مختلف افتاده اید.روزانه ۴۰۰ هزار نوع از مارول ها تروجانها و بد افزارها و غیره.. توسط افراد سود جو تولید میشود .کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس محصول تولیدی کشور روسیه با بیش از ۴۰۰ ملیون مشتری یکی از بهترین و با ثبات ترین برنامه در زمینه سایبری و دستگاههای همراه میباشد.Kaspersky Internet Security Multi Device توانسته دقت و سرعت در پیدا کردن انواع ویروسها در  دستگاهای مختلف بدون انکه افت سرعت در دستگاه های مختلف ایجاد کند.شما میتواند اینترنتی امن برای خود فرزند وحویت و و اموال خود به ارمغان اورید

ویژگیها

۱-محافظت در برار بد افزاها روتیکها حملات فیشینگ , تهدیدات اینترنتی و غیره

۲-تضمین امنیت دستگاهای شما (موبایل ,تبلت ,دسکتاب لب تاب) بر حسب سیستم عامل مک ios  ویندوز اندروید

۳- امنیت برای هویت شما

۴- امنیت برای فرزندان شما

۵-امنیت دستگاهای مختلف بدون افت سرعت

۶-امنیت دستگاههای مختلف گم شده

۷-سهولت استفاده در مدریت دستگاه

ویژگی ها  مزایا

۱- فن اوری مستحکم حفاظتی

– ضد بد افزار

Kaspersky با داشتن سرور های ابری (سرور هایی که دستگاه شما در هر نقطه از دنیا که باشید شما را به نزدیک ترین نقطه به سرور متصل میکند مانند سرورهای گوگل) بنا بر این دستگاه شما سریعتر اپدیت شده و در از بین بردن انواع بد افزارها و ویروسها و غیره به شما کمک میکند

محافظت از دستگاهها مختلف به صورت ترکیبی

 اسکن فوری

خوب امروزه بسیاری از اپلیکنشنها و نرم افزارها رو وقتی از جای موتبر خریداری یا دانلود نشود احتمال ویروسی شدن دستگاه در مواردی سوختن دستگاه یا به سرغت رفتن اطلاعات شخصی منجر شود عمل کرد  Kaspersky Internet Security وقتی شما اپی یا نرم افزاری را دانلود میکند ان را اسکن کرده و هر گونه باگ یا کد های مخرب ان را شناسایی و از بین میبرد. و یا وقتی

برنامه باز باشد یا فایلی را دانلود میکنید (حتی اگر فایل دانلودی زیپ باشد) Kaspersky به دنبال کد های مخرب میگردد تا از هر گونه الودگی بیشگیری کند

-Automatic Exploit Prevention

خوب از انجایی ما ایرانیها از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنیم خوب این کرک ها ممکن است الوده باشند  این ویژگی Kaspersky به شما این امکان را میدهد اگر نرم افزار یا بد افزاری را نصب یا حتی سیتم عامل دارای باگ امنیتی داشته باشند Kaspersky با در نظر گرفتن عملکرد نرم افزار باگ امنیتی ان را پوشش میدهد و مانع از سو استفاه دیگران میشود

iChecker و iSwift اسکن هوشمند 

معمولن دونوع اسکن در انتی ویروس ها وجود دارد یکی اسمارت اسکن و دیگر اسکن سریع میباشد خوشبختانه در  Kaspersky هر دونوع اسکن بدون افت سرعت و دقیق انجام میشوددیسک

Rescue CD  دیسک نجات

وقتی یک سیتم ویروسی باشد و ختی نگزارد نرم افزار الوده را پاک بکنید ویا اجزاه دسرسی شما را به ویندوز قطع کند شما با بردن ان به حالت بوت میتوانید ان را نجات دهید زیرا ویروس در حالت بوت فعال نیست  در  Kaspersky حتی در حالت بوت نیز شما میتوانید سیستم را اپدیت کرده و با فرمتهای FAT32 و NTFS هم خوانی دارد . در ضمن سما به جای رایت سی دی می توانید از طریق usb ان را بوت کنید

-اپدیت همیشگی

شما میتوانید از پشتیبانی و اپدیت همیشگی این انتی ویروس بهرمند شوید اپدیت به صورت خود کار با حجم کم انجام میشود

  قابلیت Automatic Exploit Prevention

هکرها وقتی یک ضعف در یک قسمت از برنامه پیدا میکنند یا از همان طریق حمله را اغاز میکنند یا از طریق بد افزار که به عنوان مثال پیغامی برای شما می اید که اگر این برنامه را نصب کنید سرعت سیستم شما افزایش میابد یا تحت عنوان نرم افزار های محبوب کار بران خود را معرفی میکند خوشبختانه Kaspersky با زیر نظر گرفتن همه نرم افزار ها چگونگی عملکرد انها را زیر نظر گرفته در صورت مورد مشکوک جلوی ان را خواهد گرفت

-Network Attack Blocker (محافظت از شیکه )

خوب فرض میکنیم در ۲۰ کامپیوتر به هم شبکه هستند مثلا در یک دانشگاه یا  کارخانه یا غیره .. هر کدام از این اشخاص میتوانند یه شخص دیگری حمله کند و اطلاعات یا خراب کاری انجام دهد  Kaspersky با زیر نظر گرفتن  و شناسایی سیستم از هر گونه حمله و اقدامات مشکوک شما را در امان نگه میدارد

۳-   Wi-Fi Security Notification

هر جایی که باشید میتوانید از اینترنت امن و کم مصرف استفاده کنید  Wi-Fi Security Notification :به هنگام استفاده از شبکه های ۳g و۴g شبکه های محلی امنیت را برای شما به ارمغان اورده وقتی از  شبکه های محلی استفاده میکنید اگر شبکه  انتی ویروس نداشته باشد احتمال هک شدن شما نیز بیشتر میشود این فن اوری Kaspersky Internet Security Multi Device 2016 شما از هک شدن محفوظ نگه میدارد( تنها برای رایانه های تحت ویندوز موجود هستند)

  Application Control مدریت دستگاههای مختلف

سحولت و سادگی در کار با نرم افزار   وقتی وارد نرم فزار Kaspersky میشود چه در موبایل یا دیوایسهای دیگر به راحتی از تمامی امکانات میتوانید استفاده کرده ویا غیر فعال کنید.

— Real-Time Protection

خوب این به این معنی است که همیشه کسپر مانیتورینگی از ویروسها را دار میباشد تا مانع ورود ویروس از طریق usb یا موارد دیگر میشود

— Proactive Detection

به معنی محافظت از عملگربرنامه :خوب وقتی یک اپ الوده باشد هکر میتواند با دستورات مختلفی این عمل را انجام دهد(یک برنامه الوده همیشه ممکن است بعد نصب دستگاه شما را الوده نکند یا حتمن دستگاه شما را به اختلال بیندازد یا شما بفهمید که دستگاه شما الوده است بستگی به این دارد که هکر کد را به چه منظور طراحی کند .Kaspersky Internet Security Multi Device 2016  هیمشه عملکرد کدها را برسی میکند و ان را به حالت فبل الودگی میبرد تا همیشه در را برای ویروس بسته نگه دارد

Trusted Applications mode(اطمینان به نرم افزار)

این گزینه به شما این امکان را میدهد که فقط منابع مورد اطمینان کسپر که در پایگاه داده های خود  ان را امن میداند اجازه دسرسی و نصب را میدهد. بهتر ان میباشد که شما گزینه های File Anti-virus و Application Control و System Watcher را هم فعال کنید

قابلیت System Watcher و Anti Blocker

این قابلیت مربوط به جاسوس افزار ها میباشد وقتی ویروس به قسمتی که میخواهد نمیتواند برود مجبور ازست قسمت دیگری از سیستم را از کار بندازد تا وارد قسمت دلخواه شود Kaspersky باداشتن قابلیت Anti Blocker اگر دسترسی شما به بعضی قسمتها از دست رفته باشد شما میتوند تمام قسمتهای از کار افتاده را برگرداند و ویروس را از بین ببرد

 Safe Surf وب گردی ایمن

Kaspersky شما از هر گونه سایتهای الوده و مخرب در امان نگه میدارد همچنین قابلیت -url advisor  ادرس امن نحوه عملکرد به این گونه میباشد که علامت کسپر اسکای به صورت کوچک اخر ادرس تمامی سایت ها در نتایج موتور های وجود دارد اگر رنگ ان به شکل سبز بود یعنی این سایت یا بلاگ امن است اگر قرمز بود یعنی امن نمیباشد

– Anti-banner

این قابلیت Kaspersky به شما در حظف تبلیغات مزاحم و خطر ناک کم میکند و باعث میشود تا مصرف اینترنت شما کمتر شود زمنن با انواع مروور گرها نیز سازگار بوده

-anti  spam

یک اتفاق بد میباشد  و سیلی عظیمی از پیامهای کپی شده وارد دستگاه شما میشود  anti -spam به معنی هرزنامه میباشد و معمولن برای معرفی کسب کار میباشد Kaspersky میتواند شما را از شر این مظاهم ها نجات دهد

۲-حفاظت از حویط شخصی شما

-جلوگیری از جاسوسی افراد توسط  Webcam 

اگر از وب کم استفاه میکنید احتمال این که کسانی بخواهند از طریق وب کم جاسوسی شما را بکنند میباشد .کار بجایی رسیده که بنیان گزار شرکت فیس بوک بر روی  وب کم لب تاب خود چسب گزاشته بود .
کسپرسکی با تکنولژی (Webcam Protection) مانع از نفوز هکر ها میشود .تا شما با خیال راحت با وب کم خود با دیگران ارطبات بر قرار کنید

Anti-Phishing

اطلاعاتی مانند حساب کاربری در شبکه های اجتماعی  حساب بانکی و غیره از طریق فریب دادن فرد انجام میدهد این حملات از طرق مختلف مانند سایتهای فیشینگ ایمیلهای فیشینگ انجام میشود  Kaspersky Internet Security Multi Device 2016 از طریق بانک اطلاعاتی به روز خود مانع از این حملات میشود

Virutal Keyboad کیبورد مجازی

اگر شما در هر صفحه امم از بانک یا صفحات اجتماعی اطلاعانی را وارد کنید اگر سیستم شما ویروس keylogger (کی لاگر) یا ویروس مشابه  داشته باشد یک نسخه از نوشته های شما برای هکر فرستاده میشود و بسیار ناخشایند میباشد    قابلیتVirutal Keyboad در Kaspersky به شما این یک کیبرد مجازی بسیار زیبا در اختیار شما قرار میدهد تا شما به جای کیبرد خودتان از ان استفاده کنید و مانع از لورفتن اطلاعات شما میشود. این قابلیت همیشه در گوشه سمت راست مرور گر شما ظاهر میشود.ویروس keylogger (کی لاگر) بسیار خطر ناک میباشد

Secure Keyboard امنیت کیبرد

برای محافظت از کیبردهای فیزکی میباشد که به طور معمول ما در صفحات مختلف استفاده میکنیم واز لو رفتن اطلاعات شما جلوگیری میکند

Privacy Protection

خوب شاید شما نخواهید بعضی از برنامه ها یا فایلهای شما دست کسی بیفتد .Kaspersky Internet Security Multi Device 2016 این قابلیت را با ایجاد قفل بر روی انها به وجود خواهد اورد

۳-امنیت در عمور بانکی

Safe Money

عمل کرد ان این گونه است که به کمک دیتا بیسهای خود ادرس وب سایتهای سیاه را با وب سایت مورد نظر طتابق داده ویا به کمک گواهی نامه سایت (ssl) برای کانکشنهای امن تا از ورود شما به سایتهای جعلی جلوگیری شود و هم چنین با ایجاد زیر پوسته ها و کیبرد های مجازی خیال شما رو از یک خرید اینترنتی یا کار بانکی ۱۰۰% تضمین میکند(این وژگی برای کامپیوتر های شخصی ویندوز و مک نیز فراهم میباشد

۴-ابزار محافظتی برای فرزندان

-Parental Control

کنترل والدین برای اینکه فرزند شما وارد صفحاتی نامناسب و ناامن وارد نشوند Kaspersky از این بابت دارای جوایز مختلف است و از ورود فرزند شما به وب سایتهایی که مناسب سنشان نباشد جلوگیری کرده و هم چنین از خرید کردن انها از اپ استور ها یا موارد دیگر جلوگیری مکند

۵-محافظت از چند دستگاه

شما میتوانید با خرید همین یک محصول از دستگاههای pc مک و تبلت و تلفن همراه شما بر اساس ios یا انروید یا ویندوزی محافظت کند.این امکان را به شما میدهد که شما با یک  حساب کاربری ساده بتواندید امنیت  تمام دستگههای خود را طریق وب کنترل کنید.مثلا اگر نبلت شمار در جایی گم شده باشد شما میتوانید از طریق دستگاه دیگرتان از طریق وب ان را پیدا کنید.

Anti-Theft به معنی زد صرقت

عملکرد برنامه :اگر گوشی شما گم یا سر قت شد شما میتوانید با ابزارهایی به برنامه اطلاعات گوشی را حظف کنید یا راهکارهایی مثل عکس گرفتن گوشی یا گفتن محل جغرافیایی و غیره بدون فهمیدن شخصی که گوشی یا تبلت شما را در اختیار دارد

عمل کرد بهبنه

-Cost-Aware Networking

کسپر اسکای اینترنت سکوریتی اتصال به اینترنت از مسیر هایی که ترافیک کمتری مصرف میکنند و حجم اپلود و دانلود شده را کنترل میکند  ( این قابلیت تنها برای ویندوز ۸ ۸٫۱ ۱۰ و یا نسخه های بالاتر این سیستم عامل قابل استفاده است)

 -حالت  geme mod گیم مود

اگر گیمر هستید  نگران نباشید حالت گیم مود در  Kaspersky فعال هست و شما از یک بازی روان و بدون لگ لذت خواهی برد , و اگر پیغامی از جانب دیگر برنامه های سیستم ظاهر شد کسپر به صورت موقت جلوی ان را میگیرد تا شما از بازی لذت ببرید

-امنیت را در کنار سرعت

خوب اگر انتی ویروسی خوب باشد ولی باعث افت سرعت دستگاه شما شود اصلن خوشایند نیست Kaspersky با مصرف بسیار کم  از منابع  سرعت را پایین نیاورده و امنیت را در کنار سرعت فراهم میکند

۱۹-مدیریت پسور در توتا ل سکوریتی فقط

در Kaspersky شما میتوانید اگر یک بار در صفحه ای ثبت نام میکنید از ان به بعد وقتی وارد ان صفحه شدید اطلاعات نمایش داده میشود و نیاز به تایپ مجدد نمیباشد  شما به راحتی وارد صفحه خواهید شد و با تمام مرور گرها کار خوهد کرد در نسخه تریال تعدادپسورد منجر ها محدود است ولی در نسخه خریداری شده بینهایت میباشد

سیستم مورد نیاز

 سیستم مورد نیاز
CPU:
Intel Pentium 1 GHz 32-bit or 64-bit
RAM: 512 MB for Windows XP / 1 GB for Windows Vista/7/8/8.1 (x86) / 2 GB for Windows Vista/7/8/8.1
حد اقل فضای هارد ۵۰۰گیگ
نیاز به نسب با سی دی  یا دیویدی یا usb
نیاز به اینترنت برای نصب و اپدیت
برای مرورگرهای  اینترنت اگسپلری از ۸ به بالا
نیاز به نصب  NET Framework 4


برای سیستم عاملهای ویندوزی

ماکروسافت ویندوز سرویس پک ۲ ۶۴بیت
ماکروسافت ویندوز سرویس پک ۳ ۳۲ بیت
ماکروسافت ویندوز ویستا سرویس پک ۲ ۶۴بیت یا ۳۲ بیت
ماکروسافت ویندوز ۷ ۳۲ یا ۶۴ بیت
ماکروسافت ویندوز ۸ ۸٫۱ ۱۰

برای نوت بوک ها 

اینتل اتم ۱٫۶ گیگاهرتز و یا معادل سازگار با ان

حداقل رزولشن ۱۰۲۴×۵۷۶

در گوشی ها و تبلت های اندرویدی

انروید ۲٫۳ به بالا

حد اقل رزولشن ۳۲۰*۴۸۰

در تبلت های ویندوزی

  • (Microsoft Windows 102 RTM (32-bit  ۶۴-bit3
  • ماکروسافت ویندوز ۸/۸٫۱/۱۰ به بالا ۳۲یا ۶۴ بیت
  • حداقل رزولشن ۶۰۰*۱۰۲۴

در رایانه ها و لپ تاپ های تحت مک

۵۵۰ مگابایت فضای خالی

حداقل رم ۲گیگ بایت

OS X 10.8, 10.9, 10.10

در آیفون و آی پد

ios 7 به بالا

دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

ﻧﺼﺐ Small Office Security

ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ Kaspersky Small Office Security د ر اﺑﺘﺪا ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺼ ﺐ اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس را از ﻃﺮﻳﻖ آدرس زﻳﺮ داﻧﻠﻮد ﻛﻨﻴﺪ:

http://www.irka spersky.com /trial/kaspe rsky‐small‐o ffice‐securit y

در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد را وارد ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻪﺗﻤﺎﻳﻞ ﮔﺰﻳﻨ » بله، من به روز رسان ی محصوالت، خبرنامه ھا و پيش نھاد ھای وﯾژ ه را می خواھم درﯾافت کنم.« را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ..

 

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد، ﻣﺴﻴﺮي را ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﺨ ﺎب ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت داﻧﻠﻮد را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.

ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روي آن دو ﺑﺎرﻧﺼﺐﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻓﺎﻳﻞ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه وﻳﺰاردي ﺑﺮ اي ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﻦ وﻳﺰارد را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ Custom I nstallation را ﻓﻌﺎل ﻛﺮده و ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ Next ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ زدن دﻛﻤﻪ I Agree، Licens e Agreemen t ﻛﺴﭙﺮﺳﻜﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده و وارد اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻳﺪ.

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ I accept the t erm of parti cipation in Kaspersky Se curity Netwo rk ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ Install ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. Kaspersky Security Network ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻛﺎرﺑﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄ ﺮات ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ.

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

ﺑﺎ زدن دﻛﻤﻪ Install ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷ ﻤﺎ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ-

ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﻧﺼ ﺐ ﺷﺪه را ﻓﻌﺎل ﺳ ﺎزي ﻛﻨﻴﺪدر. در ادامه با ماباشید با  اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ۳ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي دارﻳﺪ:

:Activate commercial license • در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ از ﻳﻚ Activati on Code ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻛﺪ

ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻳﺎ Activation Code، ﻛﺪي ۲۰ ﻛﺎراﻛﺘﺮي اﺳ ﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ دﻟﻄﻔﺎً. آن را از درون

اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد ﻛﭙﻲ ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﻣﺤﻞﻛﻨﻴﺪ. Paste در ادامه اموزش دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی خواهید دید که.

  • :Activate trial license در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺻ ﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺴﭙﺮﺳﻜﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻻﻳﺴﻨﺲ ۳۰ روزه ﺑﺮ روي آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﻓﻌﺎ ل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
  • :Activate later اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﺑﻪ زﻣﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﻮﻛﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ: ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﺳﻴﺴﺘ ﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﻳﺖ w ww.kaspersky.com را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي را وارد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ Tria l version را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻔ ﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧ ﻤﺎﻳﺶ
داده ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﺴﻨ ﺲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﺖ ﻻﻳﺴﻨﺲﺑﺮايTrial
زﻣﺎن ۵ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت روز۷ ۲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

.

 

در ﺻﻔ ﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر، ﺟﻠﻮي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر دارﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل

ﻛﺮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ E nable protec tion by administrator pa ssword و ﺳﺖ ﻛﺮدن ﻳﻚ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻛﻨﻴﺪ ي .

ﺿﻤﻨﺎً در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮ روي ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد.

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

 ﻧﺼﺐ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ Kaspersky Small Office Security در اموزش بعدی دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی با ماباشید.

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از راه دور Kaspersky Small Office Security

  1. ﺑﺮ روي Mana gement Cen ter ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤ ﺎﻳﻴﺪ.

.۲ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ رو ي Managem ent Console Configuration Wizard ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

.۳ ﭘﺴﻮرد Administr ator را در ﻗﺴﻤﺖ Pass word protec tion وارد ﻛﻨﻴﺪ .

ﻧﻜﺘﻪ : دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﭘﺴﻮرد وارد ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن وارد ﺷﻮد.

.۴ ﺗﻴﻚ Remem ber and do n ot require during the session را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

.۵ ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ Next را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

در ﻗﺴﻤﺖ (۱) Select Net work for rem ote Control ﻛﺎرت ﺷﺒﻜﻪ اي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻴﺪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻫﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ T rusted network ﻳﺎ Local n etwork ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ Trusted
netw ork or Local network را اﺗﻨﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .(۲)
در ﻗﺴﻤﺖ Search for c omputers in the network ﺑﺎ زدن دﻛﻤﻪ Star t ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ Small Office Security ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه روﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ وﺿ ﻌﻴﺖ آن را Controlled ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز Small Office Security ﻧﺼ ﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﻐﺎم
Sm all Office Security is not installed روﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ N ext را ﺑﺰﻧﻴﺪ. (۶)

۰۱٫ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب Select one com puter as update source for other co mputers (recommende d) ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ (ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺎ د رﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺑﺮوز

رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت Local ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ از ﻗﺴ ﻤﺖ Select update source ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

.۱۱ ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ Next را ﺑﺰﻧﻴﺪ .

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

.12 در اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻼﺻﻪ اي از اﺗﻔﺎﻗﺎت روي داده،ﮔﺰارش داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

.۱۳ ﺑﺎ زدن دﻛﻤﻪ Finish ، Component ﻫﺎي Management Center ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

دیتا اسکن - نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

محصولات سایت دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی.

کسپرسکی انتی ویروس  kaspersky antivirus

آنتی ویروس کسپرسکی نسخه جدید برنامه، در حال حاضر با یک موتور قوی تر، سبک نونما، قابلیت استفاده بهتر و محافظت بیشتر در مقابل خطرات آنلاین.روشن کردن کامپیوتر خود را به یک قلعه

کاسپرسکی لب ، بلوک و حذف ویروس ها، کرم ها، تروجان ها، جاسوس افزارها، کی لاگر ها، روت کیت ها و دیگر انواع نرم افزارهای مخرب.آنتی فراهم می کند حفاظت در برابر باجافزار.

حفاظت زمان واقعی بسیار عالی با فایل ها، ایمیل ها و ترافیک اینترنت گرفتن به طور موثر تصفیه شده است. این برنامه همچنین در برابر فیشینگ توسط شناسایی و مسدود کردن  سریال نامبر  لینک به سایت های که با نرم افزارهای مخرب آلوده شده اند محافظت می کند.

فایروال کاسپرسکی همچنین شامل یک مکانیسم دفاع از خود است که بلوک های فایل هایی کسپرسکی انتی ویروس که اقدام عجیب و غریب، برای جلوگیری  لایسنس رایگان از حملات از نرم افزارهای مخرب بالقوه است که هنوز توسط پایگاه داده به کد فعال سازی رسمیت شناخته نشده مفید است. در بالا از آن، این نسخه جدید از

در بخش ابزار، شما می توانید برخی از گزینه های امنیت سیستم بسیار مفید پیدا کنید:

در نهایت، KAV یک ویژگی سریال نامبر  جدید که به طور خودکار برنامه به آخرین نسخه موجود به روز رسانی معرفی کرده است.

کاسپرسکی  دارای یک طراحی تازه: این نسخه جدید است به بهره وری را با یک رابط کاربر پسند واضح تر و بیشتر اختصاص یافته است.

صفحه نمایش اصلی نشان می دهد وضعیت حفاظت از کامپیوتر شما و دسترسی آسان به مهم ترین ویژگی سایت دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی مناطق فراهم می کند: اسکن، به روز رسانی، گزارش و یک صفحه کلید مجازی. گزینه های اضافی را می توان با کلیک کردن بر روی نمایش ابزارهای اضافی دکمه قابل دسترسی

تنظیمات اولیه آنتی ویروس کسپرسکی ۲۰۱۸ بسیار عالی برای اکثر کاربران است. کاربران با تجربه تر می توانید قویترین آنتی ویروس ویندوز تنظیمات خود را با رفتن به منوی تنظیمات (در رابط قابل رویت نیست) به فرد.یک ضد ویروس قدرتمند و قابل اطمینان، اما با تغییرات معنی داری

(KAV) یکی از محبوب ترین در بازار است. موتور اسکن یکی از بهترین های موجود و طراحی جدید kaspersky antivirus آن باعث می شود آن را حتی بیشتر کاربر پسند. بهترین آنتی ویروس برای اندروید.

تا آنجا که به ویژگی های جدید، وجود دارد واقعا نمی هر گونه نوآوری بزرگ در نسخه گذشته است، اما ابزار و گزینه ها به طور کلی بهبود یافته است،

KAV مصرف منابع کمتر در مقایسه با نسخه های قبلی است، اما آن هنوز راه طولانی برای رفتن در آن احترام. هر چند این یک فایروال است، بهتر کار می کند زمانی بر روی کامپیوترهای با سخت افزار خوب استفاده می شود.

 


کسپرسکی اینترنت سکیوریتی Kaspersky Internet Securit Multi Device

یک راه حل امنیتی پیشرفته برای کامپیوتر شما است. این ارائه می دهد یک موتور بسیار عالی ، فایروال، و ویژگی های ضد فیشینگ. طراحی جدید، حفاظت از Ransomware به، و بهبود پول امن در میان بهترین ویژگی های جدید آن می باشد.یک دیوار قدرتمند و ویژگی های غنی .

کپرسکی اینترنت سکیوریتی با استفاده از رابط و اسکن همان موتور به عنوان کسپرسکی ۲۰۱۷، ارائه عالی حفاظت از زمان واقعی در برابر حملات از ویروس ها، کرم ها و نرم افزارهای مخرب از همه نوع. حتی در حالی که در حال مشاهده، آن را شناسایی و مانع از دسترسی

کاسپرسکی اینترنت سکیوریتی ادغام یک مکانیزم خود دفاعی است که می تواند فایل ها خرید انتی ویروس را از رفتار عجیب و غریب، کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای جلوگیری از نرم افزارهای مخرب بالقوه که ممکن است هنوز توسط پایگاه داده رسمیت شناخته نمی شود مفید را مسدود کند.

نسخه جدید  همچنین محافظت بیشتر در برابر Ransomware به، از جمله ویژگی های برای جلوگیری از فعال سازی باشد سایت دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس ,  از راه دور از وب کم توسط نرم , افزارهای مخرب فراهم می کند. همچنین می افزاید: یک سطح جدید برای حفاظت از شبکههای Wi-Fi، آگاه ساختن شما از

همراه با یک موتور قدرتمند، مجموعه ارائه می دهد یک فایروال است که به راحتی قابل تنظیم، یک فیلتر اسپم، مسدود کننده آگهی، مشخصات بازی برای علاقهمندان به بازی، یک تابع کنترل والدین، و یک صفحه کلید مجازی به صورت امن نوع اطلاعات شخصی (مفید در معاملات آنلاین و یا به فرار کی لاگر پنهان.برای کاربران پیشرفته تر ضروری است.مسائل امنیتی بالقوه مربوط به شبکه است.

در نهایت، KIS معرفی ویژگی های جدید است که می تواند به طور خودکار به روز رسانی محصول خود را به آخرین نسخه موجود است.طراحی جدیداین محصول قبل بدست. لایسنس اورجنال طراحی جدید به ضروری اختصاص داده و باعث می شود از پاک کن رابط و قابل استفاده تر.

صفحه نمایش اصلی را نشان می دهد وضعیت امنیتی از کامپیوتر شما و دسترسی آسان به مناطق بزرگ، از جمله اسکن، به روز رسانی، پول سالم و کنترل والدین فراهم می کند. ابزارهای اضافی از طریق نشان دادن ابزارهای اضافی دکمه در دسترس هستند.

پیکربندی عمومی کاسپرسکی اینترنت سکیوریتی خوبی برای اکثر کاربران است. کاربران پیشرفته می توانید در منوی تنظیمات Kaspersky Internet Securit Multi Device (به سختی در رابط قابل مشاهده است)   مداخله به مجموعه ای از مجموعه به عنوان مورد نیاز است.یک دیوار برای کامپیوتر شما

اینترنت سکیوریتی یکی از مجموعه های امنیتی قابل اطمینان ترین موجود در بازار تحکیم. طراحی جدید ترویج قابلیت استفاده، به ویژه برای کاربران بی تجربه. موتور اسکن ویروس در میان وبگاه دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی ۲۰۱۸ بهترین در کلاس خود، و یک مجموعه بزرگ از ویژگی های اضافی باعث می شود آن

KIS با استفاده از منابع کمتر از آخرین نسخه، اما ارزش ها هنوز هم بالا است، بنابراین بهتر است که بر روی یک کامپیوتر با سخت افزار نسبتا خوب استفاده می شود. در نهایت، یک مجموعه استثنایی و قوی خود، حصول اطمینان از درجه بالایی از حفاظت برای کامپیوتر شما.

 


کسپرسکی توتال سکوریتی kaspersky total security Multi Device

منوی تنظیمات کسپرسکی مجموع امنیت کافی است و برخی از ویژگی های بزرگ است که با استفاده از برنامه لذت. راهکار امنیتی ارائه آخرین غول آنتی ویروس است. یک راه حل ضد ویروس شگفت آور کامل است که با هدف حفاظت از تقریبا در هر جنبه از زندگی آنلاین و آفلاین کاربر.هماهنگ کردن، رمزگذاری من، صفحه کلید مجازی من و من مدیریت رمز عبور از پشتشان.بیشتری وجود دارد.رخرید لایسنس اهکار امنیتی یک برنامه موثر است، اما فقط برای کاربران با ماشین آلات تنظیمات بالا توصیه می شود.

رابط کاربری این راهکار، امنیت بسیار نرم و صاف نیست، اما آن را آسان برای استفاده و بسیار در دسترس است. آن را به ۷ منطقه تقسیم شده است. کامپیوتر .دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی  حفاظتی ، پشتیبان گیری من و کنترل والدین من را تشکیل می دهند اصلی سه، با سیستم من

خیلی افتضاح به راهکار امنیتی وجود دارد، اما همه آن را به خوبی توضیح داده شده و ساده است  به شکل. تقریبا همه از ویژگی کسپرسکی توتال سکوریتی های یک جادوگر، و دو سطح از کنترل های کاسپرسکای موجود، یکی برای افرادی که حداقل تعامل ترجیح می دهند و دیگری برای کسانی که می خواهند کنترل

بهترین آنها را شامل حالت های بازی، رمزگذاری پوشه خرید انتی ویروس و برخی از عناصر جامع ترین کنترل والدین من تا کنون دیده.

متاسفانه، قیمت برای این برتری پرداخت وجود دارد. راهکار امنیتی بسیار منابع گرسنه است، و همه اما فلج یک کامپیوتر قدرتمند کمتر است. مراحل نصب طولانی و خارج از حاشیه است، و اسکن را به مدت بسیار طولانی است. در نهایت، کاربران آینده نگر نیاز به یک نگاه طولانی در این راهکار، امنیت قبل از تصمیم گیری اگر کامپیوتر خود را – و صبر – آنچه در آن طول می کشد تا بهترین استفاده را از برنامه های امنیتی بسیار عالی است.


 کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید                 kaspersky internet security for android

از آزمایشگاه Kaspersky:  رایگان و راه حل های امنیتی تلفن برای دستگاه های آندروید  امنیت اینترنت  برای آندروید به دانلود رایگان آنتی ویروس برای کمک به محافظت از تلفن و قرص خود را که می تواند حتی بیشتر آسیب پذیر تر از

انتخاب کنید تا گوشی خود را. حفاظت وب برای محافظت از لینک های مخرب و فیشینگ در حالی که گشت و گذار در وب و حفظ اطلاعات شخصی و مالی خود را محاکمه به پایان می رسد، شما می توانید برای استفاده از نسخه رایگان ادامه خواهد داد.کامپیوتر شما،هصورت رایگان. نسخه شامل حق بیمه: خودکار در زمان واقعی حفاظت از  ویروس با بررسی زمینه برای اسکن برنامه ها و دستگاه خود را برای ویروس ها فورا. حفاظت از حریم خصوصی به کنترل آنچه که دیگران می توانید ببینید و دسترسی هنگامی که آنها را سایتها.

گذار در وب> مشاهده تلفن اندیشه از دست رفته خود و یا قرص اینترنت  ۲۰۱۶ امنیت برای آندروید شامل:  اسکن برنامه های دانلود شده برای خرید لایسنس  ویروس ها و نرم افزارهای مخرب دیگر با استفاده از یک چک پس زمینه برای محافظت از تلفن و قرص خود را به دستگاه های است که می تواند در برابر تهدیدات تلفن همراه آسیب پذیر است. پس از تشخیص نرم افزارهای مخرب، برنامه های امنیتی گوشی حذف ویروس ها و برنامه های بلوک های خطرناک، لینک ها و فایل های. یافتن من  امنیت اینترنت برای آندروید شما کمک می کند تلفن از دست داده و یا قرص خود را پیدا این ابزار حفاظت اجازه می دهد تا شما را به روشن زنگ را در دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی دریافت یک نسخه آزمایشی ۳۰ روزه از قابلیت های حق بیمه

بر روی دستگاه از راه دور، قفل کردن و قرار دادن گوشی خود، پاک کردن اطلاعات شخصی (پیام ها، عکس ها، و فیلم) و یک mugshot از کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید  شخصی لایسنس اورجنال در  که در حال استفاده از دستگاه خود در صورت سرقت و یا از دست دادن . اطلاعات شخصی و حریم خصوصی راه حل های امنیتی کمک می کند تا شما را به محافظت از حریم خصوصی و شما دفاع در برابر سرقت هویت. شما می توانید اطلاعات تماس خود را، تماس های تلفنی و پیامکهای متنی را از چشم کنجکاو پنهان کردن، محافظت از اطلاعات شخصی آسیب پذیر خود را کنترل و آنچه که دیگران می توانید ببینید که آیا آنها انتخاب کنید تا دستگاه شما است. تماس های ناخواسته و راه حل های امنیتی گوشی اس ام اس blockingThe شامل یک ابزار برای جلوگیری از تماس های ناخواسته  لایسنس اورجنال و پیام بر روی دستگاه های آندروید. شما می توانید به طور مستقل مجموعه قوانین فیلترینگ برای تماس های ورودی و متون سریال نامبر  اس ام اس، اضافه کردن اطلاعات تماس های ناخواسته به لیست سیاه، متون بلوک اس ام اس با تبلیغات و تشخیص اسپم از شماره غیر عددی. مسدود کردن سایت های خطرناک و پیوندها را در طول سیستم  وب  محافظت از دستگاه خود را از تهدیدات اینترنت   kaspersky total security Multi Device در حالی که گشت و گذار در وب، با مسدود کردن لینک های دیگر خطرناک به وب سایت های مخرب و فیشینگ. نگه داشتن اطلاعات مالی آسیب پذیر و حریم خصوصی امن در حالی که ساخت خرید آنلاین. لباس کنترل صدا  آندروید شما می توانید “یافتن تلفن من” تابع فعال شدن قویترین آنتی ویروس ویندوز اجرا اسکن  ویروس برای ویروس ها و نرم افزارهای مخرب دیگر، به روز رسانی وضعیت حفاظت.  نکات برجسته از  اینترنت سکیوریتی برای آندروید: لابراتوار حفاظت: تشخیص نرم افزارهای مخرب کارآمد و حفاظت از ویروس های یکی از شرکت های امنیت سایبری منجر ارائه شده است. محبوبیت  لایسنس رایگان در سراسر جهان: بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان محافظت. فن آوری های حفاظت بالا پایان: حفاظت از زمان واقعی حمایت از اندیشه ۶٫ ۰ و همه از آخرین گوشی های هوشمند و قرص. بدون تبلیغات: ما آگهی ها  در دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی و یا تبلیغات دیگر در برنامه ما نشان نمی دهد و ما اطلاعات کاربری خود به شرکت های دیگر و یا شبکه های آگهی فروش نیست. اقتصاد باتری: راه حل ترکیبی از حفاظت و بهره وری است که اجازه دستگاه شما انجام آن را به عنوان طراحی شده است. موجود در حق بیمه و نسخه های رایگان.

را حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی خود را در برابر خطرات آنلاین. ویژگی های محصول> اسکن برای ویروس ها، تروجان ها، جاسوس افزارها و تروجان ها – با بررسی زمینه> به طور خودکار حذف ویروس ها و تهدیدات دیگر را از تلفن و تبلت> راهنما برای حفاظت از تمام برنامه ها و فایل های شما دانلود کنید. محافظت از اطلاعات شخصی آسیب پذیر خود را از چشم کنجکاو> راهنما به شما در حفظ اطلاعات مالی امن در حالی که خرید و بانکداری آنلاین> تماس های بلوک های تلفنی ناخواسته و پیام های متنی> فیلتر کردن لینک خطرناک است.


 

کسپرسکی برای امنیت فرزند شما            safekids kaspersky

شما کمک می کند فرزندان خود را محافظت در دنیای دیجیتال – در گوشی های آندروید خود را و قرص، رایانه های شخصی، رایانه های مک، و بیشتر. با خرید از پولی نسخه، شما قادر خواهید بود برای به دست آوردن تمام قابلیت های این سرویس، به استفاده از آن بر روی تعداد نامحدودی از دستگاه برای هر یک از فرزندان خود را در خانواده خواهد بود.مکان امن=با بیش از یک ابزار کنترل والدین.
نسخه پولی :

خدمات ما اجازه می دهد تا پدر و مادر برای حفاظت در برابر همه کودکان در خانواده خود را کودکان ایمن  بر روی تعداد نامحدودی از دستگاه های کودک خود را نصب شده است.علاوه بر رایگان، ما بیش از یک نرم افزار کنترل والدین. نظارت و گزارش در فعالیت های وب و استفاده از کودکان خود – از طریق حساب کسپرسکای من.طبقه بندی از درخواست جستجو در اینترنت – را برای شما به درک بهتر آنچه که بچه های خود را علاقه مند در موضوعات هستند.نگه داشتن چشم در محل فرزند خود را مک می کند تعریف می کنید  و نظارت بر مناطق امن.به شما می فرستد هشدار از طریق مسنجر اگر یک کودک یک مکان امن، که شما تعریف کرده اند برگ.ارائه به شما هشدار در زمان واقعی و اطلاعیه ها.
می فرستد اطلاعیه برای فعالیت های مختلف مشکوک.نمایش مکان فرزند خود را بر روی یک نقشه.فیس بوک را آسان می کند برای نظارت بر فعالیت های عمومی – از طریق حساب من. به شما می گوید اگر یک دوست تغییر. نظارت بر پست های عمومی

آندروید به شما اجازه نظارت بر تماس ها و پیام های متنی.

این کار سریع و آسان برای والدین به نصب کسپرسکی امن کودکان و نوجوانان: باز کردن فروشگاه Google Play در دستگاه های آندروید و فرزند خود را – با استفاده از تابع جستجو – پیدا کسپرسکای امن کودکان و نوجوانان.برای مدیریت یک مجموعه کامل از قوانین حفاظت، لطفا ورود به پورتال  من از طریق  با استفاده از ورود من Kaspersky و رمز عبور است که شما در هنگام نصب استفاده می شود.

شروع و دستورالعمل آسان را دنبال کنید بر روی صفحه نمایش – برای نصب سرویس در یک کودک. شما می توانید کسپرسکی امن کودکان و نوجوانان در تلفن پدر و مادر خود، قرص های مبتنی بر سیستم عامل Android و دیگر دستگاه های تلفن همراه نصب شده . به طوری که شما از راه دور می توانید مدیریت قوانین برای حفاظت از کودکان در خانواده، و همچنین اطلاعیهدریافت مشکوک فعالیت . با بیش از ابزار کنترل فقط پدر و مادر.ما توصیه می کنیم شما را به تبدیل سیستم موقعیت یابی جهانی خود را (GPS) برای افزایش دقت از محل فرزند شما است. لطفا توجه داشته باشید، استفاده از .در مصرف باتری را افزایش می دهد.

نسخه رایگان:

فعال کردن موتور جستجو امن اینترنت جستجو.اجازه بدهید به شما یک لیست از مسدود .سایت های مجاز و برنامه های کاربردی سفارشی را  کمک می کند تا شما را مدیریت فعالیت های آنلاین کودکان خود را.بلوک های انعطاف پذیری دسترسی به وب سایت های نامناسب.شما اجازه می دهد دسترسی به وب سایت مسدود شده و یا برنامه های کاربردی بنا به درخواست برای کودکان.مدیریت استفاده از کودکان خود را از برنامه های کاربردی. بلوک دسترسی به انعطاف پذیری برنامه های نامناسب – کنترل برنامهمدیریت استفاده از کودکان خود را از دستگاه هایانعطاف پذیر استفاده از دستگاه محدود است شما مشاوره در فعالیت های دیجیتال کودک خود را  ارائه مشاوره یک روانشناس حرفه ای.