ثبت نام اسیاتک

ثبت نام اسیاتک

ثبت نام اسیاتک © ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۶
CHAP Configuration Example
۴۹۶
: CHAP مثالی از تنظيم
را نشان می دهد . CHAP با متد تأیيد اعتبار PPP شکل فوق نحوه تنظيم پروتکل
را روی هر کدام از Password و Username می بایست Hostname در هر دو روتر پساز مشخص شدن
روترها مشخص کرد .

ثبت نام اسیاتک
نام روتر مقابل و پسورد روی هر دو روتر یکسان می باشد . Username
٤٩٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٧
Router#show interface s0
Serial0 is up, line protocol is up
Hardware is HD64570
Internet address is 10.140.1.2/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
LCP Open
Open: IPCP, CDPCP

ثبت نام اسیاتک
Last input 00:00:05, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of “show interface” counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
۵ minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
۵ minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
۳۸۰۲۱ packets input, 5656110 bytes, 0 no buffer
Received 23488 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttle
۰ input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
۳۸۰۹۷ packets output, 2135697 bytes, 0 underruns
۰ output errors, 0 collisions, 6045 interface resets
۰ output buffer failures, 0 output buffers swapped out
۴۸۲ carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
Verifying the HDLC and PPP
Encapsulation Configuration
۴۹۸

ثبت نام اسیا تک
: HDLC و یا PPP بررسی عملکرد پروتکل
که روی آن اینترفيس Authentication می توان نوع پروتکل لایه دوم و متد show interface به کمک فرمان
هر کدام از زیرلایه های پروتکل State تنظيم شده است را مشاهده کرد . به کمک این فرمان می توانيد
را مشاهده کنيد . PPP
٤٩٩
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
• debug ppp authentication shows successful CHAP output.
Verifying PPP Authentication
۵۰۰
: HDLC و یا PPP بررسی عملکرد پروتکل
را PPP می توانيد فازهای مختلف در برقراری یک نشست debug PPP authentication به کمک فرمان
بررسی کنيد .
٥٠١
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٩
Summary

ثبت نام اسیاتک
• HDLC is the Cisco default data-link layer
protocol for encapsulating data on synchronous
serial data links.
• PPP encapsulates network layer protocol
information over point-to-point links.
• Configurable aspects of PPP include methods of
authentication, compression, and error
detection, as well as whether or not multilink is
supported.
• PPP session establishment progresses through
three phases: link establishment, authentication,
and network layer protocol.
۵۰۲

ثبت نام اسیاتک
استفاده می شوند . WAN به عنوان پروتکل های لایه دوم روی بسترهای ارتباطی HDLC و PPP پروتکل
مخصوص به شرکت سيسکو بوده و روی تجهيزات سيسکو به صورت پيشفرض فعال Cisco HDLC پروتکل
می باشد .
PPP به منظو ر کپسوله کردن دیتا قبل از تحویل به لایه فيزیکی به کار برده می شود . پروتکل PPP پروتکل
وظيفه NCP دارای وظيفه برقراری و کنترل لينک ارتباطی و LCP . می باشد NCP و LCP دارای دو زیر لایه
را دارا می باشد . Network تعيين پروتکل های لایه
دارای یک مکانيزم سه مرحله ای می باشد : PPP پروتکل
Link Establishment •

ثبت نام اسیاتک
Authentication •
Network Layer Protocol •
روی لينک ارتباطی برقرار Network مشخص شد ، پکتهای لایه NCP بعد از اینکه نوع پروتکل در زیر لایه
شده منتقل خواهند شد .
٥٠٣
درسسوم :
Frame Relay
۵۰۴

ثبت نام اسیاتک
هدف :
این درس شامل :
. Frame Relay ٣. معرفی ویژگی ها و نحوه عملکرد یک شبکه
. Frame Relay ۴. معرفی پارامترهای اصلی