کسپرسکی توتال سکیوریتی

حالت فعال اعتماد سازی در Kaspersky Total Security

حالت فعال اعتماد سازی در Kaspersky Total Security و kaspersky internet security

 

این مورد در هر دو محصول kaspersky internet security و kaspersky total security  یکسان است :
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ در قسمت پایین پنجره اصلی، با کلیک بر روی بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
۳٫ در پنجره ابزار، در لیست از ابزار را در قسمت سمت چپ پنجره کلیک کنید اعتمادلینک حالت نرم افزار برای باز کردن پنجره حالت مورد اعتماد برنامه های کاربردی.
۴٫ یکی از گزینه برای فعال کردن نرم افزار مورد اعتماد حالت را انتخاب کنید:


الف .در حالت فعال اعتماد سازی  در کسپرسکی، کلیک بر روی دکمه فعال کردن.حالت نرم افزار مورد اعتماد را فعال کنید. هنگامی که این گزینه انتخاب شده باشد، این راهکار،امنیت اجازه می دهد تا برنامه های کاربردی در حال اجرا است که بر روی کامپیوتر خود را قبل از نصب نشده بودحالت نرم افزار مورد اعتماد فعال شد.
-با کلیک بر روی روشن کردن و اسکن تمام لینک برنامه های نصب شده شروع به تجزیه و تحلیل سیستم عامل، و پس از آن حالت  مورد اعتماد در انتی ویروس کسپرسکی توتال سکیوریتی را فعال کنید.این اجرا می شود تجزیه و تحلیل سیستم عامل و برنامه های نصب شده، به جزفایل های موقت و منابع کتابخانه های پیوند پویا که حاوی کد اجرایی.پیشرفت تحلیل در تجزیه و تحلیل نصب پنجره برنامه نمایش دادهکه باز می شود.یک صبر کنید تا تجزیه و تحلیل سیستم عامل و برنامه های نصب شده را کامل میکند.شما می توانید تجزیه و تحلیل برنامه های کاربردی نصب پنجره به حداقل برساند.


ب. نمایش اطلاعات در مورد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در نرم افزار مورد اعتمادپنجره حالت.اگر فایل های سیستم با خواص ناشناخته طی تحلیل شناسایی، شماتوصیه برای جلوگیری از فعال کردن برنامه های مورد اعتماد حالت. شما نیز توصیه برای جلوگیری ازرا قادر می سازد برنامه های کاربردی مورد اعتماد حالت اگر بسیاری از برنامه های کاربردی که برای آن شناسایی شدهراهکار امنیت اطلاعات کافی به آنها را طبقه بندی به عنوان نداردکاملا امن است.

پس از تجزیه و تحلیل کامل است، شما می توانید اطلاعات در مورد فایل های سیستم غیر قابل اطمینان مشاهدهدر مورد اعتماد پنجره حالت نرم افزار. پس از فعال کردن نرم افزار مورد اعتمادحالت، این فایل و برنامه های کاربردی مسدود خواهد شد.

توجه داشته باشید که این قابلیت هم در خرید kaspersky internet security و هم در خرید kaspersky internet security این اکان را دارا میباشند و روش کار نیز یکسان است.


اخرین مرحله حالت فعال اعتماد سازی در Kaspersky Total Security و kaspersky internet security
ج. اگر می خواهید اجازه می دهد در حال اجرا برنامه های نامعتبر و فایل های سیستم، در مورد اعتمادپنجره حالت برنامه های کاربردی، در ستون شروع تلنگر سوئیچ ضامن در مقابل
نرم افزار های غیر قابل اطمینان و یا فایل سیستم به مجاز است.
د. با کلیک بر روی فعال کردن اعتماد دکمه حالت نرم افزار.حالت نرم افزار مورد اعتماد در حال حاضر فعال. راهکار امنیتی همه را مسدود خواهد کردبرنامه ها و فایل های سیستم است که طبقه بندی نشده اند به عنوان مورد اعتماد است. پس از فعال کردنمورد اعتماد نرم افزار حالت و راه اندازی مجدد سیستم عامل برای اولین بار، ناشناختهبرنامه های کاربردی مجاز به شروع تا زمانی که راهکار امنیتی شروع می شود. بعد از راهاندازی مجدد بعد ازسیستم عامل، بلوک راهکار امنیت برنامه های کاربردی ناشناس از شروع.

 

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security

در کسپرسکی توتال سکیوریتی شما می توانید در یک محیط امن کامپیوتر شما، به نام ایجادحالت نرم افزار مورد اعتماد، که در آن برنامه های کاربردی تنها اعتماد مجاز به شروع می شود. مورد اعتمادحالت نرم افزار مفید است اگر شما استفاده از یک مجموعه پایدار از برنامه های کاربردی شناخته شده و شما لازم نیستبه اغلب برنامه های جدید ناشناخته از اینترنت دانلود اجرا کنید. هنگامی که در حال اجرا درحالت نرم افزار مورد اعتماد، بلوک راهکار امنیتی تمام برنامه های کاربردی که نشده اندطبقه بندی توسط کسپرسکی قابل اعتماد است. تصمیم در مورد اینکه آیا به اعتماد یک برنامه کاربردی می تواندساخته شده بر اساس اطلاعات دریافت شده از شبکه امنیت کسپرسکی، جزئیات برنامهامضای دیجیتال، و سطح اعتماد به نصب و منبع دانلود نرم افزار.

 

 

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security و ویژگی انتی ویروس

برای استفاده از نرم افزار مورد اعتماد حالت، مطمئن شوید که همه از حفاظت زیراجزای فعال: نرم افزار کنترل، فایل ضد ویروس، و سیستم فرشته. اگر هر
از این مولفه ها متوقف می شود در حال اجرا، حالت نرم افزار مورد اعتماد غیر فعال است.
– حالت نرم افزارKaspersky Total Security ممکن است در دسترس نیست اگر فایل های سیستم در پارتیشن از واقعهارد دیسک با یک فایل سیستم غیر NTFS. حالت نرم افزار مورد اعتماد ممکن است گم شده و یا در دسترس نیست در نسخه فعلی ازراهکار امنیتی. در دسترس بودن حالت نرم افزار مورد اعتماد در این راهکار،امنیت بستگی منطقه و ارائه دهنده خدمات خود را. اگر شما نیاز به خرید Kaspersky Total Security ، شما توصیه می شود که برای آن درخواست در هنگام خرید انتی ویروس را بدهید در نرم افزار.
-اگر حالت نرم افزار مورد اعتماد در نسخه خود را از این راهکار، امنیت پشتیبانی می شود امادر حال حاضر موجود نیست، آن را ممکن است در دسترس پس از پایگاه داده شما به روز رسانی می شوند وماژول های نرم افزار (نگاه کنید به بخش “به روز رسانی پایگاه داده و ماژول های نرم افزار” درصفحه ۵۸). پس از پایگاه داده و ماژول های نرم افزار به روز شده است، شما می توانید پیکربندیحالت برای برنامه های کاربردی ناشناس و ماژول را اجرا کنید.

 

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security  به صورت خودکار و یا دستی فعال کنید.

حالت دستی را فعال کنید، تمام برنامه های نصب شده بر روی کامپیوتر می وضعیت اعتماد اختصاص داده است.برنامه های نصب شده پس از مورد اعتماد حالت برنامه فعال شد وضعیت اعتماد هستند اختصاص داده نشده استو با توجه به قوانین کلی کنترل برنامه پردازش شده است.شما همچنین می توانید نرم افزار مورد اعتماد در حالت دستی فعال پس از تجزیه و تحلیل این راهکار، امنیتسیستم عامل و برنامه های کاربردی نصب شده است. اگر تجزیه و تحلیل راهکار امنیتی نشان می دهد کهبرنامه های کاربردی ناشناس بر روی کامپیوتر نصب شده است، قادر می سازد برنامه های کاربردی مورد اعتماد حالت استتوصیه شده.حالت نرم افزار مورد اعتماد به طور خودکار اگر تجزیه و تحلیل این راهکار، امنیت را فعال کنیدسیستم عامل و برنامه های نصب شده نشان می دهد که برنامه های کاربردی بیشتر مورد اعتماد بر استفادهکامپیوتر.هنگامی که حالت نرم افزار مورد اعتماد فعال است، این راهکار، امنیت ممکن است مانع کهشناخته شده است نه به عنوان مورد اعتماد است. شما می توانید اجازه چنین برنامه های کاربردی به اجرا می شود (بخش را ببینید
“کنترل فعالیت برنامه بر روی کامپیوتر و در شبکه” در صفحه ۱۲۲) اگر از هر،و پس از آن نرم افزار مورد اعتماد حالت را فعال کنید.

در پایان شما با خرید kaspersky internet security نیز از همین مزایا استفاده میکنید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸  ارائه می شود را می توان به سه دسته کلی زیر تقسيم بندی Service Provider سرویسهایی که توسط
کرد :
Leased Line .١
Circuit-Switched .٢
Packet-Switched .٣
: Leased Line
Leased Line . ارائه می شود Service Provider عبارتنداز یک ارتباط نقطه به نقطه و مستقيم که توسط
ارتباطی است که همواره برقرار می باشد و با مشخص بودن دو سر آن به عنوان یک ارتباط اخت ص اصی به
ارائه می شود . Service Provider توسط Secure عنوان یک ارتباط
۴۵ باشد . Mbps پهنای باند این ارتباط می تواند تا
: Circuit-Switched
نهایی تعریف می شود . Station در این روش همانطور که از نامشپيداست یک مدار مجازی بين دو
نهایی برقرار شده و سپس اطلاعات منتقل می شود . Station در سوئيچينگ مداری ابتدا ارتباط بين دو
نمونه شبکه سوئيچينگ مداری ، شبکه تلفن می باشد . در این شبکه بعد از برقراری ارتباط بين دو نقطه
نهایی ، یک ارتباطی فيزیکی برقرار شده و طرفين می توانند به مکالمه و یا حتی انتقال دیتا بپردازند و تا
زمانی که طرفين به صورت کامل این ارتباط را قطع نکنند این مدار آزاد نخواهد شد .
بنابراین می توان گفت که یکی از نقاط ضعف سوئيچينگ مداری ، اشغال کانال های فيزیکی حتی در
زمانی که هيچ گونه اطلاعاتی ردوبدل نمی شود، است .
این بدان معنی است که با محدود بودن ظرفيت س و ئيچينگ و با اشغال شدن یک کانال، حتی اگر طرفين
ISDN برای مدتی انتقال سيگنال نداشته باشند کانال اشغال خواهد ماند . شبکه تلفن معمولی و شبکه
نمونه ای از سوئيچينگ مداری هستند .
:Packet-Switched کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
نهایی برق رار نمی شود ، بلکه در این Station در این روش برخلاف سوئيچينگ مداری ، مداری بين دو
روش اطلاعات به بسته های کوچکی تقسيم شده و به همراه یکسری اطلاعات کنترلی به شبکه
سوئيچينگ پکتی تحویل داده می شود . بنابراین سوئيچ های مختلف با در نظر گرفتن بهترین مسير پکت
را هدایت کرده و به مقصد می رسانند . لذا در این روش منابع ش بکه درگير برقراری یک مدار دائمی بين
نهایی نخواهند شد. Station دو
را به عنوان شبکه سوئيچينگ پکتی معرفی کرد. X. و ۲۵ Frame-relay برای نمونه می توان شبکه های
٤٦٥
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٩
Serial Point-to-Point Connections
۴۶۶
: Serial اینترفيس
صورت می گيرد . ( Serial ) اینترفيسی است که در آن انتقال دیتا به صور ت متوالی ، Serial اینترفيس
این بدان معنی است که در هر زمان یک المان سيگنال روی کانال ارتباطی ارسال می شود ، بنابراین
بيتهای دیتا پشت سر هم روی خط حرکت خواهند کرد .
ساپورت می کنند : Serial روترهای سيسکو استانداردهای زیر را برای اینترفيس
EIA/TIA-232 •
EIA/TIA-449 •
V.35 •
X.21 •
EIA-530 • کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
و به ( DB- 60 می باشد ( ۶۰ Pin نيز گفته می شود یک پورت WAN که به آن اینترفيس Serial اینترفيس
متصل می شود . DB- آن یک کانکتور ۶۰
DB- می بایست از کابلی استفاده شود که از یک سو دارای کانکتور ۶۰ WAN درصورت ارتباط روتر با شبکه
روتر متصل شود و از سوی دیگر می توان با توجه به سرویسی که استفاده Serial باشد که به اینترفيس
می شود کانکتور مشخصی داده باشد .
و یا مودم به عنوان سخت افزاری است که دیتای CSU/DSU همانطور که در شکل مشاهده می کنيد
می کند . WAN دریافتی از روتر را قابل ارسال به شبکه
در انتقال سریال دیتا می بایست سرعت انتقال دیتا در اینترفيس سریال گيرنده و فرستند یکسان باش د .
یا همان نرخ ارسال دیتا در اینترفيسسریال فرستنده و گيرنده یکسان Clock Rate درواقع می بایست
باشد .
که در این شکل روتر درنظر گرفته شده است ، نياز به تعيين ، Data terminal equipment یا همان DTE
دارد تا سرعت ارسال دیتا براساس نرخ مشخص شده باشد . CSU/DSU از سوی مودم و یا Clock Rate
می باشد وظيفه تبدیل CSU/DSU که معمولا یک مودم و یا یک Data Circuit terminating یا همان DCE
وظيفه DCE را به عهده دارد و از طرفی WAN به فرمت قاب ل قبول شبکه DTE اطلاعات دریافتی از یک
را به عهده دارد . Clock Rate تعيين خرید
را داشته باشند ، به طور مثال در استاندارد DCE و یا DTE می توانند نقش Serial بنابراین اینترفيسهای
باشد . DTE روتر فقط می تواند EIA/TIA-530
٤٦٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
Typical WAN Encapsulation Protocols:
Layer 2
۴۶۸ کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
در لایه دوم : WAN بررسی پروتکلهای
بسته بندی شده و سپس Ethernet دیتا به صورت فریم های Ethernet همانطور که می دانيد در شبکه
نيز قبل از اینکه اطلاعات تحویل بستر ارتباطی WAN در اختيار لایه فيزیکی قرار داده می شود . در شبکه
شود ،در فریم های مشخصی بسته بندی می شود . WAN
نحوه این بسته بندی را مشخص می کنند . با توجه به سرویس و WAN پروتکلهای لایه دوم در شبکه
استانداردی که استفاده می شود پروتکلهای لایه دوم خاصی می بایست استفاده کرد .
پروتکل های م تفاوتی به ، WAN همانطور که در شکل مشاهده می کنيد متناسب به انواع شبکه های
منظور بسته بندی اطلاعات استفاده می شود .
آشنا خواهيد شد . HDLC ، PPP در ادامه این فصل با پروتکلهای
٤٦٩
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
Summary
• A WAN makes data connections across a broad
geographic area so that information can be
exchanged between distant sites.
• Some of the WAN connection types available are کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
leased line, circuit-switched, and packet-switched.
• Cisco routers support the EIA/TIA-232, EIA/TIA-449,
V.35, X.21, and EIA/TIA-530 standards for serial
connections. کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
• To encapsulate data for crossing a WAN link, you
can choose from a variety of Layer 2 protocols,
including HDLC, PPP, SLIP, X.25/LAPB, Frame Relay,
and ATM.
۴۷۰
خلاصه : برای موبایل خرید
به منظور انتقال دیتا و تبادل اطلاعات شبکه های مختلف در WAN و سرویس های مختص به شبکه WAN
ناحيه های مختلف جغرافيایی ، استاندارد و طراحی شده اند .
دارای انواع مختلفی می باشند به طوریکه در یکی از دسته های زیر قرار می گيرند : WAN ارتباطات
Leased-Line •
Circuit-Switched •  اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
Packet-Switched •  اینترنت سکیوریتی برای اندروید
در لایه دوم نيز طبقه بندی می شو ند. به طور مثال پروتکل WAN براساس دسته بندی فوق ، پروتکل های
پروتکلهایی هستند که به منظور فریم بندی اطلاعات قبل از تحو یل به لایه فيزیکی استفاده HDLC و PPP
هستند . Circuit-Switched و Leased-Line می شوند و هر دو جزء پروتکل های دو دسته
روتر و یک کابل نياز Serial اینترفيس ، WAN از دید لایه فيزیکی به منظور برقراری ارتباط یک روتر با شبکه
به منظور اتصال به روتر و از سوی دیگر با DB- می باشد . بنابراین این کابل از یک طرف دارای کانکتور ۶۰
نوع کانکتور متفاوتی خواهد داش ت . روترهای سيسکو پنج استاندارد متفاوت را ، WAN توجه به سرویس
ساپورت می کنند . این پنج استاندارد عبارتنداز : WAN به منظور ارتباط با شبکه
EIA/TIA-232 •
EIA/TIA-449 •کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ 
V.35 •
X.21 •
EIA-530 •
دیتا را به صورت متوالی ارسال و دریافت می ک نند ، بنابراین می بایست نرخ Serial از آنجایی که اینترفيس
با همان نرخ ارسال اطلاعات در Clock Rate ارسال و دریافت دیتا بين گيرنده و فرستنده یکسان باشد . لذا
تعيين می DCE توسط Clock Rate واحد زمان توسط یکی از طرفين تعيين می شود . در ارتباطات سریال
مشخص شده را پذیرفته و با آن دیتا را ارسال و دریافت می Clock Rate می باشد که DTE شود ، و این
کند .
٤٧١
درسدوم :برای موبایل خرید
HDLC و PPP
۴۷۲
هدف :
این درس شامل : اینترنت سکوریتی
. Leased-Line به عنوان پروتکل های مربوط به ارتباط HDLC و PPP ٩. معرفی پورتکل های
Debug و show روی روترهای سيسکو و استفاده از فرمان HDLC و PPP ١٠ . تنظيم پروتکلهای
جهت بررسی نحوه کارکرد آنها .
٤٧٣
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۴
• Supports only single-protocol environments
HDLC Frame Format
• Uses a proprietary data field to support
multiprotocol environments
۴۷۴ اینترنت سکوریتی خرید کسپرسکی
و بررسی فریم آن : HDLC پروتکل
پروتکل لایه دوم برای بسته بندی دیتا جهت ارسال توسط HDLC یا همان High-Level Data Link Control
می باشد . Serial اینترفيس
به عنوان یک پروتکل لایه دوم و بسته بندی دیتا روی ( ISO ) این پروتکل توسط مرکز استاندارد جهانی
استاندارد شده است . Serial اینترفيس
دارای دو فرمت زیر می باشد : HDLC
Cisco HDLC •
Standard HDLC •
: Standard HDLC
این نسخه فقط توانایی هدایت و کپسوله کردن یک پروتکل از لایه سوم را به عهده دارد و این به دليل
اینست که فيلدی که بتواند کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ ۲۰۱۸  پروتکل های مختلف را تفکيک کند ،ندارد .
:Cisco HDLC اندروید
را توسط Network به طوری که توانایی کپسوله کردن چندین پروتکل لایه Cisco نسخه اختصاصی
اینترفيسسریال به عهده دارد .
را فراهم HDLC توسط فریم Network امکان کپسوله کردن و تفکيک چندین پروتکل لایه Proprietary فيلد
می کند .
٤٧٥ اندروید خرید کسپرسکی
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۵
Router(config-if)#encapsulation hdlc
• Enables HDLC encapsulation
• Uses the default encapsulation on synchronous
serial interfaces
Configuring HDLC Encapsulation
۴۷۶
: HDLC پيکربندی پروتکل
در تجهيزات سيسکو فعال می باشد . Serial به صورت پيشفرض روی اینترفيسهای HDLC پروتکل
به کار گرفته Leased-Line به عنوان پروتکل لایه دوم برروی خطوط HDLC همانطور که می دانيد پروتکل
می شود . بنابراین درصورتی که در دو سر این کانال ارتباطی تجه ي زات سيسکو مورد استفاده قرار گيرد ،
این پروتکل به منظور کپسوله   کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ کردن دیتا استفاده خواهد شد . درحالی که اگر ه ر دو سوی این کانال
به عنوان پروتکل لایه دوم استفاده کرد . PPP تجهيزات سيسکو استفاده نشود می بایست از پروتکل
شده و Serial مربوط به اینترفيس Mode ابتدا وارد ، Serial روی اینترفيس HDLC برای تعریف پروتکل
سپسفرمان زیر را وارد می کنيد :
Router(config-if)#encapsulation hdlc
٤٧٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۶
• PPP can carry packets from several protocol suites
using NCP. اینترنت سکوریتی
• PPP controls the setup of several link options using LCP.
An Overview of PPP
۴۷۸
: PPP مروری بر پروتکل
به منظور انتقال روی یک ارتباط نقطه به نقطه Network به منظور کپسوله کردن اطلاعات لایه PPP
استاندارد شده است .
LCP و NCP از یک معماری چند لایه ای تبعيت می کند . این پروتکل دارای زیر لایه های PPP پروتکل
می باشد .
:(Network Control Protocol) NCP
و سپستفکيک هر کدام از آنه ا را به Network این زیرلایه وظيفه کپسوله کردن پروتکلهای مختلف لایه
. AppleTalk ، IP ، IPX عهده دارد . به طور مثال کپسوله کردن پروتکلهای
:(Link Control Protocol) LCP
را به عهده دارد . در ادامه با Point-to-point وظيفه کنترلی ، شامل برقراری و حفظ ارتباط روی یک لينک
ویژگی های مختلف این زیر لایه بيشتر آشنا خواهيد شد .
٤٧٩ اینترنت سکوریتی
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٧
Layering PPP Elements
PPP: A data link with network layer services •
۴۸۰ خرید
: PPP اجزای پروتکل لایه ای
نيز فعاليت Network پروتکل لا یه دوم ایی می باشد که در لایه ، PPP همانطور که گفته شد پروتکل
می کند .
است . LCP های زیرلایه Option می باشد که جزء Data Link دارای سرویسهایی برای کنترل PPP
را دارا NCP توانایی کپسوله کردن پکتهایی از پروتکل های متفاوت به کمک زیر لایه PPP از طرفی پروتکل
است.

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷

مودن اطلاعات Encrypt چگونگي
دو فايل در انتهاي دستور فوق همانند شكل زير براي شما نمايش داده مي شود:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Encrypting بر روي قسمت
كليك راست File System
كرده و گزينه
Add Data Recovery
را انتخاب نماييد: Agent نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
با استفاده Recovery Agent را كه براي Certificate مي بايست مسير مختص به فايل
از دستور گفته شده در صفحات قبل مشخص كرده ايد را مسير دهي نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Yes از شما يك سوال پرسده مي شود كه در جواب گزينه Certificate بعد از انتخاب فايل
را انتخاب نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را مشاهده مي نماييد بعنوان Shirkhodaie در شكل زير نمايي از كاربر
:Recovery Agents نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
فايل مختص به ،(Import) آخرين قدم باقي مانده مروبط مي شود به وارد كردن
تهيه كرده بوديد، براي اين منظور Cipher /r كه در صفحات قبل با دستور Private Key
را دنبال نماييد: Wizard فايل مختص به آن را اجرا كرده و مراحلنمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كرده و سپس Login پس انجام مراحل فوق يك بار با تمام كاربران موجود بر روي كامپيوتر
آن را تعريف كرده Recovery Agent نماييد، و در انتها با كاربري كه بعنوان Logoff
شده ساير Encrypt نماييد و به اين ترتيب امكان دسترسي به محتواي فايل هاي Login
كاربران را به دست خواهيد آورد. تمرين عملي
در تمرين عملي مربوط به مالتي مدياي آموزشي به بررسي موارد گفته شده در طول درس
و بررسي Windows نمودن اطلاعات، تحت سيستم عامل ۷ Encrypt مختص به چگونگي
را پياده سازي خواهيم نمود و همچنين Private Key كليد Backup چگونگي تهيه كپي و
خواهيم پرداخت. Data Recovery Agent چگونگي تعريف نمودن
تعريف Local Group Policy بعد از تكميل پروسه مي بايست نام كاربر مورد نظر در داخل
را File Recover نيز حتماً مي بايست عبارت Intended Purpose شده باشد، در قسمت
مشاهده نماييد:در ويندوز ۷ Encryption استفاده از قابليت 
براي رمزگذاري و رمزگشايي ديتا Cipher استفاده از دستور 
بررسي اعمال مختلف بر روي ديتا هاي رمزگذاري شده 
هاي كاربران Private Key مشاهده و دسترسي به معرفي درس
EFS (Encrypting File System) در اين درس قصد داريم در رابطه با كنترل و مديريت
صحبت كرده، و به بررسي چگونگي Workgroup & Domain در محيط هاي شبكه ايي
و يا كامپيوترهاي

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for mobile Domain غير فعال نمودن قابليت فوق بر روي كامپيوترهاي
قرار دارند) پرداختهکد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶     و شرايط مختلف در همين Workgroup يعني آنهايي كه در ) Local کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷
رابطه را مورد بررسي قرار دهيم.EFS بررسي استفاده از
يكي از مواردي كه قالباً مديران شبكه از آن شكايت دارند مختص است به استفاده بي مورد
بر روي كامپيوترهاي موجود در شبكه مي باشد، با توجه به اينكه EFS كلاينت ها از قابليت
كه در صورت عدم اطلاع مدير دامين از وجود ديتاهاي رمزگذاري شده بر روي كامپيوترهاي
شبكه، ممكن است با به وجود آمدن كوچك ترين مشكلي ديتاهاي كاربران دچار مشكل شود.
بنابراين مديرياموزش  اموزشت و استفاده از قابليت فوق مي بايست حتماً با نظارت مدير شبكه صورت پذيرد،
در غير اينصورت ممكن است مشكلي هر چند كوچك منجر به از دست دادن هميشگي ديتا
شده كاربران گردد. Encrypted هاي EFS بررسي استفاده از
در ليست زير نمونه هايي از

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷  کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷ مولتی دیوایس

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

 

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی مواردي را كه ممكن است باعث از دست رفتن دائمي ديتاهاي
رمزگذاري شده گردد را مشاهده مي نماييد:
البته Workgroup در مدل شبكه ايي (Reset Password) ريست شدن پسورد كاربر 
شرايط فوق مختص به محيط دامين نمي باشد.کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی۲۰۱۷ مولتی دیوایس
در هر دو محيط ) Active Directory or SAM كاربر از User Account پاك شدن 
صادق مي باشد.) Workgroup & Domain

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در قسمت فوق همچنين مي توانيد بر روي نام يكي از كابران را انتخاب نماييد، و سپس اقدام
مربوط به آن نماييد: Certificate از Backup به گرفتن
در شكل مشاهده مي نماييد كه قصد
و Shirkhodaie داريم از كاربر
Backup مربوط به آن Certificate کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹
تهيه نمايم.نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را مشاهده مي نماييد، ب روي Backup تهيه Wizard در شكل زير اولين پنجره مختص به
كليك نماييد: Next نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Backup هايي كه در كامپيوتر موجود مي باشند Certificate در ادامه مي توانيد از تمامي
Include all certificate in… تهيه نماييد، كه در اينصورت مي بايست چك مارك گزينه
را انتخاب نماييد:
در اينجا چون قصد داريم فقط از
فايل Shirkhodaie كاربر Certificate
Next تهيه كنيم بر روي Backup
كليك كرده بودن انتخاب گزينه هاي
ممكن نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مشخص نماييد تا در صورتي كه شخصي Backup سپس مي بايست يك پسورد براي فايل
شما را به دست آورد نتواند بدون دانستن پسورد از Certificate مختص به Backup فايل
آن استفاده نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را كه قرار است در آنجا ذخيره شود را مشخص نماييد: Backup در ادمه مسير فايل نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شما اطلاعاتي را از گزينه هاي انتخابي مشاهده مي نماييد: Wizard در آخرين قسمت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
نمايش داده Certificate از Backup در آخر براي شما پيغام موفقيت آميز بودن تهيه
خواهد شد:
در شكل زير نمايي از فايل خروجي را مشاهده مي نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
همچنين مي توانيد از طريق كليك بر روي بالون نمايش داده شده در كنار ساعت ويندوز از
تهيه نماييد: Backup مختص به خودتان Certificate
در هر دو روش مي بايست
توضيح داده شده را Wizard
تكميل نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
ايجاد نماييد تا كاربري كه در آن نقش مي Recovery Agent همچنين شما مي توانيد يك
شده همه كاربران را مشاهده و مورد دسترسي قرار Encrypt باشد بتواند تمامي فايل هاي
دهيد، براي اين منظور يك فولدر در يكي از پارتيشن هاي كامپيوتر ساخته و سپس با دستور
وارد آن شويد: Command Prompt از طريق CD نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در ادامه دستور زير را اجرا نماييد:
مي توانيد از نام دلخواه استفاده نماييد. Shirkhodaie توجه نماييد به جاي عبارت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
سپس مي بايست در ادامه يك پسورد براي فايل تعريف نماييد و در نهايت خروجي به صورت سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

Kaspersky Internet Securit Multi Device

kaspersky total security Multi Device

 

کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش
زير خواهد بود:

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
و در يك شبكه Workgroup در محيط Windows توجه داشته باشيد چنانچه كامپيوتر ۷
قرار داشته Stand Alone از كامپيوترها قرار داشته باشد، و يا اينكه در حالت اصطلاحاً
مي Certificate باشيد، در هر دو شرايط فوق، سيستم عامل اقدام به ايجاد نمودن يك
تهيه نماييد. Backup فوق فايل Certificate نماييد و شما مي بايست از
قرار Domain در اينجا منظور از شرايط بيان شده حالتي است كه كامپيوتر در يك شبكه
هايي كه Laptop ، نمي باشد، مثلاً تمامي كامپيوترها Join to Domain ندارد و اصطلاحاً
مي باشند. Stand Alone در حال استفاده به صورت شخصي مي باشند همگي در حالت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شده ست كرديد، تنها Encrypt بعد از اينكه فايل هاي خود را بر روي كامپيوتر به صورت
شخصي كه مي تواند به اطلاعات شما دسترسي پيدا نماييد، فقط خود شما خواهيد بود.
و حساب User Account مثلاً اگر بر روي يك كامپيوتر خانگي براي تمامي اعضاي خانواده
Encrypt به صورت D: كاربري تعريف شده باشد، و شما فايل هاي خودتان را در پارتيشن
ست كرده باشيد، فقط شما خواهيد توانست فايل هاي رمز شده مربوط به خودتان را باز كرده
و محتويات آنان را مشاهده نماييد. نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مواجه خواهند شد در زماني كه بخواهند Access is Denied بنابراين ساير كاربران با پيغام
به اطلاعات رمزشده شما دسترسي پيدا نمايند:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را نيز براي ساير كاربران مشخص كرده باشيد (Permission) حتي اگر شما اجازه دسترسي
باز هم آنان نمي توانند به محتويات فايل هاي رمزشده شما دسترسي پيدا نمايند.
شده خودتان را به ساير كاربران Encrypt براي اينكه امكان دسترسي به محتويات فايل هاي
آنان را نيز بر روي فايل هاي خودتان اضافه Certificate بر روي كامپيوتر بدهيد، مي بايست
نماييد.

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

kaspersky total security Multi Device   کسپرس
باشد مي بايست حداقل Certificate توجه داشته باشيد كه براي اينكه يك كاربر داراي
شده مختص به خودش باشد. Encrypt داراي يك فايل نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
براي اينكه در اين درس شرايط مناسبي براي آموزش ايجاد گردد، بر روي سيستم عامل
دو كاربر را ايجاد كرده ايم به نام هاي: Windows 7 نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
و براي هركدام D: كرده و يك فايل را در داخل Login با هر كدام از كاربران فوق يك بار
كرده ايم، سپس در ادامه قصد داريم امكان استفاده از فايل هاي Encrypt به صورت مجزا
اعطا نماييم. Farzan را به كاربر Shirkhodaie شده توسط كاربر Encrypt
وارد Shirkhodaie براي اين منظور با كاربر
كامپيوتر شده و بر روي فايل مورد نظر راست
را انتخاب Properties كليك كرده و گزينه
كليك نماييد: Details كرده و و بر روي نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كاربري را Certificate در اين قسمت
مشاهده مي نماييد كه به فايل مورد نظر
دسترسي دارد، و چون ما در اين مثال با كاربر
وارد شده ايم و فايل فوق را Shirkhodaie
ست كرده ايم بنابراين Encrypt به صورت
نام كاربر فوق را در تصوير زير مشاهده مي
نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كليك كرده و كاربر مورد نظر را انتخاب نماييد، در Add در ادامه كافي است بر روي گزينه
را انتخاب نمايم: Farzan اينجا قصد داريم كاربر نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در شكل زير مشاهده مي نماييد نام دو كاربر در ليست مشخص شده است، در نتيجه هر دو
شده دسترسي پيدا نمايند: Encrypt كاربر مي توانند به محتويات فايل

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

خرید کسپراسکای

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش

کی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky total security Multi Device2017

kaspersky total security Multi Device 2017 kaspersky total security Multi Device 2017

Workgroup در محيط Recover Agent
هيچ كامپيوتري به صورت پيش فرض Workgroup توجه نماييد كه در محيط شبكه ايي
نمي باشد، بنابراين مي بايست بر روي كامپيوترهاي فوق خودتان Recovery Agent داراي
اقدام به معرفي كاربري به صورت مامور بازيابي نماييد.

Network بر روي EFS استفاده از
و پشت صحنه فعاليت مي نماييد همانند Transparent به صورت EFS توجه داشته باشيد
را همانند فايل Encrypt در واقع خود سيستم عامل فايل هاي ،Compression قابليت
باز و استفاده مي نماييد و مجدداً اعمال فوق را بر روي آنان صورت Compress هاي
مي دهد، در نتيجه نيازي نيست كه خود كاربران در هر بار استفاده از ديتاهاي رمزگذاري شده
كردن نمايند. Encrypt نمودن آنان و مجدداً Decrypt اقدام به
شده را در شبكه به اشتراك بگذاريد، فرمتي كه آنان بر Encrypt در صورتي كه ديتا هاي
مي باشد.Network بر روي EFS استفاده از
و سرقت شود مي تواند Sniff به اين ترتيب اگر اطلاعات به وسيله يك فرد نفوذ گر در شبكه
هاي ديگري Solution به محتواي فايل دسترسي داشته باشد، بعنوان راه حل مي بايست از
استفاده نماييد. IP Sec (IP Security) ، مثلتمرين عملي
در تمرين عملي مختص به مالتي مدياي آموزشي موارد گفته در طول درس و همچنين
پياده سازي دو سناريو فوق را به طور كامل انجام خواهيم داد.Data Recover Agent اضافه نمودن كاربر كانديد بعنوان 
Recover بررسي سناريوهاي مختلف در رابطه با 
نمودن اطلاعات رمزگذاري شده.معرفي درس kaspersky total security Multi Device2017
شاهد تغييرات جزيي در رابطه با مبحث رمزگذاري نمودن اطلاعات Windows در ۷
Encryption مي باشيم، بنابراين در اين درس به بررسي چگونگي پياده سازي و استفاده از
خواهيم پرداخت. Windows تحت سيستم عامل ۷ نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مي بايست بر روي فايل و يا فولدر مورد نظر راست كليك كرده و Windows XP همانند
نماييد: Properties اقدام به گرفتن kaspersky total security Multi Device2017 نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
نمودن تنظيمات كادري باز شده و از شما در Apply و سپس Ok بعد از كليك بر روي
سوالي پرسيده مي شود مبني بر اينكه آيا مي خواهيد محتويات فايل هاي درون فولدر مورد
شوند كه شما مي توانيد گزينه مشخص شده در شكل زير را انتخاب نماييد Encrypt نظر نيز
گردد: Encrypt تا تمامي فايل ها و زير فولدرهاي موجود همگي يكجا نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شدن فايل ها يك بالون در كنار ساعت Encrypt بعد kaspersky total security Multi Device2017 از تكميل نمودن پروسه مختص به
ويندوز نمايش داده مي شود، و از شما خواسته مي شود كه يك نسخه پشتيبان از فايل
مختص به كليد رمزگذاري شده اطلاعات كه مختص به خودتان مي باشد تهيه نماييد:

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

خرید کسپراسکای

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش