کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸ تا به اینجا با نحوه راه اندازی
تکميل می شود. Dynamic و یا به صورت Static یا به صورت Table
را در Clear ip nat را می توان به صورت دستی پاک کرد . برای این منظور فرمان Table اما رکوردهای این
به صورتهای زیر به کار می بریم : User Mode
Router#clear ip nat translation *
پاک NAT بدون غير فعال شدن عملکر د NAT Table با به کار بردن این فرمان تمامی رکوردهای موجود در
می شود .
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip]
را حذف کرد . بنابراین به ترتيب آدرسهای NAT Table با به کار بردن این فرمان می توان یک رکورد از
را وارد می کنيم. Inside Local و Inside Global
Router#clear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸
درج شده NAT Table درون Dynamic NAT with Overload به منظور پاک کردن یک رکورد که به وسيله
است از این فرمان استفاده می کنيم .
٤٤٧ کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Displaying Information with show
Commands
• Displays translation statistics
Router#show ip nat statistics این فصل مروری بر مفاهيم اوليه شبکه های گسترده ، ساختارهای ارتباطی و پروتکل های
ارتباطی مورد نياز در آن می باشد .
• Displays active translations
Router#show ip nat translations
Router#show ip nat translation کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
— ۱۷۲٫۱۶٫۱۳۱٫۱ ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱ — —
Router#show ip nat statistics
Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 ext nded)
Outside interfaces:
Ethernet0, Serial2.7 کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸
Inside interfaces:
Ethernet1 های سمتی از این شبکه تحت مدیریت شما نخواهد بود و شما فقط دریافت کننده سرویسارائه
خواهيد بود . Service Provider شده توسط
به Service Provider نياز به یک ارتباط امن دارید . بنابراین Customer دربعضی از مواقع شما به عنوان یک
می تواند برقرار کننده یک ارتباط امن Leased Line همچون یک خط VPN عنوان فراهم کننده یک ارتباط
بين نقاط مورد نظرتان باشد.
٢. معرفی پنج استاندارد برای اینترفيسسریال که توسط تجهيزات سيسکو ساپورت می شود .
٤٦١
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۶
WAN Overview
• WANs connect remote sites.
• Connection requirements vary depending on
user requirements, cost, and availability.
۴۶۲ کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸
: WAN بررسی شبکه
مجموعه ای از شبکه های محل ی گسسته ای است که توسط یک بستر ارتباطی به یکدیگر WAN شبکه
مرتبط می شوند .
فرض کنيد یک شرکت دارای دو ساختمان در منطقه جغرافيایی متفاوت به طور مثال در دو شهر مختلف
می بایست ازسرویسهای LAN باشند ، برای برقراری ارتباط این دو ساختمان و یا به عبارتی دو شبکه
استفاده کرد که این کار را برای ما انجام دهد . خرید کسپرسکی
را فراهم کند . LAN خواهد بود که این بستر ارتباطی بين دو شبکه service Provide با این تفکر نياز به یک

: Show به کمک فرمان NAT نحوه نمایشاطلاعات مربوط به
Router#show ip nat translations
و در واقع نحوه ترجمه آدرس ها به یکدیگر را NAT Table به کمک این فرمان می توان رکوردهای موجود در
مشاهده کرد. ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷
Outside Global و Outside local ، Inside Global ، Inside Local خروجی این فرمان شامل آدرسهای
می باشد.
Router#show ip nat statistics
و اطلاعات مربوط به اینترفيسهای NAT Table به کمک این فرمان می توان تعداد رکوردهای موجود در
را مشاهده کرد. Pool و همچنين Outside و Inside © ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Sample Problem: Cannot Ping Remote Host نمایندگی

یک مشکل نمونه :
Inside 192.168.1.0 به عنوان / می باشد ،قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید     بنابراین شبکه ۲۴ NAT Router به عنوان A در این مثال روتر
درنظر گرفته می شوند . Outside Network و شبکه های متصل به آن به عنوان B و روتر Network
می بایست کار Access-list و pool به کمک تعریف Dynamic NAT ، A روی روتر NAT با توجه به تعریف
ping قادر به Inside واقع در ناحيه Host A. ترجمه کردن آدرسها را انجام دهد. اما در عمل اینگونه نيست
نمی باشد . outside واقع در ناحيه Host B کردن
سوالی که پپشمی آید اینست که مشکل چيست و چگونه می توان آن را رفع کرد ؟

توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٧
Solution: New Configuration

اینترنت سکیوریتی برای اندروید اینترنت سکیوریتی برای اندروید

kaspersky antivirus    کسپرسکی انتی ویروس
راه حل مشکل : خرید
را دارا می باشد توجه کنيد . NAT Router که نقش A به تنظيمات موجود روی روتر
برای رفع مشکل پيشآمده می بایست تنظيم این روتر را به صورت زیر تغيير داد :
. Inside Interface به عنوان e ١. تنظيم اینترفيس ۰
. Outside Interface به عنوان s ٢. تنظيم اینترفيس ۰
معرفی شده است در pool توسط Inside Global به عنوان آدرسهای Network 172.16.0.0 .٣
این شبکه را معرفی Loop Back حالی که وجود خارجی نداشته است . بنابراین به وسيله

شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰ را که یک A در مورد شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰ اطلاعاتی ندارد . درواقع روتر B ۴. روتر
شبکه محلی می باشد  خرید کسپرسکی را به جای آدرسهای رجيستر شده ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰ که می بایست توسط
روی روتر RIP می کند . بنابراین با اصلاح کردن تنظيم پروتکل Advertise شناخته شوند B روتر
مشکل حل می شود. A kaspersky antivirus    انتی ویروس

© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ranslation Not Installed in the
Translation Table?
• Verify that:
– The configuration is correct.
– There are not any inbound access lists denying the
packets from entering the NAT router. خرید
– The access list referenced by the NAT command is
permitting all necessary networks.
– There are enough addresses in the NAT pool.
– The router interfaces are appropriately defined as NAT
inside or NAT outside.
T
۴۵۴
: NAT Table دلایل عدم رکورد در خرید
رکوردی show ip nat translation روی یک روتر ، در خروجی فرمان NAT درصورتی که با وجود راه اندازی
را مشاهده نکردید موارد زیر را بررسی کنيد تا به دليل مشکل پيشآمده پی ببرید:
با توجه به نوع آن درست می باشد یا خير . NAT ١. بررسی کنيد که آیا پيکربندی
بررسی کنيد که آیا ، Dynamic Nat with Overload و Dynamic NAT ٢. درصورت راه اندازی
به درستی ساخته شده است یا خير . Access List
تعریف شده اند. pool ٣. بررسی صحت درستی آدرسهایی که در
به درستی معرفی شده است یا خير . Outside و Inside ۴. بررسی اینکه آیا اینترفيسهای
٤٥٥
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٢
Summary خرید
• Cisco IOS NAT allows an organization with unregistered
private addresses to connect to the Internet by
translating those addresses into globally registered IP
addresses.
• You can translate your own IP addresses into globally
unique IP addresses when communicating outside of
your network.
• Overloading is a form of dynamic NAT that maps multiple
unregistered IP addresses to a single registered IP
address (many-to-one) by using different ports, known
also as PAT. خرید
• Once you have configured NAT, verify that it is operating
as expected using the clear and show commands.
• Sometimes NAT is blamed for IP connectivity problems
when there is actually a routing problem.
۴۵۶  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸
خلاصه :
مکانيزم ترجمه آدرس می باشد جهت برقراری ارتباط با Network Address Translation یا همان NAT
کردن شبکه . Secure اینترنت و یا جهت
به آدرسهای رجيستر شده کار ترجمه را انجام می دهد . این Private با ترجمه کردن آدرسهای NAT
را به سه NAT ترجمه می تواند یک به یک و یک به چند باشد . بنابراین می توان با توجه به نحوه ترجمه
دسته کلی تقسيم کرد :
Static NAT .١
Dynamic NAT .٢
Dynamic NAT With Overload .٣    کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸
ترجمه یک به یک و دوتای آخر ترجمه یک به چند می باشد . روتر اطلاعات لازم برای Static NAT
Static نگهداری می کند و ترجمه براساس آن صورت می گيرد . در حالتی که Table را در یک Translation
Dynamic و یا Dynamic NAT بدون تغيير باقی می ماند در حالی که اگر از Table استفاده کنيم این NAT
تغيير می کند . Table استفاده شود این NAT with Overload

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

کسپراسکای برای اندروید

کسپراسکای برای اندروید

کسپراسکای برای اندروید رجيستر Valid دارند و ليست ی از آدرسهای Outside که نياز به ارتباط با شبکه های invalid آدرسهای
برقرار می شود . NAT Router شده تهيه می شود و سپسارتباط بين این دو ليست توسط
این تنظيم شامل پنج مرحله زیر می باشد :
Inside Global Address یا همان Valid ١. معرفی ليستی از آدرسهای
Inside Local Address یا همان Invalid ٢. معرفی ليستی از آدرسهای
Dynamic NAT ٣. فعال کردن
Inside Interface ۴. تعيين
Outside Interface ۵. تعيين
: Inside Global Address یا همان Valid معرفی ليستی از آدرسهای
شرکت Translation در این مرحله ليستی از آدرسهای رجيستر شده ای را که می خواهيد در عمليات
قرار می دهيد . Pool کنند را انتخاب کرده و در یک
را معرفی می کنيد. Pool شده و به کمک فرمان زیر این Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat pool name start-ip
end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
از آن استفاده می NAT نسبت داده می شود و در هنگام تعریف Pool نام اختياری است که به : Name
کنيم.
اولين آدرس از رنج آدرس های رجيستر شده . : Start-ip
آخرین آدرس از رنج آدرس های رجيستر شده . : End-ip
های رجيستر شده می باشد . IP مربوطه که نمایشدهنده تعداد Subnet mask : Netmask
: Inside Local Address یا همان Invalid معرفی ليستی از آدرسهای
را که می خواهيد در عمليات ترجمه شرکت کرده و قادر به Invalid در این مرحله ليستی از آدرسهای
معرفی می کنيد . Access List ارسال پکت به شبکه اینترنت باشند را به کمک
: Dynamic NAT فعال کردن
که ليستی از آدرس های Access List و برقراری ارتباط بين Dynamic NAT این مرحله شامل فعال کردن
که ليستی از آدرسهای رجيستر شده است ، می باشد. Pool است و Invalid
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
٤٣٥
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Configuring Dynamic Translation
• Establishes dynamic source translation, specifying the access
list defined in the prior step
Router(config)#ip nat inside source list
access-list-number pool name کسپراسکای برای اندروید
• Defines a pool of global addresses to be allocated as needed
Router(config)#ip nat pool name start-ip end-ip
{netmask netmask | prefix-length prefix-length}
• Defines a standard IP access list permitting those inside local
addresses that are to be translated
Router(config)#access-list access-list-number permit
source [source-wildcard]
۴۳۶  اینترنت سکوریتی
و نحوه پيکربندی آن : Dynamic NAT
Router(config)#ip nat inside source
list access-list-number pool name
که با نام معرفی شده Pool که با شماره مشخص شده است و Access List بنابراین این جمله ارتباط بين
است را برقرار می کند.
: Inside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside
: Outside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside
٤٣٧
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Dynamic Address Translation Example
۴۳۸
در یک مثال : Dynamic NAT راه اندازی
می باشد . NAT Router روی Dynamic NAT این مثال نمونه ای از راه اندازی
باشند. بنابراین ليستی از Invalid 192.168.1.0 قرار دارند همگی / در این مثال آدرسهایی که در رنج ۲۴
مشخص Access List ایی که می خواهيم قادر به ارتباط با اینترنت باشند را به کمک Invalid آدرسهای
می کنيم .
معرفی می Pool از طرفی در این مثال ما رن ج ی از آدرسهای رجيستر شده ای را داریم که آنها را با یک
کنيم .
نوبت به برقراری ارتباط بين این دو دسته می رسد . کسپراسکای برای اندروید Pool و Access List بعد از ساختن
ترجمه شده Pool قرارداشته باشند به آدرسهای درون Access List بنابراین از این به بعد آدرسهایی که در
خواهند شد. Outside و قادر به ارتباط با شبکه های  اینترنت سکوریتی
٤٣٩
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Overloading an Inside Global Address
۴۴۰
: Dynamic NAT With Overload
فقط ب ا یک Invalid است ، با این تفاوت که ترجمه بين آدرسهای Dynamic NAT این روش همانند روش
صورت می گيرد.بنابراین مشخصه دیگری وجود دارد که منجر به منحصر به فرد شدن Valid آدرس
آدرسهای ترجمه شده می شود.
مکانيزمی است که Port Address Translation یا همان PAT می باشد. بنابراین Port این مشخصه همان
در آن تفکيک آدرسها به کمک پورتهای مختلف صورت می گيرد.
برای هر Nat Router ترجمه می شوند ام ا Valid به یک آدرس Invalid بنابراین دراین حالت آدرسهای
یک پورت جداگانه باز می کند . درنتيجه تمایز بين آدرسها به کمک شماره پورت Invalid کدام از آدرسهای
ها صورت می گيرد.
NAT شامل شماره پورت نيز می باشد . بنابراین پکتی که توسط روتر IP Address علاوه به NAT Table
آن بررسی شده و درصورتی که رکوردی متناظر با این آدرس و IP Address دریافت می شود ، پروتکل و
پروتکل مربوطه موجود باشد از آن استفاده می کند و عمليات ترجمه صورت می گيرد . اما درصورتی که
موجود Inside Local چنين نباشد یعنی درصورتی که آدرس مبداء پکت دریافت شده متناظر با آدرسهای
نباشد و یا حتی در صورت موجود بودن ، پروتکل آنها یکسان نباشد ، در این صورت رکورد NAT Table در
درج خواهد شد . NAT Table جدید تلقی شده و در
٤٤١ کسپراسکای برای اندروید
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٢
Configuring Overloading  اینترنت سکوریتی
• Establishes dynamic source translation, specifying the access
list defined in the prior step
Router(config)#ip nat inside source list
access-list-number interface interface overload
• Defines a standard IP access list permitting those inside local
addresses that are to be translated
Router(config)#access-list access-list-number permit
source source-wildcard
۴۴۲
: Dynamic NAT With Overload پيکربندی
این تنظيم شامل چهار مرحله می باشد :
Inside Local Address یا همان Invalid ١. کسپراسکای برای اندروید معرفی ليستی از آدرسهای
Dynamic NAT With Overload ٢. فعال کردن
Inside Interface ٣. تعيين اینترنت سکوریتی

kaspersky antivirus

کسپرسکی انتی ویروس
Outside Interface ۴. تعيين
: Inside Local Address یا همان Invalid معرفی ليستی از آدرسهای
را که می خواهيد در عمليات ترجمه شرکت کرده و قادر به Invalid در این مرحله ليستی از آدرسه ای
معرفی می کنيد . Access List ارسال پکت به شبکه اینترنت باشند را به کمک
: Dynamic NAT With Overload فعال کردن
با تک آدرس رجيستر شده Access List و برقراری ارتباط بين Dynamic NAT این مرحله شامل فعال کردن
می باشد.
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat inside source
List access-list-number interface interface overload
با اینترفيسی از روتر که روی آن آدرس رجيستر شده تنظيم شده است Access List این فرمان ارتباط بين
می باشد . Inside Interface همان Inside Global Address را برقرار می کند. درواقع در این حالت
: Inside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside کسپراسکای برای اندروید
: Outside Interface تعيين خرید
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside کد فعال سازی آنتی ویروس
٤٤٣
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٣
Overloading an Inside
Global Address Example کسپراسکای برای اندروید
۴۴۴

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for android کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید
در یک مثال : Dynamic NAT with Overload راه اندازی
می باشد . NAT Router روی Dynamic NAT with Overload این مثال نمونه ای از راه اندازی
مشخص Access List ایی که نياز به ارتباط با اینترنت را دارن د به کمک Invalid دسته ای از آدرسهای
منسوب می شوند. Valid به آدرس IP Nat Inside کرده و به کمک فرمان
به کمک شماره پورت های مختلف صورت می گيرد . Invalid بنابراین تمایز بين آدرس های
و روتری با آدرس ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱ Inside Network فرض کنيد شما با کامپيوتری با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۴٫۱۲ در
می کنيد . Telnet و ping قرار داشته باشد و شما به ترتيب به این آدرس Outside Network در
هدایت NAT ها به سمت روتر ICMP Request می کنيد ، بنابراین ping برای شروع آدرس ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱ را
Outside آنها را دریافت کرده و می بایست با یک عمليات ترجمه آن ر ا به سمت NAT می شود و روتر
درج می کند اما در این رکورد NAT Table رکوردی را در NAT Router هدایت کند . بنابراین Network
می باشد بنابراین ICMP براساس پروتکل ping اطلاعات پروتکل مربوطه نيز درج می شود . از آنجایی که
درج می شود. NAT Table به همراه فيلد پروتکل در Outside و Inside آدرس های کسپراسکای برای اندروید
می کنيم . در این حالت آدرس مبداء و مقصد تغييری نکرده بلکه فقط پروتکل تغيير Telnet حال به آن روتر
درج خواهد شد . درنتيجه دو NAT Table کرده است .بنابراین این اطلاعات به همراه پروتکل مربوطه در
رکورد از نظر آدرسهای مبداء و مقصد یکسان هستند و تفاوت آنها در پروتکلی است که کامپيوتر براساس
درج خواهد NAT Table آن اطلاعات را ارسال کرده است . بنابراین به ازای تغيير پروتکل رکورد جدیدی در
شد.  کسپراسکای برای موبایل  کسپرسکی برای موبایل خرید
٤٤٥
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Clearing the NAT Translation Table کسپراسکای برای اندروید
• Clears a simple dynamic translation entry containing an inside
translation, or both inside and outside translation
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip]
• Clears all dynamic address translation entries
Router#clear ip nat translation *
• Clears a simple dynamic translation entry containing an outside translation
Router#clear ip nat translation outside
local-ip global-ip خرید کسپرسکی
• Clears an extended dynamic translation entry
Router#clear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]
۴۴۶
: NAT Table نحوه پاک کردن رکوردهای موجود در
NAT ، NAT روی روترهای سيسکو آشنا شدید . بعد از راه اندازی NAT تا به اینجا با نحوه راه اندازی
تکميل می شود. Dynamic و یا به صورت Static یا به صورت Table
را در Clear ip nat را می توان به صورت دستی پاک کرد . برای این منظور فرمان Table اما رکوردهای این
به صورتهای زیر به کار می بریم : User Mode
Router#clear ip nat translation *
پاک NAT بدون غير فعال شدن عملکر د NAT Table با به کار بردن این فرمان تمامی رکوردهای موجود در
می شود . خرید
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip] کسپرسکی انتی ویروس
را حذف کرد . بنابراین به ترتيب آدرسهای NAT Table با به کار بردن این فرمان می توان یک رکورد از
را وارد می کنيم. Inside Local و Inside Global
Router#c خریدlear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]
درج شده NAT Table درون Dynamic NAT with Overload به منظور پاک کردن یک رکورد که به وسيله
است از این فرمان استفاده می کنيم خرید

کسپرسکی برای اندروید

کسپرسکی برای اندروید

کسپرسکی برای اندروید مختلف جهان رجيستر می شوند . درواقع آدرسهای ۴
استفاده شود بنا به ساختار آن احتمال تمام شدن این آدرس تقریبا غير IP V شوند . درصورتی که از ۶
استفاده کنيم . درواقع نمی توان به ازای IP V ممکن می باشد ، اما مشکل زمانی پيشمی آید که از ۴
دریافت کرد . پستا به اینجا با مشکل و صورت مسئله آشنا شدید Valid در شبکه یک آدرس Station هر
اما سوالی که مطرح می شود اینست که راه حل چيست ؟

 

 
می باش د . Valid به آدرسهای Invalid مکانيزم ترجمه آدرسهای (Network Address Translation) NAT
درواقع پکتی که از شبکه خارج می شود دیگر با نام و مشخصه داخلی خود به شبکه های بيرون معرفی
نمی شود ، بلکه آدر س ایی که از آنجا نشأت گرفته شده است را با آدرس رجيستر شده جابه جا کرده و
با این آدرس جدید ارسال و دریافت پکت را انجام می دهد .
به invalid راه برقراری ارتباط شبکه داخلی به شبکه اینترنت و تبدیل آدرسهای NAT می توان گفت
آدرسهای معتبر و منحصر به فرد می باشد .
برای شناخت بيشتر آن گام اول شناخت مفاهيم اوليه می باشد.
شبکه به دو دسته کلی زیر تقسيم می شود : NAT از دیدگاه
Inside Network .١ کسپرسکی برای اندروید
Outside Network .٢
باشند . درواقع Invalid به شبکه یا شبکه های گفته می شود که دارای آدرسهای :Inside Network
NAT رجيستر نشده است در مفهوم IANNA های مختلف آن توسط Station شبکه داخلی که آدرس
است. Inside Network همان
به شبکه های گفته می شوند که دارای آدرسهای رجيستر شده باشن د . اینترنت :Outside Network
Outside همان NAT مجموعه ای از شبکه هایی با آدرسهای رجيستر شد ه می باش د که در مفهوم
تلقی می شود. Network
قرار گرفته است Inside Network که در داخل ناحيه NAT به اینترفيسی از روتر : Inside Interface
گفته می شود . درواقع اینترفيسی که در رنج آدرس شبکه داخلی قرار دارد .
قرار گرفته Outside Network که در داخل ناحي ه NAT به اینترفيسی از روتر : Outside Interface
است گفته می شود . آدرسی که به این اینترفيس نسبت داده می شود لزوما آدرس رجيستر شده
استفاده کرد . Unnumbered نيست و حتی می تواند از آدرس
۴۲۴
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Network Address Translation
• An IP address is either local or global.
• Local IP addresses are seen in the inside network.
٤٢٥  کسپراسکای برای موبایل  کسپرسکی برای موبایل خرید
و انواع آن : NAT معرفی مفاهيم اوليه
به چهار دسته زیر تقسيم می شوند: NAT ها در مفهوم IP Address
Inside Local .١
Inside Global .٢
Outside Local .٣
Outside Global .۴ کسپرسکی برای اندروید
: Inside Local
های مختلف در یک شبکه محلی داده می شود . ازطرفی Station به آدرسهایی گفته می شود که به
های مختلف رجيستر شده ب اشند . درواقع این آدرسها Region این آدرسها ، آدرسهایی نيستند که توسط
برای ارتباط با اینترنت قابل استفاده نبوده و نياز به ترجمه به آدرسهای رجيستر شده دارند.
مانند آدرسی که به یک کاپيوتر یا یک سوئيچ و … داده می شود .
: Inside Global
رجيستر شده اند و آدرسهای محلی IANNA های مختلف Region به آدرسهایی گفته می شود که توسط
جهت نمایش در اینترنت به این آدرسها ترجمه می شونن د . درواقع دسته ای از آدرسهای هستند که در
از آنها استفاده خواهد شد. NAT عمليات خرید

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for android
: Outside Local
NAT قرارداشته و نمایشدهنده راه ارتباط Inside Network به آدرسی گفته می شود که در رنج آدرس
است . Inside با شبکه Router
دسترسی پيدا می کند درنتيجه در رنج Inside به عبارتی باید به روتر بگویيم که از چه طریق به شبکه
نيز می بایست باشد. Inside آدرس شبکه
: Outside Global کسپرسکی برای اندروید
شدن Route قرار داشته و قابل Outside Network به آدرسهای رجيستر شده ای گفته می شود که در
نشأت گرفته شده Inside مربوط به پکتهایی است که از شبکه Destination Address نيز هستند. درواقع
می کند . Outside آن را قابل هدایت به سمت شبکه های NAT Router است و
: NAT انواع
را به عهد ه دارد . بنابراین Valid به آدرسهای invalid وظيفه ترجمه آدرسهای NAT همانطور که می دانيد
را می توان به سه دسته کلی زیر دسته NAT ، با توجه به اینکه این ترجمه چگونه انجام می شود
بندی کرد :
Static NAT .١ اینترنت سکیوریتی

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس
Dynamic NAT .٢
Dynamic NAT With Overload .٣
۴۲۶
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Network Address Translation
• An IP address is either local or global.
• Local IP addresses are seen in the inside network.
٤٢٧
و انواع آن : NAT معرفی مفاهيم اوليه خرید
: Static NAT
همانطور که از نامش مشخص می باشد ، عمليات ترجمه به صورت دستی صورت می گيرد . درواقع به
و رجستر Valid را به چه آدرس Invalid گفته می شود که کدام آدرس NAT Router صورت دستی به
شده ای ترجمه کند. اینترنت سکیوریتی
شکل می گيرد . Valid و آدرسهای Invalid بنابراین به صورت دستی یک تناظر یک به یک بين آدرسهای
یک آدرس NAT Router داشته باشد Outside نياز به ارتباط با شبکه Station درنتيجه درصورتی که یک
خواهد invalid در تناظر خرید کسپرسکی یک به یک با آدرس Valid به این آدرس متناظر کرده و از این به بعد این آدرس Valid
مربوطه به Valid هر درخواستی که با این آدرس دریافت کند آن را ترجمه کرده و با آدرس NAT بود و روتر
هدایت می کند . Outside Network
Invalid هایی که دارای آدرس station اما این روش دارای یک مشکل می باشد . درصورتی که تعداد
باشد تناظر یک به یک امکان پذیر نخواهد بود. Valid هستند بيشتر از آدرسهای
: Dynamic NAT اینترنت سکیوریتی
انجام می شود . در این روش ليستی NAT Router در این حالت عمليات ترجمه به صورت اتوماتيک توسط
که Valid دارند و یک ليست از آدرسهای Outside که نياز به ارتباط با شبکه های invalid از آدرسهای
ارتباط این دو ليست را برقرار می کند. NAT Router رجيستر شده اند تهيه شده و در نهایت
باشد و درخواستی برای ترجمه Valid بيشتر از آدرسهای Invalid بنابراین در صورتی که تعداد آدرسهای
خود را استفاده کرده باشد ، درخواست برگشت Valid وارد شود و روتر تمامی آدرسهای NAT Router به
خواهند شد. drop آزاد نشود درخواست های جدید Valid می خورد و تا زمانی که یک آدرس
:Dynamic NAT With Overload
ب ا فقط Invalid می باشد ، با این تفاوت که ترجمه بين آدرسهای Dynamic NAT این روش همانند روش
صورت می گيرد. Valid یک آدرس
از کدیگ نياز به مشخصه دیگری هم هست. Invalid بنابراین برای تفکيک کردن آدرسهای
مکا يزمی ا ت که در آن تفکيک آدرسها به کمک پورتهای ort Address Translation یا همان PAT
مختلف صورت می گيرد.
برای هر کدام Nat Router ترج ه می شوند اما Valid به یک آدرس Invalid بنابراین دراین حالت آدرسهای
از آنها یک پورت جداگانه باز می کند . بنابراین تمایز بين آدرسها به کمک شماره پورت ها صورت می گيرد.
:NAT Table اینترنت سکیوریتی
اطلاعات بدست NAT Router آشنا شدید . سوالی که پيشمی آید اینست که NAT تا به اینجا با انواع
آورده را در کجا نگهداری می کند ؟
بدس ت آمده است . درواقع ش امل NAT Router شامل اطلاعاتی می باشد که توسط NAT Table
می باشد . Outside Global و Outside Local ، Inside Global ، Inside Local آدرسهای
ترجمه Valid به کداميک از آدرسهای Invalid بنابراین به کمک این جدول می توان دید که کدام آدرس
شده است .

لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز
۴۲۸
: NAT نحوه ترجمه آدرسمبداء در خرید
NAT Router و انواع آن آشنا شدید. سوالی که پيشمی آید اینست که NAT تا به اینجا با مفاهيم اوليه
را انجام می دهد ؟ Translation چگونه عمليات
برای پاسخ به این سوال به این شکل توجه کنيد.
در ناحيه Valid قصد ارتباط با ی ک کامپيوتر با آدرس Inside از ناحيه Invalid در این مثال کامپيوتر با آدرس
را دارد .حرید کسپرسکی
ارسال می کند . NAT این کامپيوتر پکتی را با آدرس مبداء ۱٫۱٫۱٫۱ و آدرس مقصد ۹٫۶٫۷٫۳ به سمت روتر
می باشد. Outside Global Address و آدرس ۹٫۶٫۷٫۳ همان Inside Local Address آدرس ۱٫۱٫۱٫۱ همان
چگونه تکميل Table خود عمليات ترجمه را انجام می دهد . اینکه این NAT Table به کمک NAT Router
ایی می باشد که ما انتخاب و تنظيم کرده ایم . NAT شده است کاملا بستگی به نوع
را در پکت دریافتی عوض کرده Source Address به کمک اطلاعات جدول خود ، جای NAT Router بنابراین
بدون تغيير دادن آدرس NAT Router جدید به سمت مقصد هدایت می کند. اما Source Address و آن را با
مقصد پکت آن را به سمت مقصد هدایت می کند . اینترنت سکیوریتی
های Region مجموعه ایست از آدرسهایی که توسط Inside Global Address همانطور که گفته شد
NAT مختلف در دنيا رجيستر شده است . بنابراین به مانند استخری از آدرس هایی می باشند که در دل
ایی که روی روتر تنظيم شده است از آن استفاده می شود . NAT قرار داشته و نسبت به نوع Router
٤٢٩
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٧
Configuring Static Translation
• Establishes static translation between an inside local address
and an inside global address kaspersky antivirus
Router(config)#ip nat inside source static local-ip global-ip
• Marks the interface as connected to the inside
Router(config-if)#ip nat inside
• Marks the interface as connected to the outside
Router(config-if)#ip nat outside
۴۳۰
و نحوه پيکربندی آن : Static NAT خرید
می NAT Router در این حالت عمليات ترجمه آدرس مبداء به صورت دستی انجام می گيرد . درواقع به
ترجمه کند . Valid را به کدام آدرس Invalid گویيم که کدام آدرس
این تنظيم شامل سه مرحله می باشد :
Static NAT ١. فعال کردن
Inside Interface ٢. تعيين
Outside Interface ٣. تعيين خرید
: Static NAT فعال کردن kaspersky antivirus
می باشد. Inside Global و Inside Local بين Static NAT این مرحله شامل فعال کردن
شده و فرمان زیر را وارد می کنيد . Global Mode برای این منظور وارد
Router(config)#ip nat inside source static local-ip global-ip
می باشد. Inside Global همان آدرس Global-address و Inside Local Address همان Local-ip
: Inside Interface تعيين
قرار دارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان زیر Inside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Inside Interface آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat inside
: Outside Interface تعيين
قراردارد را انتخاب کرده و به کمک فرمان Outside که در ناحيه NAT Router در این مرحله اینترفيسی از
انتخاب می کنيم . Outside Interface زیر آن را به عنوان
Router(config-if)#ip nat outside
٤٣١
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٨
Enabling Static NAT
Address Mapping Example kaspersky antivirus
۴۳۲
در یک مثال : Static NAT راه اندازی
می باشد . در این مثال آدرس ۱۰٫۱٫۱٫۲ به NAT Router روی Static NAT مثال زیر نمونه ای از راه اندازی
انتخاب شده است Inside Global Address و آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ به عنوان Inside Local Address عنوان
می باشد. Inside Global با یک آدرس Inside Local ارتباط یک به یک بين آدرس Static NAT . بنابراین
با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲ جابه جا NAT Router بنابراین پکتی که آدرس مبداء آن ۱۰٫۱٫۱٫۲ باشد به وسيله
شده و سپسبه سمت اینترنت هدایت می شود.
بدون Destination Address عوض می شود و source Address فقط جای NAT بنابراین در مکانيزم
تغيير باقی می ماند.

کسپرسکی برای موبایل

کسپرسکی برای موبایل

اطلاعات مربوط را دریافت کند. VLAN به Switch(config)#vtp password password : VTP Pruning فعال کردن روی سوئيچ فعال می شود . pruning با به کار بردن فرمان زیر ویژگی
Switch(config)#vtp pruning

٤١٥ کسپرسکی برای موبایل کسپرسکی برای موبایل

: VTP Client تنظيم
VTP و سپس VTP Domain معرفی کنيد ، می بایست نام VTP Client درصورتی که بخواهيد یک سوئيچ را به عنوان
VTP های دیگر را از VLAN را روی سوئيچ تنظيم کنيد تا این سوئيچ بتواند اطلاعات مربوط به VTP Password و Mode
دریافت کند . Server
را نخواهد داشت VLAN تعریف کنيد توانایی ایجاد و یا حذف Client Mode بنابراین درصورتيکه که یک سوئيچ را به صورت
هایی که VTP Advertisement اعمال شود و سپسبه کمک VTP Server . بنابراین می بایست این تغييرات روی
اعمال شود . VTP Client ارسال می شود روی VTP Server توسط

روی یک سوئيچ : VTP بررسی عملکرد
را روی یک VTP را روی یک سوئيچ نمایش می دهد . به کمک فرمان زیر می توانيد وضعيت VTP شکل فوق وضعيت
سوئيچ بررسی کنيد .
Switch#show vtp status  kaspersky antivirus
VTP می باشد . روی این سوئيچ VTP Client و به صورت Lab_Network ایی با نام VTP Domain این سوئيچ در
فعال شده است . Pruning
٤١٧

—————- —————- —————- —————————
Fa5/8 43071 42766 5
روی یک سوئيچ ( ادامه ) : VTP بررسی عملکرد
VTP ها را منتقل می کند و همچنين انواع VLAN ترافيک ، Trunk به کمک فرمان زیر می توانيد پورتی را که به عنوان
ها و تعداد ه کدام از آنها را شاهده و اینترنت سکورینیاینترنت سکورینی بررسی کنيد . Advertisement
Switch#show vtp c توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی
طرح یک مشکل : کسپراسکای
دریافت کند ؟ VTP Server ها را از VLAN چه مشکلاتی ممکن است رخ دهد تا یک سوئيچ نتواند تنظيمات مربوط به
های دیگر را دریافت نکند می بایست موارد زیر را بررسی شود : VLAN در صورتيکه سوئيچ اطلاعات مربوط به
با سوئيچ مجاورش مطمئن شوید . Trunk ١. از برقراری ارتباط فيزیکی پورت
مطمئن شوید. VTP Server در این سوئيچ با VTP Domain ٢. از یکسان بودن نام
نباشد . Transparent سوئيچ Mode ٣. بررسی کنيد که
۴. و در آخر از یکسان بودن پسورد این سوئيچ با دیگر سوئيچ ها اطمينان حاصل کنيد .
٤١٩ اینترنت سکورینی
Summary  کسپراسکای
• VTP is used to distribute and synchronize information
about VLANs configured throughofiguration can frequently be traced
to improperly configured trunk links, domain names, VTP
modes, or passwords.
خلاصه : kaspersky total security Multi Device
بزرگ شدن یک شبکه و افزایش تعداد سوئيچها نياز به مدیریت روان تر را ایجاب می کند زیرا در یک شبکه با اندازه بزرگ
جدید نياز به تغيير در بقيه سوئيچها دارد و این کار VLAN ها و یا ساختن یک VLAN ، تغييرات جزئی مانند تغيير هر کدام
شبکه صورت گيرد ، بنابراین مدیریت منابع در این شبکه با مشکلات بسيار admin می بایست به صورت دستی توسط
راه حل سيسکویی این مشکل خواهد بود . انتی ویروس VTP . زیادی همراه خواهد بود اینترنت سکورینی
با تعریف کردن یک ناحيه که شامل تعدادی انتی ویروس VTP طرح مدیریت گروهی سوئيچ ها را معرفی می کند . بنابراین ، VTP
اعمال کرده و سپسبه اطلاع دیگر Server در این شبکه ، تغييرات ر ا روی Server و Client سوئيچ می باشد و تعریف اینترنت سکورینی
سوئيچها می رساند .
۴۲۰  کسپراسکای
فصل پنجم :
NAT kaspersky internet security for android
٤٢١
:(Network Address Translation) NAT
می Valid به آدرسهای Invalid مکانيزم ترجمه آدرس های ( Network Address Translation ) NAT
باشد. توتال سکوریتی  اینترنت سکوریتی
IANNA های مختلف Region آدرس های هستند که توسط Valid همانطور که می دانيد آدرس های
رجيستر شده و منحصر به فرد می باشند .
رجيستر شده IP در دنيا یک Station محدود می باشد بنابراین نمی توان به هر IP V از آنجایی که تعداد ۴
راه حل تعداد IP V رجيستر شده چه می تواند باشد؟ ۶ IP نسبت داد . پسراه حل مشکل کمبود تعداد
می باشد . IP V محدود ۴
اما مسئله اینجاست که استفاد ه از آن و گسترده شدنش زمان بر است بنابراین نمی تواند یک راه حل
می باشد. NAT کوتاه مدت باشد . راه حل دیگر استفاده از ترجمه آدرسها یا همان
به آدرس و یا آدرسهای رجيستر شده این مشکل Invalid با ترجمه کردن تعدادی از آدرسهای NAT درراقع
برقراری امنيت در NAT نيست ، بلکه یکی دیگر از کاربردهای NAT را حل کرده است. اما این تنها کاربرد
شبکه می باشد .خرید خرید خرید خرید
درواقع یکی از راههای دور نگه داشتن شبکه محلی از دسترس هکرها ، پنهان کردن دستگاه ها به کمک
به آدرس دیگر م ی توان امنيت Station آدرس غير واقعی است. بنابراین با ترجمه کردن آدرس واقعی یک
این دستگاه را برقرار کرد. کسپراسکای
یک شبکه به آدرس های Invalid مکانيزم ترجمه آدرسهای NAT بنابراین اینترنت سکورینیاینترنت سکورینی به طور کلی می توان گف ت
رجيستر شده می باشد.
و انواع آن آشنا خواهيد شد . بنابراین تا پایان این درس با من همراه NAT در این درس با نحوه عملکرد
شویيد.
۴۲۲ کسپراسکای
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ۴
Network Address Translation
• An IP address is either local or global.
• Local IP addresses are seen in the inside network.
٤٢٣

کسپرسکی برای موبایل 
و انواع آن : NAT معرفی مفاهيم اوليه
در نقاط IANNA های مختلف Region آدرسهای هستند که توسط Valid همانطور که می دانيد آدرسهای
ها رجيستر می Region توسط این IP V و ۶ IP V مختلف جهان رجيستر کسپرسکی برای موبایل می شوند . درواقع آدرسهای ۴
استفاده شود بنا به ساختار آن احتمال تمام شدن این آدرس تقریبا غير IP V شوند . درصورتی که از ۶
استفاده کنيم . درواقع نمی توان به ازای IP V ممکن می باشد  ، اما مشکل زمانی پيشمی آید که از ۴
دریافت کرد . پستا به اینجا با مشکل و صورت مسئله آشنا شدید Valid در شبکه یک آدرس Station هر
اما سوالی که مطرح می شود اینست که راه حل چيست ؟ خرید
می باش د . Valid به آدرسهای Invalid مکانيزم ترجمه آدرسهای (Network Address Translation) NAT
درواقع پکتی که از شبکه خارج می شود دیگر با نام و مشخصه داخلی خود به شبکه های بيرون معرفی
نمی شود ، بلکه آدر س ایی که از آنجا نشأت گرفته شده است را با آدرس رجيستر شده جابه جا کرده و
با این آدرس جدید ارسال و دریافت پکت را انجام می دهد . کسپرسکی برای موبایل
به invalid راه برقراری ارتباط شبکه داخلی به شبکه اینترنت و تبدیل آدرسهای NAT می توان گفت
آدرسهای معتبر و منحصر به فرد می باشد .
برای شناخت بيشتر آن گام اول شناخت مفاهيم اوليه می باشد.
شبکه به دو دسته کلی زیر تقسيم می شود : NAT از دیدگاه
Inside Network .١
Outside Network .٢
باشند . درواقع Invalid به شبکه یا شبکه های گفته می شود که دارای آدرسهای :Inside Network
NAT رجيستر نشده است در مفهوم IANNA های مختلف آن توسط Station شبکه داخلی که آدرس
است. Inside Network همان
به شبکه های گفته می شوند که دارای آدرسهای رجيستر شده باشن د . اینترنت :Outside Network
Outside همان NAT مجموعه ای از شبکه هایی با آدرسهای رجيستر شد ه می باش د که در مفهوم
تلقی می شود. Network خرید خرید
قرار گرفته است Inside Network که در داخل ناحيه NAT به اینترفيسی از روتر : Inside Interface
گفته می شود . درواقع اینترفيسی که در رنج آدرس شبکه داخلی قرار دارد .
قرار گرفته Outside Network که در داخل ناحي ه NAT به اینترفيسی از روتر : Outside Interface
است گفته می شود . آدرسی که به این اینترفيس نسبت داده می شود لزوما آدرس رجيستر شده
استفاده کرد . Unnumbered نيست و حتی می تواند از آدرس

کسپراسکای برای موبایل

کسپراسکای برای موبایل

کسپراسکای برای موبایل کسپراسکای برای موبایل کسپراسکای برای موبایل.

VTP ١. تعریف
های مختلف آن . Mode دریک شبکه و VTP ٢. عملکرد
. VTP ٣. بررسی و خطایابی در عملکرد
٤٠٥سان VTP Domain را برای سوئيچ مشخص می کنيد . سوئيچ های که دارای نا م Domain به کمک فرمان زیر نام
ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . VLAN باشند می توانند اطلاعات مربوط به
Switch(config)#vtp domain domain-name
: VTP Mode تعيين
را روی سوئيچ ۲۹۵۰ VTP Mode هستند . به کمک فرمان زیر می توانيد Server Mode سوئيچ ها به صورت پيشفرض
قرار دهيد . Server در حالت
Switch(config)#vtp server
: VTP Password تعيين کسپرسکی برای موبایل
VLAN باشد اطلاعات مربوط به Client Mode هر سوئيچ دیگری که VTP Server با مشخص شدن VTP Domain در یک
می گيرد . حال در صورتی که نخواهيد هر کسی براحتی بتواند سوئيچ خود را وارد شبکه کرده و VTP Server
• Advertises VLAN configuration information
• Maintains VLAN configuration consistency throughout a
common administrative domain
• Sends advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features
: VTP ویژگی های پروتکل
آشنا شدید . با بزرگ شدن یک شبکه و افزایش Ethernet در یک شبکه Trunk و VLAN در درسهای گذشته با مفهوم
جدید منجر به ایجا د تغيير در بقيه VLAN ها و یا ساختن یک VLAN تعداد سوئيچها ، تغييرات جزئی در هر کدام از
سوئيچها می شود ، بنابراین مدیریت منابع در این شبکه با مشکلات بسيار زیادی همراه خواهد بود .
را ارائه کرده است . VTP سيسکو برای رفع این مشکل
با تعریف کردن یک ناحيه که شامل تعدادی VTP طرح مدیریت گروهی سوئيچ ها را معرفی می کند . بنابراین ، VTP
اعمال کرده و سپسبه اطلاع دیگر Server در این شبکه ، تغييرات رو ی را Server و Client سوئيچ می باشد و تعریف
ها و تغييرات آنها در این شبکه خيلی راحتر و سریعتر خواهد VLAN سوئيچها می رساند . بنابراین اطلاع رسانی درمورد
شد.
شوید . VTP برای روشن شدن مطلب ابتدا با اصطلاحات مربوط به
:VTP Domain
خود را با بقيه سوئيچ ها به VLAN ناحيه ای که شامل خرید کسپرسکی تعدادی سوئيچ بوده به طوریکه هر سوئيچ اطلاعات مربوط به
اشتراک می گذارد .
۴۰۶
• Advertises VLAN configuration information
• Maintains VLAN configuration consistency throughout a
common administrative domain
• Sends advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features
ادامه ) : ) VTP ویژگی های پروتکل
های متفاوتی هستند نمی VTP Domain باشد و سوئيچ هایی که در VTP Domain هر سوئيچ تنها می تواند عضو یک
هایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . VLAN توانند اطلاعات مربوط به
می باشد . BCMSN به نام VTP Domain به شکل فوق توجه کنيد . این شکل نشان دهنده یک
VTP Domain روی یک سوئيچ به دیگر س و ئيچ های ای ن VLAN همانطور که مشاهده می کنيد خبر ساخته شدن یک
گزارش داده می شود .
:VTP advertisement
از VTP Advertisement ها را به کم ک VLAN اطلاعات مربوط به VTP Domain هر کدام از سوئيچ های سيسکو در
به آنها متصل است دریافت می کند . Trunk سوئيچ های مجاورش که از طریق پورت
ارسال می شود . VTP Domain در Multicast ها به صورت فریم های VTP Advertisement
ها قادر به انتقال باشند . VTP Advertisement تعریف شود تا Trunk نکته : لينک بين دو سوئيچ می بایست به صورت
منتشر می شوند : VTP Domain به سه فرم در یک VTP Advertisement
٤٠٧ کسپرسکی برای موبایل

ادامه ) : ) VTP ویژگی های پروتکل
: Summary Adve tisement •
ارسال می شود VTP Domain به بقيه سوئيچ ها در VTP Server اطلاعاتی هستند که هر ۳۰۰ ث نيه توسط
می باشد . VLAN Database و شامل اطلاعات مربوط به
: Subset Advertisement • کسپرسکی برای موبایل
ها ارسال می شود و VLAN هنگام رخ دادن غيير در تنظيمات VTP Server اطلاعاتی هستند که توسط
ها می باشد . VLAN و وضعيت هر کدام از VLAN Database شامل اطلاعات
: Advertisement requests from Clients •
درخواست می شوند . VTP Server از VTP Client اطلاعاتی هستند که توسط
۴۰۸ کسپراسکای برای موبایل
•nds advertisements on trunk ports only
VTP Protocol Features  برای اندروید برای اندروید برای اندروید
ادامه ): ) VTP ویژگی های پروتکل
را که در حافظه فرار VTP را خاموش و سپسروشن کسپراسکای برای موبایل کنيد اطلاعات مربوط به VTP Client به طور مثال زمانی که یک
دریافت کند . پس VTP Server نگهداری کرده بود از دست می دهد . بنابراین می بایست این اطلاعات را دوباره از RAM
VTP Client خود را در به VLAN Database در پاسخ VTP Server ارسال می کند و VTP Server درخواستی را به
ارسال می کند .Kaspersky Internet Securit Multi Device     Kaspersky Internet Securit Multi Device     Kaspersky Internet Securit Multi Device    kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android kaspersky internet security for android
٤٠٩
• Cannot create,
change, or delete
VLANs انتی ویروس انتی ویروس انتی ویروس
• dvertisements
• Synchronizes اینترنت سکیوریتی
VLAN
configurations کد فعال سازی آنتی ویروس
• Does not savnchronizes VLAN
configurations
• Saves configuration in NVRAM
• Creates, modifies, and
deletes VLANs locally
only کسپراسکای برای موبایل
• For
NVRAM
VTP Modes
: VTP های مختلف پروتکل Mode
های زیر ایفای تقشکنند : Mode هر کدام از سوئيچ ها می بایست در یکی از VTP Domain در یک
Server Mode •
Client Mode •
Transparent Mode •
ها و عملکرد VLAN مشخص می کند که هر کدام از سوئيچ ها چگونه در اطلاع رسانی در مورد VTP Mode در واقع
نقشخواهند داشت . VTP
:Server Mode برای اندروید
خواهد Domain و مدیریت VLAN قرار گيرد دارای توانایی کامل در ایجاد ، حذف و تغيير Mode سوئيچی که در این
قرار دارند . Mode بود.تمامی سوئيچ ها به صورت پيشفرض در این
را به عهده داشته باشد . VTP Server دست کم یک سوئيچ می بایست نقش VTP Domain نکته : در یک
برای اندرویدبرای اندروید
NV
VTP Modes
: VTP های مختلف پروتکل Mode
:Client Mode
نخواهد بود . VLAN قرار می گيرد قادر به حذف و یا اضافه و یا تغيير Mode سوئيچی که در این
قرار می گيرد به تغييراتی کسپراسکای برای موبایل که توسط سوئيچ های دیگر گزارش می شود گوش می دهد و Mode سوئيچی که در این
این تغييرات را روی خود اعمال می کند.
:Transparent Mode
از سوئيچ VTP قرار می گيرد به عنوان یک عضو خنثی عمل می کند . اطلاعاتی که در مورد Mode سوئيچی که در این
به سوئيچهای مجاورش ارسال می Trunk های مجاور دریافت می کند را بدون اینکه روی خود اعمال کند از طریق پورت
می باشد اما این تغ ي يرات را به دیگر سوئيچ ها ارسال VLAN سوئيچ قادر به حذف و اضافه کردن Mode کند . در این
نمی کند .
های خود را VLAN تغييرات روی VTP Server در این است که Server Mode با Transparent Mode درواقع تفاوت اصلی
VLAN تغييرات روی VTP Transparent اطلاع می دهد درحالی ک ه VTP Domain به تمامی سوئيچ های موجود در
های خود را به دیگران اطلاع نمی دهد . کسپراسکای برای موبایل
٤١١

ای که یک سوئيچ دریافت می کند از تمامی پورتهایشبه بيرون ارسال می کند . Broadcast همانطور که می دانيد
قرار VLAN را به سوئيچ ارسال کند ، تمامی پورتهایی که در این Broadcast قرار دارد فریم VALN اگر پورتی که در یک
هستند VLAN همنام با این VLAN را دریافت می کنند و همچنين سوئيچ های دیگری که دارای Broadcast دارند فریم
را دریافت می کنند . Broadcast نيز فریم
در Switch و ۴ Switch هستند اما فقط ۱ Red VLAN ایی به نام VLAN به شکل فوق توجه کنيد تمامی سوئيچ ها دارای
ندارند . با این وجود VLAN هيچ پورتی در این VLAN تعدادی پورت دارند . سوئيچ های دیگر عليرغم داشتن ۱ VLAN1
و درنتيجه کانال Trunk می باشد را به سمت پورت VLAN هایی را که مربوط به ۱ Broadcast ، هر کدام از سوئيچ ها
هدایت کرده و این منجر به افزایشترافيک بيهوده بر این کانال می شود . trunk ارتباطی
به سوئيچ ها یی تحویل داده شوند که پورتی در آن VLAN در یک Broadcast می گوید که فریم های VTP Prunning
هستند Red VLAN هر دو دارای پورتهایی در Switch و ۴ Switch داشته باشند . به طور مثال در این شکل ۱ VLAN
هستند . درنتيجه ترافيک بيهوده روی VLAN فاقد پورتی در این VLAN درحالی که سوئيچ های دیگر ع ليرغم داشتن این
تحميل نخواهد شد. Trunk کانال ارتباطی
۴۱۲
V
روی یک سوئيچ : VTP تنظيم پروتکل
شامل مراحل زیر می باشد : VTP تنظيم کردن
روی یک سوئيچ می بایست مراحل زیر را انجام دهيد : VTP به منظور تنظيم کردن

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۸

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۸

در واژگان برنامه نویسی اندروید بهتر است به جاي واژه کنترل از واژه ویجت
کد (Button) براي اینکه براي یک ویجت از نوع دکمه
بنویسید بایستی مراحل زیر را قدم به قدم انجام دهید.(البته اگر کد نویسی براي یک
ویجت خاص مثل دکمه را یاد بگیرید میتوانید با کمی تغییر براي دیگر ویجت ها هم کد
View ل آن هم این است که همه ویجت ها از یک کلاس خاص به نام
۱ Launch
۶۵ فصل اول
Value ها که در پوشه Resources مورد
و Action داراي دو خصوصیت
Activity بایستی یک
Launcher . مشخص کنیم
(شروع ۱ ) شود.
شد Intent و Activity در مورد
نداریم default. Properties در فایل
کن
استفاده کنیم. (Widget)
دهیدابتدا بایستی بسته مربوط به کلاس هاي ویجت دکمه را به کد جاوا وارد
(Import). کنید
import android.widget.Button;
شده) Bold برنامه بایستی کد زیر را بنویسید.(کد onCreate() سپس در متد
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
Button btn_finish=(Button) findViewById(R.id.btn_Finish);
}
در برنامه نویسی اندروید براي طراحی کلاس ها و متدها و تعریف پردازش ها و کارها و به
طور کلی براي برنامه نویسی دستوري ۱ از زبان جاوا و کلاس هاي مخصوص اندروید که به
زبان جاوا نوشته شده اند استفاده میشود و براي کارهاي خاص میتوان از کتابخانه هایی که
xml آماده شده اند هم استفاده کرد. و براي طراحی واسط کاربري از کدهاي C++ به زبان
کد رابط کاربري هم میگویند. xml استفاده میشود. به کدهاي جاوا ، کد منبع و به کدهاي
شما در کد پایین فقط ارتباط بین کد منبع ۲ و کد رابط کاربري ۳ را ایجاد کرده اید
بنویسید و دلیل مشتق میشوند) هدف ما از طراحی محیط کاربري ، علاوه بر زیبایی محیط بایستی به انعطاف پذیر بودن
هم توجه کنیم.طوري که برنامه ما در گوشی هاي مختلف که داراي رزولوشن متفاوت
هستند ظاهر یکسانی داشته باشد.

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید
براي نرم افزار انگلیسی در UserFriendly در این فصل میخواهیم محیط کاربري زیبا و
سفر ایجاد کنیم که بر روي گوشی ها و تبلت ها اجرا شود و ظاهر یکسانی داشته باشد.
براي مثال یک برنامه خوب که داراي محیطی زیباست ، داراي تم هاي مختلف است.
تم اول از ترکیب رنگ هاي زرد و سفید درست شده است و تم دوم از ترکیب رنگ
هاي مشکی و آبی ساخته شده است و … . بنابراین بسته به تم ها به آیکون هاي با سایز
هاي متفاوت براي تامیین رنگ هاي زرد و آبی نیاز داریم.

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
براي انعطاف پذیر بودن برنامه براي هر آیکون نیاز به سه نسخه از آن داریم :
براي تبلت ها و بعضی از گوشی هاي با HDPI=high dot per inch -1
رزولوشن بالا
معمولاً براي گوشی هاي با کیفیت MDPI=medium dot per inch -2
متوسط
براي گوشی هاي با رزولوشن پایین LDPI=low dot per inch -3
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۰
اما گوشی ها با توجه به رزولوشن و وضوحی که دارند در کدام یک از این دسته ها
جاي میگیرند؟
در جدول ( ) انواع مختلف گوشی ها و تبلت ها را بسته به اندازه و سایزشان
مشاهده میکنید:
Device Name Screen Size Screen Resolution DPI
Motorola Atrix 4 540 x 960 275
Google Nexus 1 3.7 480 x 800 254
iPhone 3GS 3.5 320 x 480 163
iPod Retina Display 3.5 640 x 960 326
iPad 9.7 1024 x 768 132
PlayBook 7 1024 x 600 168
Galaxy Tab 7′ 7 1024 x 600 168
Motorola Xoom 10.1 1280 x 800 150
Nook Color 7 1024 x 600 168
که اخیراً وارد بازار iPad 5(iOS تنوع مدل ها خیلی بیشتر از جدول بالاست. حتی در ( ۵
۲۰۴۸ است که عدد خیلی بزرگی است و اندازه * شده است رزولوشون تصویر ۱۵۳۶
باشد و حداقل سایز iPad فیزیکی آن هم ۹ اینچ است.براي مثال حداکثر سایز میتواند
۲۵۱ فصل هشتم
۲۴۰* که تقریباً صفحه ۳ اینچی دارد و رزولوشن آن ۳۲۰ Galaxy mini گوشی
است.براي ساخت برنامه ها باید حداکثر سایز و حداقل سایز را مشخص کنید.سپس با
استفاده از یک سري تکنیکها میتوان براي تمام دستگاه هایی که اندازه صفحاتشان بین
این دو بازه است برنامه بنویسید. یک برنامه نویس موبایل همیشه باید سعی کند برنامه
اي بنویسد که مثلاً بر روي دستگاه هاي بزرگتر از ۳ اینچ و کوچکتر از ۱۰ اینچ به
داریم که این فایل بر روي یک دیوایس ۳ APK خوبی کار کند.براي مثال یک فایل
اینچی و یک دیوایس ۱۰ اینچی خروجی قابل قبول و بدون مشکلی را دارد.
براي این کار تکنیک هاي زیادي وجود دارد. ابزارهایی که در اینجا به ما کمک میکنند
و جاوا اسکریپت CSS3(Media Query) که چنیین برنامه جذابی بسازیم
هستند. (screen.width,screen.heightt)

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش
CSS اما متدهاي متفاوتی براي استفاده از این ابزارها وجود دارد. طراحی فایل هاي
و …. براي آشنایی بیشتر با CSS جداگانه براي هر دیوایس و یا ایجاد یک فایل
Adapting Pages for Mobile with Media میتوانید به فصل Media Query
Adobe Dreamweaver CS5.5 Studio Techniques که در کتاب Queries
Designing and Developing for Mobile with jQuery, HTML5, and
است مراجعه کنید. DAVID POWERS که نویسنده آن آقاي CSS3 کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۸
مراجعه به آدرس زیر هم میتواند بسیار سودمند باشد :
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۲
http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
لغات و مفاهیم
معمولاً با اینچ داده میشود و اندازه قطر صفحه نمایش به اینچ است. : Screen Size
نشان دهنده کمیت ۱ پیکسل ها در ابعاد فیزیکی صفحه است که با :Screen density
نقطه در اینچ و یا پیکسل در اینچ بیان میشود.
PPI=pixel per ) با پیکسل در اینچ (DPI=dot per inch) تذکر : نقطه در اینچ
ولی معمولاً براي . ppi استفاده میشود و گاهی نیز از dpi برابر است. گاهی از (inch
استفاده میشود و براي صفحه نمایش (خصوصاً موبایل dpi پرینتر ها و اسکنر ها بیشنر از
استفاده میشود. ولی در هر صورت هر دو واحد یکی هستند و نیاز به ppi و تبلت) از
تبدیل ندارد.
و (landscape) جهت صفحه نمایش است. که دو حالت افقی : Orientation
دارد و براي تشخیص اینکه موبایل در چه وضعیتی است تا طبق آن (portrait) عمودي
aspect واسط کاربري هم بچرخد بسیار کاربرد دارد.و با چرخاندن صفحه توسط کاربر
جدید aspect ratio تغییر میکند و یک برنامه خوب برنامه اي است که طبق ratio
تنظیم شود.
۱ Quantity
۲۵۳ فصل هشتم
تعداد پیکسل هاي موجود در سطر و ستون گوشی را رزولوشن گویند. :Resolution
نکته مهم :
براي ساخت یک برنامه که قرار است بر روي دستگاه هاي با سایزهاي مختف اجرا
گوشی هم توجه کنید. و گرنه به هدف dpi شود، شما بایستی علاوه بر رزولوشن به
است Multiple Screen Support خود که ساخت یک برنامه که داراي ویژگی
در تعیین ابعاد باید دخالت داشته (density) نمیرسید! پس هم رزولوشن و هم چگالی
باشد. به همین خاطر نبایستی از واحد پیکسل در برنامه خود استفاده کنیم.حال این سوال
پیش می آید چرا از پیکسل استفاده نکنیم؟ و به جاي آن از چه واحدي استفاده شود؟
Density-independent pixel (dp) واحدي که گوگل پیشنهاد کرده است واحد
است .
ا ین واحد یک پیکسل مجازي است که : Density-independent pixel (dp)
بایستی در طراحی واسط گرافیکی کاربر از این واحد استفاده کنید و گرنه با مشکلات
عدم تطبیق با سایز هاي مختلف مواجه میشوید. این واحد به صورت زیر محاسبه میشود :
dp = px / (dpi / 160)
dp: Density-independent pixel

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
px: Pixel
dpi: dot per inch
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۴
بایستی این کار را کرد : px به dp بدیهی است که براي رسیدن از
px = dp * (dpi / 160)
عدد ۱۶۰ که در بالا آمده را گوگل تعیین کرده است. گوگل چگالی ۱۶۰ پیکسل در هر
اینچ را به طور ثابت براي همه ي دستگاه هاي اندرویدي در نظر گرفته است تا با مشکل
عدم تطبیق مواجه نشوید و نیز با واحدي مستقل از اندازه فیزیکی و صفحه نمایش کار
ا ست . Density-independent pixel کنید و آن واحد همان
داراي رزولوشن پایینی (s براي مثال گوشی اندرویدي سامسونگ گالاکسی مینی( ۵۵۷۰
Sony 120 است. گوشی dpi 240 است. و چگالی آن * است. رزولوشن آن ۳۲۰
آن dpi 480 است و تقریباً ۲۴۵ عدد * رزولوشن آن ۸۵۴ Ericsson Xperia X10
است. براي اینکه یک چگالی مشترك داشته باشیم ، چگالی هر دو گوشی را ۱۶۰ در
کار Density-independent pixel نظر میگیریم تا با واحد مستقل از دستگاهی مثل
کنیم.
را محاسبه کرده ایم. dp در زیر براي دو گوشی
براي گوشی گالاکسی مینی : 
dp(width) = 240 / (120 / 160) = اندازه عرض تمام صفحه موبایل ۳۲۰
۲۵۵ فصل هشتم
به این معنی است که اگر در هر اینچ از صفحه ۱۲۰ پیکسل قرار داده شود به ۲۴۰ پیکسل
لازم است تا عرض صفحه ي این موبایل پر شود. و اگر در هر اینچ ۱۶۰ پیکسل قرار
داده شود به ۳۲۰ پیکسل لازم داریم تا تمام عرض صفحه موبایل را در بر گیرد.(موبایل
گالاکسی مینی سامسونگ عرض ۲ اینچی دارد. و بدیهی است که وقتی چگالی ۱۲۰
پیکسل در اینچ است به ۲۴۰ پیکسل احتیاج است پس اندازه عرض صفحه بایستی ۲ اینچ
باشد).
dp(Height) = 320 / (120 / 160) = 426.67
اهمیت عرض صفحه از طول آن بیشتر است. چون که کمبود هاي طول صفحه به نوعی
با اسکرول عمودي جبران میشود !
: Xperia X براي گوشی ۱۰ 
dp (width) = 480 / (240 / 160) = 320
به این معنی است که اگر در هر اینچ از صفحه ۲۴۰ پیکسل قرار داده شود به ۴۸۰ پیکسل
لازم است تا عرض صفحه ي این موبایل پر شود. و اگر در هر اینچ ۱۶۰ پیکسل قرار
داده شود به ۳۲۰ پیکسل لازم داریم تا تمام عرض صفحه موبایل را در بر گیرد.
dp (Height) = 854 / (240 / 160) = 569.3
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۶
سوالی که پیش می آید این است که این تبدیلات بر روي کیفیت صفحه تاثییر منفی
نمیگذارد؟
همان طور که قبلاً اشاره شد براي گرفتن اندازه صفحه نمایش هم میتوانید از جاوا
.( maGetScrSize) اسکریپت استفاده کنید و هم از تابع سیستمی موسینک
نیستید C++ توصیه بنده استفاده از جاوا اسکریپت است. زیرا اولاً نیاز به محاسبه ابعاد در
C++ این کار را انجام میدهید در نتیجه رد و بدل اطلاعات بین HTML و در همان فایل
و جاوا اسکریپت صورت نمیگیرد و همین در سرعت اجراي برنامه شما تاثییر گذار است
و screen.width (اگر چه تاثییر آن بر سرعت ناچیز است) . دوماً دستورات
Density- هر دو چگالی را ۱۶۰ در نظر میگیرند و مستقیماً به ما screen.height
را میدهند! و اینکه جاوا اسکریپت با این دقت بالا کار میکند independent pixel
نشان دهنده ي قدرت این زبان است و این خود جاي تحسین دارد. که یک زبان که
سال ها پیش ساخته شده است با این دقت براي دستگاه هاي موبایل و تبلت هم اعداد
درست و دقیق را به ما میدهد.کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید ۲۰۱۸
مطمئن باشید که اعدادي را که جاوا اسکریپت براي عرض صفحه میدهد دقیقاً برابر
اعدادي هستند که از فرمول بالا بدست می آید. ولی اعدادي را که براي طول صفحه
میدهد کوچکتر است و آن هم براي شما مشکلی ایجاد نمیکند. چون که جاوا اسکریپت
براي طول صفحه تمام طول صفحه را نمیدهد و طولی از صفحه را به شما میدهد که قابل
۲۵۷ فصل هشتم
استفاده است و براي مثال اگر نواري که در بالاي صفحه ي گوشی شما است ۲۵ پیکسل
ارتفاع دارد این عدد را از ارتفاع کم میکند مثلا جاوا اسکریپت براي این دستگاه
عدد ۵۴۴ را براي ارتفاع به ما میدهد. براي اینکه مطمئن شویم جاوا اسکریپت در
محاسبات اشتباه نکرده است کاري میکنیم که برنامه تمام صفحه شود و نوار بالایی هم
نشان داده نشود.در این صورت با تستی که بنده انجام دادم عدد ۵۶۹ به عنوان طول
صفحه برگردانده شد.ولی در هر صورت مشکلی براي برنامه شما پیش نمی آید.(منظور
از نوار بالاي صفحه نواري است که میزان شارژ باطري و آنتن دهی را نشان میدهد).
کد تمام صفحه شدن برنامه :
maScreenSetFullscreen(1);
دسته بندي که گوگل براي اندازه صفحات گوشی انجام داده در جدول ( ) آورده
شده است. از آنجا که خرید دستگاه هاي مختلف بسیار پر هزینه است شما میتوانید با
هاي مختلف بسازید که در ابعاد صفحه نمایش Emulator میتوانید AVD استفاده از
متفاوتند.براي تعیین ابعاد شبیه ساز میتوانید از مشخصات صفحه نمایش دستگاه واقعی
Run گزینه ي Run استفاده کنید. و هنگام اجرا در موسینک میتوانید از منوي
را انتخاب نمایید. تا تعیین کنید برنامه شما در کدام دستگاه اجرا configurations
شود. و همزمان میتوانید برنامه خود را بر روي چند دستگاه مجازي اجرا و تست کنید.
Low density Medium High density Extra high
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۵۸
(۱۲۰), ldpi density (160),
mdpi
(۲۴۰), hdpi density (320),
xhdpi
Small
screen
QVGA
(۲۴۰×۳۲۰)
۴۸۰×۶۴۰
Normal
screen
WQVGA400
(۲۴۰×۴۰۰)
WQVGA432
(۲۴۰×۴۳۲)
HVGA
(۳۲۰×۴۸۰)
WVGA800
(۴۸۰×۸۰۰)
WVGA854
(۴۸۰×۸۵۴)
۶۰۰×۱۰۲۴
۶۴۰×۹۶۰
Large
screen
WVGA800**
(۴۸۰×۸۰۰)
WVGA854**
(۴۸۰×۸۵۴)
WVGA800*
(۴۸۰×۸۰۰)
WVGA854*
(۴۸۰×۸۵۴)
۶۰۰×۱۰۲۴
Extra
Large
screen
۱۰۲۴×۶۰۰ WXGA
(۱۲۸۰×۸۰۰)†
۱۰۲۴×۷۶۸
۱۲۸۰×۷۶۸
۱۵۳۶×۱۱۵۲
۱۹۲۰×۱۱۵۲
۱۹۲۰×۱۲۰۰
۲۰۴۸×۱۵۳۶
۲۵۶۰×۱۵۳۶
۲۵۶۰×۱۶۰۰
* To emulate this configuration, specify a custom density of 160 when
creating an AVD that uses a WVGA800 or WVGA854 skin.
** To emulate this configuration, specify a custom density of 120 when
creating an AVD that uses a WVGA800 or WVGA854 skin.
† This skin is available with the Android 3.0 pla􀁋orm
۲۵۹ فصل هشتم
ما براي تست برنامه خود چند دستگاه مجازي با سایز و اندازه هاي مختلف را در نظر
گرفتیم.
سامسونگ گالاکسی مینی دستگاهی با سایز کوچک( ۳ اینچ) که حداقل سایز 
قرار میگیرد و براي ساخت آن QVGA را تعیین میکند. این دستگاه در دسته
تعیین کنید. QVGA را Built-in مقدار skin بایستی در قسمت
دستگاهی با سایز متوسط( ۴ اینچ) است.این دستگاه در دسته : XperiaX10 
مقدار skin قرار میگیرد و براي ساخت آن بایستی در قسمت WVGA854
تعیین کنید. WVGA را ۸۵۴ Built-in
دستگاهی با سایز خیلی بزرگ( ۱۰٫۱ : Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) 
قرار میگیرد و براي ساخت آن بایستی WXGA اینچ) است.این دستگاه در دسته
تعیین کنید. و فراموش نکنید که WXGA را Built-in مقدار skin در قسمت
باشد. چونکه به Android 3.0 (API level نوع سیستم عامل هم بایستی ( ۱۱
گفته گوگل این شبیه ساز فقط بر روي این نسخه از اندروید کار میکند.
در شکل ( ) این دستگاه هاي مجازي را مشاهده میکنید.
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۰
گالاکسی تب دستگاهی است که رزولوشن واقعی آن با رزولوشن مجازي(رزولوشنی
که با استفاده از فرمول بدست آوردیم) برابر است . و دلیل آن این است که چگالی
واقعی این دستگاه ۱۶۰ پیکسل در اینچ است.
ذخیره کنید و آن را در شبیه ساز .html براي فهم بهتر میتوانید تکه کد زیر را با پسوند
هاي مختلف اجرا کنید تا اعداد و ارقام را طبق فرمول مذکور به شما بدهد.
<script>
document.write(screen.width);
document.write(“,”);
۲۶۱ فصل هشتم
document.write(screen.height);
</script> کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۸
نکته مهمی را که در اینجا باید بدانید این است که رزولوشن واقعی گالاکسی تب ۱۰
۱۲۸۰ و از روي این عدد براحتی میتوان فهمید x 800 px اینچی شرکت سامسونگ
۱۲۸۰ ) بنابراین این دستگاه توسط کمپانی > که چون عدد اول بزرگتر است( ۸۰۰
ساخته شده است و (landscape) سامسونگ به صورت پیش فرض براي حالت افقی
شما بایستی توانایی تشخیص این مدل دستگاه ها را هم داشته باشید. براي تشخیص
میتوانید از موسینک استفاده کنید.چونکه با تستی که من انجام دادم متوجه شدم که جاوا
۸۰۰ را در برنامه فوق در خروجی مرورگر نشان داد! و از روي * اسکریپت عدد ۱۲۸۰
قرار دارد.به Orientation این عدد نمیتوان فهمید که گوشی در چه وضعیتی از نظر
دستگاه بهتر است از موسینک استفاده کنید. و Orientation همین دلیل براي تشخیص
خود موسینک در برنامه اي که در آدرس
قرار دارد این کار را انجام MoSyncexamplescppScreenOrientation
داده است و شما میتوانید از این برنامه کمک بگیرید. خروجی برنامه را در شکل هاي (
) و ( ) مشاهده میکنید.
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۲
۲۶۳ فصل هشتم
CTRL+F براي چرخش شبیه ساز اندروید میتوانید از دکمه ترکیبی ۱۱
استفاده کنید.(از کنترل سمت چپ استفاده کنید).
استفاده F میتوانید از دکمه ۴ (MoRE) براي چرخش شبیه ساز موسینک
کنید.(از کنترل سمت چپ استفاده کنید).
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۴
اولین کاري که انجام شده است این است که در ScreenOrientation در برنامه
مشتق شده است نوع برنامه را از نظر MAUtil::Moblet سازنده کلاسی که از
داینامیک تعریف کرده است و یعنی برنامه براي هر دو وضعیت افقی و Orientation
maScreenSetOrientation() عمودي کار میکند.براي این کار از تابع سیستمی
استفاده کرده است.
int maScreenSetOrientation ( int orientation) کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید۲۰۱۸
این تابع تا حال حاظر فقط براي اندروید پیاده سازي شده است و بر روي گوشی هاي
اندرویدي کار میکند.اگر این تابع کارش را با موفقیت انجام ندهد مقدار بازگشتی آن
منفی است.
یک پارامتر از نوع عدد صحیح دارد که شما میتوانید هم از عدد استفاده کنید و هم از
ثوابتی که در زیر میبینید استفاده کنید :
#define SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE 1
#define SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT 2
#define SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC 3
است و SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC عدد ۳ معادل نوشتن مقدار
باعث میشود برنامه به سنسور گوشی به عنوان یک رویداد گوش بدهد و با تغییر
۲۶۵ فصل هشتم
گوشی ، جهت برنامه هم تغییر وضعیت بدهد و در دو مد افقی و Orientation
عمودي کار کند.
عدد ۱و ۲ برنامه ما را به طور مطلق افقی یا عمودي میکنند.یعنی برنامه در یک مد کار
میکند. و انگار که برنامه قفل شده باشد. حالت پیشفرض ۲ است و برنامه فقط در
وضعیت عمودي کار میکند.
maScreenSetOrientation(SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC);
سپس بایستی ابعاد صفحه نمایش را گرفت :
//Get the screen size.
MAExtent extent = maGetScrSize();
MAExtent maGetScrSize ( void )
از نوع MAExtent . است MAExtent ، maGetScrSize() مقدار بازگشتی تابع
است و به نوعی تغییر نوع داده شده است که دو مقدار typedef int MAExtent
عددي را براي عرض و طول صفحه در خود ذخیره میکند. و به طور کلی اندازه صفحه
نمایش را نگهداري میکند.
از تابع زیر استفاده شده است. « Orientation تغییر » سپس براي تشخیص رویداد
void customEvent(const MAEvent& event)
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۶
را Orientation این تابع رویداد هاي خاصی که مربوط به گوشی هستند مثل تغییر
شناسایی و کنترل میکند.ما با جزییات تابع کاري نداریم و فقط با واسط کاربري آن کار
داریم تا عملیات مورد نظر خود را انجام دهیم و با جزییات پیاده سازي و نحوه عملکرد
آن کاري نداریم.
سپس با شرط زیر بررسی کردیم که رویداد مورد نظر انجام شده است تا رابط کاربري
فراخوانی شود) : rotateUI طبق چرخش تنظیم شود(براي مثال تابع
if (event.type == EVENT_TYPE_SCREEN_CHANGED)
{
rotateUI();

}
میتوان از عدد ۲۱ استفاده EVENT_TYPE_SCREEN_CHANGED به جاي عبارت
کرد. چون این عبارت یک ثابت عددي است.
است MAEXTENT که از نوع extent تا اینجا ابعاد صفحه نمایش را در متغیري به نام
صورت میگیرد برنامه ما Orientation ذخیره کرده ایم . و هنگامی که رویداد تغییر
متوجه میشود. اما براي تشخیص حالت افقی یا عمودي بودن باید این کار را انجام بدهیم
۲۶۷ فصل هشتم
که اگر پهنا بیشتر از طول بود در وضعیت افقی قرار داریم و اگر طول بیشتر از پهنا بود در
وضعیت عمودي و طبق این وضعیت ها میتوان یک عملیات خاص را انجام داد.
if (EXTENT_X(extent) > EXTENT_Y(extent)) { // Landscape

}
else { // Portrait

}
مشکلی که این روش دارد این است که از این روش نمیتوانید براي تعیین
و جاوا اسکریپت نوشته اید استفاده کنید! HTML برنامه هایی که با ۵ Orientation
ساخته شده HTML آنها با استفاده از ۵ UI یا همان برنامه هایی که hybrid برنامه هاي
ایجاد شده اند. C++ است ، رویداد هاي متفاوتی نسبت به برنامه هایی دارند که توسط
خود را مشخص کند.چون که در اولین Orientation برنامه شما در اولین اجرا میتواند
ارث بري دارد و شروع کننده برنامه WebAppMoblet اجرا سازنده کلاسی که از
HTML است میتواند رویداد ها را کنترل کند ، ولی بعد از لود شدن برنامه رویداد ها را ۵
باید HTML میکنند . به همین خاطر شما در ۵ (Handling) و جاوا اسکریپت مدیریت
تنها کاري که شما در .main.cpp را بنویسید و نه در فایل Orientation رویداد تغییر
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۶۸
انجام میدهید این است که کد زیر را در سازنده کلاس فوق الذکر main.cpp فایل
مینویسید تا به برنامه مجوز داینامیک بودن را بدهید :
maScreenSetOrientation(SCREEN_ORIENTATION_DYNAMIC);
استفاده کنید. این کتابخانه جاوا jQuery Mobile میتوانید از HTML در فایل
tap, اسکریپتی رویداد هاي ویژه اي براي موبایل هاي لمسی (مثل رویداد هاي
دارد. (taphold,swipe, orientationchange, scrollstart, scrollstop
براي این کار HTML ولی ما اینجا ترجیح میدهیم از این کتابخانه استفاده نکنیم و از ۵
استفاده نمیکنیم(اگر چه تفاوتی هم نمیکند و شما با هر کدام که راحت تر هستید
میتوانید کار کنید).
۲۶۹ فصل هشتم
مثال زیر به صورت اتوماتیک طبق چرخش دستگاه برنامه را از نظر ابعاد تنظیم میکند.
توضیح :
<body onorientationchange=”rotateUI()”>
میشود. rotateUI() کد بالا باعث فراخوانی تابع جاوا اسکریپت
را بررسی کرد و این ویژگی داراي ۴ window.orientation در این تابع میتوان مقدار
مقدار زیر است :
۹۰ : به منی چرخش دستگاه به سمت چپ و قرارگیري آن در حالت افقی. ( 
( landscape
۰ : حالت صفر ، حالت اولیه / پیشفرض دستگاه است.(در موبایل ها حالت 
حالت صفر است ). ، portrait عمودي
-۹۰ : به معنی چرخش دستگاه به سمت راست و قرارگیري آن در وضعیت 
افقی است.
۱۸۰ : معادل برعکس شدن(سر و ته شدن) دستگاه است. 
<!–Create by MILAD FASHI_1391/02/18–>
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۷۰
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=” js/jquery-latest.js”></script>
<script src=” js/jquery.mobile-1.1.0-rc.1.js”></script>
<script src=” js/wormhole.js”></script>
<link rel=”stylesheet” href=” js/jquery.mobile-1.1.0-rc.1.min.css”
/>
<title>Orientation in HTML5</title>
<style type=”text/css”>
div.background
{
background-color:#f9c456;
margin:0;
}
img.openPanel
{
opacity:0.4;
position:absolute;
filter:alpha(opacity=60); /* For IE8 and earlier */
}
</style>
<script type=”text/javascript”>
//global variables
۲۷۱ فصل هشتم
var X;
var Y;
var maxX=1280;//maximum width of screen(Samsung Galaxy
Tab2 10.1 inch width for base of calculation)
var maxY=800;//maximum height of screen(Samsung Galaxy Tab2
۱۰٫۱ inch height for base of calculation)
window.onload=function()
{
setSize();
}
function setSize()
{
X=screen.width;//width of native device
Y=screen.height;//height of native device
//set size for multiple screen
support(tablet,handset(smart phone),…)
//setting background :
$(“#bg”).css(“width”,X);
$(“#bg”).css(“height”,Y);
//setting openPanelButton:
var openPanelWidth = parseInt($(“#openPanel”).css(“width”),10);
var widthCalc=(X*openPanelWidth)/maxX;
$(“#openPanel”).css(“width”,widthCalc);
}
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۷۲
function rotateUI()
{
if(window.orientation!=180)/*window.orientation==90 ||
window.orientation==-90 || window.orientation==0*/
{
//Exchange X and Y dimension
var temp=X;
X=Y;
Y=temp;
}
//Rearrange background
$(“#bg”).css(“width”,0);
$(“#bg”).css(“height”,0);
$(“#bg”).animate({width:’+=’+X},”fast”);
$(“#bg”).animate({height:’+=’+Y},”fast”);
}
</script>
</head>
<body onorientationchange=”rotateUI()”>
<div id=”bg” class=”background”>
<img id=”openPanel” src=”pic/openPanel.png”
class=”openPanel”></img>
۲۷۳ فصل هشتم
</body>
</html>
طراحی محیط کاربري پروژه ۲۷۴
ببخشید که عکس ها شماره نداشت.فرصت نکردم شماره بزنم.به خاطر کاستی ها عذر
خواهی میکنم.
خواهشمندم این حقیر را از دعاي خیر خویش بی بهره نسازید و اشتباهات بنده را و
نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این متن به آدرس پست الکترونیکی
ارسال فرمایید. milad.fashi@gmail.com

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید خوب یک دهه نقریبن از عمر انروید گزشته و متاسفانه این سیستم عامل نیز دارای باگهای عجیب غریبی میباشد.مثلا یکی از روشهایی ان هکر به وسیله کدهای صحیح خطا بر روی فایروال انروید باعث نفوظ به ان شده با اینکه رمز نگاری خیلی از انرویدها ۱۲۸ بیتی است یا ویروس Stagefright که با گنجاندن کد در ویدیو و باز کردن ان توسط کاربر باعث گوشی میشود.

حتی فرض کنید که یک گوشی انروید خوب شیک  و به روز را هم خریده اید اگر ویروسی جدیدی تولید شود و شما نیز میزبان این ویروس نیز باشید شما هک خواهید شد . ایا میدانستید امروزه بیشتر ویروسها را برای دستگاهها انروییدی تولید میکنند.حتی میشود با نوشتن یک کد در یک عکس که شما هرگز ان را نخواهی دید با عث هک یا حتی سوختن دستگاه شما شود .راه حل چیست ایا با نصب یک انتی ویروس بله مشکل حل میشود .راه حل ما محصول محبوب Kaspersky Internet Security for Android میباشد با توجه به این که بعضی از ماها ساعتهای زیادی را با گوشی تبلت خود میگزرانیم حتی کارهای بانکی و غیره انجام میدهیم این محصول میتواند از بسیاری از انتی اسپم ها بستن سایتهای مخرب حفاظت از اطلاعات پیدا شدن دستگاه مفقود شده یا سرقت شده و جلوگیری از  برنامه های مخرب وبساری دیگر از دستگاه شما را محافظت کند

ویژگی ها

۱-امکانات رایکان(در نسخه تریال)

-حفاظت از دستگاه شما

–این محصول Kaspersky Internet Security for Android از تمامی تروجانها  ومارولها و غیره حفاظت میکند البته اسکن برنامه زمانی فعال میشود که شما دستور دهید.Internet Security for Android با تکنولژی  منحصر به فرد خود همیشه عمل کرد کدهای اپلیکیشن را زیر نظر دارد تا از دستگاه شما حفاظت کند( این امکان در نسخه تریال تا ۳۰ روز فعال میباشد)

-Anti Theft  ضد سرقت

ممکن است به هر دلیلی گوشی شما گم شود جدا از گم شدن گوشی ممکن است شما اطلاعات حساسی در ان داشته باشید و شما نخواهید این اطلاعت دست کسی بیفتد در Kaspersky Internet Security for Android از طریق راههای مختلف شما میتوانید دستگاه خود پیدا کنید یا اطلاعت را پاک کنید

-از اخرین برنامه های اجرا شده و تمامی لاگها له صورت لحظه ای با خبر شوید.(مانند یک خبرنگار که خبر میرساند)

-قفل مکان یاب

اگر گوشی شما گم شد نگران نباشید با  Kaspersky Internet Security for Android دستگاه شما در هر نقطه ای باشد به شما ان را پیدا خواهی کرد

پیدا کردن محل دستگاه

با استفاده از  گوگل مپ وایفای یا GPS، GSM بدون فهمیدن شخصی که گوشی یا تبلت شما را در اختیار دارد ان را پیدا کنید

پیدا کردن محل دقیق(زنگ هشدار)

اگر به دستگاهتان نزدیک شدید ولی به دلیل شلوغی جمعیت یا علل دیگر ان را پیدا نمیکنید میتوانید به دستگاه فرمان الارم بدهیدتا ان را پیدا کنید و تا زمانی که شما فرمان قطع بدهید

فورمت اطلا عات

شما میتوانید با استفاده از ریموت در هر نقطه ای که باشید دستوراتی چون پاک کردن اطلاعات از راه دور را بدهیدهستید

ترقیب در برگردانند گوشی دزدیه شده

شما میتوانید پیامهای خود را بر روی گوشی ظاهر کنید و نوشته بر روی صفحه قفل شود تا باعث ترس وترقیب اقا دزد شود

فورمت اطلاعات sd کارت

شاید شما در گم شدن ان شک دارید یا ندارید برای اطمینان  Kaspersky Internet Security for Android به شما مکانات زیر را هدیه میکند

-فرمت sd کارت

فرمت ارشیو  تماس‌ها

پاک کردن حساب کاربری Google Play

حساب کاربری ایمیل و شبکه‌های اجتماعی پیامک‌ها و دفترچه تلفن مدخل‌های تقویم

حتی ریست فکتوری

security code (کد امن برای جلوگیری از خذف نرم افزار)

شاید پیش خود فکر کنید اگر کسی گوشی ما را دزدید و برنامه Kaspersky Internet Security for Android پاک کرد ما دیگر دستمان به گوشی نمیرسد؟خیر هرگز برنامه پاک نخواهد شد مگر با زدن کد مخفی.

عکس گرفتن از سارق

قابلیت Mugshot به شما این امکان میدهد که عکسهایی از سارق تهیه کرده به اکانت Kaspersky Anti-Theft Web Management شما بفرستد این قابلیت اکثرن با دوربین سلفی انجام میگیرد.

-Privacy Protection(حفاظت از حریم خصوصی)

شما میتوانید در صورت دزدیده شدن گوشی از راه دور به وسیله پنل کاربری از دفترچه تلفون تماس های خروجی و ورودی پیامها و قفلها حفاظت کنید

اپدیت همیشگی در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

به روز رسانی همیشگی برای محافظت از اخرین به روز ترین تحدیدات اینترنتی و ویروسها (به اصطلاح این عملیات به روز رسانی  به صورت over the air انجام میشودیا همان ارطبات هوایی میباشد.

اسکن دستگاه

فول اسکن برای کل گوشی

اسکن فولدرهای انتخابی

اسکن سریع

اسکن فوری برنامه ها

SIM Watch دسرسی به پنل کاربری حتی در صورت تعویض سیم کارت

خوب اگر سارق سیم کارت شما را در اورده و سیم کارت شما را تعویض کند نگران نباشید، تکنولوژی SIM Watch اقدام به ارسال شماره جدید گوشی برای شما می کند. تا همچنان دسترسی به پنل امنیتی Kaspersky داشته باشید.(شما همچنان به تمام امکانات دسرسی خواهید داشت)

بلوک کردن تماسها و پیامها در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

-امروزه پیامهای تبلیغاتی بسیار زیادی برای تلفن ها فرستاده میشود و اصلن تجربه خوشایندی نمیباشد یاتماسهای تلفونی که به هر دلیل نمخواهید به انها جواب دهیم Kaspersky  شما را از تمامی این مذاهم ها راحت میکند.این ویژگی ها به وسیله Kaspersky Call Text انجام میشود.

بلوک کردن  یک شماره یا چند شماره خاص

بلوک کردن یک پیام یا چند پیام

امکان بلوک کردن شماره ها و پیامکهای غیر عدد و مخفی

اضافه کردن پیامها و شماره ها به بلک لیست.

۲-امکاناتی که در نسخه خریداری شده است

-اسکن فوری دستگاه

اگر شما لایسنس Kaspersky Internet Security for Android خریداری کنید میتوانید از امکاناتی چون اسکن خود کار برنامه  و هم چنین اسکن فوری برنامه (وقتی فایلی را دانلود میکنید قبل از باز کردن برنامه ان را اسکن میکند )تا شما از هر گونه ویروس در امان باشید

– محافظت از دستگاه شما به صورت ان تایم یا  بلادرنگ

از ویروسهای جدید و روز افزون  به وجود امده در سریع ترین زمان ممکن محافظت میکند. (مهم ترین رکن یک انتی ویروس بلادرینگ بودن ان میباشد) البته نظر بعضی نیز این است که همیشه سرور انتی ویروس  بلادرنگ نمیباشد و ما باید از انتی ویروس دیگر برای محکم کاری استفاده کنیم که این خود اشکالات اومده ای هست که منجر به اختلال در سیستم میشود.

-(حفاظت وبی) محفاظت از ویروسهایی مانند کی لاگر ویروسهای جاسوسی انواع حملات فیشنگ اطلاعت بانکی و شخصی

تمام حملاتی که به pc ها میشود حمان حملات نیز به تلفن های همراه انجام میشود و ممکن است شما وارد صفحات فیشینگ شده و اطلاعاتی شخصی شما ویا طلاعات با نکی شما لو رود

Kaspersky از طریق بانک اطلاعتی خود تمامی url های الوده را شناسایی و از ورود شما جلوگیری میکند هم چنین جلو گیری از تمامی پیامهای الوده

-حفاظت از حریم شخصی شما(شخصی سازی پیامکها شماره تلفن و برنامه ها)

شاید شما نخواهید کسی به عکسها برنامه های شما و یا به قسمتهای دیگر دسترسی داشته باشدویا نخواهید کسی از لیست پیامکهاویا فترچه تلفن شما دسرسی داشته باشد خوب Kaspersky Internet Security for Android به راحتی تمام این امکانات را برای شما به ارمغان میاورد.

دیگر ویژگی ها

-سادگی در کار کرد ومصرف کم باتری

خوب اگر انتی ویروسی خوب باشد ولی کار کردن با ان سخت باشد میل کار کردن در ما نیز کمتر میشود ویا باتریه دستگاه را بیش از حد مصرف کند اصلا خوشایند ما نمیباشد.Kaspersky Internet Security for Android با به روز شدن اندرویدها  خود را هماهنگ کرده و از بروز هر گونه تداخل با دستگاه جلو گیری میکند

مدیریت اسان دستگاه در کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید

وقتی شما وارد پنل کار بریتان میشود میتوانید لیستی از اخرین تغییرات دستکاه ویا برنامه های اسکن نشده اپدیت بودن یا نبودن انتی ویروس خبر دار شوید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید خرید خرید خرید خرید کسپراسکای برای اندروید  کسپراسکای کسپراسکای کسپراسکای