کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۳

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۳

 

الف .کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت برای مشاهده پیام سیاهههای مربوط، و اگر، اطلاعات تماس بلوک مشخص لازم:یک پیام مسدود کنید، انتخاب با تمام مخاطبین به جز مخاطبین شناخته شده مجاز می باشد.
ب. از لینک تماس شناخته شده برای باز کردن پیغام گزارش پنجره کلیک کنید.
ج. نمایش اطلاعات تماس با آنها که کاربر پیام شده است. شما می توانید صفحه نمایش مشخص
اطلاعات تماس در پنجره با استفاده از یکی از روش های زیر:
به نمایش سیاهههای مربوط به کسپرسکی اینترنت سکیوریتی رفته از پیام های کاربر بر روی یک شبکه اجتماعی خاص، در قسمت سمت چپاز پنجره آیتم های مورد نیاز از لیست کشویی انتخاب کنید.برای مشاهده مخاطبین با آنها کاربر شده است به نوشتن بیشتر به طور فعال درلیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، تعداد پیام را انتخاب کنید توسط.
برای مشاهده مخاطبین با آنها که کاربر ارتباط بوده است در یک روز مشخص شده،در لیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، انتخاب بر اساس تاریخ از پیام.
د. برای مشاهده پیام های کاربر با یک تماس مشخص شده، با کلیک بر روی مخاطب را از لیست.یک پنجره با سابقه پیام با این تماس باز می شود.الکترونیکی. اگر شما می خواهید برای جلوگیری پیام کاربر با مخاطب انتخاب شده، با کلیک بر بلوککمه پیام رسانی است.

۴٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد تبادل پیام بین کاربر و مخاطب انتخاب شده را مسدود کند.

نظارت بر محتوای پیام در انتی ویروس

با استفاده از کنترل والدین در کسپرسکی ، شما می توانید نظارت و منع تلاش کاربر برای وارد کردن مشخصاطلاعات شخصی (مانند نام، شماره تلفن، شماره کارت بانک) و کلمات کلیدی (ماننکلمات زشت و ناپسند) به پیام است.
► برای پیکربندی کنترل انتقال اطلاعات شخصی:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدینتنظیمات کنترل
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.

۳٫ در بخش کنترل انتقال داده های شخصی ان در قسمت پنجره گزینه  کسپرسکی توتال سکیوریتی  ، را انتخاب کنید بلوک انتقال داده های شخصی بهاشخاص ثالث را تیک بزنید.
۴٫ برای باز کردن پنجره لیست اطلاعات شخصی با کلیک بر روی ویرایش لیست از لینک اطلاعات شخصی.
۵٫ در قسمت پایین پنجره انتی ویروس ، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن اطلاعات شخصی.
۶٫ انتخاب نوع اطلاعات شخصی (به عنوان مثال، “شماره تلفن”) با کلیک روی دکمهلینک کنید و یا وارد کنید یک توضیح در قسمت نام درست.
۷٫ مشخص اطلاعات شخصی (مانند نام خانوادگی خود را و یا شماره تلفن) را در قسمت ارزش.
۸٫ کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.

اطلاعات شخصی در پنجره لیست اطلاعات انتی ویروس کسپرسکی شخصی ذکر شده است.

۹٫ پنجره لیست اطلاعات شخصی را ببندید.► برای پیکربندی کلید واژه های کنترل برای پیام:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین.
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.
۳٫ در بخش کلید واژه کنترل ها استفاده از شناسایی از کلمات کلیدی جعبه چک.
۴٫ با کلیک بر روی ویرایش لیست از کلمات کلیدی لینک برای باز کردن لیست از کلمات کلیدی پنجره.
۵٫ در قسمت پایین پنجره، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یک کلمه کلیدی است.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۲

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۲

راه اندازی کنترل از بازی ها وبرنامه های کاربردیبا استفاده از کنترل والدین،

شما می توانید اجازه یا منع کاربر را به شروع بازی بستگی به سن آنهاامتیاز. شما همچنین می توانید از کاربر را از شروع برنامه های کاربردی مشخص (مانند بازی یا IM ممنوعمشتریان) و یا محدود کردن زمان مجاز برای استفاده از برنامه های کاربردی. برای مسدود کردن بازی های با محتوای نامناسب با سن:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین .
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، را انتخاب کنید بخش نرم افزار.
۳٫ اگر می خواهید برای جلوگیری از همه بازی هایی که حاوی محتوای نامناسب برای سن کاربر، را انتخاب کنیدراه اندازی بازی های محدود برای کاربران جوان تر از جعبه چک کنید و ازلیست کشویی در کنار جعبه چک، یک گزینه محدودیت سنی را انتخاب کنید.
۴٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری از بازی با محتوای یک دسته بندی خاص:یک انتخاب کنید بازی بلوک از دسته بزرگسالان جعبه چک.
ب. با کلیک بر روی انتی ویروس و انتخاب دسته از بازی های لینک برای باز کردن بازی های بلوک بر اساس دسته بندی
ج. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته بندی های مطالب مربوط به بازی های که شمامی خواهید برای جلوگیری از.
۵٫ بازگشت به بخش نرم افزار.۶٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید. برای محدود راه اندازی یک برنامه خاص:

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2


جلوگیری از اسپم

۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین .
۲٫ در پنجره تنظیمات  کنترل والدین، را انتخاب کنید بخش نرم افزار کسپرسکی را باز کنید .
۳٫ با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن برنامه برای باز کردن پنجره مرور و اجرایی را انتخاب کنید
فایل از نرم افزار.این برنامه انتخاب شده در لیست برنامه های کاربردی بلوک مشخص به نظر می رسد. این راهکار،امنیت به طور خودکار برنامه به یک دسته خاص، برای مثال، بازی اضافه می کند.
۴٫ برای جلوگیری از راه اندازی برنامه، آیتم بلوک در لیست کشویی در سمت راست را انتخاب کنیدنام نرم افزار.کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت

۵٫ برای مسدود کردن تمام برنامه های کاربردی که متعلق به یک دسته مشخص شده، کادر کنار را انتخاب کنیدنام آن دسته در لیست (برای مثال، شما می توانید برنامه های انتی ویروس  کاربردی از بازی های بلوکدسته بندی).
۶٫ برای تنظیم محدودیتهای را برای مدت زمان استفاده از نرم افزار، آیتم قوانین توسط در انتخابلیست کشویی در سمت راست نام برنامه.پنجره محدودیت استفاده از برنامه باز می شود.
۷٫ اگر شما می خواهید به مجموعه محدودیت زمانی در استفاده از یک برنامه در روزهای هفته و تعطیلات آخر هفته، درروزهای هفته و تعطیلات آخر هفته بخش ها اجازه دسترسی برای بیش از چکجعبه و، در لیست کشویی تعیین تعداد ساعت که کاربر مجاز به استفاده ازبرنامه هر روز. شما همچنین می توانید زمانی که از برنامه توتال سکیوریتی  مجاز را مشخص ممنوع برای استفاده از برنامه، با استفاده از دقیق جدول زمان استفاده.
۸٫ اگر شما می خواهید به مجموعه مکث در استفاده از نرم افزار، در زمان معافیت بخش هایک جعبه چک استراحت و، از لیست کشویی، ارزش را انتخاب کنید برای استراحتفرکانس و طول.
۹٫ با کلیک بر روی دکمه ذخیره.
۱۰٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد محدودیت های مشخص اعمال می شود زمانی که کاربر دسترسی به نرم افزار است.


کنترل پیام رسانی را در اجتماعی

شبکه های با استفاده از کنترل والدین، شما می توانید پیام های یک کاربر را در بیش از شبکه های اجتماعی به عنوان بلوک مشاهده، و همچنین بهپیام رسانی با تماس مشخص شده است.
برای پیکربندی نظارت بر پیام های کاربر:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش ارتباطات را انتخاب کنید.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۱

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۱

 اگر می خواهید برای محدود کردن زمان کل برای استفاده از اینترنت در تعطیلات آخر هفته ها راحت باشید:

در تعطیلات آخر هفته به بررسی جعبه و سپس، از لیست کشویی در کنار جعبه چک، را انتخاب کنیدیک مقدار برای محدودیت زمانی.
تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین را به مقدار کل زمان محدود در اینترنت توسط کاربر به سر برد، درمطابق با ارزش هایی که شما مشخص کرده اید.


 برای محدود بازدیدکننده داشته است به وب سایت های خاص:

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 1
۱٫ برو به پنجره  تنظیمات کنترل والدین
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش اینترنت را انتخاب کنید.
۳٫ برای نگه داشتن محتوای بزرگسالان در نتایج جستجو نمایش داده شده، در کنترل مرور وب سایت هاا انتخاب کنید بخش امن جعبه چک جستجو را فعال کنید.وقتی که شما برای اطلاعات جستجو در وب سایت های مانند گوگل، یوتیوب  (تنها برای کاربران
ه در به وب سایت youtube.com را تحت حساب خود) را امضا نکرده،  به و یاندکس، هیچ محتوای بزرگسالان در نتایج جستجو نمایش داده میشود.


۴٫ برای جلوگیری از دسترسی به وب سایت های از دسته های خاصی:یک در توتال سکیوریتی بخش کنترل مرور وب سایت ها، را انتخاب کنید که دسترسی محدود به وب سایت های چک باکس.
ب. دسترسی به وب سایت های بلوک از انتخاب دسته گزینه را انتخاب کنید و با کلیک بر رویدسته از وب سایت را انتخاب کنید لینک برای باز کردن مسدود کردن دسترسی به وب سایت ها دسته بندی
ج. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته از وب سایت هایی که شما می خواهید برای جلوگیری از.کنترل والدین تمام تلاش کاربر مسدود برای باز کردن یک وب سایت اگر محتویات آنطبقه بندی به عنوان متعلق به هر یک از دسته مسدود شده است.
۵٫ برای جلوگیری از دسترسی به وب سایت های خاص:یک در بخش کنترل مرور وب سایت ها، را انتخاب کنید که دسترسی محدود به وب سایت های چک باکس.
ب. با کلیک بر روی محرومیت مدیریت پیوند برای باز کردن پنجره استثنائات.ج. در بخش پایین تر از پنجره، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره برای اضافه کردن یک ماسک آدرس وب جدید باز می شود.
د. آدرس یک وب سایت که شما می خواهید به منع بازدیدکننده داشته است، را وارد انتی ویروس کنید با پر کردن در وبآدرس درست ماسک.الکترونیکی. در بخش محدوده، تعریف دامنه از آنچه شما می خواهید برای جلوگیری: کل وب سایت و یاصفحه وب مشخص است.
ج. اگر شما می خواهید برای جلوگیری از وب سایت مشخص شده است، در بخش اکشن، بلوک را انتخاب کنید.گرم. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست در پنجره استثنائات نظر می رسد. بستن استثنائاتپنجره.
۶٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد تلاش برای باز کردن وب سایت مطابق با تنظیمات فعلی را مسدود کند.


  منبع دانلود انواع خاصی از فایل ها از اینترنت:

۱٫ برو به پنجره کسپرسکی در تنظیمات کنترل والدین کلیک کنید .
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش اینترنت را انتخاب کنید.
۳٫ در بخش دانلود فایل بلوک، را انتخاب کنید تیک های موجود بر تا انواع فایل ها کهشما می خواهید برای جلوگیری از دریافت.
۴٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین دریافت ها از فایل های از انواع خاص از اینترنت را مسدود کند.

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

لینک دانلود https://soft98.ir

مدیریت ودانلود مرور خصوصی شما می توانید جزء مرور خصوصی به طور مستقیم در مرورگر مدیریت: فعال کردن جزء اگر آن را غیرفعال است مشاهده آمار در درخواست ها به خدمات ردیابی که کشف شدهبرو به پنجره تنظیمات مرور خصوصی مشاهده اطلاعات بر روی که دسته از خدمات ردیابی مسدود شده اند مشاهده اطلاعات در دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸ بر روی حالت عملیات جزء (بخش “درباره خصوصی را مشاهده خواهیدمرور ” و اینکه آیا یا نه ردیابی خدمات در حال در مسدودوب سایت در مرورگر را باز تغییر حالت عملیات جزء و اجازه می دهد و یا عدم اجازه مسدود کردن ردیابیخدمات در این وب سایت در مرورگر باز
► برای مدیریت جزء مرور خصوصی در مرورگر، کلیک بر روی دکمه حفاظت کسپرسکی در نوار ابزار مرورگر. منوی باز شده نشان می دهد

حفاظت ضد بنر در طول انتی ویروس

مرور وب سایتجزء ضد بنر طراحی شده است برای محافظت در برابر آگهی ها در حالی که شما فهرستوب. اگر این بخش فعال باشد، شما می توانید آگهی به طور مستقیم در یک صفحه وب را مسدود و یا مشخص کردنآدرس وب سایت و ماسک با استفاده از آن راهکار امنیت آگهی ها در این بلوکسایت اینترنتی. به طور پیش فرض، این راهکار، امنیت فراهم می کند حفاظت در برابر انواع شایع ترینآگهی ها.

 

فعال کردن جزء ضد بنر در انتی ویروس

► برای فعال کردن  جزء ضد بنر:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.
پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ بخش حفاظت را انتخاب کنید.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، جزء ضد بنر را انتخاب کنید و فعال کردن آن توسط کوه در می رم
در سوئیچ ضامن.

 

مسدود کردن آگهی ها وب سایت

 

برای مسدود کردن آگهی ها وب در توتال سکیوریتی :
۱٫ در حالی که در یک وب سایت، محل اشاره گر ماوس بر روی بنر را که می خواهید برای مخفی کردن.
۲٫ فشار کلید CTRL بر روی صفحه کلید.
۳٫ در منوی باز شده، را انتخاب کنید اضافه کردن به ضد بنر.
پنجره URL ها مسدود باز می شود.
۴٫ در پنجره URL ها مسدود، روی دکمه Add کلیک.نشانی اینترنتی بنر به لیست مسدود آدرس اضافه شده است.
۵٫ رفرش کردن صفحه وب در مرورگر برای جلوگیری از بنر نمایش داده نشوند.
بنر نمی خواهد بعدی شما از این صفحه وب نمایش داده می شود.

 

مسدود کردن تمام آگهی ها وب سایت

شما می توانید تمام آگهی ها در یک وب سایت خاص را مسدود کند. برای این کار، مشخص ماسک برای این وب سایت وبه لیست از آدرس های وب را مسدود اضافه کردن آن.
برای مسدود کردن تمام آگهی ها در یک وب سایت:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ بخش حفاظت را انتخاب کنید.
۴٫ جزء ضد بنر را انتخاب کنید.پنجره تنظیمات ضد بنر باز می شود.
۵٫ فعال کردن ضد بنر با کلیک کردن سوئیچ در قسمت بالای پنجره.

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید

► برای فعال کردن لینک چک کردن در وب سایت های:۱٫ پنجره کسپرسکی برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش حفاظت، وب بخش آنتی ویروس را انتخاب کنیدپنجره نمایش تنظیمات برای وب سایت ضد ویروس۴٫ در بخش پایین تر از پنجره، از لینک تنظیمات پیشرفته کلیک کنید. تنظیمات پیشرفتپنجره وب سایت ضد ویروس باز می شود۵٫ در قسمت URL مشاور، را انتخاب کنید آدرس ها را بررسی کنید جعبه چک.۶٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای اسکن محتوای تمام وب سایت ها، را انتخاب کنید در همه
وب سایت های به جز کسانی که مشخص شده است۷٫ اگر لازم باشد، مشخص صفحات وب که شما در پنجره استثنائات اعتماد. این پنجره بازبا کلیک روی لینک مدیریت محرومیت. راهکار امنیت می کند محتوای اسکن نیست

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید
از صفحات وب مشخص شده و یا ارتباطات رمزنگاری شده با وب سایت مشخص شده است.۸٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای بررسی محتوای صفحات وب خاص تنها:یک انتخاب کنید در وب سایت مشخص شده است.

خرید

ب. با کلیک بر روی پیکربندی بررسی وب سایت های لینک برای باز کردن پنجره وب سایت های بررسی شد.ج. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.د. آدرس صفحه وب که محتوای شما می خواهید برای بررسی وارد کنید.الکترونیکی. انتخاب کنید وضعیت چک کردن برای صفحه وب (در صورتی که وضعیت فعال است، این راهکار،چک های امنیتی محتوای صفحه وب).ج. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.صفحه وب مشخص شده در لیست در پنجره وب سایت های بررسی به نظر می رسد.این راهکار،  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید امنیت، نشانیهای اینترنتی را در این صفحه وب است.حفاظت از اطلاعات شخصی در اینترنت برای پیکربندی تنظیمات پیشرفته برای چک کردن URL، در تنظیمات پیشرفته از وب.

انتی ویروس

پنجره آنتی ویروس، در قسمت URL مشاور از لینک پیکربندی URL مشاور کلیک کنیباز کردن پنجره URL مشاور.۱۰٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی به شما اطلاع در مورد ایمنی از لینک در تمام وبصفحات، در بخش آدرس ها بررسی می شود، را انتخاب کنید همه آدرس ها.۱۱٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای نمایش اطلاعات در مورد اینکه آیا یک لینک متعلق بهیک دسته بندی خاص از محتوای وب سایت (به عنوان مثال، ناسزا، توهین و فحاشی):یک اطلاعات نشان دادن روی دسته از محتوای وب سایت انتخاب چک باکس.ب. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته از محتوای وب سایت که در مورد آن اطلاعاتباید در نظر نمایش داده شود.راهکار امنیتی چک لینک در مشخص صفحات وب و نمایش اطلاعاتدر مورد دسته از لینک ها کسپرسکی توتال سکیوریتی در مطابق با تنظیمات فعلی.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱

یکی از گزینه های برای داده های ورودی امن در این وب سایت را انتخاب کنید (درخواست برای مشخصه صفحه و یا درخواست برای کل وب سایت).ج. عمل را انتخاب کنید به داده های ورودی و امن در این وب سایت انجام شود (محافظت و یا آیانمی محافظت).گرم. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست به نظر می رسد کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱ در محرومیت برای ورودی صفحه کلید امننجره. هنگامی که این وب سایت قابل دسترسی است، داده های ورودی امن فعال خواهد شد، عملکرد درمطابق با تنظیماتی که شما مشخص کرده اید.پیکربندی اطلاعیه هاآسیب پذیری در شبکه Wi-Fiهنگامی که شما به یک شبکه Wi-Fi متصل، اطلاعات محرمانه خود را ممکن است دزدیده شده که شبکه استمحافظت ضعیف است. راهکار امنیتی چک شبکههای Wi-Fi در هر زمان شما را به یکی ارتباط برقرار کنند. اگرشبکه Wi-Fi را امن نیست (به عنوان مثال، یک پروتکل رمزنگاری آسیب پذیر استفاده می شود، و یا ناماز شبکه Wi-Fi (SSID) بسیار محبوب است)، نرم افزار نمایش اطلاع رسانی کسپرسکی اطلاع رسانی به شماکه شما در مورد برای اتصال به یک شبکه Wi-Fi نا امن هستند. از لینک در پنجره اطلاع رسانی کلیک کنیدبه یاد بگیرند که چگونه با خیال راحت استفاده از شبکه های Wi-Fi است.► برای پیکربندی اطلاعیه از آسیب پذیری در شبکه های Wi-Fi را:

خرید انتی ویروس

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.۴٫ در قسمت سمت راست از بخش حفاظت از بخش فایروال را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات از مولفه فایروال.۵٫ انتخاب کنید از خبر سازی از آسیب پذیری کسپرسکی توتال سکیوریتی در شبکه های Wi-Fi را جعبه چک اگر آن پاک شده است. اگرشما نمی خواهید برای دریافت اطلاعیه، روشن جعبه چک کنید. این جعبه چک های انتخاب شدهبه طور پیش فرض.۶٫ ۶٫ اگر با خبر سازی آسیب پذیری در شبکه های Wi-Fi را انتخاب کادر بررسی، شما می توانید ویرایشتنظیمات پیشرفته برای نمایش اطلاعیه: بلوک انتخاب کنید و هشدار دادن در مورد انتقال ناامن رمزهای ورود درجعبه چک اینترنت برای جلوگیری از همه انتقال کلمات عبور در غیر رمزگذاری فرمت متنزمانی که شما در زمینه های رمز عبور در اینترنت را پر کنید. این جعبه چک های پاکبه طور پیش فرض.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی multi davis

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی multi davis

داده های محافظتی وارد شده درصفحه کلید کامپیوترحفاظت از داده های ورودی بر روی صفحه کلید کامپیوتر اجازه می دهد اجتناب رهگیری داده است کهوارد شده از طریق صفحه کلید است.امن ورودی صفحه کلید دارای محدودیت های زیر:
 حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر تنها برای مایکروسافت در دسترس استاینترنت اکسپلورر، موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم مرورگر. هنگام استفاده از دیگرمرورگرها، داده های وارد شده از طریق صفحه کلید کامپیوتر از رهگیری محافظت نمی شود. امن ورودی صفحه کلید است در Microsoft Internet Explorer از فروشگاه ویندوز در دسترس نیست.
 حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر می توانید اطلاعات شخصی خود را اگر یک محافظت نمی کندوب سایت است که نیاز به وارد کردن داده ها از جمله هک شده است، چرا که در این مورد اطلاعاتاست توسط مزاحمان را از وب سایت به دست آمده به طور مستقیم.لیست قبل توصیف محدودیت اصلی انتی ویروس در عملکرد برای حفاظت از داده های ورودی.
لیست کامل از محدودیت در مقاله ای در وب سایت آزمایشگاه کسپرسکی پشتیبانی فنی دادهشما می توانید حفاظت کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  multi davis از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر در وب سایت های مختلف را پیکربندی کنید. بعد ازحفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر پیکربندی شده است، شما لازم نیست که به هر
اقدامات اضافی در هنگام ورود داده.► برای پیکربندی حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر:۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش اضافی، امن بخش ورودی داده را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات را برای ورود داده ها امن.۴٫ در بخش پایین تر از پنجره، در بخش صفحه کلید ورودی امن، را انتخاب کنید فعال کردن
امن صفحه کلید ورودی جعبه چک کنید.

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۵٫ در پنجره تنظیمات ورودی داده امن با کلیک کردن روی ویرایش دسته پیوند دربخش پایین تر از بخش صفحه کلید ورودی امن.۶٫ جعبه چک را انتخاب کنید برای دسته از وب سایت های که در آن شما می خواهید برای محافظت از اطلاعات است کهوارد شده از طریق صفحه کلید است۷٫ اگر می خواهید برای فعال یا غیر فعال کردن حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید را بر روی یک خاصسایت اینترنتی:یک محرومیت برای امن پنجره صفحهکلیدورودی با کلیک کردن بر مدیریتمحرومیت را لینک کنید.ب. در پنجره، با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن.ج. یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یک محرومیت برای امن ورودی صفحه کلید.د. در پنجره ای که باز می شود، در زمینه ماسک آدرس وب، آدرس وب سایت را وارد کنید.

 

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰

پیکربندی صفحه نمایش از بر روی صفحه نمایش آیکون صفحه کلید► برای پیکربندی صفحه نمایش از آیکون راه اندازی سریع از صفحه کلید روی صفحه در رشته های ورودی به در
وب سایت:۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش اضافی، امن بخش ورودی داده را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات را برای ورود داده ها امن.۴٫ در صورت لزوم، در بخش صفحه کلید روی صفحه، باز بر روی صفحه نمایش صفحه کلید را انتخاب کنید
با تایپ کردن CTRL + ALT + SHIFT + P جعبه چک کنید.۵٫ اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش در زمینه های ورود در همه نمایش داده می شود
وب سایت ها، را انتخاب کنید نمایش آیکون راه اندازی سریع کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰ در زمینه های ورود اطلاعات چک باکس.۶٫ اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش به تنها نمایش داده می شود که وب سایت.
دسته از خاص قابل دسترسی هستند:a. In the On-Screen Keyboard section, click the Edit categories link to open the Secureطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.ب. انتخاب کنید جعبه چک برای دسته از وب سایت های که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش
صفحه کلید نماد راه اندازی سریع در زمینه های ورود نمایش داده می شود.صفحه کلید بر روی صفحه نمایش آیکون راه اندازی  برای اند روید سریع نمایش داده شده است که یک وب سایت که متعلق بههر یک از انتخاب دسته قابل دسترسی است.۷٫ اگر می خواهید فعال یا غیر فعال صفحه نمایش از صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی توتال سکیوریتی سریع دروب سایت خاص:یک در بخش صفحه کلید روی صفحه، با کلیک بر ویرایش دسته لینک برای باز کردن اماطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.
ب. با کلیک بر روی مدیریت استثناها لینک برای باز کردن محرومیت برای صفحه کلید روی صفحهپنجره.ج. در بخش پایین تر از پنجره، روی دکمه Add کلیک.د. یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یکمحرومیت برای صفحه کلید بر روی صفحه نمایش.الکترونیکی. در زمینه ماسک آدرس وب، آدرس وب سایت یک وب سایت را وارد کنید.ج. در بخش محدوده، مشخص که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش صفحه کلید راه اندازی سریع.

انتی ویروس

آیکون نمایش داده می شود (یا به نمایش داده نخواهد شد):  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰ در صفحه مشخص شده برای اندروید و یا در تمام صفحاتتارنما.گرم. در بر روی صفحه نمایش بخش آیکون صفحه کلید، مشخص کنید که آیا یا نه که می خواهیدبر روی صفحه نمایش صفحه کلید نماد راه اندازی سریع نمایش داده می شود.ساعت. کلیک بر رویدکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست در محرومیت برای صفحه کلید روی صفحه ظاهر می شودپنجره.هنگامی که وب سایت مشخص شده دیده می شود، صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی سریع استمطابق با تنظیمات مشخص شده نمایش داده شده در زمینه ورود.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

 هنگامی که در حال اجرا بر روی صفحه نمایش صفحه کلید، قابلیت AutoComplete از اینترنت مایکروسافتاکسپلورر متوقف می شود عملکرد، از زمان اجرای طرح ورودی اتوماتیک ممکن استاجازه می دهد مجرمان برای رهگیری داده است.راهکار امنیتی کند حفاظت در برابر تصاویر غیر مجاز را فراهم نمی کند  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس درمایکروسافت ویندوز ۸ و ۸٫۱ (۶۴-بیتی) اگر پنجره صفحه کلیدلیست قبل توصیف محدودیت اصلی در عملکرد برای حفاظت از داده های ورودی.لیست کامل از محدودیت در مقاله ای در وب سایت آزمایشگاه پشتیبانی فنی داده روی صفحه باز است اما شروع بر روی صفحه نمایش صفحه کلیدشما می توانید بر روی صفحه نمایش صفحه کلید در روش های زیر را باز کنید:
 از منوی زمینه از آیکون برنامه در نوار وظیفه ناحیه اعلان
 از پنجره نرم افزار
 از نوار ابزار از مرورگر اینترنت اکسپلورر، موزیلا فایرفاکس، گوگل کروم و یا
 با استفاده از آیکون راه اندازی سریع از صفحه کلید روی  صفحه در زمینه های ورود در وب سایت هایروند مرورگر حفاظت آغاز شده است .. شما کسپرسکی اینترنت سکیوریتی می توانید صفحه نمایش از آیکون راه اندازی سریع درزمینه های ورود در وب سایت های پیکربندی (نگاه کنید بهبخش “تنظیم صفحه نمایش از آیکون صفحه کلید روی صفحه” در صفحه ۷۸).هنگامی که بر روی صفحه نمایش صفحه کلید استفاده می شود، راهکار امنیتی غیر فعال تکمیل خودکارگزینه ای برای زمینه های ورود در وب سایت.

خرید انتی ویروس

► برای باز کردن بر روی صفحه نمایش صفحه کلید از پنجره برنامه:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ با کلیک بر روی دکمه بیشتر ابزار در قسمت انتی ویروس پایین پنجره اصلی برای باز کردن ابزارهایپنجره.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره ابزار از لینک صفحه کلید روی صفحه کلیک کسپرسکی توتال سکیوریتی کنید برای باز کردن بر روی صفحه نمایشصفحه کلید.
► برای باز کردن بر روی صفحه نمایش صفحه کلید را از نوار ابزار از گوگل کروم، اینترنت مایکروسافت
اکسپلورر یا موزیلا فایرفاکس:
۱٫ کلیک بر روی دکمه حفاظت در نوار ابزار مرورگر.
۲٫ آیتم صفحه کلید روی صفحه در منوی باز شده انتخاب کنید.
► برای باز کردن صفحه کلید روی صفحه با استفاده از صفحه کلید سخت افزار:میانبر را فشار دهید CTRL + ALT + SHIFT + P.

 

کسپرسکی

کسپرسکی

آنتی ویروس کسپرسکی یک ابزار ضد تروجان حق بیمه طراحی شده برای شناسایی و از بین بردن ویروس ها، کرم ها، است تروجان ها، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم، خودکار dialers و، بازکردن فایل های مشکوک بسته بندی شده و چند بسته بندی شده، همراه با دیگر تهدیدات مبتنی بر وب است که ممکن است آسیب برساند و یا سرقت اطلاعات از کامپیوتر رایانه. این است که توسط یک محافظ زمان واقعی و دیگر تاسیسات امنیتی ساخته شده برای اطمینان از دور ساعته حفاظت از کامپیوتر در برابر نرم افزار های مخرب حمایت می شود.

راه اندازی بدون دردسر و UI تمیز : روش نصب سریع است و سفارشی سازی نیاز ندارد، بر خلاف دیگر محصولات آنتی ویروس محبوب. رابط کاربری آن را به یک نگاه لذت بخش و ساختار به خوبی سازمان یافته با چهار دکمه های بزرگ و مسطح های دسترسی سریع به اسکن، به روز رسانی آنتی ویروس، گزارش و قرنطینه. گسترش این بخش نشان می دهد دو عدد کلید اضافی برای ابزار و ارتقاء نرم افزار.

بسته به اولویت های فایل کاربر و زمان مایل به صرف به دنبال نرم افزارهای مخرب، کسپرسکی قرار می دهد را در اختیار خود چهار نوع اسکن، یعنی کامل، سریع، سفارشی و حالت درایو قابل جابجایی، علاوه بر اسکن، متنی است که اجازه به کاربران برای سرعت در حال بررسی هر فایل، پوشه و یا درایو از طریق منوی راست کلیک ویندوز اکسپلورر است.کسانی که راضی با تنظیمات کارخانه برنامه رایگان برای ایجاد تغییرات که آن را به سطح امنیت می آید نیست، عمل به صورت خودکار در تشخیص تهدید، درایوهای قابل جابجایی حالت اسکن در اتصال به، دامنه اسکن، اداری یا دیگر حساب های کاربری، و برنامه ریزی کار در صورت لزوم .گزینه های اضافی بر روی انواع اشیاء کشف شده است، قوانین خروج، برنامه های کاربردی مورد اعتماد، مکانیسم دفاع از خود (جلوگیری از هر گونه تلاش برای تغییر یا حذف کسپرسکی فایل های آنتی ویروس، فرآیندهای حافظه و رجیستری)، نرم افزار سازگاری با تمرکز (برای اجرای کسپرسکی هموار در کنار برنامه های دیگر و جلوگیری از درگیری)، پورت نظارت، و اتصالات رمزگذاری شده است.

کسپرسکی – Kaspersky

این برنامه می تواند غیر سرزده با غیرفعال کردن اطلاعیه در مورد رویداد های، صوتی، اخبار و مواد تبلیغاتی تبدیل شده است. علاوه بر این، کاربران ممکن است تمام فعالیت های برنامه در گزارش بررسی و مدیریت موارد مشکوک در قرنطینه، و همچنین محدود کردن اندازه و مدت زمان سیاهههای مربوط و موجود اشیاء.کسپرسکی را می توان بهینه برای حفظ عمر باتری، بازی های ویدئویی بدون هیچ رسوخ، و کاهش مصرف منابع سیستم در هنگام راه اندازی، و همچنین انجام اسکن بیکار و rootkit. وظایف جاری می توان تحت نظارت و اصلاح شده از یک مدیر وظیفه.آب و برق اضافی طراحی شده اند به اسکن سیستم عامل و شخص ثالث برنامه های برای آسیب پذیری، ایجاد یک دیسک قابل بوت با فایل های ویندوز در صورت عفونت های شدید نرم افزارهای مخرب، اسکن سیستم و حل مسائل ناشی از ویروس ها و یا سقوط سیستم عامل، تمیز کردن هارد با حذف فایل های غیر ضروری، و همچنین ارزیابی وضعیت امنیتی از تنظیمات اینترنت اکسپلورر استفاده میکنید.

کسپرسکی – Kaspersky

ارزیابی و نتیجه گیری :کسپرسکی همواره به عنوان یک برنامه امنیتی بالا به درجه مشاهده شده است و این نسخه باعث می شود هیچ استثنا. این فراهم می کند بسیار خوب نتایج تشخیص ویروس و اسکن سرعت، در حالی که به طور کلی در منابع سیستم باقی مانده نور است. به علاوه، حضور خود را به سختی قابل توجه است که غیرفعال کردن تمام اعلانها

خلاصه این که، کاربرانی که در بازار برای، نرم افزار های نزدیک، قابل تنظیم و سریع از ویژگی های غنی ضد تروجان هستند نمی توانید به اشتباه با آنتی ویروس. کسانی که به دنبال ویژگی های اضافی ممکن است به توسل به تسخه اینترنت سکیوریتی بکنند.